• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 912 din data 2009-06-18
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- contest. dec. pensionare -

 

 

 

 

 

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 912

Şedinţa publică din 18 iunie 2009

Preşedinte (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de contestatorul E. G, domiciliat în comuna Ş., sat Ş., judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 279 din 25 februarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i în dosarul nr(...).

La apelul nominal a răspuns contestatorul recurent E. G, lipsă fiind reprezentantul intimatei Casa Judeţeană de Pensii B.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa înmânează contestatorului duplicatul întâmpinării depuse de intimata Casa Judeţeană de Pensii B.

Contestatorul precizează că nu doreşte acordarea unui nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării primite astăzi în instanţă şi solicită cuvântul pe fond.

Întrebat fiind, contestatorul arată că a formulat cerere pentru recalcularea pensiei la data de 24 octombrie 2008, dată până la care această cerere a adresat-o verbal directorului societăţii.

Constatând recursul în stare de judecată, instanţa a acordat cuvântul la dezbateri.

Contestatorul recurent E. G a solicitat admiterea recursului, aşa cum a fost formulat. În subsidiar a cerut trimiterea cauzei spre rejudecare pentru a lua legătura cu un expert motivat de faptul că alţi foşti colegi de serviciu, care au lucrat în condiţii similare de muncă, primesc o pensie mai mare cu circa 200 – 300 lei.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

 

C U R T E A,

 

Asupra recursului de faţă, constată :

Prin cererea înregistrată la T r i b u n a l u l B o t o ş a n i – Secţia civilă, înregistrată sub nr(...) din 2.12.2008, contestatorul E. I. G a chemat în judecată intimata Casa Judeţeană de Pensii B, solicitând ca prin hotărârea ce va fi pronunţa să fie anulată decizia nr. (...) din 11.11.2008 privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă.

În motivarea cererii contestatorul a arătat că prin decizia contestată intimata a procedat la recalcularea pensiei sale în baza Legii nr. 226/2006. Totodată, a pretins că în mod greşit drepturile astfel recalculate i s-au acordat începând cu data de 1.11.2008, deşi recalcularea trebuia să aibă loc de la data acordării pensiei prin decizia iniţială, respectiv de la data de 19.07.2006 (Legea nr. 226/2006 intrând în vigoare la 7.06.2006). Drept urmare, contestatorul a solicitat ca intimata să fie obligată a-i recalcula pensia de la data de 19.07.2006 şi a-i plăti diferenţa de pensie rezultată pentru 31 luni, actualizată cu indicii de inflaţie, precum şi dobânda legală la suma datorată.

De asemenea contestatorul a criticat decizia din 11.11.2008 şi sub aspectul neaplicării la recalcularea pensiei a dispoziţiilor art. 78/2 alin. 1 lit. a din OUG nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000, respectiv a neluării în calculul punctajului mediu anual a numărului suplimentar de puncte rezultat din acordarea a 0,50 puncte pentru fiecare an de spor. În acest fel, a susţinut contestatorul că s-ar putea explica cuantumul mai mic al pensiei sale faţă de colegii cu care a lucrat în condiţii similare de muncă.

Or, contestatorul care nu a indicat temeiul de drept procesual al contestaţiei, dar faţă de motivarea în fapt a acesteia, tribunalul a constatat că este reprezentat de art. 6 din Legea nr. 226/2006 coroborat cu art. 87 din Legea 19/2000, şi a solicitat administrare probei cu înscrisuri, depunând în copie adeverinţele nr. 83230 din 23.10.2008 şi nr. 68051 din 24.10.2008 eliberate de CJP B, deciziile de pensionare nr. (...) din 21.09.2006, 13.07.2007 şi 11.11.2008 precum şi actele normative arătate în contestaţie.

Prin întâmpinarea formulată intimata Casa Judeţeană de Pensii B, a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată, arătând că, prin decizia nr. (...)/11.11.2008, s-a recalculat pensia contestatorului conform Legii nr. 226/2006, astfel că punctajul mediu anual al acestuia a crescut de la 1,55926 puncte la 1,91918 puncte.

A mai arătat că potrivit pct. 14 lit. d din Ordinul nr. 572/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006, recalcularea drepturilor de pensie se face la cerere, conform dispoziţiile art. 169 din legea nr. 19/2000.

A susţinut intimata, conform art. 95 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, că pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare. Prin urmare, întrucât contestatorul a depus cererea şi adeverinţele doveditoare la data de 24.10.2008, în mod corect drepturile de pensie recalculate i s-au acordat începând cu data de 1.11.2008.

Referitor la cel de-al doilea motiv de contestaţie, intimata a arătat că potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 2 din OUG nr. 100/2008, recalcularea drepturilor de pensie „ se aplică numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 3 în funcţie de data naşterii, respectiv stagiile complete de cotizare, în funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 167, indice 1”. Or, contestatorul a solicitat o recalculare a pensiei conform Legii nr. 226/2006, iar conform prevederilor acesteia stagiul complet de cotizare folosit la determinarea punctajului mediu anual este de 25 ani. Totodată, stagiul de cotizare prevăzut de anexa 3 la Legea 19/2000, în funcţie de data naşterii, este de 30 de ani şi 10 luni. Prin urmare, în acest caz nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. I alin. 2 din OUG nr. 100/2008, în sensul că la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat un stagiu complet de cotizare de 25 de ani faţă de 30 de ani şi 10 luni.

T r i b u n a l u l B o t o ş a n i –Secţia civilă prin sentinţa nr.279 din 25 februarie 2009, a respins ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul E. I. G domiciliat în satul şi comuna Ş., judeţul B, împotriva deciziei nr. (...) din 11.11.2008 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii B, cu sediul în Calea Naţională nr. 85, judeţul B.

Instanţa de fond a reţinut că, contestatorul E. I. G a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. (...) din 11.11.2008 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii B (f. 24 – 25), solicitând acordarea drepturilor stabilite prin această decizie începând cu data de 19.07.2006 şi calcularea punctajului mediu anual prin adăugarea numărului suplimentar de puncte prevăzut de art.78/2 alin.1 lit. a din OUG nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 (respectiv 0,50 puncte pentru fiecare an de spor).

Conform motivării, instanţa de fond a reţinut că decizia nr. (...) din 11.11.2008 privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă reprezintă „recalcularea conform Legii nr. 226/2006”, iar plata drepturilor astfel recalculate a fost stabilită „începând cu data de 1.11.2008”, în urma „examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul 13476 din 24.10.2008”.

Referitor la data acordării pensiei recalculate, s-a mai reţinut că potrivit pct. 14 lit. d din Normele tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 aprobate prin ordinul N. nr. 572/2006: „Recalcularea drepturilor de pensie se face la cerere, noile drepturi acordându-se conform prevederilor art. 169 din Legea nr. 19/2000 ...”.

Iar conform art. 169 alin. 3 din Legea nr. 19/2000: „Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare”.

În cauză, cererea de recalculare a pensiei în baza Legii nr. 226/2006 a fost depusă de contestator la data de 24.10.2008, astfel încât în mod legal intimata a stabilit ca dată de acordare a drepturilor de pensie recalculate data de 1.11.2008. Aşadar, pretenţia contestatorului de acordare a pensiei recalculate conform Legii nr. 226/2006 de la data de 19.07.2006 este neîntemeiată.

În ceea ce priveşte pretenţia contestatorului de acordare a numărului suplimentar de puncte prevăzut de art. 78/2 alin. 1 lit. a din OUG nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000, tribunalul a reţinut că potrivit art. 78/2 alin. 1 lit. a: „Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de majorarea punctajelor anuale, după cum urmează:

  1. cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă”.

De asemenea, că potrivit art. 78/2 alin. 2 din aceeaşi ordonanţă: „Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 3, în funcţie de data naşterii, respectiv stagiile complete de cotizare, în funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 1671”. De asemenea beneficiarul numărului suplimentar de puncte este prevăzut de art. 78/2 alin. 1 din OUG nr. 100/2008 numai pentru situaţiile în care la determinarea punctajului mediu anual al asiguraţilor se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 3 a Legii 19/2000.

A statuat de asemenea, că în cauză, decizia contestată, în temeiul art. 6 din Legea nr. 226/2006 raportat la art. 87 din Legea nr. 19/2000, este nefondată, întrucât la determinarea punctajului mediu anual al contestatorului s-a utilizat stagiul complet de 25 de ani prevăzut de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 226/2006, punctajului său mediu anual de 1,91918 puncte rezultând din împărţirea numărului de puncte realizate ( respectiv 47,97960 puncte) la 25. Drept urmare, numărul de puncte realizate nu a fost împărţit la 30 ani şi 10 luni, cât era stagiul complet de cotizare prevăzut de anexa 3 a Legii nr. 19/2000 pentru contestator care a formulat cererea de pensionare la data de 19.07.2006, acesta nu se încadrează în prevederilor art. 78/2 alin. 2 din OUG nr. 100/2008 şi, deci, nu putea beneficia de dispoziţiile art. 78/2 alin. 1 lit. a din aceeaşi ordonanţă.

Împotriva sus-menţionatei sentinţe, a formulat recurs contestatorul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând în principal admiterea recursului, modificarea sentinţei şi pe fond admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, iar în subsidiar casarea cu trimitere la tribunal spre rejudecare.

Susţine contestatorul că în mod greşit instanţa de fond i-a respins acţiunea, motivat de faptul că cererea de recalculare a pensiei în baza Legii nr. 226/2006 a fost depusă la data de 24.10.2008 întrucât intimata avea obligaţia recalculării pensiei şi din oficiu.

Arată că nu a avut posibilitatea de a se informa cu privire la noile acte normative în materie de acordare a pensiei recalculate conform Legii nr. 226/2006 de la data de 19.07.2006, astfel că intimata fiind cea care cunoştea legea, trebuia fie să procedeze la recalcularea pensiei, fie să-l înştiinţeze cu privire la aceste acte normative.

A solicitat recalcularea pensiei sale începând cu data de 19.07.2006 şi obligarea pârâtei la plata sumelor restante reprezentând diferenţa între cele două pensii, cât şi la acordarea numărului suplimentar de puncte în baza art. 78 alin. 1 din O.U.G. nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000.

Legal citată intimata pârâtă a depus întâmpinare la dosarul cauzei, prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.

A arătat că a aplicat corect dispoziţiile pct. 14 lit. d din Normele Tehnice la aplicarea Legii nr. 226/2006 coroborate cu art. 169 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 în sensul că drepturile de pensie recalculate conform Legii nr. 226/2006 se acordă cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

În ceea ce priveşte aplicarea O.U.G. nr. 100/2008 a arătat că instanţa de fond a reţinut în mod corect că pensionarii ale căror drepturi de pensie au fost recalculate în baza unor legi speciale, ce stabilesc un stagiu complet de cotizare diferit de cel prevăzut în Anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, nu beneficiază de recalcularea efectuată în baza actului normativ arătat.

În cauză, a cerut să se reţină că stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea punctajului mediu anual conform Legii 226/2006 a fost de 25 ani, faţă de 30 de ani şi 10 luni, prevăzut de Legea nr. 19/2000, acesta fiind motivul pentru care în urma recalculării, conform Legii nr. 226/2006, punctajul mediu anual a crescut de la 1,55925 puncte la 1,91918 puncte.

Pe cale de consecinţă, a considerat că reclamantul nu poate beneficia de dispoziţiile art. 782 al. 1 lit. a din O.U.G. 100/2008.

Examinând recursul declarat în cauză, care în drept se încadrează în disp. art. 304 pct. 9 din C o d u l d e procedură civilă , Curtea, reţine următoarele :

Potrivit pct. 14 lit. d din Normele Tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 aprobate prin Ordinul nr. 572/2006 emis de M i n i s t e r u l M u n c i i Solidarităţii Sociale şi Familiei „recalcularea drepturilor de pensie se face la cerere, noile drepturi acordându-se conform prevederilor art. 169 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.”

Faţă de dispoziţiile art. 169 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 care prevăd că pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare şi văzând că în speţă contestatorul a depus cererea de recalculare în baza Legii nr. 226/2006, la data de 24.10.2008, în mod corect intimata – pârâtă a stabilit data de acordare a drepturilor de pensie recalculate începând cu data de 1.11.2008, aceasta nefiind în culpă faţă de pretenţiile contestatorului.

Cu privire la cererea contestatorului de acordare a numărului suplimentar de puncte, în baza O.U.G. nr. 100/2008 în mod corect s-a apreciat că acesta nu poate beneficia de dispoziţiile art. 782 din Legea nr. 19/2000 modificată prin O.U.G. nr. 100/2008 şi art. I pct. 2 din O.U.G. 209/2008, atâta timp cât punctajul său mediu anual a fost stabilit la un stagiu complet de cotizare de 25 ani, prevăzut de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 226/2006, şi nu la un stagiu de 30 ani şi 10 luni, aşa cum este prevăzut în Anexa 3 a Legii nr. 19/2000.

Faţă de cele ce preced şi văzând că sentinţa este legală şi temeinică, Curtea urmează ca în baza art. 312 din C o d u l d e procedură civilă, să respingă recursul declarat de contestator ca nefondat.

Pentru aceste motive,

 

În numele Legii,

D E C I D E

 

Respinge, ca nefondat recursul declarat de contestatorul E. G, domiciliat în comuna Ş., sat Ş., judeţul B, împotriva sentinţei civile nr. 279 din 25 februarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 18 iunie 2009.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

Pt.jud. S.O.aflat în

C.O. semn.preşed.inst.,

 

 

 

 

 

 

 

Red. B.O.

Jud. M. L.

U. N.

Tehnired. D.E.

Ex. 2

17.07.2009

Toate spetele


Sus ↑