• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 295 din data 2010-02-23
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ

ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 295

Şedinţa publică din 23 februarie 2010

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

 

GREFIER: (...) (...)

 

Pe rol se află soluţionarea recursului declarat de reclamanta D. F. împotriva Sentinţei Civile nr. 1285/16.11.2009, pronunţată de Tribunalul C - S în , în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C - S, având ca obiect asigurări sociale.

La apelul nominal, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că pârâta intimată a depus la dosar, prin registratură, la data de 12.02.2010, întâmpinare, apoi, văzând că prin cererea de recurs reclamanta recurentă a solicitat judecarea cauzei in lipsă, constată încheiată cercetarea judecătorească şi reţine dosarul spre soluţionare:

 

CURTEA,

 

Deliberând constată următoarele:

Prin Sentinţa Civilă nr. 1285/16.11.2009, pronunţată de Tribunalul C - S în a fost respinsă acţiunea contestatoarei D. F., în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C-S, acţiune ce a avut ca obiect recalcularea pensiei soţului decedat al reclamantei, in temeiul HG nr. 1550/2004 şi a OUG nr. 4/2005 ,in sensul valorificării perioadei de timp in care acesta şi-a desfăşurat activitatea in grupa I de muncă , prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Pentru a pronunţa această sentinţă , Tribunalul a acordat eficienţă excepţiei lipsei calităţii procesual active a reclamantei ,ridicată de pârâtă prin întâmpinare, reţinând că dreptul la pensie este unul personal, iar la data decesului susţinătorului decedat, acesta din urmă, avea un punctaj mediu anual de 1.82396 puncte din care în exclusivitate i s-ar putea stabili pensia de urmaş a contestatoarei astfel încât aceasta nu poate solicita recalcularea drepturilor la pensie a soţului decedat în prezent.

Tribunalul a mai apreciat că ,în speţă, devin incidente dispoziţiile art.74 din Legea nr.19/2000, potrivit cărora: ,,Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie”.

Din cuprinsul copiei certificatului de deces de la fila 24 dosar, soţul contestatoarei a decedat la data de 24.11.2001, având o pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă stabilită prin Decizia nr.93261/23.11.1998.

Din cuprinsul deciziei nr.(...)/31.08.2005 emisă de intimată pe seama contestatoarei în baza prevederilor OUG nr.4/2005, HG nr.1550/2004 şi HG nr.733/2005, rezultă că acesteia i s-au stabilit drepturile la pensie în data de 01.06.1994.

Prin cererea nr.85604/13.03.2009, contestatoarea a solicitat acordarea pensiei de urmaş după soţul decedat în anul 2001, renunţând la pensia sa de limită de vârstă pe care o avea în plată, în favoarea pensiei de urmaş în situaţia în care aceasta din urmă va fi mai mare.

În urma analizei şi efectuării calculelor, în conformitate cu dispoziţiile art.71, al. 2 din Legea nr.19/2000, a rezultat că pensia proprie, de 715 lei conform J. plată de la fila 21 dosar şi aflată în plată, pe care contestatoarea a încasat-o în luna aprilie 2009 este mai mare decât pensia de urmaş la care ar fi avut dreptul la acea dată de 656 lei, conform buletinului de calcul de la fila 20 dosar.

Faţă de aceste considerente şi în baza dispoziţiilor art.137 Cod procedură civilă, coroborate cu cele ale art.74 din Legea nr.19/2000 modificată şi completată,Tribunalul a conchis asupra lipsei calităţii procesual active a reclamantei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs in termenul legal reclamanta D. F. ,recurs înregistrat pe rolul Curţii de A P E L T I M I Ş O A R A la data de 05.01.2010, solicitând modificarea in tot a sentinţei supusă reformării ,in sensul admiterii cererii sale, aşa cum a fost ea formulată in primul ciclu procesual.

Sintetizând motivele de recurs ale reclamantei ,care ,in opinia sa se circumscriu prevederilor art. 304 pct.9/C.pr.civ. ,Curtea reţine că acestea s-au referit in esenţă la greşita aplicare a prevederilor legale incidente in cauză ,judecătorii fondului omiţând să ia in considerare faptul că petiţionara este moştenitoare de drept a defunctului ,calitate in care este îndreptăţită să solicite recalcularea pensiei pentru limită de vârstă pe care ar fi avut-o susţinătorul său ,dat fiind dreptul său de opţiune intre pensia antecesorului şi pensia proprie.

S. apărările formulate in faţa instanţei de fond ,prin întâmpinarea depusă la dosar la filele 7-9 ,pârâta Casa Judeţeană de Pensii C S a solicitat respingerea recursului reclamantei , ca neîntemeiat.

In recurs nu au fost administrate probe noi.

Analizând recursul reclamantei ,prin prisma motivelor invocate ,a actelor de procedură efectuate in primul ciclu procesual ,cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 312 alin.1 ,3 şi 5 ,art. 304 ind. 1 şi art.304 pct. 9 /C.pr.civ. Curtea reţine următoarele :

Intr-adevăr ,uzând de facultatea ce i-a fost recunoscută reclamantei ,in calitate de soţie supravieţuitoare a defunctului D. E. ,prin prevederile art. 74 din Legea nr. 19/2000 , aceasta s-a adresat Casei Judeţene de Pensii C S cu o cerere de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă a antecesorului ,in baza prevederilor HG nr. 1550/2004 şi a OUG nr.4/2005. F.-şi opinia că , după recalculare aceasta va fi mai mare decât pensia proprie ,aflată in plată ,petiţionara şi-a manifestat opţiunea pentru pensia de urmaş a susţinătorului( fila6 dosar fond).

Curtea observă că nici un text de lege nu limitează dreptul de opţiune al titularilor pensiei de urmaş intre pensia proprie şi cea a susţinătorului decedat şi nu condiţionează exercitarea sa intr-un anumit termen,ceea ce îngăduie concluzia că o atare cerere poate fi formulată oricând , dacă titularul consideră că una dintre cele două a devenit mai avantajoasă. In sprijinul acestei concluzii sunt şi prevederile art. 67 alin.1 din Legea nr. 19/2000 ,potrivit cărora soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.

Pe de altă parte ,interesul petiţionarei de a solicita recalcularea pensiei pentru limită de vârstă a susţinătorului decedat şi ,implicit legitimarea sa procesuală activă in prezenta cauză derivă din prevederile art.71 alin.1 din lege, care dispune că pensia de urmaş se calculează, după caz, din: a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat.

Ori ,in contextul normelor legale mai sus enunţate ,reclamanta poate solicita stabilirea pensiei pentru limită de vârstă la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat chiar şi in temeiul unor norme legale ulterioare ,indiferent de data decesului ,pentru ca pe baza cuantumului obţinut in urma recalculării să-şi poată exercita dreptul de opţiune la care se referă art. 74 din Legea nr. 19/2000.

In concluzie , Curtea reţine că in mod greşit judecătorii fondului au soluţionat cauza pe excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei ,împrejurare ce atrage incidenţa motivului de casare a sentinţei recurate la care se referă art. 312 alin. 3 şi 5 /C.pr.civ.

Faţă de considerentele expuse anterior, văzând dispoziţiile art. 312 alin.1 ,2, 3 şi alin.5 Cod de procedură civilă coroborate cu cele ale art.304 1 Cod de procedură civilă şi Decizia în interesul legii nr. XXI /12.06.2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa va admite recursul,va casa hotărârea recurată şi va trimite cauza spre rejudecare în fond Tribunalului C S, urmând ca instanţa de fond , conformându-se prevederilor art. 315 alin.1/C.pr.civ. ,să analizeze in mod riguros fondul litigiului dintre părţi.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de reclamanta D. F. împotriva Sentinţei Civile nr. 1285/16.11.2009, pronunţată de Tribunalul C - S în .

Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul C – S.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23 februarie 2010.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER,

(...) (...)

 

Red. R.E. /18.03.2010

Tehnored D.I/R.P.18.03.2010/2 ex

Prima instanţă: Tribunalul C - S

Jud. U. M., jud. E. E.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑