• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Pensie de urmas. Recurs

Hotararea nr. 2080/R/2008 din data 2008-10-28
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale

pentru Minori şi Familie

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 2080/R/2008

Şedinţa publică din data de 28 octombrie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...) – vicepreşedinte instanţă JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : : (...) (...) E.

GREFIER : O. O.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta recurentă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B-N împotriva sentinţei civile nr. 436 din 23 iunie 2008 pronunţată în dosar nr(...) al T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a-N, privind şi pe reclamanta intimată V. J., având ca obiect asigurări sociale – recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima şi a doua strigare a cauzei, se constată lipsa părţilor de la dezbateri.

Procedura de citare este realizată.

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care

Instanţa, verificând actele existente la dosar, constată că pârâta prin memoriul de recurs a solicitat soluţionarea pricinii în condiţiile art. 242 C.proc.civ.şi apreciind că prezenta cauză se află în stare de judecată, o reţine în pronunţare.

 

C U R T E A

Prin sentinţa civilă nr. 436/F/23.06.2008 a T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a-N s-a admis, ca fiind întemeiată, contestaţia formulată de contestatoarea V. J., împotriva Deciziei nr. (...)/2008, emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii B N, şi în consecinţă, s-a anulat decizia atacată şi a fost obligată intimata să emită o nouă decizie prin care să calculeze pensia de urmaş a contestatoarei în procent de 50% din pensia pentru limită de vârstă a susţinătorului decedat aflată în plată la data decesului.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele:

Prin decizia anterior arătată s-a stabilit dreptul contestatoarei de a beneficia de pensie de urmaş în cuantum de 38 lei, reprezentând 50% din pensia corespunzătoare unui punctaj de 0,12894 puncte, realizat efectiv de susţinătorul decedat.

Conform art. 71 alin.1 litera „a” din Legea nr.19/2000 pensia de urmaş se calculează din pensia pentru limită de vârstă a susţinătorului decedat, aflată în plată la data decesului.

În speţă, susţinătorul contestatoarei era pensionat pentru limită de vârstă şi avea în plată, la data decesului, o pensie asigurări sociale de 129 lei, pensie al cărui cuantum era mai mare decât cel corespunzător punctajului efectiv realizat de către soţul decedat. Acest cuantum mai mare al pensie este rezultatul menţinerii în plată, după recalcularea efectuată în baza OUG nr.4/2005, recalculare în urma căreia soţul decedat a obţinut un punctaj mediu anual căruia îi corespundea un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată la data recalculării, a pensiei aflată în plată, aşa cum rezultă din decizia de recalculare din 30.11.2005.

Faptul că, în urma recalculării prevăzute de OUG nr.4/2005, a rezultat că susţinătorul contestatoarei a realizat efectiv doar un punctaj mediu anual de 0,12894 puncte nu are nici o influenţă asupra cuantumul pensiei aflată în plată la data decesului şi implicit nu determină calcularea pensiei de urmaş în funcţie de punctajul efectiv realizat.

Aceasta deoarece, potrivit art.71 alin.2 din Legea nr.19/2000 cuantumul pensiei de urmaş se determină, prin aplicarea unui procent de 50% , ( în speţă fiind un singur urmaş), asupra cuantumului pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată or, potrivit acestui cuantum contestatoarea este îndreptăţită să beneficieze de o pensie de urmaş mai mare.

Prin urmare, chiar dacă, potrivit dispoziţiilor Legii nr.19/2000, susţinătorul contestatoarei nu a realizat efectiv punctajul corespunzător pensiei aflată în plată, pensia de urmaş se determină ca procent din acest cuantum şi nu doar din cuantumul pensiei la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, determinat în funcţie de punctajul efectiv realizat.

Intimata a calculat în mod greşit pensia de urmaş, cuantumul pensiei fiind calculat în funcţie de punctajul efectiv realizat de susţinătorul decedat şi nu în funcţie de cuantumul pensiei aflată în plată .

Faţă de aceste considerente, tribunalul în baza art.71 şi 155 din Legea nr.19/2000, a admis contestaţia, a anulat decizia atacată şi a obligat intimata să emită o nouă decizie prin care să calculeze pensia de urmaş a contestatoarei în procent de 50% din pensia susţinătorului decedat, aflată în plată la data decesului.

Împotriva hotărârii a declarat recurs pârâta, solicitând modificarea în sensul respingerii contestaţiei.

În motivarea recursului pârâta a arătat următoarele:

Conform prev.art.71 alin.1 lit.a din Legea nr. 19/2000, pensia de urmaş se stabileşte avându-se în vedere categoria de pensie cu care era în plată susţinătorul decedat şi nu cuantumul corespunzător pensiei în plată la data decesului.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea procentului de 50% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinătorul decedat în urma recalculării pensiei, înmulţit cu valoarea punctului de pensie.

Intenţia legiuitorului de menţinere a cuantumului mai avantajos este incidentă numai pensiei recalculate a susţinătorului decedat, ca drept propriu câştigat, această vocaţie având-o numai titularul pensiei recalculate.

Dreptul contestatoarei este un drept nou, obţinut în temeiul disp.Legii 19/2000 – art.71 şi 76 – nefiindu-i aplicabile prev.art.6 din OUG nr.4/2005.

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea constată că acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

În ce priveşte greşita interpretare a actului juridic dedus judecăţii, schimbarea naturii şi înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic, această susţinere este total nefondată.

Contestaţia reclamantei este clar şi concis formulată, aceasta solicitând aplicarea procentului de 50% aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată la data decesului susţinătorului V. N.H., iar hotărârea recurată soluţionează clar şi concis obiectul dedus judecăţii, cu respectarea art.129 alin.6 Cod proc.civ., neexistând nici o greşită interpretare a actului dedus judecăţii şi nici o schimbare a naturii şi înţelesului acestuia.

Conform prev.art.71 lit.a din Legea nr. 19/2000, pensia de urmaş se calculează din pensia pentru limită de vârstă aflată în plată.

T. decedat V. N.H. după care reclamanta beneficiază de pensie de urmaş a fost pensionar pentru muncă depusă şi limită de vârstă în baza deciziei nr.66644/30.11.2005 (f.21 dosar fond).

Prin urmare, la data decesului fiind pensionar, dispoziţiile art.71 alin.1 lit.a din Legea nr. 19/2000 sunt clare şi fără putinţă de a fi interpretate în sensul că, pensia de urmaş se calculează din pensia aflată în plată.

A.2 al aceluiaşi articol prevede că procentul ce se are în vedere la stabilirea pensiei de urmaş este de 50%.

Ca atare, în mod corect prima instanţă a statuat asupra dreptului reclamantei de a beneficia în calitate de soţie supravieţuitoare de 50% din cuantumul pensiei aflate în plată la data decesului susţinătorului.

În ce priveşte susţinerea recurentei conform căreia dispoziţiile art.6 alin.1 din OUG nr.4/2005 se aplică numai beneficiarului pensiei pentru limită de vârstă, nu şi urmaşului, aceasta nu este fondată. Actul normativ nu face nici o distincţie expresă între beneficiarul dreptului la pensie şi urmaşul său. Legea nr.19/2000 clasificând categoriile de pensii include pensia de urmaş între celelalte categorii fără a face nici o deosebire, reglementând doar condiţiile în care se acordă pensia de urmaş. În concluzie, legiuitorul nefăcând nici o distincţie, nici interpretul, în speţă Casa Judeţeană de Pensii nu poate să facă această diferenţiere, în sensul că prevederea cuprinsă în art.6 alin.1 din OUG nr.4/2005 este intuitu personae, respectiv se aplică numai beneficiarului pensiei pentru limită de vârstă.

Văzând şi prev.art.312 alin.1 Cod proc.civ.,

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii B N împotriva sentinţei civile nr. 436 din 23.06.2008 a T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a N pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţă publică din 28 octombrie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) C. E. O. O.

 

 

 

 

Red. MV dact.GC

2 ex/6.11.2008

Jud.primă instanţă: R.E., M.L.E.

Toate spetele


Sus ↑