• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 587 din data 2010-01-28
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

R O M Â N I A

 

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

DECIZIE Nr. 587

Şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de recurentul contestator N. D., împotriva sentinţei civile nr.1338/22.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul contestator N. D., lipsind intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că recursul a fost declarat şi motivat în termen legal, precum şi faptul că prin serviciul arhivă a fost depusă întâmpinare din partea intimatei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M.

Nemaifiind cereri de formulat, se acordă cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii asupra recursului de faţă.

Recurentul contestator N. D., solicită admiterea recursului, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă:

Prin sentinţa civilă nr.1338/22.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a respins acţiunea formulată de reclamantul N. I. D., împotriva deciziei nr. (...) din 18.06.2009 emisă de CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Conform deciziei (...) din 30.01.2002 reclamantul este beneficiarul unei pensii de invaliditate grad II, drepturile de pensie fiind stabilite începând cu data de 18.12.2001.

Conform acestei decizii s-a stabilit u punctaj mediu de 1,04081.

Prin decizia din 18.06.2009 s-a recalculat pensia, stabilindu-se un punctaj mediu de 1,20666 şi un număr total de puncte 40,82542.

La data de 22.12.2008 prin cererea înregistrată sub nr. 28841 a solicitat recalcularea pensiei prin valorificarea sporului sistematic peste programul normal şi plata diferenţelor de pensie pe perioada 18.12.2001 – 31.12.2008.

În urma acestei solicitări s-a recalculat pensia şi s-a emis decizia din 03.08.2009 prin care s-a stabilit un punctaj mediu de 1,23949 începând cu data de 01.01.2009.

În conformitate cu art. 169 din Legea 19/2000 pensia poate fi recalculată prin valorificarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia şi pensia recalculată se acordă cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Aşa fiind în mod corect drepturile de pensie recalculate au fost acordate începând cu luna ianuarie 2009.

Reclamantul a solicitat plata diferenţelor de pensie dintre pensia stabilită prin această ultimă decizie şi cea încasată pe ultimii 3 ani, însă nu pot fi acordate aceste diferenţe.

Aşa cum s-a arătat în cauză au fost respectate prevederile art. 169 din Legea 19/2000 pe de o parte iar pe de altă parte drepturile de pensie anterioare emiterii deciziei din 18.06.2009 şi august 2009 nu au fost contestate astfel că plata pensiei s-a făcut în baza unei decizii definitive conform art. 88 din Legea 19/2000.

De aceea nici proba solicitată de reclamant de efectuare a unei expertize tehnice contabile care să stabilească câtimea diferenţelor nu a fost utilă soluţionării cauzei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul N. D., criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

Motivul de recurs vizează aspectul legal de acordarea drepturilor de pensie recalculată pe anii 2006, 2007 şi 2008.

A mai arătat că acţiunea sa a avut două capete de cerere din care unul s-a rezolvat pe cale amiabilă, rămânând să se judece primul capăt de cerere, respectiv să i se plătească diferenţa dintre pensia reală, calculată corect- punct pensie 1,23949 şi cea calculată incorect – punct pensie 1,04081 pe ultimii 3 ani, adică 2006, 2007 şi 2008.

Prin întâmpinarea formulată la 21 ianuarie 2010, intimata a solicitat respingerea recursului cu motivarea că instanţa de fond a reţinut corect că au fost respectate prev art. 169 din M. 19/2000, iar drepturile de pensie anterioare emiterii deciziei din 18. 06. 2009 şi august 2009, nu au fost contestate.

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor invocate şi apărărilor formulate, în raport de disp. art. 3041 şi art. 304 pct. 8 şi 9 c. pr. civilă, recursul este fondat, din următoarele considerente:

Potrivit art. 83 din M. 19/2000, republicată în M. Of. nr. 919/29.12.2009, drepturile de pensie pentru limită de vîrstă se acordă şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, iar în raport de prevederile art 89 alin 1, în situaţia în care se constată erori în stabilirea şi plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuiri şi modificările legale, atrăgând, după caz, răspunderea celor vinovaţi.

Revenind la speţa în cauză, Curtea constată că nu s-a solicitat recalcularea pensiei ca urmare a completării vechimii sau condiţiilor de muncă cu documente noi, respectiv emise după data pensionării şi care nu puteau fi avute în vedere la stabilirea pensiei, ci s-a solicitat recalcularea corectă în baza documentelor deja existente la data verificării condiţiilor de pensionare de către intimată.

Aşa cum sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie sau prestaţii sociale, se recuperează de la beneficiari, este normal ca şi drepturile de pensie neachitate pentru motive ce nu pot fi imputate solicitantului-pensionar să-i fie achiate, cu respectarea termenului general de prescripţie, dacă în lege nu este prevăzută un termen special de prescripţie în situaţii enunţate expres de textul de lege.În mod greşit instanţa a reţinut că nu au fost contestate drepturile de pensie anterioare emiterii deciziei din 18. 06. 2009, pentru că obiectul contestaţiei tocmai acest aspect îl are în vedere.

Se apreciază că prima instanţă nu a cercetat toate aspectele ce vizează fondul cauzei, ceea ce echivalează cu o nepronuţare şi, în consecinţă fiind incidente prevederile art. 312 alin 5 c. pr. civ. Se va admite recursul, va fi casată sentinţa, iar cauza trimisă spre soluţionare aceleeaşi instante.

 

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

E. I D E

 

Admite recursul declarat de recurentul contestator N. D., împotriva sentinţei civile nr.1338/22.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2010

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.jud. (...) (...)

Tehn. 3 ex./J.C.

Red.j.f./ M. T./

A T. O.

Toate spetele


Sus ↑