• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 306/R-CA din data 2009-02-23
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR.306/R-CA

Şedinţa publică din 23 Februarie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...)-(...) D.

Grefier: U. H.

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul civil declarat de intimata CASA JUDETEANA DE PENSII A, cu sediul Piteşti, strada I.C.(...), nr.38, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.1291/AS din 14 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimat fiind contestatorul J. U., domiciliat în Piteşti, strada (...), (...).2, .C, .15, judeţul A.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit recurenta-intimată Casa Judeţeană de Pensii A şi intimatul-contestator J. U..

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că părţile au solicitat soluţionarea cauzei în lipsă, potrivit disp.art.242 pct.2 Cod procedură civilă.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra acestuia.

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă,

Constată că, la data de 25.02.2008, contestatorul J. U., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii A a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.(...)/13.12.2007 solicitând anularea în parte a deciziei , în sensul majorării cuantumului drepturilor de pensie de la 739 lei, cum greşit a stabilit intimata - la 1.008 lei.

În motivare, contestatorul a arătat că potrivit deciziei nr.(...)/2004 emisă de intimată, a fost beneficiarul unei pensii pentru munca depusă şi limită de vârstă în cuantum de 5.299,521 lei. Ulterior i s-a recalculat pensia potrivit sentinţei civile nr.680/CM/24.11.2005 a T r i b u n a l u l u i A r g e ş şi s-a stabilit că începând cu 1.11.2007 valoarea punctului de pensie este de 541 lei, astfel că în raport de această valoare cuantumul pensiei la care era îndreptăţit este de 1008 lei. Prin decizia contestată drepturile de pensie au fost calculate în raport de valoarea punctului de pensie de 396,20 lei .

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei cu motivarea că a determinat corect cuantumul pensiei prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie la data de 1.05.2007- respectiv cea de 396,20 lei - dată la care au fost recalculate drepturile de pensie. Prin adresa nr.63775/SP/30.11.2007, contestatorului i-a fost comunicat corect că începând cu 1.11.2007, cuantumul pensiei sale este de 1.008 lei pentru că abia de la acea dată valoarea punctului de pensie era de 541 lei.

T r i b u n a l u l A r g e ş prin sentinţa civilă nr.1291/AS/14.11.2008, a admis în parte contestaţia şi a obligat pe intimată să emită o nouă decizie de pensie contestatorului prin care, la stabilirea drepturilor de pensie ale acestuia, să fie avută în vedere valoarea de 541lei a punctului de pensie, începând cu 1.11.2007.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin decizia nr.(...)/13.12.2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii A, contestatorului i-a fost recalculată pensia, începând cu 1.05.2007. În cuprinsul deciziei s-a menţionat ca valoare a punctului de pensie suma de 396,20 lei.

Potrivit art.80 din Legea nr.19/2000, valoarea unui punct de pensie se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Potrivit art.20 din Legea nr.487/2006 valoarea punctului de pensie pentru anul 2007 a fost de 396,2 lei, aplicabilă începând cu 1.01.2007. Prin O.U.G. nr.111/2007, art.1 s-a stabilit că începând cu 1.11.2007 valoarea punctului de pensie este de 541 lei. În consecinţă, începând cu data de 1.11.2007, cuantumul drepturilor de pensie ale contestatorului trebuiau calculate pornind de la valoarea punctului de pensie de 541 lei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen legal Casa Judeţeană de Pensii A criticând-o pentru motivul prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă şi susţinând că hotărârea este dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii.

În dezvoltarea acestui motiv de recurs s-a arătat că deşi s-a reţinut prin sentinţă că drepturile de pensie ale intimatului au fost recalculate începând cu data de 1 mai 2007, dată la care valoarea punctului de pensie potrivit art.20 din Legea nr.487/2006 era de 396,2 lei, în mod neîntemeiat s-a dispus obligarea recurentei să emită o nouă decizie prin care să se stabilească că valoarea punctului de pensie pentru intimat este de 541 lei, începând cu 1.11.2007.

Conform dispoziţiilor art.81 din Legea nr.19/2000, punctajul mediu anual aferent pensiilor din sistemul public, se majorează prin măsuri adoptate prin hotărâri de guvern.

Art.1 din O.U.G. nr.111/2007 prevede că valoarea punctului de pensie stabilită potrivit art.80 din Legea nr.19/2000, este de 541 lei şi se aplică începând cu 1 noiembrie 2007.

Faţă de aceste prevederi legale, susţine recurenta că i-a comunicat intimatului prin adresa nr.63775/30.11.2007 că începând cu 1.11.2007 cuantumul pensiei sale este de 1.008 lei, conform punctului de pensie de 541 lei.

S-a mai arătat că după apariţia unor acte normative prin care se majorează valoarea punctului de pensie sau punctajul mediu anual, pensiile din sistemul public se majorează de către C.N.P.A.S. în sistem centralizat, fără a se emite noi decizii de pensie.

Recursul este nefondat.

Astfel prin decizia contestată, recurenta a indicat ca valoare a punctului de pensie 396,2 lei, decizie prin care s-a recalculat intimatului pensia începând cu 1 mai 2007; dar, după intrarea în vigoare a O.U.G. nr.111/2007 valoarea punctului de pensie stabilită potrivit art.80 din Legea nr.19/2000, este de 541 lei şi s-a aplicat începând cu data de 1 noiembrie 2007, aşa cum prevăd dispoziţiile art.1 din ordonanţa susmenţionată.

Aşadar, în mod greşit recurenta a trecut în decizia contestată că valoarea punctului de pensie este de 396,2 lei începând cu 1 mai 2007, deşi începând cu 1 noiembrie 2007, valoarea punctului de pensie pentru intimat era de 541 lei, sens în care în mod corect instanţa de fond a obligat-o pe recurentă să emită o nouă decizie de pensie contestatorului pentru a se reflecta consecinţele acestei modificări legislative cu privire la drepturile de pensie ale acestuia.

Câtă vreme dispoziţia instanţei de fond de a se emite o nouă decizie de pensie contestatorului, în care să se arate că valoarea punctului de pensie începând cu 1 noiembrie 2007 este de 541 lei, este întemeiată pe norma legală menţionată mai sus, în mod greşit recurenta susţine că hotărârea pronunţată este nelegală şi netemeinică invocându-se încălcarea legii.

Dispoziţia primei instanţe este dată tocmai în aplicarea corectă a legii, respectiv a normelor menţionate mai sus, astfel că, faţă de aceste considerente, recursul se priveşte ca nefondat şi în temeiul dispoziţiilor art.312 Cod procedură civilă, urmează să fie respins.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de intimata CASA JUDETEANA DE PENSII A, împotriva sentinţei civile nr.1291/AS din 14 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimat fiind contestatorul J. U..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 februarie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I, Secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

I.R., G.N., P.A.C.,

 

 

Grefier,

 

 

Red.G.N./18.03.2009

GM/2 ex.

Jud.fond: C.E.

A.E.

Toate spetele


Sus ↑