• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 4725 din data 2009-06-24
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

(2398/2009)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 4725/R

Şedinţa  publică de la 24.06.2009

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

GREFIER (...) (...) D.

 

Pe rol soluţionarea recursului declarat de recurenta-pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C împotriva sentinţei civile nr.2/12.01.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i-Secţia Civilă în dosarul nr(...)(3334/C/2008) în contradictoriu cu intimata-reclamantă G E..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, în sensul că intimata-reclamantă a formulat întâmpinare, înregistrată la dosar la data de 19.06.2009, după care,

Nemaifiind cereri formulate, excepţii de invocat ori înscrisuri noi de administrat, având în vedere că s-a solicitat ca judecata să se desfăşoare şi în lipsă, Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

CURTEA,

 

Asupra recursului civil de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2/12.01.2009, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i – Secţia Civilă, a admis contestaţia formulată de reclamantă G E. împotriva deciziilor nr.610/21.10.2008 şi nr. (...)/29.09.2008 emise de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.

A dispus anularea deciziilor nr.610/21.10.2008 şi nr.(...)/29.09.2008 emise de pârâtă ca nelegale; a menţinut decizia de pensionare nr.(...)/02.02.2006 emisă de pârâtă pe numele reclamantei.

În considerente a reţinut că prin decizia nr.36669/31.05.1987 reclamanta a fost pensionată pentru munca depusă şi limita de vârstă cu vechime incompletă.

Ulterior după decesul soţului G H., reclamanta a optat pentru pensia de urmaş şi prin decizia nr.(...)/02.02.2006 i s-a acordat pensie de urmaş în cuantum de 162 lei reprezentând o cotă de 50% din pensia defunctului - 324 lei, stabilindu-se o valoare a punctului de pensiei de 295,56 lei. Din conţinutul deciziei rezultă că s-a efectuat calcularea conform Legii nr. 19/2000, iar dacă nu va fi contestată conform art.88 din Legii nr. 19/2000 decizia este definitivă.

Ulterior prin decizia (...)/29.09.2008 Casa Judeţeană de Pensii C procedează la revizuirea pensiei şi îi stabileşte reclamantei o pensiei de 129 lei. Rezultă că valoarea punctului de pensiei este tot 295,56.

Din copia deciziei (...)/30.09.2008 ce i-a fost comunicată reclamantei rezultă că avea la 01.07.2007 dreptul la o pensie de 206 lei stabilindu-se pentru aceiaşi dată valoarea punctului de pensiei de 396,20 lei.

Rezultă că recalcularea s-a efectuat în temeiul OUG nr. 19/2007.

Oricum apărarea expusă de pârâtă contravine actelor depuse la dosar iar activităţile desfăşurate au fost cu încălcarea legii.

În mod nelegal pârâta a procedat la recalcularea drepturilor prevăzute de decizia (...)/02.02.2006 atâta timp cât aceasta a devenit definitivă în temeiul art.88 din Legea nr. 19/2000 - privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Pârâta a încălcat şi prevederile art.6 alin.2 din OUG nr.4/2005 care prevăd că, în situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cele cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată la data la care prin aplicarea formulei de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000 se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Pentru protejarea pensionarilor în OUG nr. 19/2007 prin art.2 alin.3 se dispune ca în cazul în care din aplicarea ordonanţei rezultă un punctaj mediu anula mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată se păstrează punctajul mediu anual, respectiv cuantumul avantajos.

În atare condiţii se observă că în mod nelegal Casa Judeţeană de Pensii C a modificat decizia de pensionare definitivă, apoi fără a respecta prevederile art.6 alin.2 din OUG nr.4/2005 şi art.2 alin.3 din OUG nr. 19/2007, şi a emis decizia 610/21.10.2008 prin care instituie poprire asupra pensiei reclamantei în vederea recuperării sumei de 1013 lei care în opinia sa constituie drepturi încasate necuvenit de reclamantă.

Împotriva sus-menţionatei hotărâri, în termen legal a declarat recurs Casa Judeţeană de Pensii C, înregistrat pe rolul Curţii de A p e l B u c u r e ş t i – Secţia a VII a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr(...).

În susţinerea recursului a arătat că, instanţa de fond in mod eronat a apreciat ca nejustificata si un abuz măsura aplicata de instituţia recurentă, Casa Judeţeană de Pensii C de a verifica din proprie iniţiativa deciziile emise si corectarea eventualelor greşeli care sunt inerente in desfăşurarea activităţii recurentei.

Verificarea deciziei intimatei-reclamante s-a făcut respectând prevederile art.89 alin.1 din Legea nr. 19/2000 modificata si completata „in situaţia in care se constata erori in stabilirea si in plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificările legale, atrăgând, după caz, răspunderea celor vinovaţi". Din interpretarea acestui articol, reiese in mod indubitabil, ca ori de cate ori se constata ca la calculul punctajului mediu al unui pensionar se constata ca au intervenit erori, legea ne permite sa operam modificările legale, sa stabilim punctajul corect respectând legislaţia in vigoare.

Drepturile de pensie ale reclamantei s-au acordat in urma decesului soţului acesteia, plata pensiei făcându-se începând cu data de 28.09.2005, când, in urma solicitării reclamantei s-a sistat pensia proprie pe care o primea in baza Deciziei nr.38669, aceasta optând pentru pensia mai avantajoasa.

Respectând prevederile art.89 alin.1 din Legea nr.19/2000 punctajul mediu al reclamantei s-a verificat, in urma verificărilor efectuate de auditorul instituţiei constatându-se ca reclamantei i-a fost stabilit eronat punctajul mediu anual al pensiei de urmaş. Potrivit art.71 alin.1 lit.a din Legea nr.19/2000 pensia de urmaş se calculează, după caz, din pensia pentru limita de vârsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul in condiţiile legii, susţinătorul decedat.

Pensia de urmaş aşadar se calculează înmulţind 50 % din punctajul rezultat in urma recalculării cu valoarea unui punct de pensie.

Întrucât soţului decedat i s-au stabilit drepturile iniţiale de pensie in baza Legii nr.3/1977 care a fost abrogata intre timp, in mod legal si corect drepturile acestuia de pensie trebuiau recalculate in baza unei legi care era in vigoare la momentul solicitării soţiei urmase, respectiv Legea nr.19/2000 care a intrat in vigoare odată cu abrogarea Legii nr.3/1977, la 01.04.2001.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1550/23.09.2004, respectând principiile Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de 01.10.2004, pensiile din sistemul public, stabilite anterior datei de 01.04.2001, au fost evaluate in vederea recalculării, de aceasta măsura trebuia sa beneficieze si soţul reclamantei daca ar fi fost in viata, precum si urmaşii acestuia care solicita pensia de urmaş, recalculare care la prima decizie emisa de CJP C nu s-a întâmplat.

Astfel, respectând prevederile art.71 alin.1 din Legea nr.19/2000 punctajul mediu anual al reclamantului trebuia sa fie întâi recalculat, apoi punctajului care reieşea din recalculare sa-i fie aplicat procentul de 50% pentru stabilirea punctajului de urmaş soţiei, iar punctajul rezultat sa se înmulţească cu valoarea punctului de pensie la momentul solicitării pensiei de urmaş, pentru a se obţine cuantumul pensiei soţiei urmase.

Urmare prevederilor legale, s-a procedat la recalcularea punctajului titularului (al soţului decedat) in baza HG nr. 1550/2004 coroborate cu prevederile OUG nr.4/2005, respectând prevederile Legii nr. 19/2000 actualizate.

Revizuirea punctajului mediu anual s-a făcut in data de 29.09.2008, atunci când s-a constat ca acesta nu a fost recalculat, ca nu era punctajul de care reclamantul ar fi beneficiat daca era in viata.

Instanţa de fond in mod greşit a interpretat ca recurenta a încălcat prevederile art.6 alin.2 din OUG nr.4/2005, care prevăd ca in situaţia in care cuantumul pensiei aferent noului punctaj este mai mic decât cel cuvenit sau aflat in plata, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat in plata la data la care prin aplicarea formulei de calcul prevăzut de Legea nr.19/2000 se va obţine un cuantum mai avantajos, întrucât aşa cum recurenta a învederat, pensia se urmaş se stabileşte din punctajul mediu anual al susţinătorului decedat de care ar fi beneficiat daca era in viata la acea data si nu din cuantumul pensiei.

În mod eronat de asemenea instanţa de fond a apreciat ca recurenta nu a respectat prevederile art.2 alin.3 din OUG nr.4/2005 ca in cazul in care prin aplicarea ordonanţei rezulta un punctaj mai mic decât cel rezultat in urma recalculării se menţine punctajul rezultat in urma recalculării si cuantumul mai avantajos.

Dar, tocmai aici este greşeala, instanţa de fond a apreciat in mod eronat ca pensia de urmaş se calculează din pensia susţinătorului decedat si nu din punctajul mediu anual rezultat in urma recalculării.

Aşa cum recurenta a învederat pensia de urmaş acordata in baza Legii nr.19/2000 se stabileşte din punctajul mediu anual al susţinătorului decedat de care acesta ar fi beneficiat la momentul solicitării pensiei de urmaş de către soţie, nu din cuantumul pensiei de care ar fi beneficiat.

Punctajul mediu anual potrivit art. 77 alin.1 din legea nr.19/2000 se determina prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat in perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.

Recurenta a respectat aşadar prevederile art.71 alin.2 din Legea nr.19, in baza căreia s-a acordat pensia de urmaş prin aplicarea procentului de 50% din punctajul mediu anual al susţinătorului decedat.

Astfel, in urma revizuirii a reieşit un punctaj mai mic G. de cel determinat iniţial (nerecalculat) si anume:- 0,87193 puncte, G. de 1,09314 puncte - punctajul soţului decedat la care s-a aplicat procentul de 50%;- rezultând un punctaj al soţiei urmase de 0,43597 puncte si nu 0,54657 cu care a fost comunicata iniţial si eronat la plata reclamanta urmaşa.

Aşadar punctajul corect in urma recalculării pentru soţia urmaşa era 0,43597.

După stabilirea punctajului corect, s-a procedat la recalcularea punctajului in baza OUG nr.19/2007 prin valorificarea salariilor medii brute pe economie din perioada de activitate a titularului in locul celor minime pe economie, valorificate iniţial.

În urma ultimei recalculări in baza OUG nr.19/2007, punctajul mediu anual al reclamantei s-a majorat de la 0,43597 la 0,51940.

Recurenta a prezentat instanţei de fond detaliat situaţia pensiei cuvenite si a - celei încasate, dar aceasta nu a ţinut cont de ea.

După ultima recalculare stabilindu-se ca punctajul pus in plata a fost mai mare decât cel corect, s-a creat un debit in suma de 1013 lei, încasat necuvenit de aceasta in perioada 2005-2008.

Astfel, in temeiul art. 187 alin.1 din Legea nr.19/2000 sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari, emiţându-se astfel Decizia de debit nr.610/21.10.2008.

Recurenta a învederat instanţei ca instanţa de fond a apreciat greşit ca punctajul reclamantei s-a stabilit in baza OUG nr.4/2000 care într-adevăr prevede sa se păstreze in plata pensia mai mare dar punctajul rezultat in urma recalculării, stabilirea punctajului in urma acordării pensiei de urmaş s-a făcut in baza Legii nr.19/2000 actualizata, după ce s-a stabilit punctajul mediu anual recalculat in baza OUG nr.4/2005 pe care l-ar fi avut soţul la data recalculării.

Mai întâi s-a recalculat punctajul soţului decedat in baza OUG jir.4/2005, apoi punctajului obţinut i s-a aplicat procentul de 50% prevăzut de art.71 alin.2 lit. a) din Legea nr.19/2000.

Instanţa de fond in mod eronat a apreciat si invocat prevederile art.2 alin.3 din OUG nr.19/2007, in baza acestei ordonanţe valorificându-se la determinarea punctajului mediu anual salariile medii brute pe economie anterioare anului 1963, aceasta ordonanţa neavând incidenţa in stabilirea pensiei de urmaş, punctajul adăugându-se la cel stabilit in baza OUG nr.4/2005 si a HG nr.1550/2004.

Recurenta ca respectând prevederile Legii nr. 19/2000 cu completările si modificările ulterioare, a OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public de stat, Casa Judeţeană de Pensii C in mod corect si legal a recalculat punctajul soţului decedat lai reclamantei si acordarea pensiei de urmaş acesteia.

Intimata a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului ca nefondat.

Examinând motivele de recurs faţă de hotărârea recurată şi probele administrate în cauză, cercetând pricina sub toate aspectele invocate după cum dispune art.3041 Cod procedură civilă, Curtea constată următoarele:

Intimatei-reclamante i s-au stabilit initial drepturile de pensie in baza Legii nr.3/1977 prin decizia nr.36669/31.05.1987. Ulterior, dupa decesul sotului sau, recurenta a optat pentru acordarea pensiei de urmas in baza art.65 din Legea nr.19/2000.

Curtea constata ca si defunctul sot al intimatei avea stabilite drepturile de pensie in baza legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr.19/2000, motiv pentru care aceasta trebuia sa faca obiectul recalcularii in baza OUG nr.4/2005.

Avand in vedere aceste aspecte, Curtea constata ca si pensiei de urmas i se aplica aceleasi reguli de drept in privinta recalcularii, ca si pensiei titularului initial al dreptului.

In concluzie, avand in vedere faptul ca in urma recalcularii a rezultat un cuantum mai mic al drepturilor de pensie, trebuia facuta aplicarea prevederilor art.6 alin.2 din OUG nr.4/2005, care prevăd ca in situaţia in care cuantumul pensiei aferent noului punctaj este mai mic decât cel cuvenit sau aflat in plata, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat in plata la data la care prin aplicarea formulei de calcul prevăzut de Legea nr.19/2000 se va obţine un cuantum mai avantajos.

Cum autorul intimatei ar fi beneficiat de aceste prevederi mai favorabile si acesteia i se aplica aceleiasi dispozitii, cu atat mai mult cu cat dreptul la pensie nu s-a nascut in baza Legii nr.19/2000, ci in baza legislatiei anterioare, recurenta retinand ca aceasta trebuia recalculata in baza OUG nr.4/2005. Daca drepturile de pensie s-ar fi nascut in baza Legii nr.19/2000, aceasta nu ar fi beneficiat de recalculare in baza ordonantei mentionate.

În mod corect instanţa de fond a apreciat ca recurenta nu a respectat prevederile art.2 alin.3 din OUG nr.4/2005.

Chiar daca pensia de urmaş se calculează din punctajul mediu anual rezultat in urma recalculării, tot sunt aplicabile dispozitiile legale mentionate, in sensul ca se menţine cuantumul cuvenit sau aflat in plata pana la data la care prin aplicarea formulei de calcul prevăzut de Legea nr.19/2000 se va obţine un cuantum mai avantajos.

G. de aceste considerente de fapt si de drept, Curtea, in baza art.312 Cod procedura civila, urmeaza sa respinga recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat recurenta-parata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C împotriva sentinţei civile nr.2/12.01.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l C ă l ă r a ş i - Secţia Civilă în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata-reclamanta G E..

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.06.2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

M. I. N. D. E. T.

pentru judecator aflat in CO,

semneaza presedintele sectiei,

 

 

GREFIER,

F. E. D.

 

 

Red:C.M.

Tehnored: C.P.

2 EX./!.07.2009

Jud. fond : G.S

M.P

Toate spetele


Sus ↑