• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 4293 din data 2009-06-25
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 4293

Şedinţa publică de la 25 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE -(...) (...)-Judecător

-(...) (...)-Preşedinte Secţie

-(...) (...)-Vicepreşedinte Instanţă

Grefier -E. N.

 

XXX

 

Pe rol judecarea recursului declarat de recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, împotriva sentinţei civile nr. 7344/03.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator E. E., având ca obiect contestaţie decizie pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimatul contestator E. E., a lipsit recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează depunerea întâmpinării, după care,

Curtea, constatând cauza în stare de judecată acordă cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii.

Intimatul contestator E. E., solicită respingerea recursului, menţinerea sentinţei T r i b u n a l u l u i G o r j, ca temeinică şi legală.

C U R T E A

Asupra recursului de faţă;

T r i b u n a l u l G o r j prin sentinţa nr. 7344/3 dec. 2008 a admis contestaţia formulată de contestatorul E. E., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

A anulat decizia nr. 94133 din 31.03.2008 emisă de intimată.

A obligat intimata la emiterea unei noi decizii de pensionare prin luarea în calcul a punctului de pensie în valoare de 1,10665 stabilit la data de 01.04.2001.

A obligat intimata la plata către contestatoare a sumei de 560 lei, reprezentând diferenţa de pensie rezultată din diferenţa dintre punctajul mediu anual de 1,05858 şi punctaj mediu anual stabilit la 01.04.2001, de 1,10655.

Pentru a se pronunţa astfel tribunalul a avut în vedere următoarele considerente:

Contestatoarea a fost înscrisă la pensie pentru pierderea capacităţii de muncă prin decizia nr.94133/15.02.1995, iar din anul 1998 beneficiază de pensie pentru muncă depusă şi limită de vârstă, conform deciziei 94133/28.11.1998, având un stagiu total de cotizare de 37 de ani, 2 luni şi o zi.

Prin decizia din 1998 intimata a stabilit corect cuantumul pensiei cuvenite contestatoarei în raport de sporurile şi perioada efectuată în grupa I de muncă, aplicând prevederile Legii 3/1977.

La data de 01.04.2001, data intrării în vigoare a Legii 19/2000, a fost stabilit punctul de pensie de 1,10665 conform disp. art. 180 alin.1 şi 2 din Legea 19/2000.

La data de 31.03.2008 a fost emisă decizia 94133 prin care s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,05858 mai mic decât cel stabilit la 01.04.2001, astfel menţinându-se cuantumul pensiei aflate în plată de 328 lei, conform disp. art. 5 alin 2 din OUG 4/2005.

După recalcularea pensiei şi emiterea deciziei din 01.03.2008, valoarea punctului de pensie stabilită prin legea punctajului asigurărilor sociale de stat, a fost de 581,3 lei , deci pensia trebuia să aibă un cuantum de 615, 35 lei.

Conform concluziilor raportului de expertiză, pentru stabilirea drepturilor de pensie ale contestatoarei au fost luate în calcul salariile de până la data de 01.04.1992, adică salariile aferente celor 5 ani consecutivi cuprinşi în perioada 17.12.1985-15.12.1990, conform art. 180 alin 3 din Legea 19/2000.

În aceste condiţii, contestatoarea beneficiază de prevederile alin5/1, în sensul că pentru plata pensiei în situaţia în care prin recalcularea pensiei conform Legii 19/2000 rezultă un punctaj mai mic decât cel calculat la data de 01.04 2001 se va păstra punctajul mediu anual în plată la 01.04.2001 de 1,10665.

Prin deciziile de recalculare, intimata a diminuat punctul de pensie şi a păstrat cuantumul pensiei de la 31.08.2005 în mod eronat, deoarece pentru păstrarea cuantumul pensiei aflată în plată, legiuitorul se referă la pensiile stabilite în baza disp. art. 76 pentru pensionarii care îşi deschid drepturile de pensie după 01.04.2001 (art. 180 alin.6 din Legea nr.19/2000) şi nu în baza prevederilor art. 180 pentru pensionarii care şi-au deschis drepturile de pensie înainte de 01.04.2001, pe baza legislaţiei anterioare şi cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art.180 alin.2 şi alin.31 din Legea nr.19/2000.

Astfel, cum modificarea art. 180, prin introducerea alin.31 şi alin.51 a fost efectuată prin Legea nr.577/2003 ce a intrat în vigoare în anul 2004, contestatoarea trebuia să beneficieze de punctul de pensie stabilit la 01.04.2001, în condiţiile art. 180 alin.2, respectiv de 1,10665, punct care trebuia menţinut şi după recalcularea efectuată în baza O.U.G. nr.4/2005.

În consecinţă, valoarea pensiei trebuia actualizată ori de câte ori s-a modificat valoarea punctului de pensie în condiţiile art. 80 din Legea nr.19/2000, modificată şi completată.

Rezultă astfel, diferenţe de pensie în sumă de 560 lei reprezentând diferenţa dintre punctajul mediu anual stabilit prin decizia din 31.03.2008, de 1,05858 şi punctajul mediu anual stabilit la 01.04.2001, de 1,10655.

Pentru considerentele de mai sus, instanţa a admis contestaţia, a anulat decizia nr.94133/31.03.2008, emisă de intimată şi a obligat intimata la emiterea unei noi decizii de pensionare prin luarea în calcul a punctului de pensie de 1,10655 stabilit la data de 01.04.2001.

Intimata a fost obligată la plata sumei de 560 lei, reprezentând diferenţă de pensie rezultată din diferenţa dintre punctajul mediu anual de 1,05858 şi punctajul mediu anual de 1,10655, stabilit la 01.04.2001.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta criticând-o ca nelegală şi netemeinică, arătând că soluţia instanţei de fond s-a bazat exclusiv pe concluziile raportului de expertiză întocmit fără a se respecta prevederile OUG 4/2005 prin obligarea la emiterea unei noi decizii de pensie cu luarea în calcul a punctului de pensie în valoare de 1,10665 stabilit la data de 1.04.2001.

Recursul nu este fondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate se constată că prin deciziile de recalculare recurenta a diminuat punctul de pensie şi a păstrat cuantumul pensiei de la 31august 2005, în mod eronat, deoarece păstrarea cuantumului pensiilor aflate în plată, dispoziţiile art. 180 (6) din Legea 19/2000 referindu-se la pensiile stabilite în baza prevederilor art. 76 pentru pensionarii care îşi deschid drepturile la pensie după 1.04.2001 şi nu în baza prevederilor art. 180, pentru pensionarii care şi-au deschis drepturile de pensie înainte de 1.04.2001 pe baza legislaţiei anterioare, şi care se încadrează în art. 180 alin. (2) şi alin. (31).

Pensionarilor care şi-au deschis drepturile de pensie înainte de 1.04.2001 în baza Legii 3/1977 şi pentru care, la stabilirea drepturilor de pensie s-a folosit pentru calculul retribuţiei tarifare media salariilor de până la 1.04.1992, se păstrează punctul de pensie stabilit la 1.04.2001, dacă după recalculare în baza OUG 4/2005 rezultă un punct de pensie mai mic decât acesta.

Valoarea pensiei intimatei trebuia actualizată de câte ori se modifica valoarea punctului de pensie în condiţiile art. 80 de Legea 19/2000 cu modificările ulterioare.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 312 al. 2 Cod pr.civ. se va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, împotriva sentinţei civile nr. 7344/03.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul contestator E. E..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Iunie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

E. N.

 

 

 

27.07.2009

Red. D.(...)

2 ex/AS

J.f. E.M. T.

E.U.

Toate spetele


Sus ↑