• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 1273 din data 2009-10-07
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de muncă şi

asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1273

Şedinţa publică din data de 7 octombrie 2009

Preşedinte : (...) (...)

Judecător : (...) (...)

Judecător : Dr. (...) (...)

Grefier : (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de reclamantul S. E. împotriva sentinţei civile nr. 613 pronunţată la data de 9.06.2009 de către Tribunalul C-S în dosarul nr(...) în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S, având ca obiect asigurări sociale.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamantul S. E., lipsă fiind pârâta intimată.

Procedura de citare este îndeplinită legal.

Recursul este scutit de taxă de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că prin registratura instanţei, la data de 15.09.2009 pârâta intimată a depus la dosar întâmpinare.

Având în vedere faptul că reclamantul a primit hotărârea Tribunalului C-S la data de 17.06.2009, iar termenul de declarare a recursului este de 15 zile de la primirea hotărârii, el declarând recurs la data de 16.07.2009, instanţa pune în discuţie excepţia tardivităţii recursului.

Reclamantul solicită respingerea excepţiei şi depune o copie a cererii de recurs înregistrată Tribunalul C-S la data de 24.06.2009, cu privire la care învederează instanţei că i-a fost restituită pentru a o reformula.

Depunându-se o copie de cererea de recurs fiind datată la 23.06.2006, Curtea constatând că recursul a fost formulat în termen, constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbaterea în fond a recursului.

Reclamantul solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului C-S sub nr.1110/115/30.04.2009, contestatorul S. E. a chemat în judecată intimata Casa Judeţeană de Pensii C-S solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se dispună anularea deciziei nr.(...)/11.03.2009, obligarea intimatei să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei în care să-i plătească drepturile de pensie astfel recalculate începând cu data de 29.05.2007.

În motivarea acţiunii contestatorul a arătat că, pârâta refuză să-i plătească drepturile de pensie recalculate de la data de 29.05.2007 şi menţionează că adeverinţe de sporuri au fost depuse la pârâtă în data de 13.11.2007.

Prin sentinţa civilă nr. 613 din 9 iunie 2009, pronunţată de Tribunalul C-S, a fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de contestatorul S. E., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut că potrivit dispoziţiilor art.169 din Legea 19/2000 modificată şi completată, pensia recalculată se acorda începând cu luna urmatoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Ori, contestatorul a înregistrat cererea sa de recalculare a pensiei la Casa Judeţeană de Pensii C-S la data de 13.11.2007, astfel încât drepturile de pensie recalculate i-au fost corect şi legal acordate începând cu data de 01.12.2007.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, în sensul că nelegal instanţa de fond i-a respins acţiunea, solicitând restituirea diferenţei de pensie începând cu luna mai 2007, deoarece calculul pensiei i-a sosit în luna octombrie 2007.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului, arătând că drepturile prin această ultimă decizie s-au acordat începând cu data de 01.12.2007, în conformitate cu dispoziţiile art.169 alin.3 din Legea nr.19/2000, adică începând cu una următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare. Întrucât reclamantul a depus cererea de recalculare în luna noiembrie 2007, în mod corect punerea în plată începe cu dat de 01.12.2007, luna decembrie 2007 fiind prima luna după depunerea cererii de recalculare a pensiei.

Criticile aduse sentinţei civile recurate sunt nefondate pentru următoarele considerente:

În mod corect instanţa de fond a reţinut incidenţa în cauză a dispoziţiilor art.169 din Legea 19/2000 modificată şi completată, dându-se curs cererii reclamantului de recalculare a pensiei, cerere înregistrată la data de 13.11.2007 la Casa Judeţeană de Pensii C-S, prin includerea sporurilor. Drepturile astfel stabilite au fost acordate începând cu data de 01.12.2007, adică începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art.312 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul formulat de reclamantul S. E. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii C-S, menţinând legalitatea şi temeinicia hotărârii pronunţată de Tribunalul C-S.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge, ca nefondat, recursul reclamantului S. E., declarat împotriva sentinţei civile nr. 613 din 9.06.2009, pronunţată de Tribunalul C-S în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C-S.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 7 octombrie 2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) Dr. (...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red. V.S./23.(...)

Tehnored. M.L./23.10.2009

2 ex./2009

Prim inst.: Trib. C-S – U. M., E. S.

Toate spetele


Sus ↑