• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1774 din data 2009-11-18
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928

Secţia litigii de muncă

şi asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1774

Şedinţa publică din 18 noiembrie 2009

Curtea constituită din :

Preşedinte : (...) (...)

Judecător : Dr. (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S împotriva sentinţei civile nr.555/26.05.2009, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta intimată T. T., având ca obiect contestaţie la decizia de pensionare.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă pentru pârâta Casa Judeţeană de Pensii consilier juridic E. E. G, lipsă fiind reclamanta intimată T. T..

Procedura de citare legal îndeplinită.

Recursul declarat este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, reprezentanta recurentei depune la dosar un set de acte reprezentând raport de expertiză contabilă extrajudiciară, acte şi note emise de comisia paritară precum şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în speţe similare, care să fie avute în vedere la pronunţarea deciziei.

Reprezentantul reclamantei intimate depune la dosar delegaţia de reprezentare şi chitanţa nr. 26/18.03.2008 în cuantum de 200 lei, reprezentând onorariu de avocat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, Curtea constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reprezentantul pârâtei-recurente solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi motivat în scris, modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii acţiunii reclamantului, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul reclamantei intimate solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate ca legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată. A depus la dosar concluzii scrise care să fie avute în vedere la pronunţarea deciziei.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului C-S sub nr. 363/115/10.02.2009 şi precizată ulterior, contestatoarea T. T. a chemat în judecată intimata Casa Judeţeană de Pensii C-S solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună anularea deciziei nr. (...)/11.03.2009, obligarea intimatei să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei în care să valorifice adeverinţele nr. 229/24.03.2009, nr. 351/25.03.2009, nr. 83/25.03.2009 şi nr. 1619/17.04.2006 şi să oblige intimata la plata drepturilor de pensie astfel recalculate începând cu data de 1.12.2005.

În motivarea acţiunii contestatorul a arătat că, din analizarea deciziei nr.(...)/11.03.2009, a constat că nu s-au luat în considerare actele suplimentare ce conţin drepturile şi veniturile realizate în anii de serviciu, respectiv Adeverinţele nr.229/24.03.2009, nr.351/25.03.2009, nr.83/25.03.2009 şi nr.1619/17.04.2006, adeverinţe depuse la pârâtă anexate la cererea de recalculare a pensiei înregistrată sub nr.70283/19.11.2008.

Prin sentinţa civilă nr. 555/26.05.2009 pronunţată în dosar nr(...) Tribunalul C-S a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de contestatoarea T. T. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C-S; a dispus anularea Deciziei de pensionare nr. (...)/11.03.2009 şi a obligat intimata să emită pe numele contestatoarei o nouă decizie de recalculare a pensiei în care să valorifice adeverinţa nr. 1619/17.04.2006 emisă de SC N. SA. A respins restul solicitărilor formulate de către contestatoare.

Tribunalul a reţinut:

Prin decizia nr. (...)/11.03.2009, s-au recalculat drepturile de pensie ale contestatoarei, în conformitate cu dispoziţiile art. 169 din Legea nr. 19/2000 modificată şi completată, dându-se curs cererii acesteia de recalculare a pensiei înregistrată sub nr. 70283/19.11.2008 la Casa Judeţeană de Pensii C-S, prin includere sporuri şi salarii, cu specificaţia că sporul simultan va fi validat la prezentarea temeiurilor legale în baza căruia a fost acordat şi că adeverinţa nr. 1619/17.04.2006 nu a fost luată în calcul întrucât lipseşte actul administrativ emis de unitate conform art. 5 şi art. 15 din Ordinul M.M.O.S. nr. 50/1990. Drepturile astfel stabilite au fost acordate începând cu data de 1.12.2008.

Analizând Buletinul de calcul care a stat la baza emiterii Deciziei nr. (...)/11.03.2009, instanţa a reţinut că s-au luat în calcul adeverinţele nr. 351/25.03.2009, nr. 83/25.03.2009 în ceea ce priveşte salariile de încadrare de care a beneficiat contestatoarea.

Nu au fost valorificate adeverinţele nr. 351/25.03.2009, nr. 83/25.03.2009 în ceea ce priveşte sporul simultan şi nu a fost valorificată nici adeverinţa nr. 229/24.03.2009 prin care se adevereşte încadrarea contestatoarei în grupa a II-a de muncă.

S-a mai reţinut că, deşi adeverinţele nr. 351/25.03.2009, nr. 83/25.03.2009 au fost depuse la pârâtă anexate la cererea de recalculare a pensiei înregistrată sub nr. 70283/19.11.2008, aceste documente nu respectă dispoziţiile imperative ale art. 11 alin. 2 din Decretul nr. 92/1976.

Astfel, se poate observa că lipseşte un element esenţial, respectiv temeiul legal în baza căruia a fost acordat sporul simultan.

Ori, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. 2 din decret, adeverinţele invocate de contestator ca nefiind luate în calcul trebuiau să cuprindă obligatoriu şi cumulativ elemente ca: ,,denumirea unităţii şi perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă, precum şi precizarea modului de încadrare - pe durată nedeterminată sau determinată, prin transfer în interesul serviciului sau la cerere -, în toate cazurile cu menţionarea temeiurilor legale pe baza cărora a avut loc încadrarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă; de asemenea, în acte se vor menţiona şi funcţia, meseria sau specialitatea exercitată, retribuţia tarifară de încadrare, precum şi alte drepturi ce se includ în aceasta şi, după caz, locurile de muncă cu condiţii deosebite care dau dreptul la încadrarea în grupele 1 şi 2 de muncă la pensie.”

Faţă de aceste aspecte, instanţa a reţinut că în mod corect şi legal a procedat intimata prin neluarea în calcul a sporului simultan precizat în cuprinsul adeverinţelor nr. 351/25.03.2009 şi nr. 83/25.03.2009.

În ceea ce priveşte adeverinţa nr. 229/24.03.2009 prin care se adevereşte încadrarea contestatoarei în grupa a II-a de muncă pentru perioada 5.11.1973-1.07.1974, instanţa a constatat că, prin aceasta, societatea SC N. SA reconfirmă cele cuprinse în adeverinţa nr. 1619/17.04.2006, adeverinţă care a fost depusă, de asemenea, anexată la cererea de recalculare a pensiei înregistrată sub nr. 70283/19.11.2008 la Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Potrivit dispoziţiilor punctului 6 din Anexa la Ordinul M.M.F.EŞ. nr. 590/15.09.2008 pentru aprobarea procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul din anexă.

Ori, adeverinţa nr. 1619/17.04.2006 respectă dispoziţiile imperative ale art. 11 alin. 2 din Decretul nr. 92/1976 cuprinzând elementele obligatorii şi cumulative de valabilitate.

Astfel, Casa Judeţeană de Pensii C-S avea obligaţia de a o valorifica ca atare la recalcularea drepturilor de pensie ale contestatoarei prin Decizia nr. (...)/11.03.2009.

Referitor la acordarea începând cu data de 1.12.2008 a drepturilor de pensie aşa cum au fost recalculate prin Decizia nr. (...)/11.03.2009, instanţa a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 169 din Legea nr. 19/2000 modificată şi completată, pensia recalculată se acordă începand cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Ori, contestatoarea a înregistrat cererea sa de recalculare a pensiei la Casa Judeţeană de Pensii C-S sub nr. 70283/19.11.2008, astfel încât drepturile de pensie recalculate i-au fost corect şi legal acordate începând cu data de 1.12.2008.

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, văzând şi dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, instanţa a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de contestatoarea T. T. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C-S şi, în consecinţă, a dispus anularea deciziei de pensionare nr. (...)/11.03.2009 şi a obligat intimata să emită pe numele contestatoarei o nouă decizie de recalculare a pensiei în care să valorifice adeverinţa nr. 1619/17.04.2006 emisă de SC N. SA; a respins restul solicitărilor formulate de către contestatoare, fără cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs în termen legal pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S şi reclamanta T. T..

Recursul reclamantei s-a depus la data de 2.09.2009, fiind depăşit termenul de 15 zile care curge de la data de 17.06.2009 când s-a făcut comunicarea sentinţei şi fiind tardiv declarat va fi respins în baza art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă.

Pârâta recurentă Casa Judeţeană de Pensii C-S a solicitat modificarea sentinţei în sensul respingerii în tot a acţiunii.

În motivarea recursului s-a susţinut că sentinţa este nelegală deoarece adeverinţa nr. 1619/17.04.2006 nu este întocmită cu respectarea dispoziţiilor Ordinului nr. 590/2008 lipsind menţiunea „actului administrativ emis de unitate conform prevederilor Ordinului nr. 50/1990” şi prin urmare nu putea fi valorificată la pensie.

Examinând cauza în raport de motivele de recurs şi totodată sub toate aspectele conform dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursul este nefondat, neexistând nici un motiv pentru modificarea ori casarea sentinţei recurate.

Adeverinţa nr. 1619 a fost emisă de angajator la data de 17.04.2006, anterior emiterii Ordinului nr. 590/2008, astfel că nu putea fi întocmită conform acestui act normativ.

Mai mult, adeverinţa în discuţie poartă menţiunea că s-a emis conform adeverinţei uzină-normare nr. 16282/17.04.2006 existând astfel menţiunea actului administrativ.

Perioada 5.11.1973-1.07.1974 la care se referă adeverinţa nr. 1619 se regăseşte şi în adeverinţa nr. 229/2009 şi care confirmă că s-a eliberat pe baza documentelor verificabile aflate în arhiva unităţii, aspect corect reţinut de instanţa de fond.

În acelaşi timp, aşa cum s-a reţinut Ordinul nr. 590/2008 prin pct. 6 din anexă recunoaşte adeverinţele emise anterior acestui act normativ nevalorificate şi întocmite în condiţii de valabilitate.

Pentru aceste considerente, în baza art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S împotriva sentinţei civile nr. 555/26.05.2009, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...).

Respinge ca tardiv recursul declarat de reclamanta T. T. împotriva sentinţei civile nr. 555/26.05.2009 pronunţată în acelaşi dosar.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 noiembrie 2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) E. (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

Red. I.J./30.12.2009

Tehnored. N.B./4.01.2010 - Ex.2

Prima inst. – Tribunalul C-S - U. M., E. S.

Toate spetele


Sus ↑