• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 122/R-CA din data 2008-10-14
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 122/R-CA

Şedinţa publică din 14 Octombrie 2008

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător (...) (...) (...)

Judecător (...) H.

Grefier E. D.

 

     

 

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de contestatorul V. GH. J., împotriva sentinţei civile nr.252/AS din 12 martie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au răspuns recurentul-contestator V. (...). J. şi consilier juridic N. H. pentru intimata Casa Judeţeană de Pensii A, în baza delegaţiei de împuternicire de la dosar.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează că prin serviciul registratură al instanţei, s-a depus la dosar întâmpinare formulată de intimata Casa Judeţeană de Pensii A.

Recurentul-contestator şi reprezentantul intimatei, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au cereri de formulat.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra lui.

Recurentul-contestator, având cuvântul, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

Reprezentantul intimatei Casa Judeţeană de Pensii A, având cuvântul, solicită respingerea recursului pentru motivele invocate în întâmpinarea depusă la dosar şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei pronunţate de instanţa de fond.

Susţine că la stabilirea dreptului de pensie au fost avute în vedere toate sporurile cu caracter permanent de care a beneficiat contestatorul. Primele şi P. suplimentare nu au fost luate în considerare deoarece nu constituie sporuri cu caracter permanent.

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă, constată că prin acţiunea înregistrată la data de 24.10.2007, reclamantul V. J. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii A pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligată să îi recalculeze drepturile de pensie şi să-i plătească sumele rezultate începând cu data de 31 august 2005.

În motivarea cererii arată că prin decizia de pensie din data de 31.08.2005 au fost recalculate drepturile de pensie stabilite iniţial în baza Legii nr.3/1977, însă nu i-au fost acordate beneficiile prevăzute de H.G. nr.565/1996.

În decizia de pensie eliberată recent se menţionează că se pot depune noi acte doveditoare în baza cărora pensionarii pot solicita mărirea punctajului stabilit.

Ca urmare, reclamantul a depus la casa de pensii cererile înregistrate sub nr.10974/30.01.2007, 20409/02.07.2007, spre a fi valorificate drepturile băneşti menţionate în adeverinţele nr.512/2000, 241/2005 şi 202/2007.

Nu a primit până în prezent niciun răspuns la cererile formulate.

În drept, contestaţia este întemeiată şi pe prevederile Legii nr.24/2007.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

Prin sentinţa civilă nr.252/AS/12.03.2008, T r i b u n a l u l A r g e ş a respins contestaţia ca rămasă fără obiect.

A reţinut pentru aceasta că în urma cererilor de recalculare a pensiei formulate de către contestator ulterior emiterii deciziei nr.(...)/2005, casa de pensii a întocmit o nouă decizie cu nr.(...)/04.02.2008, de al cărei conţinut contestatorul a luat cunoştinţă în timpul judecăţii.

A apreciat prin urmare că prezenta contestaţie a rămas fără obiect.

Împotriva sentinţei a declarat recurs în termen legal reclamantul V. (...). J., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate astfel:

Contrar celor reţinute în hotărârea instanţei de fond, adeverinţele depuse la casa de pensii nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie în întregime.

De aceea, se impune judecata pe fond a cauzei, o soluţionare amiabilă a cererii nefiind posibilă.

Prin întâmpinare, intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii A a formulat următoarele apărări:

După finalizarea procesului de recalculare a pensiilor, casa de pensii a demarat, în baza art.7 alin.3-7 din O.U.G. nr.4/2005, o nouă activitate, respectiv aceea de revizuire a drepturilor de pensie recalculate, atât din oficiu, cât şi în baza cererilor însoţite de adeverinţe depuse de pensionarii care au beneficiat de procesul de recalculare a pensiei.

Cu această ocazie s-a constatat că prin cererile nr.10974/30.01.2007, respectiv nr.20409/02.07.2007, recurentul-reclamant a solicitat recalcularea pensiei în raport de adeverinţele nr.512/12.04.2000 eliberată de S.C. „Comcereal”S.A. A, nr.273/12.04.2000 eliberată de S.C. „D.”S.A. A, nr.241/06.07.2005 şi nr.202/02.07.2007 eliberate de S.C. „H. Cereale”S.A. G – punct de lucru E..

În baza acestor adeverinţe intimata a procedat la recalcularea pensiei contestatorului începând cu data de 01.09.2005, emiţând în acest sens decizia nr.(...)/18.04.2007 prin care s-a reţinut un punctaj mediu anual de 1.20707 puncte faţă de 1.17902 puncte cât se stabilise prin decizia iniţială de recalculare nr.(...)/25.08.2005.

Drepturile de pensie astfel revizuite au fost calculate cu respectarea dispoziţiilor art.77-78 şi 164 din Legea nr.19/2000, în sensul că au fost avute în vedere salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare în carnetul de muncă, iar pentru perioada 01.03.1970 – 01.04.1992, a mai fost avut în vedere sporul de vechime în procentele prevăzute de art.164 alin.3 din Legea nr.19/2000.

Pentru perioada 01.04.1992 – 01.03.1996 s-a utilizat un spor de vechime de 25%, aşa cum rezultă din adeverinţa nr.241/06.07.2005 a S.C. „H. Cereale”S.A. G.

Întrucât adeverinţa nr.202/02.07.2007 a aceleiaşi unităţi nu a fost eliberată conform dispoziţiilor pct.VI din anexa la O.U.G. nr.4/2005 şi pe motiv că P. de noapte şi sporul de toxicitate înscrise în aceasta nu sunt înregistrate în fişa de pensie de la dosar, în mod legal casa de pensii nu a avut în vedere la determinarea drepturilor de pensie recalculate această adeverinţă.

Intimata a solicitat fostului angajator menţionat mai sus lămuriri.

Acesta a eliberat o nouă adeverinţă cu nr.24/01.02.2008, în care a menţionat temeiul legal în baza căruia s-au acordat atât P. de noapte, cât şi sporul de toxicitate.

Ca urmare, prin decizia nr.(...)/04.02.2008, C.J.P. A a modificat drepturile de pensie recalculate, luând în calcul P. de noapte aferente perioadei 1968-1992 şi sporul de toxicitate aferent perioadei 1992-1993.

Drepturile astfel revizuite au fost acordate tot din data de 01.09.2005, conform art.7 alin.3 din O.U.G. nr.4/2005.

Cuantumul pensiei a crescut de la 353 lei la 363 lei.

P. suplimentare şi primele înscrise în adeverinţa nr.24/01.02.2008 eliberată de S.C. „D.”S.A. G (fostă S.C. „H. Cereale”S.A. G) nu constituie sporuri cu caracter permanent dintre cele enumerate expres în art.10 din Legea nr.3/1977.

Mai mult, arată intimata, prin aceeaşi decizie nr.(...)/04.02.2008 s-a stabilit în baza O.U.G. nr.19/2007 un punctaj mediu anual de 1.26610, pensia recurentului crescând la suma de 502 lei.

Recursul nu este fondat.

Obiectul cererii de chemare în judecată l-a constituit obligarea casei de pensii la recalcularea drepturilor de pensie ale reclamantului, în baza adeverinţelor noi depuse la dosarul aflat la această instituţie, prin emiterea unei noi decizii de pensie.

A rezultat din înscrisurile de la filele 15 şi următoarele din dosar că după sesizarea instanţei de judecată, respectiv la data de 04.02.2008, C.J.P. A a emis decizia de recalculare a drepturilor de pensie în baza cererilor înregistrate sub nr. 20409/2.07.2007 şi nr. 10976/20.01.2007.

Altfel spus, obligaţia de recalculare a drepturilor de pensie pe baza adeverinţelor care au însoţit aceste cereri, obligaţie prevăzută de 7 din O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, a fost executată pe parcursul judecăţii.

Aceasta înseamnă că soluţia instanţei de fond este legală şi temeinică, judecătorul hotărând, conform art. 129 alin. (6) C.pr.civ, numai asupra obiectului judecăţii.

O eventuală analiză a corectitudinii recalculării drepturilor de pensie prin decizia din 04.02.2008, aşa cum se solicită prin critica formulată în recurs pentru prima dată, este posibilă numai într-o eventuală contestaţie formulată împotriva acesteia conform art. 7 din O.U.G. nr. 4/2005 coroborat cu art. 87 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Întrucât nu se regăseşte în cauză motivul de nelegalitate reglementat de disp. art. 304 pct. 9 C.pr.civ., în baza art. 312 C.pr.civ., recursul va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurentul-reclamant V. GH. J., împotriva sentinţei civile nr.252/AS din 12 martie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 14 octombrie 2008, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I - Secţia Civilă, pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie.

 

 

L.I., N.S.P., P.G.,

 

 

Grefier,

 

 

Red.N.S.P.

Tehnored.G.T.

2 ex./13.11.2008

Jud.fond: N.D./C.E.

Toate spetele


Sus ↑