• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 730/R din data 2008-10-27
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ Nr. 730/R

Şedinţa publică de la 29 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

GREFIER (...) (...)

 

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursului declarat de contestatoarea E. O., domiciliată în B,(...), (...)., .1, .3, .11, împotriva sentinţei civile nr.452 din 27.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a, în contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII, cu sediul în B,(...).

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 27 octombrie 2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi dată, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea cauzei la data de 29 octombrie 2008.

 

 

CURTEA

 

Asupra recursului de faţă.

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 452/27.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...), a fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată de contestatoarea E. O. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii B.

Pentru a pronunţa hotărârea judecătorească prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.2427/113/8.12.2006 pe rolul T r i b u n a l u l u i B r ă i l a, contestatoarea E. O. a chemat în judecată pe intimata Casa Judeţeană de Pensii B pentru a se dispune anularea parţială a deciziei nr.(...)/18.10.12006 de recalculare a pensiei sale de urmaş, în sensul stabilirii datei de la care să beneficieze de drepturile recalculate aferente pensiei de urmaş începând cu 1.11.2005, în loc de 1.07.2006.

Contestatoarea a mai solicitat şi obligarea pârâtei la recalcularea pensiei de care a beneficiat soţul ei susţinător pentru perioada 1.07.2005-6.10.2006, a diferenţei ce i se cuvine corespunzător perioadei cuprinse între 1.07.2005 şi data decesului său, 6.10.2005, şi la plata acestei diferenţe către ea în calitate de moştenitor.

În motivarea cererii contestatoarea a arătat că soţul ei, E. U., a fost pensionat în noiembrie 1983, iar în temeiul O.U.G. nr.4/2005 Casa Judeţeană de Pensii B i-a recalculat pensia prin decizia nr.49892/30.06.2005, fără a se avea în vedere salariile, sporurile şi indemnizaţiile de conducere atestate ulterior pe baza documentelor foştilor angajatori.

În decizia de recalculare s-a menţionat că în situaţia în care în termen de 3 ani de la data de 1.07.2005 vor fi prezentate acte doveditoare de natură a modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, noile drepturi se vor acorda de la data de 1.07.2005.

Din cauza stării de sănătate, soţul său nu a obţinut actele necesare recalculării anterior datei de 6.10.2005, când a decedat, şi nici reclamanta nu a putut intra în posesia lor până la data emiterii deciziei nr.1-(...)/30.11.2005 prin care i s-a stabilit pensia de urmaş.

După obţinerea adeverinţelor necesare, la data de 5.06.2006 contestatoarea a solicitat recalcularea drepturilor de pensie de urmaş prin recalcularea în noile condiţii a drepturilor de pensie ale soţului său, însă prin decizia nr.(...)/18.10.2006 pensia de urmaş recalculată i s-a acordat începând cu 1.07.2006, nu cu 1.11.2005, motiv pentru care a formulat prezenta acţiune.

În dovedirea cererii a depus copie de pe deciziile emise de intimată, de pe adeverinţele eliberate de foştii angajatori ai soţul său cu privire la veniturile realizate, precum şi certificatul de moştenitor.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii B a depus întâmpinare prin care a precizat că pensia de urmaş recalculată s-a acordat începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare, menţiunea referitoare la recalcularea începând cu data de 1.07.2005 fiind valabilă numai pentru soţul contestatoarei, nu şi pentru ea ca urmaş.

La cererea contestatoarei în cauză s-a efectuat o expertiză contabilă având ca obiective stabilirea pensiei recalculate pentru soţul contestatoarei pentru perioada 1.11.2005-1.07.2006, a pensiei de urmaş recalculată pentru contestatoare pentru aceeaşi perioadă, precum şi sumele ce se cuvin acesteia ca diferenţă de pensie.

De asemenea, s-a solicitat expertului să stabilească drepturile de pensie recalculate cuvenite contestatoarei pentru perioada 5.06.2006-1.07.2006.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Contestatoarea E. O. este moştenitoarea soţului său, E. U., astfel cum reiese din copia certificatului de moştenitor depusă la dosar.

Acesta a fost pensionat pentru limită de vârstă la data de 1.11.1983, iar prin decizia nr.49892/30.06.2005 i s-au recalculat drepturile de pensie în baza O.U.G. nr.4/2005, începând cu data de 1.07.2005.

În decizia de recalculare s-a menţionat că în situaţia în care în termen de 3 ani de la data de 1.07.2005 vor fi prezentate acte doveditoare de natură a modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, noile drepturi se vor acorda de la data de 1.07.2005, după expirarea termenului de 3 ani punctajul mediu anual rezultat prin aplicarea procedurilor de recalculare devenind definitiv.

La data de 6.10.2005 soţul contestatoarei a decedat, fără ca anterior să fi depus acte pentru recalcularea punctajului.

Prin decizia nr.1-(...)/30.11.2005 reclamantei i s-a stabilit pensie de urmaş de pe urma soţului începând cu data de 1.11.2005.

În baza adeverinţelor obţinute de la foştii angajatori cu privire la veniturile realizate de soţul său, contestatoarea a solicitat, la data de 5.06.2006, recalcularea drepturilor de pensie de urmaş prin recalcularea drepturilor de pensie ale soţului său.

Ca urmare, prin decizia nr.(...)/18.10.2006 i s-a stabilit o pensie recalculată începând cu data de 1.07.2006.

În termenul prevăzut de art.87 din Legea nr.19/2000 contestatoarea a formulat acţiunea dedusă judecăţii, contestând data de la care i s-au acordat drepturile de pensie recalculate şi solicitând, în calitate de moştenitor al soţului ei, diferenţa de pensie recalculată ce s-ar fi cuvenit acestuia de la 1.07.2005 până la data decesului.

Expertiza contabilă efectuată în cauză a concluzionat că pentru perioada 1.11.2005-1.07.2006 nu se poate recalcula pensia pentru soţul defunct, deoarece prevederea din decizia nr.49892/30.06.2005 se referă la titularul dreptului de pensie, iar documentele necesare recalculării au fost depuse de contestatoare. Din acest considerent expertul a apreciat că, contestatoarei nu i se cuvin diferenţe de pensie.

În urma obiecţiunilor formulate de contestatoare s-a efectuat o nouă expertiză.

Aceasta a stabilit că drepturile de pensie recalculate de care ar fi beneficiat soţul contestatoarei în perioada 1.11.2005-1.07.2006 sunt de 8338 lei, pensia de urmaş recalculată pentru aceeaşi perioadă este de 4172 lei, iar suma ce se cuvine cu titlul de diferenţă pentru E. O. este de 1462 lei.

Cât priveşte drepturile de pensie recalculate cuvenite contestatoarei pentru perioada 5.06.2006-1.07.2006, expertul a constatat că sunt în sumă de 462 lei, iar drepturile cuvenite cu titlu de diferenţă faţă de pensia efectiv încasată în această perioadă sunt de 162 lei.

Aşa cum reiese din raportul de expertiză şi din răspunsul formulat de expert la obiecţiunile Casei Judeţene de Pensii B, concluziile acestuia s-au bazat pe aplicarea dispoziţiilor art.71 din Legea nr.19/2000 şi ale art.2 din H.G. 550/2005.

Art.71 alin.1 din Legea nr.19/2000 prevede că pensia de urmaş se calculează din pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat.

La rândul său, art.2 lit.a din H.G. 550/2005 stabileşte că „prevederile H.G. nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 … se aplică şi pentru pensii de urmaş stabilite după data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, dintr-o pensie pentru limită de vârstă sau pensie de invaliditate gradul I, calculată potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001”.

Din analiza coroborată a celor două texte instanţa a reţinut că recalcularea pensiei de urmaş se face în raport de pensia la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat.

Recalcularea pensiei fiind în beneficiul urmaşului, sunt incidente dispoziţiile art.169 alin.3 din Legea nr.19/2000, conform cărora pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Drept urmare instanţa a constatat că, atât timp cât contestatoarea a depus cererea de recalculare a pensiei de urmaş la data de 5.06.2006, drepturile recalculate i se cuvin începând cu data de 1.07.2006.

Nu poate fi primită susţinerea contestatoarei cum că aceste drepturi ar fi trebuit să i se acorde de la 1.11.2005, când i s-a stabilit pensia de urmaş, deoarece la acea dată nu fuseseră depuse actele necesare recalculării.

Este adevărat că în decizia nr.49892/30.06.2005, prin care soţului contestatoarei i s-au recalculat drepturile de pensie, s-a menţionat că în situaţia în care în termen de 3 ani de la data de 1.07.2005 vor fi prezentate acte doveditoare de natură a modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, noile drepturi se vor acorda de la data de 1.07.2005.

Această prevedere se adresa însă numai titularului pensiei, nu şi urmaşului său.

Ori, atât timp cât anterior decesului soţul contestatoarei nu a depus actele necesare recalculării, reclamanta nu poate pretinde ca pensia recalculată să i se acorde de la data stabilirii pensiei de urmaş, întrucât la data decesului soţul său nu beneficia de pensia recalculată.

Din acelaşi motiv reclamanta nu este îndreptăţită să primească nici diferenţa de pensie ce s-ar fi cuvenit soţului ei de la 1.07.2005 până la 6.10.2005, când a decedat, deoarece neprezentând actele necesare, acesta nu putea primi pensia recalculată şi deci nu putea transmite un drept pe care nu îl avea în patrimoniu la data decesului.

Pentru considerentele expuse anterior instanţa a constatat că acţiunea este nefondată, fiind respinsă ca atare.

Aceeaşi opinie a fost exprimată şi de asistenţii judiciari care, potrivit dispoziţiilor art.58 din Legea nr.304/2004, au făcut parte din completul de judecată cu vot consultativ.

Împotriva sentinţei civile a declarat recurs contestatoarea E. O. criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală, pentru următoarele motive:

Potrivit prevederilor art. 4 din OUG nr.4/2005, dreptul la recalcularea pensiei pentru soţul său E. U. a existat încă din data de 30.06.22005, pe baza datelor din documentaţia de pensionare aflată la nivelul casei de pensii cât şi a actelor depuse pe măsură ce au fost obţinute.

Drepturile de pensie i se cuveneau titularului acesteia E. U. iar ulterior recurentei – contestatoare în calitatea sa de beneficiar al pensiei de urmaş, potrivit deciziei nr.1.(...)/1.11.2005.

A solicitat admiterea recursului şi, pe cale de consecinţă, a acţiunii astfel cum a fost formulată, în sensul stabilirii drepturilor de pensie începând cu data de 01.11.2005 în loc de 01.07.2006 şi obligarea Casei Judeţene de Pensii B la plata diferenţei de 1462 lei, obligarea la recalcularea drepturilor de pensie la care ar fi fost îndreptăţit soţul său din momentul prezentării actelor suplimentare doveditoare pentru perioada 01.07.2005 şi până la deces, cu titlu de moştenire şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu expert şi avocat.

Prin întâmpinare, intimata Casa Judeţeană de Pensii B a solicitat respingerea recursului ca nefondat, drepturile de pensie cuvenite pe perioada 01.11.2005 – 01.07.2006 fiind corect stabilite iar hotărârea primei instanţe temeinică şi legală.

Examinând recursul declarat pe baza motivelor invocate şi a dispoziţiilor legale incidente în materie, cât şi sub toate aspectele de fapt şi de drept în conformitate cu prevederile art. 3041 Cod procedură civilă curtea, cu opinie majoritară, îl apreciază ca fiind fondat pentru următoarele considerente:

Soţul recurentei – contestatoare, E. U., a fost beneficiarul unei pensii pentru munca depusă şi limita de vârstă, supusă procedurii de recalculare a pensiilor stabilită în baza HG nr.1550/2004 şi OUG nr.4/2005.

Astfel, prin dispoziţiile art. 1 din HG nr.1550/2004 şi ale art. 1 din OUG nr. 4/2005, s-a prevăzut recalcularea pensiilor din sistemul public stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Recalcularea drepturilor de pensie s-a efectuat prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile aflate în păstrarea casei teritoriale de pensii cât şi a înscrierilor din carnetele de muncă ori adeverinţelor eliberate de angajatori conform legii ( art. 4 din OUG nr. 4/2005).

De asemenea, a fost prevăzută şi posibilitatea modificării la cerere a deciziei de pensie, în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare referitoare la drepturi cu caracter salarial.

Prin derogare de la prevederile art. 95 şi 169 din Legea nr.19/2000, s-a prevăzut că soluţionarea cererilor şi acordarea drepturilor modificate să se realizeze de la data plăţii drepturilor recalculate, cu respectarea termenului general de prescripţie calculat de la data înregistrării cererii (art.7 al.3 şi 5 din OUG nr. 4/2005).

În aplicarea celor de mai sus, drepturile de pensie cuvenite titularului E. U. au fost recalculate prin decizia nr.49892/30.06.2005 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii B începând cu data de 01.07.2005.

Urmare a decesului intervenit la data de 06.10.2005, pe baza cererii înregistrată sub nr. 70632/10.10.2005 formulată de recurenta – contestatoare E. O., acesteia i s-au stabilit drepturile pentru pensie de urmaş în baza deciziei nr. 1-(...)/30.11.2005 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii B, începând cu data de 01.11.2005.

Ulterior, prin cererea înregistrată sub nr.19790/5.06.2006, recurenta – contestatoare a solicitat recalcularea pensiei pe baza adeverinţelor eliberate de angajatori pentru activitatea desfăşurată de soţul său, fiind emisă decizia de recalculare nr. (...)/18.10.2006 iar drepturile de pensie stabilite începând cu data de 01.07.2006, decizie care face obiectul contestaţiei de faţă.

Apreciem că în mod legal şi temeinic drepturile de pensie recalculate trebuiau recunoscute şi acordate recurentei – contestatoare începând cu data de 01.11.2005, în loc de 01.07.2006.

Se au în vedere dispoziţiile art. 7 al.3 şi 5 din OUG nr.4/2005 enunţate mai sus, coroborate cu cele ale aart.85 al.1 lit.a din Legea nr. 19/2000.

Potrivit art. 71 al.1 din Legea nr. 19/2000 calculul pensiei de urmaş se realizează funcţie de pensia pentru limită de vârstă, la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat, după distincţiile prevăzute la al.2 al aceluiaşi articol.

Atâta vreme cât drepturile cuvenite susţinătorului decedat sunt mai mari drept urmare recalculării acestora pe baza aplicării prevederilor OUG nr. 4/2005 şi ale HG nr.1550/2004, şi drepturile la pensia de urmaş care se raportează la drepturile cuvenite susţinătorului decedat, se cuveneau a fi acordate începând cu data stabilirii acestora, respectiv 01.11.2005.

Apărările intimatei Casa Judeţeană de Pensii B în sensul că dreptul la recalcularea pensiei de urmaş s-a născut la data de 01.07.2006 prin raportare la dispoziţiile art. 169 al.3 din Legea nr. 19/2000 nu pot fi primite.

În cauză este vorba despre o altă situaţie, prevăzută ca atare prin dispoziţiile art. 7 al.5 din OUG nr.4/2005, potrivit cărora plata drepturilor de pensie se face de la momentul recalculării acestora, iar momentul recalculării a fost stabilit eşalonat începând cu luna martie 2005, potrivit art. 3 din OUG nr.4/2005.

În cazul recurentei – contestatoare dreptul la recalculare s-a născut odată cu dreptul la pensia de urmaş, începând cu luna următoare decesului dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată, respectiv 01.11.2005 (art. 85 al.1 lit.a din Legea nr. 19/2000).

Conform raportului de expertiză contabilă administrat la fondul cauzei, diferenţa dintre drepturile de pensie acordate începând cu data de 01.07.2006 şi cele cuvenite începând cu data de 01.11.2005 este de 1462 lei.

Calculul s-a efectuat ţinându-se seama de pensia de urmaş primită reprezentând 50% din drepturile susţinătorului decedat, cuvenite pe perioada 01.11.2005 – 31.12.2005 (câte 487 lei lunar) şi, respectiv 01.01.2006 – 01.07.2006 (câte 533 lei lunar), scăzând drepturile de pensie plătite de 317 lei lunar pe perioada 01.11.2005 – 31.12.2005 şi de 346 lei lunar pentru perioada 01.01.2006 – 01.07.2006.

Asemenea drepturi sunt datorate de intimata ţinându-se seama de considerentele expuse mai sus şi care nu vor mai fi reluate.

În ceea ce priveşte pretenţiile pentru perioada 01.07.2005 – 06.10.2005 (data decesului) titular al dreptului la recalcularea pensiei a fost soţul recurentei – reclamante, E. U.. Din interpretarea art.7 al.3 din OUG nr.4/2005 rezultând că erau necesare cererea acestuia cât şi emiterea unei decizii de modificare supusă procedurii prevăzută de lege.

În acelaşi sens, dispoziţiile art.82 din Legea nr.19/2000 prevăd că drepturile de pensie se acordă persoanei îndreptăţite, sau reprezentantului acestuia, în considerarea calităţii sale de asigurat potrivit dispoziţiilor art.4 al.3 din aceeaşi lege.

Deasemeni, pensia pentru limită de vârstă este un beneficiu recunoscut exclusiv asiguratului, pe baza îndeplinirii condiţiilor privind limita de vârstă şi vechimea în muncă, în condiţiile legii.

Este o situaţie distinctă de cea a recurentei – contestatoare pentru care dreptul la pensie de urmaş s-a născut în temeiul legii, potrivit art. 65 şi urm. din Legea nr. 19/2000.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 312 al 1 Cod procedură civilă, urmează a fi admis recursul declarat de contestatoarea E. O..

Va fi modificată în tot sentinţa civilă nr. 452/27.06.2008 a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a şi în rejudecare, se va admite contestaţia formulată de contestatoarea E. O..

Va fi anulată în parte decizia nr.(...)/18.10.2006 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii B în sensul că va obliga pe intimată la recalcularea drepturilor de pensie de urmaş începând cu data de 01.11.2005 în loc de 01.07.2006.

Va fi obligată intimata să plătească contestatoarei suma de 1462 lei reprezentând diferenţa dintre drepturile de pensie cuvenite şi cele încasate, pe perioada 01.11.2005 – 01.07.2006.

În temeiul dispoziţiilor art. 274 al. 1 Cod procedură civilă, ca parte căzută în pretenţii va fi obligată intimata Casa Judeţeană de pensii B la plata cheltuielilor de judecată efectuate de contestatoare la fondul cauzei şi în recurs de 550 lei, reprezentând onorariu expert (filele 64, 108 şi 124 dosar fond).

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN MAJORITATE DE E.
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

Admite recursul declarat de contestatoarea E. O., domiciliată în B,(...), (...)., .1, .3, .11, împotriva sentinţei civile nr.452 din 27.06.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a, în dosarul nr(...).

Modifică în tot sentinţa civilă nr. 452/27.06.2008 a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a şi în rejudecare:

Admite contestaţia formulată de contestatoarea E. O., în contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII, cu sediul în B,(...).

Anulează în parte decizia nr.(...)/18.10.2006 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii B în sensul că obligă pe intimată la recalcularea drepturilor de pensie de urmaş începând cu data de 01.11.2005 în loc de 01.07.2006.

Obligă pe intimată să plătească contestatoarei suma de 1462 lei reprezentând diferenţa dintre drepturile de pensie cuvenite şi cele încasate, pe perioada 01.11.2005 – 01.07.2006.

Obligă pe intimată să plătească contestatoarei suma de 550 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 29 Octombrie 2008.

 

 

Preşedinte, Judecător,

E. G. B. J.

 

 

Grefier,

E. D.

 

 

S.:E. G./04.12.2008

U.:DC/2 ex/05.12.2008

Fond:A-M D./L.N.

Asistenţi judiciari:D.E./C.E.

 

OPINIE SEPARATĂ

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatoarea E. O. împotriva sentinţei civile nr. 452/27.06.2008.

 

Motivarea opiniei separate

 

Am opinat separat asupra soluţiei pronunţată în cauză pentru următoarele considerente:

Problema ce se pune în discuţie este interpretarea şi aplicarea disp. art. 7 pct.5 din OUG nr.4/2005.

Este adevărat că în decizia de pensie nr.49892/30.06.2005 prin care soţului recurentei i s-au recalculat drepturile de pensie, s-a menţionat că în situaţia în care în termen de 3 ani de la data de 01.07.2007 vor fi prevăzute acte doveditoare de natură a modifica elementele avute în vedere şa determinarea punctajului mediu anual recalculat, noile drepturi se vor acorda de la data de 01.07.2005 conform prev. art. 7 pct.5 din OUG nr.4/2005.

Dar, această prevedere se aplică numai titularului pensiei nu şi urmaşului acestuia contrar susţinerilor recurentei.

Cum recalcularea pensiei s-a făcut în beneficiul urmaşului, în cauză sunt incidente disp. art. 169 al.3 din Legea nr.19/2000 conform cărora pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Instanţa reţine că recurenta a depus cerere de recalculare a pensiei de urmaş la data de 5.06.2006 şi prin urmare, drepturile recalculate i se cuvin începând cu data de 1.07.2006.

Nu poate fi reţinută susţinerea recurentei cum că aceste drepturi aar fi trebuit să i se acorde de la 1.11.2005 când i s-a stabilit pensia de urmaş deoarece la acea dată nu fuseseră depuse actele necesare recalculării pentru a beneficia de prev. de art.7 pct.5 din OUG nr.4/2005.

Aşadar, recurenta nu poate pretinde ca pensia recalculată să i se acorde de la data stabilirii pensiei de urmaş întrucât la data decesului soţul său nu beneficia de pensie recalculată în conf. cu disp. art. 7 pct. 5 din OUG nr.4/2005.

Pentru aceste considerente şi văzând disp. art. 312 al. 1 Cod procedură civilă se va respinge recursul declarat de contestatoare ca nefondat.

 

JUDECĂTOR

N. D.

 

 

 

S.:M. D./11.11.2008

tehnoredactatDC /2 ex/5.12.2008.

Toate spetele


Sus ↑