• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Calcul drepturi salariale. Recurs

Hotararea nr. 1559/R/2009 din data 2009-06-16
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1559/R/2009

Şedinţa publică din data de 16 iunie 2009

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE  : (...) (...) – preşedintele secţiei

JUDECĂTOR  : (...) (...)

JUDECĂTOR  : (...) (...)

GREFIER  : (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C împotriva sentinţei civile nr. 378 din 16 februarie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), privind şi pe reclamanta intimata N. B. H. precum şi pe pârâţii intimaţi T R I B U N A L U L C L U J şi CURTEA DE A P E L C L U J, având ca obiect litigiu de muncă – calcul drepturi salariale – spor de risc.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima şi a doua strigare a cauzei, se constată lipsa părţilor de la dezbateri.

Procedura de citare este realizată.

Recursul este scutit de plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că reclamanta intimată a formulat întâmpinare, însoţită de acte anexă, înregistrată la dosarul cauzei la data de 15 iunie 2009.

Având în vedere că părţile au solicitat judecata în condiţiile art. 242 C.proc.civ., Curtea apreciază că prezenta cauză se află în stare de judecată şi o reţine în pronunţare în baza actelor existente la dosar.

 

C U R T E A

 

 

Deliberând, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.378 din 16.02.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul Ministerul Justiţiei si Libertăţilor D., şi s-a respins acţiunea faţă de acesta.

A fost admisă acţiunea formulată de reclamanta N. B. H., împotriva pârâţilor Curtea de A p e l C l u j şi Casa Judeţeană de Pensii C, pârâta Curtea de A p e l C l u j fiind obligată să comunice pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C venitul pe care reclamanta l-ar fi realizat cu includerea sporului de risc şi suprasolicitare neuropsihică de 50% calculat la indemnizaţia brută lunară.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii C a fost obligată să recalculeze pensia de serviciu al reclamantei, cu luarea în considerare a acestor venituri începând cu 01.10.2005 si la plata retroactivă a diferenţelor de calcul a pensiei de serviciu.

S-a respins acţiunea faţă de pârâtul T r i b u n a l u l C l u j.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin acţiunea din 10.11.2008, reclamanta a solicitat obligarea pârâţilor la calcularea sporului de risc si suprasolicitare neuropsihică în procent de 50% pentru perioada ulterioară datei de 01.10.2005. Reclamanta a arătat că acest spor i se cuvine în calitate de magistrat pensionar pentru a i se recalcula pensia de serviciu.

Prin întâmpinarea depusă, Ministerul Justiţiei a invocat lipsa calităţii procesuale sale pasive, excepţie care a fost admisă întrucât recalcularea pensiei de serviciu se face în baza adeverinţelor emise de angajator, în speţă Curtea de A p e l C l u j, Ministerul Justiţiei neavând nicio implicare în actualizarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 18-20 din HG nr. 1275/2005, privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 303/2004.

S-a reţinut că, reclamanta are calitatea de pensionar, ultimul loc de muncă fiind Curtea de A p e l C l u j, unde a îndeplinit funcţia de judecător. Potrivit Deciziei nr. 21/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, magistraţilor li se cuvine un spor de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihică calculat la indemnizaţia brută lunară ulterior anului 2000. Această decizie este obligatorie, fiind pronunţată ca urmare a promovării recursului în interesul legii de către procurorul general al Parchetului de pe lângă această instanţă. Prin urmare, reclamanta este îndreptăţită să i se recalculeze de către Casa Judeţeană de Pensie C pensia de serviciu prin luarea în considerare a acestui spor, cu privire la care ultimul loc de muncă trebuie să emită adeverinţa corespunzătoare,potrivit art. 19 şi 20 din Normele aprobate prin HG 1275/2005.

Împotriva acestei hotărâri, pârâta Casa Judeţeană de Pensii C a declarat recurs prin care a solicitat modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea recursului s-a arătat că potrivit art.11 al H.G. nr.290/2005 la baza stabilirii pensiei de serviciu stă o adeverinţă prevăzută în anexa nr.1, întocmită de ultima unitate angajatoare, care cuprinde vechimea în funcţie şi venitul brut realizat în ultima lună de activitate anterioară datei pensionării.

Astfel, pârâta nu are altă obligaţie decât a pune în aplicare datele oferite de angajator.

Reclamanta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel respinge recursul pentru următoarele considerente:

În temeiul art.12 din H.G. nr.290/2005 „stabilirea, actualizarea , recalcularea şi plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii”.

Este real că recalcularea pensiei de serviciu se realizează în baza adeverinţei întocmite de ultima unitate angajatoare, însă acest aspect priveşte raporturile dintre pensionar şi fostul său angajator, fără a înlătura obligaţia distinctă a casei teritoriale de pensii de a recalcula pensia, după obţinerea adeverinţei.

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea de Apel, în temeiul art.312 alin.1 C.proc.civ., va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C împotriva sentinţei civile nr. 378 din 16.02.2009 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 16 iunie 2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

GREFIER

(...) (...)

 

 

 

 

 

Red.SD

Dact.T./2ex.

01.07.2009

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑