• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1026 din data 2009-10-23
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1026

Şedinţa publică de la 23 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect asigurări sociale privind recursul formulat de E. D. împotriva sentinţei civile nr.658 din 15.04.2009 (dosar nr(...)), intimată fiind Casa Judeţeană de Pensii I.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică consilierul juridic H. (...) pentru intimata Casa Judeţeană de Pensii I, lipsă fiind recurentul E. D..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul este la al doilea termen şi că prin serviciul registratură s-au depus la dosar precizări de către recurentul E. D., necomunicate recurentului. S-a solicitat judecata în lipsă.

Consilierul juridic H. (...) pentru intimata Casa Judeţeană de Pensii I arată că nu are de formulat alte cereri.

Instanţa constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbateri.

Consilierul juridic H. (...) pentru intimata Casa Judeţeană de Pensii I solicită respingerea recursului şi menţinerea hotărârii instanţei de fond. Consideră că prima instanţă a interpretat corect dispoziţiile legale. Arată că contestatorul este nemulţumit deoarece la data recalculării pensia recalculată a fost mai mică decât cea în plată, iar pensia sa nu a mai beneficiat o perioadă de nici o majorare. Depune concluzii scrise la dosar.

Declarând dezbaterile închise.

După deliberare,

 

CURTEA DE APEL

Asupra recursului civil de faţă,

Prin cererea înregistrată sub nr(...) reclamantul E. D. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii I solicitând ca pârâta să fie obligată:

- să îi acorde la pensie indexările care i-au fost atribuite în intervalul de timp 1.03.2001 – 1.01.2005, în cuantum de 182 RON pe lună, şi de care el a beneficiat până în luna septembrie 2007, această sumă reprezintă diferenţa dintre pensia stabilită conform Legii 3/1977 de 343 RON, şi pensia aflată în plată la data recalculării în noiembrie 2007 (525-343 = 182 RON).

- În cazul în care se va admite cererea, a solicitat obligarea pârâtei să îi plătească retroactiv sumele de bani ce reprezintă contravaloarea acestor indexări lunare de 182 RON începând cu luna septembrie 2007 care până în prezent luna decembrie 2008 sunt de 2912 RON (182 RON x 16 luni = 2912 RON) şi până la finalizarea procesului.

- A solicitat de asemenea, ca pârâta să modifice procentele de indexare la sumele acordate ca indexări din septembrie 2007 şi până la zi şi plata acestor sume rezultate.

În motivarea acţiunii sale, reclamantul a arătat că a fost înscris la pensie la 1.03.2001 conform Legii 3/1977 pentru limita de vârstă şi vechime integrală cu o pensie de 343 RON. În urma indexărilor trimestriale acordate până în ianuarie 2005, s-a ajuns ca valoarea pensiei să crească în acest interval de timp, până la suma de 525 RON, deci 182 RON reprezentau indexările. În luna noiembrie 2005, Casa Judeţeană de Pensii I, i-a recalculat pensia în conformitate cu Legea 19/2000 şi O.U.G. nr. 4/2005, şi i s-a stabilit o pensie recalculată în valoare de 373 RON, care ulterior, în urma adăugării unor adeverinţe cu sporuri, a ajuns la suma de 396 RON.

Începând cu noiembrie 2005, şi până în septembrie 2007, el a avut 2 pensii: pensia aflată în plata de 525 RON, stabilită conform Legii 3/1977 plus indexările de care a arătat anterior de care el face uz ; pensia recalculată conform Legii 19/2000, şi O.U.G. nr. 4/2005, de 373 RON, şi ulterior, cu tot cu sporuri 396 RON, la această pensie pe intervalul de timp noiembrie 2005 – septembrie 2007, s-au adăugat şi indexări în valoare totală de 153 RON, astfel 549 RON pensia pe luna septembrie 2007 minus 396 RON = 153 RON.

De această pensie şi aceste indexări, el nu a beneficiat în acest interval de timp.

Începând cu luna septembrie 2007, a început să primească pensia stabilită conform Legii 19/2000, de 396 RON, plus indexările acordate pe intervalul de timp februarie 2005 – septembrie 2007, în sumă de 153 RON, dar de la această dată, a dispărut pensia pe Legea 3/1977, cu tot cu cei 182 RON, ce reprezentau indexările de care a beneficiat între martie 2001 – ianuarie 2005.

Or, aceste indexări de 182 RON, trebuiau cumulate la indexările şi pensia stabilită după Legea 19/2000, astfel, 549 RON + 182 RON indexări = 731 RON în septembrie 2007, şi nu 549 RON.

Pârâta a încălcat principiul dreptului câştigat referitor la data ieşirii sale la pensie, considerându-l din nou ieşit la pensie în luna noiembrie 2005, dată când i-a fost recalculată pensia conform Legii 19/2000. Tocmai de aceea i-au făcut 2 pensii în perioada noiembrie 2005 – septembrie 2007, iar indexările care reprezentau un drept câştigat, în loc să le cumuleze, să le adune, le-au separat creându-i acest prejudiciu de 182 RON pe lună, din septembrie 2007 şi până în prezent.

Cât timp a primit pensia conform Legii 3/1977 şi indexările de 182 RON, nu a primit celelalte indexări. Când a început să primească noua pensie stabilită prin Legea 19/2000 şi indexările de 153 RON, i-au furat celelalte indexări de 182 RON, câştigate până în 2005.

Reclamantul a menţionat că el nu contestă modul în care pârâta a recalculat pensia nudă, ci neacordarea tuturor indexărilor de care el a beneficiat de la data ieşirii la pensie 1.03.2001 şi până în prezent.

În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe art. 155 lit. F din Legea 19/2000, precum şi în baza art. 998 – 999 Cod civil.

Pârâta a depus la dosar întâmpinare, invocând pe cale de excepţie prescripţia dreptului la acţiune pentru perioada 01.03.2001 – 01.12.2005.

Referitor la perioada ulterioară acestei date, după cum a afirmat şi contestatorul la termenul anterior, a făcut obiectul dosarului nr(...) al T r i b u n a l u l u i I a ş i.

Pe fondul cauzei, prin decizia nr. (...)/30.11.2005 a fost recalculată pensia din sistemul public în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000. Astfel, începând cu data de 01.12.2005 pensia reclamantului a fost recalculată în temeiul H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005 în baza elementelor şi informaţiilor aflate la dosarul de pensionare.

Urmare a recalculării pensiei punctul mediu anual recalculat a fost 1,25960 puncte iar cuantumul pensiei aferent acestui punctaj – 373 lei.

Pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat, în sumă de 373 lei, era mai mică decât pensia aflată în plată, în sumă de 525 lei, această din urmă menţinându-se până când pensia rezultată din înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie a depăşit valoarea pensiei în plată.

În mod corect prin decizia nr. (...)/30.11.2005 a fost menţinută în plata pensiei cea mai avantajoasă.

Art. 2 alin.6 din H.G. nr. 1456/2005 prevede că, potrivit prevederilor art. 6 alin.2 din O.U.G. nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, în situaţia în care cuantumul pensiei din sistemul public aferent punctajului mediu anual rezultat ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5) este mai mic decât cel cuvenit pentru luna noiembrie 2005, se menţine cuantumul cuvenit pentru luna noiembrie 2005.

În mod greşit susţine contestatorul că în intervalul noiembrie 2005 - septembrie 2007 a avut două pensii. Instituţia nu a considerat că d-nul E. a fost înscris din nou la pensie în noiembrie 2005 ci la acea dată pensia stabilită în temeiul Legii nr. 3/1977 a fost recalculată potrivit principiilor Legii nr. 19/2000. Legiuitorul a avut în vedere această recalculare pentru respectarea principiului „la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie”.

Aşa cum a indicat mai sus, drepturile băneşti acordate cu titlul de pensie d-lui E. D. au fost corect stabilite, avându-se în vedere prevederile legale, motiv pentru care nemulţumirile acestuia sunt neîntemeiate.

Prin sentinţa civilă nr.658 din 15.04.2009 T r i b u n a l u l I a ş i admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune .

Respinge contestaţia formulată de contestatorul E. D. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii I

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă reţine următoarele:

Prin cererea formulată, reclamantul E. D. a solicitat obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii I să-i acorde la pensie indexările care i-au fost atribuite în intervalul de timp 1.03.2001 – 1.01.2005, în cuantum de 182 lei pe lună, şi de care el a beneficiat până în luna septembrie 2007, obligarea pârâtei să îi plătească retroactiv sumele de bani ce reprezintă contravaloarea acestor indexări lunare şi, totodată, obligarea pârâtei să modifice procentele de indexare la sumele acordate ca indexări din septembrie 2007 şi până la zi şi plata acestor sume rezultate.

Cu privire la capătul de cerere referitor la plata sumelor de bani aferente perioadei anterioare datei de 01.12.2005, pârâta a invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.

Analizând cu prioritate această excepţie, în baza dispoziţiilor art. 137 Cod procedură civilă, tribunalul constată că este fondată.

Prescripţia dreptului la acţiune reprezintă mijlocul de stingere a dreptului la acţiune în sens material, prin neexercitarea acelui drept în intervalul de timp stabilit de lege, făcând ca titularul dreptului care a rămas inactiv un anumit timp să-şi piardă ocrotirea dreptului său pe calea justiţiei. Termenul de prescripţie începe să curgă, de regulă, la data naşterii dreptului la acţiune.

Conform dispoziţiilor art.1 din Decretul 167/1958 privind prescripţia, dreptul la acţiune având un obiect patrimonial se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de art. 3 din acest act normativ şi care este de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune.

În speţă, reclamantul poate solicita drepturile băneşti doar pe ultimii 3 ani anterior introducerii acţiunii.

Faţă de aceasta, instanţa va admite excepţia prescripţiei şi va respinge cererea privind drepturile băneşti solicitate corespunzător perioadei 01.03.2001-01.12.2005.

Şi pe fondul cauzei, instanţa constată că aceasta este neîntemeiată.

Anterior, E. D. a mai solicitat prin contestaţia înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i I a ş i sub nr(...) obligarea Casei Judeţene de Pensii I să-i acorde la pensie indexările după recalcularea acesteia conform Legii nr. 19/2000 pentru intervalul noiembrie 2005 - septembrie 2007, cerere respinsă prin sentinţa civilă nr. 1985/03.12.2008.

Prin prezenta cerere reclamantul şi-a modificat parţial solicitările dar esenţa a rămas aceeaşi. Astfel, începând cu data de 01.12.2005 pensia reclamantului a fost recalculată conform H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005 în baza elementelor şi informaţiilor aflate la dosarul de pensionare.

Urmare a recalculării pensiei punctul mediu anual recalculat a fost 1,25960 puncte iar cuantumul pensiei aferent acestui punctaj – 373 lei.

Pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat, în sumă de 373 lei, era mai mică decât pensia aflată în plată, în sumă de 525 lei, această din urmă menţinându-se până când pensia rezultată din înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie a depăşit valoarea pensiei în plată.

În mod corect prin decizia nr. (...)/30.11.2005 a fost menţinută în plata pensiei cea mai avantajoasă.

Art. 2 alin.6 din H.G. nr. 1456/2005 prevede că, potrivit prevederilor art. 6 alin.2 din O.U.G. nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, în situaţia în care cuantumul pensiei din sistemul public aferent punctajului mediu anual rezultat ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5) este mai mic decât cel cuvenit pentru luna noiembrie 2005, se menţine cuantumul cuvenit pentru luna noiembrie 2005.

În mod greşit susţine contestatorul că în intervalul noiembrie 2005 - septembrie 2007 a avut două pensii. El nu a fost înscris din nou la pensie în noiembrie 2005 ci s-a recalculat potrivit principiilor Legii nr. 19/2000. Legiuitorul a avut în vedere această recalculare pentru respectarea principiului „la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie”.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul E. D. considerând-o nelegală şi netemeinică.

Motivează recurentul că în mod nejustificat a fost admisă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Prin acţiunea introductivă a solicitat acordarea, începând cu luna septembrie 2007, a indexărilor în sumă de 182 lei, de care a beneficiat în până la această dată. Astfel, în intervalul martie 2001 – ianuarie 2005, când a avut loc recalcularea, la pensia stabilită iniţial la suma de 343 lei s-au adăugat indexări în sumă de 183 lei, rezultând o pensie de 525 lei pe lună.

Prin recalcularea pensiei în luna noiembrie 2005, conform Legii 19/2000, OUG 4/2005 şi HG 1550/2004, cuantumul acesteia a fost stabilit la suma de 396 lei, la care i s-au adăugat toate indexările punctului de pensie astfel că, în luna decembrie 2007 pensia a ajuns la suma de 549 lei.

Mai motivează recurentul că în mod greşit, ca urmare a recalculării s-a considerat echivalentul unei noi ieşiri la pensii. La pensia rezultată în urma recalculării în 2005 trebuiau adăugate, ca şi drepturi câştigate anterior, indexările în sumă de 182 lei, aşa cum de altfel i s-a plătit până în luna august 2007, inclusiv.

Recurentul a depus la dosar o dezvoltare a motivelor de recurs, precum şi concluzii scrise.

Intimata formulează întâmpinare prin care solicită respingerea recursului ca nefundat. Arată intimata că începând cu data de 01.12.2005 pensia reclamantului a fost recalculată în temeiul H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005, punctul mediu anual recalculat a fost 1,25960 puncte iar cuantumul pensiei aferent acestui punctaj de 373 lei.

Pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat, în sumă de 373 lei, era mai mică decât pensia aflată în plată, în sumă de 525 lei, această din urmă menţinându-se până când pensia rezultată din înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie a depăşit valoarea pensiei în plată, de 549 lei. În mod corect prin decizia nr. (...)/30.11.2005 a fost menţinută în plata pensiei cea mai avantajoasă.

După luna septembrie 2007, de câte ori a intervenit o majorare a punctului de pensie a fost majorat şi cuantumul pensiei în plată. Astfel că nu există diferenţe de pensie care i se cuvin contestatorului.

În recurs nu s-au administrat probe noi.

Examinând probele cauzei în raport de motivele de recurs formulate, apărările intimatei şi dispoziţiile legale aplicabile, Curtea reţine următoarele:

Reclamantul E. D. a solicitat prin acţiunea introductivă calcularea şi plata, începând cu luna septembrie 2007 la zi a indexărilor în sumă de 182 lei (ce i-au fost aplicate la pensia stabilită iniţial de 343 lei).

Prin decizia nr.(...) din 20.02.2001 reclamantul E. D. a fost înscris la pensie, în temeiul Legii3/1977 începând cu data de 01.03.2001, cu o pensie de 343 lei. Pe măsură ce valoarea punctului de pensie a crescut, ca urmare a indexărilor aplicate, pensia reclamantului a ajuns în luna august 2007 la suma de 525 lei.

Prin decizia nr. (...) din 27.08.2007 intimata a recalculat pensia în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005. Cuantumul pensiei rezultate în urma aplicării procedurii de recalculare a fost de 396 de lei.

În atare situaţie, s-a menţinut corect, prin raportare la dispoziţiile art.6 alin.2 din O.U.G. nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, pensia aflată în plată de 525 lei. Această decizie de menţinere în plată a pensiei mai mare este o aplicaţie a principiului dreptului câştigat anterior, prin indexările pensiei stabilite iniţial de 343 lei.

J. ce au ajuns începând cu anul 2001 şi până în 2005 la suma de 182, nu pot profita decât pensiei astfel cum a fost stabilită în sistemul Legii 3/1977.

Recalcularea şi recorelarea pensiilor anterior stabilite, aşa cum correct a reţinut şi prima instanţă, sunt prevăzute de lege pentru eliminarea inechităţilor reprezentate de diferenţele existente în cuantumul pensiilor acordate pentru stagii de cotizare identice.

Din momentul în care s-a făcut recalcularea în noul sistem prevăzut de H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2005, rezultă o nouă pensie, diferită de cea stabilită anterior şi ca atare, indexările vechi nu pot însoţi noua pensie. Acesteia i se aplică indexările legale survenite de la data recalculării.

Acesta este şi motivul pentru care, în condiţiile în care pensia recalculată este mai mică decât cea în plată, pentru a nu fi prejudiciat beneficiarul pensiei, aceasta rămâne neschimbată până la momentul în care, prin majorări legale ale punctului de pensie, pensia recalculată o depăşeşte pe cea în plată.

Pentru aceste considerente, Curtea reţine că soluţia pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i este legală şi temeinică, astfel că, în conformitate cu dispoziţiile art.312 C.pr.civ va respinge ca nefondat recursul.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE,

 

Respinge recursul declarat de contestatorul E. D. împotriva sentinţei civile nr.658 din 15.04.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i, sentinţă pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică,azi,23 Octombrie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/Tehnored:P.D.

2 ex, 23.11.2009

T r i b u n a l u l I a ş i: B. D.

U. E.

Toate spetele


Sus ↑