• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 120 din data 2008-03-04
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 120

Şedinţa publică de la 04 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) E.

Grefier J. E.

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect asigurări sociale privind recursul formulat de CASA JUD. DE PENSII I împotriva sentinţei civile nr. 2204 din 28.11.2007 a T r i b u n a l u l u i I a ş i (dosar nr(...)), intimat fiind I. N..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă consilierul juridic H. E. pentru recurenta CASA JUD. DE PENSII I şi intimata I. N. .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul este la prim termen şi că prin serviciul registratură s-a depus la dosar întâmpinare de către intimata I. N., întâmpinare care a fost comunicată recurentei.

Instanţa constată recursul formulat în termen şi motivat.

Intimata I. N., interpelată fiind de instanţă, arată că nu doreşte termen pentru a-şi angaja apărător şi că nu are de depus alte acte la dosar.

Consilierul juridic H. E. pentru recurenta CASA JUD. DE PENSII I depune delegaţie la dosar.

Instanţa constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbateri.

Consilierul juridic H. E. pentru recurenta CASA JUD. DE PENSII I solicită admiterea recursului pentru motivele arătate în cererea de recurs şi casarea hotărârii instanţei de fond. Arată că consideră greşită interpretarea instanţei de fond şi că cererea formulată de intimată în instanţă este prematură. Aceasta trebuia să se adreseze întâi casei de pensii şi ulterior instanţei.

Intimata I. N. arată că nu contestă decizia nr. (...) din 17.10.2007, ci a contestat decizia nr. (...) din 3.04.2007. Precizează că este de acord cu decizia nr.17.10.2007. Mai arată a formulat mai multe cereri de calculare a drepturilor băneşti la casa de pensii. Solicită punerea în plată de deciziei nr. (...) de la data de 1.07.2007.

Constatând dezbaterile închise.

După deliberare,

 

INSTANŢA

 

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 2204 din 28.11.2007 T r i b u n a l u l I a ş i admite contestaţia formulată de contestatoarea I. N., domiciliată în I, str. R-(...), în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii I, împotriva deciziei nr. 107.682/17.10.2007.

Anulează decizia nr. 107.681/17.10.2007 emisă de intimată.

Obligă intimata să emită în folosul contestatoarei o nouă decizie de pensie prin care plata drepturilor de pensie, stabilite ca urmare a valorificării perioadei 01.08.1990-30.12.1990, să se facă începând cu data de 01.07.2007.

Respinge contestaţia formulată de contestatoarea I. N. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii I, împotriva deciziei nr. 107.681/03.04.2007.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă reţine că decizia nr. 107.681/06.11.1990 contestatoarea I. N. a fost înscrisă la pensie pentru munca depusă şi pentru limită de vârstă.

Ulterior, intimata Casa Judeţeană de Pensii I a emis decizia nr. 107.681/18.09.2006. Prin sentinţa civilă nr. 440/21.02.2007 s-a .dispus anularea deciziei din 18.09.2006 şi a fost obligată intimata să emită în folosul contestatoarei o nouă decizie de pensie prin care să fie luat în considerare stagiul de cotizare realizat în perioada 01.08.1956-01.10.1956. împotriva acestei sentinţe civile a fost declarat recurs de către intimată, recurs respins de către Curtea de A P E L I A Ş I printr-o decizie din data de 19.06.2007.

Prin decizia nr. 107.681/03.04.2007 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii I intimata a dispus doar corectarea numelui contestatoarei, în sensul scrierii acestuia cu „â”, fără a proceda prin această decizie şi la valorificarea perioadei 01.08.1958-01.10.1956.

Ulterior, ca urmare a respingerii recursului formulat împotriva sentinţei civilă nr. 440/21.01.2007 a T r i b u n a l u l u i I a ş i, intimata a emis decizia nr. 107.681/19.07.2007, decizie prin care a fost valorificat şi stagiul de cotizare realizat în perioada 01.08.1956-01.10.1956.

Prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii I sub nr. 55.072/20.09.2007, contestatoarea a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în considerare a stagiului de cotizare realizat în perioada 01.08.1990 – 30.12.1990. în acest sens, intimata a emis decizia nr. 107.681/17.10.2007 prin care a procedat la recalcularea drepturilor de pensie prin adăugarea perioadei 01.08.1990 – 30.12.1990, drepturile de pensie recalculate fiind stabilite începând cu data de 01.10.2007.

Se mai reţine de către instanţă că prin decizia nr. 264/20.03.2007 a Curţii Constituţionale s-a constatat că prevederile art. 95 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 sunt neconstituţionale. Ulterior pronunţării acestei decizii, respectiv la data de 20.06.2007, contestatoarea a depus la dosar o cerere completatoare prin care solicita ca intimata să procedeze la recalcularea drepturilor de pensie cu luarea în considerare şi a stagiului de cotizare realizat în perioada 01.08.1990-30.12.1990. Este adevărat faptul că această cerere nu a fost depusă la Casa Judeţeană de Pensii I, însă la termenul de judecată din 20.06.2007 instanţa a comunicat această cerere intimatei. Astfel, instanţa constată că, în mod corect, intimata trebuia să stabilească drepturile de pensie recalculate ca urmare a valorificării perioadei 01.08.1990-30.12.1990 începând cu data de 01.07.2007 (respectiv începând cu luna următoare formulării cererii la instanţă de către contestatoare).

În consecinţă, instanţa constată că în mod greşit intimata, prin decizia nr. 107.681/17.10.2007 prin care a procedat la recalcularea drepturilor de pensie prin adăugarea perioadei 01.08.1990 – 30.12.1990, a stabilit că drepturile de pensie recalculate vor fi plătite începând cu data de 01.10.2007, în loc de 01.07.2007.

Cât priveşte cererea contestatoarei de stabilire a drepturilor de pensie recalculate ca urmare a valorificării perioadei 01.08.1990-30.12.1990 începând cu data de 01.04.2007, instanţa reţine că aceasta este neîntemeiată având în vedere faptul că după data pronunţării deciziei nr. 264 de către Curtea Constituţională şi până la data formulării cererii completatoare la instanţă (20.06.2007), contestatoarea nu a mai formulat o altă cerere în acest sens. Cererile formulate anterior declarării ca neconstituţionale a prevederilor art. 95 din Legea nr. 19/2000 nu pot fi avute în vedere de către instanţă întrucât la acel moment dispoziţiile legale sus-menţionate erau în vioare şi îşi produceau efecte.

Cât priveşte contestaţia formulată împotriva deciziei nr. 107.681/03.04.2007, instanţa reţine că aceasta este rămasă fără obiect având în vedere faptul că în prezent drepturile de pensie ale contestatoarei sunt plătite în baza deciziei nr. 107.681/17.10.2007, decizie care a înlocuit decizia cu acelaşi număr din 03.04.2007.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Casa Judeţeană de Pensii I considerând-o nelegală şi netemeinică.

Motivează recurenta că în mod greşit prima instanţă a stabilit că drepturile de pensie stabilite ca urmare a valorificării perioadei 01.08.1990-30.12.1990 să se facă începând cu data e 01.07.2006, motivat de faptul că la termenul de judecată din 20.06.2007 contestatoarea a depus o cerere completatoarea la dosarul instanţei prin care solicită acest lucru. O asemenea soluţie este în contradicţie cu dispoziţiile art. 95 alin. 3 din Legea nr. 19/2000.

Intimata I. N. formulează întâmpinare prin care solicită respingerea recursului ca nefondat deoarece la termenul din 20.06.2007 când a solicitat plata drepturilor de pensie ce i se cuvin în conformitate cu prevederile deciziei nr. 264/2007 a Curţii Constituţionale, a înmânat un exemplar de pe cerere şi C.J.P.

În recurs nu s-au administrat probe noi.

Recursul este nefondat.

Critica adusă de recurentă hotărârii judecătoreşti se referă exclusiv la data de la care instanţa a obligat-o să recalculeze şi să plătească drepturile de pensie stabilite ca urmare a valorificării perioadei 01.08.1990-30.12.1990, respectiv 01.07.2007.

Curtea găseşte critica nefondată.

Potrivit dispoziţiilor art. 95(3) din Legea nr. 19/2000 „pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare”.

Este cert că în raport de dispoziţiile art. 95(2) combinate cu dispoziţiile art. 82(2) din Legea nr. 19/2000, cererea de recalculare se depune la Casa Judeţeană de pensii.

Curtea relevă că prin înmânarea cererii completatoare reprezentantului Casei Judeţene de Pensii I, la termenul din 20.06.2007, prin care s-a solicitat luarea în calcul la recalcularea şi stagiul de cotizare aferent perioadei 01.08.1990-30.12.1990, în acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 264/20.03.2007, s-a acoperit cerinţa art. 82(2) din Legea nr. 19/2000.

A interpreta textul art. 95(3) şi 82(2) din Legea nr. 19/2000 restrictiv ar însemna a crea un obstacol juridic care împiedică pe titulara dreptului recunoscut de a se bucura efectiv de plata drepturilor de pensie începând cu data la care a formulat o asemenea cerere în faţa unui reprezentant al C.J.P. I.

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art. 312 Cod procedură civilă va respinge recursul şi va menţine ca legală şi temeinică sentinţa recurată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

 

 

Respinge recursul declarat de Casa Judeţeană de Pensii I, prin reprezentant legal, împotriva sentinţei civile nr. 2204 din 28.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i, sentinţă pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04 Martie 2008.-

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

M.N.-C. M.C. P.D.

 

 

Grefier,

P.I.

 

 

Red. P.D.

Tehnored. I.R.

T r i b u n a l u l I a ş i: D. D.-F.,

G. T.

03.04.2008

2 ex.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asupra recursului declarat împotriva ... constată următoarele

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂŞTE

 

Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Martie 2008

 

Preşedinte,

(...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) E.

 

Grefier,

J. E.

 

 

I.P. 12 Martie 2008

Toate spetele


Sus ↑