• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 3125 din data 2008-10-29
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de muncă şi

asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 3125

 

Şedinţa publică din data de 29 octombrie 2008

 

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : Dr. (...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de către pârâta-recurentă Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 556/17.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta-intimată E. G., având ca obiect asigurări sociale.

N. dezbaterilor şi concluziilor părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă de la termenul din 15.10.2008, prin care a fost amânată pronunţarea la 22 octombrie 2008, termen la care pronunţarea a fost amânată la data de 29 octombrie 2008, încheierile de amânare a pronunţării făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

C U R T E A,

 

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată.

Prin sentinţa civilă nr. 556/17.06.2008, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l A r a d a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta E. G. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii A, a anulat decizia de pensionare nr. (...)/1.07.2007, emisă de pârâtă, a obligat pârâta să emită o nouă decizie privind acordarea pensiei de urmaş cu luarea în considerare a unui procent de 100%, pensia calculându-se de la punctajul corect de 0,86665, stabilit în raportul de expertiză care face parte integrantă din hotărâre, şi să plătească reclamantei diferenţa dintre pensia de urmaş cuvenită şi cea plătită, în cuantum de 2.605,21 lei, stabilit în raportul de expertiză, precum şi cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat de 100 lei şi onorariu expert de 600 lei.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că dreptul la pensia de urmaş al reclamantei a fost stabilit prin decizia nr. (...)/19 mai 1994, emisă în temeiul art. 11 din Decretul nr. 98/1990, aplicându-se un procent de 100% din pensia titularului.

Prin decizia nr. (...)/1.07.2007, pârâta a diminuat cu 50% pensia de urmaş stabilită în anul 1994, ca urmare a aplicării greşite a modificărilor aduse Decretului nr. 98/1990 prin Legea nr. 19/2000 şi a nesocotirii principiului neretroactivităţii. Totodată, a apreciat că dreptul la pensia de urmaş de 100%, câştigat în anul 1994, nu poate fi diminuat.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă pârâta a fost obligată să plătească reclamantei cheltuieli de judecată.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii A a formulat, în termenul legal, recurs împotriva sentinţei civile nr. 556/17.06.2008 a T r i b u n a l u l u i A r a d, solicitând admiterea recursului şi modificarea în tot a sentinţei atacate, în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea cererii de recurs se arată că hotărârea pronunţată este nelegală, deoarece instanţa de fond nu a interpretat corect dispoziţiile art. 198 din Legea nr. 19/2000 şi nu a ţinut seama de faptul că reclamanta s-a înscris la pensie de urmaş în anul 1994, iar pensia sa a fost recalculată conform art. 4 din O.U.G nr. 4/2005, care prevede recalcularea pensiei în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, precum şi potrivit art. 11 din H.G nr. 1550/2004, cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 71 din Legea nr. 19/2000. În mod eronat, prima instanţă a conchis că pensia de urmaş stabilită în anul 1994 s-a diminuat cu 50%, deşi în raportul de expertiză efectuat în cauză nu există o astfel de menţiune, iar decizia de recalculare a pensiei emisă în data de 31.08.2005 a rămas definitivă prin necontestare. Totodată, recurenta susţine că, prin obiecţiunile la raportul de expertiză, a arătat că pensia reclamantei a fost menţinută în plată şi după recalcularea efectuată în temeiul O.U.G nr. 4/2005, avându-se în vedere că era mai avantajoasă.

Decizia contestată de reclamantă şi anulată prin hotărârea recurată stabileşte drepturile de pensie ale acesteia cu începere de la data de 1.07.2007, astfel încât instanţa de fond a acordat greşit diferenţele de pensie calculate de expert cu începere din luna iunie 2005.

În drept, se invocă dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 Cod procedură civilă.

Intimata a depus concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată, arătând că instanţa de fond a soluţionat corect problema de drept dedusă judecăţii, în sensul că ea beneficiază şi în prezent de pensia stabilită, potrivit dispoziţiilor speciale cuprinse în art. 11 din Decretul - Lege nr. 98/1990, în procent de 100% din pensia titularului, nefiindu-i aplicabile modificările ulterioare aduse acestui decret prin Legea nr. 19/2000, care produc efecte doar pentru viitor, aşa cum rezultă şi din prevederile art. 185 din Legea nr. 19/2000.

De altfel, art. 185 alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 19/2000 dispune că drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a legii se achită pe duratele şi în procentele prevăzute de lege, dacă acestea sunt în avantajele beneficiarului, iar în caz contrar se menţin drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a legii.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate în cauză şi a dispoziţiilor art. 304 pct. 9 coroborate cu cele ale art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea apreciază că este întemeiat în parte pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Dreptul la pensie de urmaş al reclamantei a fost stabilit prin decizia de pensionare nr. (...)/19.05.1994, cu începere de la 1.04.1994, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 3/1977 coroborate cu cele ale art. 11 din Decretul - Lege nr. 98/1990, prin aplicarea unui procent de 100% asupra pensiei susţinătorului decedat.

Prin decizia de pensionare nr. (...)/31.08.2005, emisă de către pârâtă, reclamantei i-a fost recalculată pensia de urmaş, în temeiul O.U.G nr. 4/2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, cuantumul pensiei de urmaş fiind stabilit prin aplicarea unui procent de 50% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, conform dispoziţiilor art. 71 alin. 2 lit. a raportate la cele ale art. 71 alin. 1 lit. a din Legea nr. 19/2000. Punctajul mediu anual determinat pentru susţinătorul decedat a fost de 0,86283, iar cel pentru titularul pensiei de urmaş de 0,43142 puncte. Întrucât pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat, în sumă de 128 lei, a fost mai mică decât pensia aflată în plată, în sumă de 236 lei, pârâta a menţinut în plată această ultimă pensie până la momentul în care pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

Decizia de pensionare nr. (...)/1.07.2007, contestată de către reclamantă prin acţiunea pendinte, a fost emisă în temeiul O.U.G nr. 19/2007 şi a stabilit un punctaj mediu anual determinat pentru titularul pensiei de urmaş de 0,43390 puncte, rezultat în urma aplicării procentului de 50% asupra punctajului mediu anual determinat pentru susţinătorul decedat.

O.U.G nr.19/2007 vizează recalcularea pensiei sub aspectul determinării punctajului mediu anual al asiguraţilor, astfel încât este admisibilă contestarea deciziei de pensionare, ce a fost emisă ca urmare a adoptării acestei ordonanţe, în ceea ce priveşte stagiul complet de cotizare luat în considerare la stabilirea punctajului mediu anual al asiguratului.

Art. 198 din Legea nr. 19/2000 a prevăzut că, la data intrării în vigoare a legii, se abrogă art. 10 şi art. 11 din Decretul - Lege nr. 98/1990, însă din cuprinsul art. 185 alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 19/2000 rezultă că drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a legii se achită pe duratele şi în procentele stabilite, dacă ele sunt în avantajul beneficiarilor prin raportare la cele prevăzute de Legea nr. 19/2000.

Pe cale de consecinţă, reclamanta trebuia să beneficieze de recalcularea pensiei, în temeiul O.U.G nr. 19/2007, prin aplicarea unui procent de 100% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, astfel încât instanţa de fond a aplicat corect dispoziţiile legale incidente în speţă.

Având în vedere că reclamanta a contestat doar decizia de pensionare nr. (...)/1.07.2007, iar instanţa a anulat doar această decizie de pensionare, pârâta nu putea fi obligată să plătească reclamantei diferenţa dintre pensia de urmaş calculată prin aplicarea unui procent de 100% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător şi pensia de urmaş încasată, începând cu data de 1.07.2005 şi până la data de 1.07.2007, deoarece decizia de pensionare nr. (...)/31.08.2005 a rămas definitivă prin necontestare, conform art. 88 din Legea nr. 19/2000.

Or, suma de 2.605,21 lei, stabilită prin raportul de expertiză, întocmit în cauză de expert M. J. M., reprezintă diferenţa dintre pensia de urmaş la care era îndreptăţită reclamanta, ca urmare aplicării unui procent de 100% asupra punctajului mediu anual, şi cea efectiv plătită pe perioada 1 iulie 2005 – 1 martie 2008.

Pe cale de consecinţă, văzând dispoziţiile art. 312 alin. 1-3 raportate la cele ale art. 304 pct. 9 coroborate cu cele ale art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea va admite recursul declarat de către pârâta-recurentă Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 556/17.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta-intimată E. G., şi va modifica în parte hotărârea recurată, în sensul că va obliga pârâta să plătească reclamantei diferenţa dintre pensia de urmaş calculată prin aplicarea unui procent de 100% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător şi pensia de urmaş încasată, începând cu data de 1.07.2007 şi până la momentul emiterii unei noi decizii de pensionare privind acordarea pensiei de urmaş în procent de 100% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, reactualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, urmând a menţine în rest dispoziţiile hotărârii recurate ca legale şi temeinice.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de către pârâta-recurentă Casa Judeţeană de Pensii A împotriva sentinţei civile nr. 556/17.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta-intimată E. G..

Modifică în parte hotărârea recurată, în sensul că:

Obligă pârâta să plătească reclamantei diferenţa dintre pensia de urmaş calculată prin aplicarea unui procent de 100% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător şi pensia de urmaş încasată, începând cu data de 1.07.2007 şi până la momentul emiterii unei noi decizii de pensionare privind acordarea pensiei de urmaş în procent de 100% asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, reactualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Menţine în rest dispoziţiile hotărârii recurate.

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 29 octombrie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) Dr. (...) (...)

 

 

GREFIER

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. C. E./21.11.2008

Tehnored.: V.M/ 2 ex./26.11. 2008

Prim inst.: E. E. şi T. D. Ş.

Toate spetele


Sus ↑