• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 1456 din data 2008-06-17
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia conflicte de muncă

şi asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1456

Şedinţa publică din 17 iunie 2008

 

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...)

JUDECĂTOR: Dr. (...) (...)

 

GREFIER: (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursurilor declarate de către reclamantul recurent D. J. şi pârâta recurentă Casa Judeţeană de Pensii C-S, împotriva sentinţei civile nr. 475/11.04.2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosar nr(...).

La apelul nominal se prezintă reclamantul recurent personal şi reprezentanta pârâtei recurente, consilier juridic E. B..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că părţile au depus la dosar întâmpinări, prin registratura instanţei, un exemplar de pe întâmpinarea pârâtei fiind comunicat reclamantului.

Reprezentanta recurentei pârâte depune la dosar împuternicirea de reprezentare juridică.

Nemaifiind formulate alte cereri, instanţa trece la judecarea în fond a recursului.

Reclamantul recurent solicită admiterea recursului său pentru motivele prezentate în cererea de recurs, arătând că în expertiza contabilă există greşeli reducându-i-se punctajul total cu 5,81136 puncte. Totodată, solicită respingerea recursului formulat de către Casa Judeţeană de Pensii C-S, cu cheltuieli de judecată.

Pârâta recurentă solicită admiterea recursului său, casarea în parte a sentinţei recurate şi respingerea în totalitate a acţiunii formulate de reclamant, pentru motivele expuse pe larg în cererea de recurs, cu cheltuieli de judecată. Totodată, arată că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 78 alin. 8 din Legea nr. 19/2000, pensia reclamantului fiind stabilită conform dispoziţiilor Legii nr. 3/1977, iar în ceea ce priveşte susţinerile reclamantului referitoare la greşelile de calcul existente în expertiza contabilă, învederează instanţei că acest calcul se efectuează pe baza unui sistem informatizat.

CU R T E A,

 

În deliberare, constată că prin sentinţa civilă nr. 475 din 11.04.2008 a Tribunalului C-S, s-a hotărât: „Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul D. J., domiciliat în loc. B., str. (...) (...), . 16, . 4, jud. C-S, cu sediul în mun. Reşiţa, str. T. (...), nr. 27, jud. C-S.

Anulează decizia nr. 85742/25.04.2007, privind recalcularea pensiei din sistemul public emisă de pârâtă.

Obligă pârâta să emită o nouă decizie pe seama reclamantului care să conţină începând cu data de 01.07.2005 un punctaj mediu anual de 2,87292.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1.174 lei, reprezentând diferenţele rezultate în urma recalculării pensiei cuvenite pe perioada 01.07.2005-01.12.2007.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Respinge ca prematur petitul formulat de reclamant cu privire la obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii care să aibă în vedere şi introducerea în calcul la punctajul total şi sporul de 5% pentru condiţii grele de muncă.”

Considerentele avute în vedere de instanţa de fond la pronunţarea acestei sentinţe sunt:

„În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, precum şi proba cu expertiza contabilă de specialitate (ce a avut ca obiective, calcularea punctajului mediu anual la data recalculării pensiei precum şi cuantumul pensiei cuvenite, cu luarea în considerare a tuturor sporurilor de care a beneficiat reclamantul, calcularea punctajului mediu anual existent în plată anterior recalculării şi respectiv cuantumul pensiei aferent acestui punctaj şi calcularea diferenţelor de restituit reclamantului dintre pensia calculată de expert şi cea de pârâtă prin decizia contestată) şi supliment la raportul de expertiză contabilă judiciară, material probator din analiza căruia, instanţa reţine în fapt următoarele:

Instanţa reţine că reclamantul este nemulţumit de cuantumul pensiei stabilit prin decizia de recalculare a pensiei, emisă de pârâtă şi ca atare a contest-o prin acţiunea dedusă judecăţii.

Văzând decizia nr. 85742/09.03.1995 emisă de Oficiul de pensii Reşiţa, instanţa reţine că reclamantul a fost pensionat pentru munca depusă şi limită de vârstă.

Din adeverinţa nr. 4.252/04.08.2005 emisă de S.C. Miniera E. S.A. – Exploatarea Minieră B. rezultă că reclamantul a fost angajatul unităţii în calitate de vagonetar subteran, ajutor minier subteran şi maistru minier subteran desfăşurând astfel o muncă 100% în grupa I de muncă 24 ani 02 luni şi 13 zile conform disp. Decretului lege nr. 292/1959 şi Ordinului nr. 50/1990 în perioada 21.09.1961-14.04.1966, precum şi în perioada 22.07.1966-01.12.1986.

Totodată din adeverinţa nr. 1648/14.06.2007, emisă de S.C. Miniera E. S.A. – Exploatarea Minieră B. rezultă că reclamantul a beneficiat de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii, cât despre sporul de 5% pentru condiţii grele, acesta într-adevăr nu a fost luat în calcul de pârâtă la recalcularea pensiei, dar urmează a se ţine seama de acest drept prevăzut de O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public.

Tot în acest context, din obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de pârâtă, rezultă, rezultă că aceasta a revenit asupra afirmaţiilor din întâmpinare în sensul că reclamantul nu a depus la dosarul de pensionare nicio adeverinţă cu sporul de 5% de condiţii grele pentru a-i fi luat în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Faţă de aceste aspecte reţinute de raportul de expertiză însuşit de reclamant şi în baza disp. art. 169 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 potrivit cărora „pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia”, instanţa va respinge ca prematur formulat capătul de cerere referitor la obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii care să aibă în vedere şi introducerea în calcul la punctajul total şi sporul de 5% pentru condiţii grele de muncă.

Referitor la al doilea capăt de cerere, privind acordarea punctelor ce rezultă din aplicarea art. 78, alin.8 din Legea nr. 19/2000 şi a Ordinului nr. 340/2001, instanţa în baza raportului de expertiză dispus şi efectuat în cauză, urmează a-l admite astfel. Dispoziţiile art. 78, alin.8 din Legea nr. 19/2000 i se aplică şi reclamantului, întrucât prin O.U.G. nr. 4/2005 s-a urmărit urgentarea procesului de recalculare a tuturor pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 01.04.2001 aflate în plată şi totodată s-a urmărit respectarea principiului la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie. Se reţine că din calculul efectuat începând cu data de 01.07.2005 a rezultat un punctaj mediu anual de 2,87292, iar nu de 2,75810 puncte stabilit de pârâtă şi o diferenţă a cuantumului pensiei de 849 lei în loc de 816 lei, conform disp. art. 80 din Legea nr. 19/2000 şi cu valoarea punctului de pensie pe perioada 01.04.2001-31.12.2008. Totodată s-a recalculat că pensia ce i se cuvine reclamantului la data de 01.12.2007 este în sumă de 1.554 lei faţă de 1.493 lei comunicată de pârâtă.

Raportul de expertiză contabilă dispus şi efectuat în cauză a constatat că s-au produs erori de calcul şi a reţinut la obiectivul 3 că (după recalcularea pensiei, ţinând cont de toate drepturile ce i se cuvin şi de cuantumul pensiei ce i s-ar fi cuvenit la data de 01.12.2007 în sumă 1.554 lei) diferenţele rezultate în urma recalculării pensiei ce trebuie încasate de reclamant pe perioada 01.07.2005-01.12.2007 sunt în sumă de 1.174 lei.

Tribunalul, în baza disp. art. 274 Cod procedură civilă, constată că în speţă s-au efectuat cheltuieli de judecată aşa cum rezultă din cuprinsul decontului pentru suma de 800 lei de la fila 96 dosar, reprezentând contravaloare raport de expertiză contabilă judiciară.

Se reţine că decizia de recalculare a pensiei, contestată de reclamant este incorectă şi ca atare instanţa va admite în parte acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii C-S, va anula decizia nr. 85742/25.04.2007, privind recalcularea pensiei din sistemul public emisă de pârâtă, va obliga pârâta să emită o nouă decizie care să conţină începând cu data de 01.07.2005 un punctaj mediu anual de 2,87292, va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 1.174 lei, reprezentând diferenţele rezultate în urma recalculării pensiei cuvenite pe perioada 01.07.2005-01.12.2007, va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată şi va respinge ca prematur şi în baza disp.art. 169 din Legea nr. 19/2000 petitul cu privire la obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii care să aibă în vedere şi introducerea în calcul la punctajul total şi sporul de 5% pentru condiţii grele de muncă.”

Sentinţa a fost recurată de ambele părţi.

În recursul său, reclamantul susţine nelegalitatea sentinţei, pentru a nu i se fi admis luarea în calcul a unui punctaj mediu anual de 3,16348 puncte la calculul pensiei, respectiv restituirea diferenţelor dintre pensia aflată în plată şi aceea legală în opinia sa.

Pârâta arată în motivele de recurs că i s-a recalculat corect şi just pensia reclamantului, prin decizia a cărei anulare a cerut-o acesta, sentinţa fiind nelegală sub aspectul anulării acestei decizii şi emiterii alteia noi, cu un alt punctaj mediu anual de luat în calcul la stabilirea cuantumului lunar al pensiei.

Recursul pârâtei este fondat.

Într-adevăr, reclamantului nu-i sunt aplicabile dispoziţiile art. 78 alin. (8) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, acestuia recalculându-i-se pensia conform prevederilor O.U.G nr. 4/2005, care se referă la pensiile stabilite sub imperiul Legii nr. 3/1977, avute în vedere şi aplicabile la data pensionării acestuia.

În aceste condiţii decizia de recalculare a pensiei emisă de pârâta recurentă, a cărei anulare a cerut-o reclamantul este în concordanţă cu dispoziţiile legale din actele normative menţionate mai sus, pe care instanţa de fond, validând expertiza efectuată în cauză, le-a ignorat, neaplicându-le.

Ca urmare a recalculării corecte de către pârâtă a pensiei reclamantului prin decizia contestată, acestuia i-a crescut pensia de la 554 lei la 816 lei, aceasta din urmă sumă aflându-se în plată lunară.

Având în vedere cele de mai sus, cât şi dispoziţiile art. 304 punct 9, respectiv ale art. 312 alin. (1), (2), şi (3) din C o d u l d e procedură civilă,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul reclamantului D. J., împotriva sentinţei civile nr. 475 din 11.04.2008 a Tribunalului C-S, dată în dosar nr(...).

Admite recursul pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C-S, declarat împotriva aceleiaşi sentinţe pe care o schimbă în parte, în sensul că respinge acţiunea reclamantului D. J. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C-S, Reşiţa, şi cu privire la anularea deciziei de pensionare deduse judecăţii, respectiv obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii, la plata diferenţelor rezultate din recalcularea pensiei, cât şi a cheltuielilor de judecată.

Menţine dispoziţia sentinţei recurate privind respingerea ca prematură a capătului de cerere a reclamantului referitor la sporul de 5% pentru condiţii grele de muncă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 iunie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) Dr.(...) (...)

 

GREFIER, (...) (...)

 

 

Red.M.E. /04.09.2008

Tehnored.A.S. 2 ex./05.09.2008

Prima instanţă:J. N. şi S. D.

Toate spetele


Sus ↑