• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 6197 din data 2009-11-11
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...) -recalculare pensie-

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II A CIVILĂ ŞI PENTRU CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6197

 

Şedinţa publică din data de 11 O. 2009

Completul compus din:

Preşedinte: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*******

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantul N. U., împotriva sentinţei civile nr.2079/31.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii G, având ca obiect, contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru recurentul reclamant depunând împuternicirea avocaţială, avocat I. I., lipsind intimata pârâtă.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care, avocat I. I. depune la dosar copie întâmpinare din dosar nr(...).

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare, acordă cuvântul părţii prezente.

Avocat I. I. pentru recurentul reclamant, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei T r i b u n a l u l u i G o r j şi reţinând cauza spre rejudecare, admiterea contestaţie, modificarea deciziei şi recalcularea punctajului de pensie şi a cuantumului pensiei.

Depune concluzii scrise.

 

 

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă :

Prin sentinţa civilă nr. .2079/31.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), s-a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

S-a respins contestaţia formulată de petentul N. G. U. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

Tribunalul analizând contestaţia de faţă, în raport de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, susţinerile părţilor şi probatoriile administrate în cauză, a reţinut şi a constatat următoarele:

În fapt, petiţionarul a fost pensionat pentru invaliditate gradul II, prin decizia nr.88467/10.01.2004, începând cu data de 01.12.1993.

Prin decizia nr.88467/23.09.1999, intimata Casa Judeţeană de Pensii G a recalculat pensia petentului prin transformarea acesteia la limită de vârstă.

În urma cererii formulată de către petent, la data de 29.11.2006, cerere însoţită de certificatul de handicap nr.2957/11.11.2002, petentul a solicitat recalcularea pensiei conform acestui înscris.

A fost respinsă cererea petentului, reţinându-se că drepturile de pensie au fost stabilite conform Legii nr.3/1977, sens în care nu există temei legal pentru recalcularea pensiei, Legea nr.19/2000, modificată şi completată dispunând numai asupra celor care s-au pensionat numai sub imperiul acestei legi.

Ori, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr.3/1977, prevederi legale în vigoare la data pensionării, vechime completă, respectiv stagiul complet de cotizare a fost de 30 de ani, nefiind o derogare specială pentru cei încadraţi într-un grad de handicap.

Se reţine astfel că, drepturile de pensie ale petentului au fost stabilite conform Legii nr.3/1977, neexistând temei legal pentru recalcularea pensiei, Legea nr.19/2000 dispunând numai asupra celor care s-au pensionat sub imperiul acestei legi.

Cu privire la acordarea drepturilor de pensie pentru perioada 01.12.1993-01.04.1999 ca urmare a recalculării punctajului de pensie, instanţa reţine în conformitate cu prevederile Decretului nr.167/1958, prevederi raportate la perioada pentru care se solicită acordarea acestor drepturi băneşti reprezentând diferenţe de pensie şi data introducerii acţiunii, că dreptul la acţiune al petentului este prescris, sens în care se va admite excepţia invocată de intimată cu privire la prescripţia dreptului material la acţiune al petentului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul N. U. criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică în sensul că a fost admisă prescripţia dreptului la acţiune şi a fost respinsă acţiunea, deşi a fost încuviinţată o expertiză, instanţa de fond s-a pronunţat neintrând în fondul cauzei, a dat ceea ce nu s-a cerut, principalul capăt de cerere fiind acela de modificare a deciziei de pensionare, acordarea diferenţelor salariale fiind un capăt de cerere acccesoriu .

Un alt motiv de recurs îl constituie lipsa semnăturilor membrilor completului de judecată, hotărârea fiind semnată doar de grefier.

Sub aspectul aplicării legii, recurentul invocă faptul că din considerentele sentinţei se subînţelege faptul că el nu are dreptul la recalcularea pensiei întrucât lui nu i se aplică legea 19/2000 şi, prin urmare nici H.G. 1550/2004, fiind pensionat sub imperiul legii vechi, 3/1977.

Recurentul solicită prin motivele scrise de recurs, admiterea recursului şi modificarea sentinţei sub toate aspectele şi rejudecând pe fond cauza să fie admisă astfel cum a fost formulată, cu ocazia pledoariei finale înaintea închiderii dezbaterilor acesta a solicitat casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză Curtea constată că recursul este fondat şi urmează a fi admis , casată sentinţa şi trimisă cauza spre rejudecare la instanţa de fond .

Curtea constată că instanţa de fond a pronunţat o soluţie fără a intra în cercetarea fondului soluţia fiind afectată de motivul de casare prevăzut de art. 312 punctul 5 C.P.Civ. aspect care face inutilă analiza motivelor de recurs ce antamează fondul cauzei.

Astfel, Curtea constată că deşi contestatorul a solicitat recalcularea punctajului de pensie , a cuantumului pensiei şi acordarea diferenţelor de pensie ce rezultă din deducerea pensiei efectiv încasată din pensia recalculată, conform cererii .

De precizat este faptul că obiectul cercetării judecătoreşti trebuia să îl constituie decizia de pensie nr. 88467/24 01. 2008- adică aceea precizată de contestator prin cererea de sesizare a instanţei.

Reţinând că acestui contestator nu îi pot fi aplicabile dispoziţiile legale cuprinse în legea 19/2000, instanţa de fond a pronunţat o sentinţă cu aplicarea greşită a legii întrucât legea 19/2000 cuprinde o serie de dispoziţii aplicabile persoanelor al căror drept s-a născut sub imperiul legii vechi , acestea referindu-se , în general la procedurile de recorelare a pensiilor, în spiritul dispoziţiilor art. 169 alin.11, pentru pensiile stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, pensia recalculată urmând a se acorda începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

De asemenea instanţa de fond nu a analizat şi nu s-a pronunţat asupra consecinţelor încadrării contestatorului în gradul II de handicap – nerevizuibil după cum atestă toate înscrisurile de la dosar şi asupra măsurii în care această împrejurare afectează drepturile de pensie cuvenite contestatorului şi, abia în ultimul rând urmează ca instanţa să analizeze aplicarea dispoziţiilor legale privind prescripţia dreptului de a solicita diferenţele de pensie - desigur în urma evaluării juridice a dovezilor privind cererea iniţială depusă la Casa Judeţeană de Pensii, stabilirea datei de la care ar opera recalcularea pensiei în raport de data depunerii primei cererii de recalculare a pensiei( art. 169 legea 19/2000)

şi după verificarea eventualelor cazuri de întrerupere a cursului prescripţiei extinctive.

În rejudecare, instanţa de fond urmează a avea în vedere şi celelalte critici formulate în recurs de contestator, în vederea pronunţării unei soluţii legale şi temeinice.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Admite recursul declarat de reclamantul N. U., împotriva sentinţei civile nr.2079/31.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii G, având ca obiect, contestaţie decizie de pensionare.

Casează sentinţa.

Trimite cauza spre rejudecare la instanţa de fond.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 11.11.2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Red.jud.C.(...)/3 ex.

J.F/.E.E.

E.M.T.

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑