• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1270 din data 2009-10-22
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- contest. decizie pensionare -

 

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 1270

Şedinţa publică din data de 22 octombrie 2009

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii B, cu sediul în mun. B, Calea Naţională nr. 85, jud. B, împotriva sentinţei civile nr. 939 din 1 iulie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i (dosar nr(...)).

La apelul nominal au lipsit reprezentantul pârâtei recurente şi reclamantul intimat U. D..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care instanţa constatând recursul în stare de judecată, a rămas în pronunţare asupra acestuia.

După deliberare,

C U R T E A,

Asupra recursului de faţă, constată :

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i la data de 17.06.2009, reclamantul U. D. a solicitat obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii B la emiterea deciziei de recalculare a pensiei de serviciu pentru perioada 01.01.2007 – 31.03.2008 şi la plata pentru acelaşi interval a diferenţei dintre pensia recalculată şi cea efectiv încasată, suma urmând a fi actualizată în funcţie de indicii de inflaţie.

În motivare, reclamantul a arătat că are calitatea de magistrat pensionat şi beneficiază de pensie de serviciu începând cu 01.01.2006, fiind pensionat în baza Legii nr. 303/2004.

Instituţia de la care s-a pensionar, respectiv T r i b u n a l u l B o t o ş a n i, i-a eliberat adeverinţe în care a evidenţiat veniturile brute ce au constituit baza de calcul a pensiei de serviciu în care au fost incluse şi drepturi salariale câştigate ulterior pensionării, însă pârâta a emis doar trei decizii, toate sub nr. (...)/05.05.2009 prin care i-a recalculat pensia de serviciu de la 24.03.2006 până la 31.12.2006, de la 01.04.2008 până la 30.09.2008 şi începând cu 01.10.2008 şi în continuare, excluzând în mod greşit de la recalculare intervalul 01.01.2007 – 31.03.2008 şi nevalorificând adeverinţa nr. 139/18.03.2009

A mai susţinut că motivul invocat de pârâtă în cuprinsul deciziei denotă că aceasta confundă noţiunea de actualizare cu cea de recalculare, întrucât prin deciziile susmenţionate aceasta i-a recalculat pensia nu i-a actualizat-o.

Prin întâmpinare, pârâta Casa Judeţeană de Pensie B a solicitat respingerea acţiunii motivat de faptul că, potrivit art. 85 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 303/2004, republicată, pentru anul 2007, pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor se actualizau în funcţie de veniturile judecătorilor şi procurorilor aflaţi în activitate şi nu în raport cu veniturile proprii avute la data pensionării de către persoana a cărei pensie de reactualizează.

A mai susţinut pârâta că, în ceea ce priveşte actualizarea pensiei de serviciu efectuată la 01.04.2008 şi respectiv la 01.10.2008, au fost avute în vedere şi sporurile câştigate prin hotărâre judecătorească, deoarece art. 85 din Legea nr. 303/2004 a fost modificat prin OUG nr.100/2007, în sensul că începând cu 08.10.2007, pensiile de serviciu se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută a unui judecător sau procuror aflat în activitate.

Prin sentinţa civilă nr. 939 din 1 iulie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i s-a admis acţiunea reclamantului şi a fost obligată pârâta să emită acestuia decizie de recalculare a pensiei de serviciu pentru perioada 01.01.2007 – 31.03.2008, potrivit adeverinţei nr. 139/18.03.2009 eliberată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i şi să-i plătească diferenţa de pensie pentru perioada 01.01.2007 – 31.03.2008, suma urmând a fi actualizată în funcţie de indicii de inflaţie, de la data scadenţei până la data plăţii efective.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Reclamantul U. D. a avut calitatea de magistrat pensionar şi a beneficiat de pensie de pensie de serviciu începând cu data de 01.01.2006.

La data pensionării, pensia de serviciu a fost stabilită în baza art. 82 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 republicată, respectiv „din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării”.

Ulterior, reclamantul a prezentat Casei Judeţene de Pensii B adeverinţe noi eliberate de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i în care au fost înscrise venituri brute ce includeau sporurile stabilite prin hotărâri judecătoreşti, adeverinţe în baza cărora pârâta a emis deciziile nr. (...)/05.05.2009 de recalculare a pensie de serviciu începând cu 24.03.2006, nr. (...)/05.05.2009 de recalculare a pensiei de serviciu începând cu 01.04.2008, nr.(...)/06.06.2009 de recalculare a pensiei de serviciu începând cu 01.10.2008.

În cuprinsul deciziei nr. (...)/05.05.2009 pârâta a motivat că aceasta reprezintă „ Recalcularea pensiei de serviciu prin includerea în baza de calcul a unor drepturi salariale pentru perioada 24.03.2006 – 31.12.2006, cu respectarea termenului general de prescripţie. Actualizarea pensiei de serviciu pe anul 2007 nu se poate acorda deoarece potrivit art. 85 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 303/2004, republicată, pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor se actualizează în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii şi procurorii aflaţi în activitate şi nu în raport de veniturile proprii avute la data pensionării de către persoana a cărei pensie se actualizează”.

Instanţa a mai reţinut că, potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 republicată, (text în vigoare la data pensionării reclamantului) „ judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzută de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării”.

Pârâta a recalculat corect prin decizia nr. (...)/05.05.2009 pensia reclamantului în baza adeverinţei nr. 123/13.03.2009 luând în considerare includerea în media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate, pe baza căreia s-a stabilit pensia de serviciu, şi sporurile câştigate, astfel încât prin aplicarea procentului de 84% stabilit în funcţie de vechimea în magistratură a reclamantului a rezultat începând cu 24.03.2006 o pensie de 7296 lei (8.600X84%=7296).

În acelaşi mod pârâta a recalculat pentru reclamantului în baza noilor adeverinţe şi prin deciziile nr. 44032/05.05.2009 şi nr. 44032/06.05.2009 stabilindu-i pensia de serviciu de 8909 lei începând cu 01.04.2009 şi 9088 lei începând cu 01.10.2008.

Faţă de această situaţie, apare nejustificată motivarea pârâtei potrivit căreia „actualizarea pensiei de serviciu nu se acordă pentru anul 2007”, întrucât:

a) pe de o parte, reclamantul nu a solicitat actualizarea pensiei ci recalcularea ei, întrucât s-a schimbat baza de calcul a pensiei în raport de veniturile legal cuvenite la momentul pensionării, întemeindu-şi pretenţia pe dispoziţiile art.82 alin.1 din Legea nr.303/2004;

b) pe de altă parte, instituţia actualizării este expres reglementată de art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 republicată, şi nu este incidentă în cauză, actualizarea presupunând modificarea pensiei de serviciu în raport de evoluţia viitoare a indemnizaţiei brute lunare a unui magistrat în activitate, ea operând de la lege.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii B întemeiat pe disp. art. 3041 şi art. 304 pct. 9 din C o d u l d e procedură civilă, invocând nerespectarea prevederilor art. 85 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 303/2004.

În acest sens a susţinut că potrivit dispoziţiile art. 85 al. 2 din Legea 303/2004 pensiile de serviciu ale judecătorilor se actualizează numai în raport de veniturile judecătorilor în activitate şi nu în raport de veniturile proprii ale magistratului pensionat, iar acest principiu a fost preluat în noul conţinut al art. 85, astfel cum a fost stabilit prin OUG 100/2007.

Analizându-se recursul prin prisma motivului invocat în raport de actele şi lucrările dosarului şi dispoziţiile legale incidente, Curtea constată că este nefondat potrivit considerentelor ce urmează :

Astfel, după cum corect a reţinut instanţa de fond, art. 85 al. 2 din Legea 303/2004 republicată, nu este aplicabil în speţă, devenind incident numai în momentul modificării îndemnizaţiei brute lunare a unui magistrat în activitate, atrăgând automat actualizarea pensiei magistratului pensionar.

În cauză, reclamantul a solicitat o recalculare a pensiei având în vedere drepturi salariale ce nu au fost avute în vedere la stabilirea cuantumului iniţial al pensiei de serviciu, susţinută de adeverinţa corespunzătoare nr. 139/18.03.2009 a T r i b u n a l u l u i B o t o ş a n i, aşa încât cererea sa este întemeiată.

În consecinţă, Curtea, apreciind că hotărârea primei instanţe este legală şi temeinică, va respinge recursul ca nefondat, în temeiul art. 312 al. 1 C.pr.civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

 

D E C I D E :

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii B, cu sediul în mun. B, Calea Naţională nr. 85, jud. B, împotriva sentinţei civile nr. 939 din 1 iulie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i (dosar nr(...)).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 22 octombrie 2009.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

 

 

 

Red. M.A.

Jud fd. M. L.

U. N.

Tehnored. D.E.

Ex. 2

16.11.2009

 

 

Toate spetele


Sus ↑