• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 5583R din data 2009-10-14
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Format vechi nr.3433/2009

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.5583/R

Şedinţa publică de la 14 octombrie 2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) H.

GREFIER - E. N.

*****************

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta Casa de Pensii a Municipiului B împotriva sentinţei civile nr.1209 din data de 12.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.48667/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata E. J., având ca obiect:”asigurări sociale – anulare decizie”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă intimata E. J., prin procurator V. E. în baza procurii judiciare autentificată sub nr.85 din 04.02.2009 la BNP U. N. şi depusă în dosarul instanţei de fond-fila 16, lipsind recurenta Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează Curţii că s-au depus la dosar prin intermediul serviciului „registratură” al acestei secţii la data de 21.09.2009, concluzii scrise însoţite de înscrisuri în fotocopie din partea intimatei E. J..

Curtea, în şedinţă publică, procedează la legitimarea mandatarul intimatei E. J., respectiv a numitei V. E., cu BI seria (...) nr.(...) eliberat de Circa 21 la data de 12.08.1988.

Interpelată fiind, mandatarul intimatei E. J., respectiv numita V. E., arată că nu are studii juridice.

Curtea, având în vedere împrejurarea că mandatarul intimatei, respectiv numita V. E., nu are studii juridice şi văzând dispoziţiile art.68 alin.4 din c o d u l d e procedură civilă, constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului civil dedus judecăţii, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1209 din data de 12.02.2009, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, a admis cererea formulata de reclamanta E. J. împotriva pârâtei Casa de Pensii a Municipiului .

A anulat decizia de debit n. 46278 din 30.10.2008 şi exonerează reclamanta de plata sumei de 2386 J., obligând pârâta să restituie eventualele sume reţinute în baza acestei decizii.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, prin decizia din data de 28.02.2008 se recalculează drepturile de pensie ale reclamantei începând cu data de 01.03.2005, stabilindu-se un punctaj de 0,87259 . Întrucât pensia rezultata în urma recalculării este mai N. decât cea afla în plată anterior, se menţine aceasta din urma până când pensia rezultată din înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensie în plată.

Prin decizia din data de 14.08.2008, se procedează la o nouă recalculare a pensiei reclamantei, de data aceasta fiind determinat un punctaj de 0,69467, astfel încât a fost menţinută în plată pensia anterioară recalculării.

La data de 30.10.2008, pârâta emite o decizie de debit prin care reţine că reclamanta datorează suma de 2386 lei pentru perioada 01.11.2005 - 01.11.2008 deoarece punctajul mediu anual stabilit la data de 28.02.2008 a fost revizuit la data de 14.08.2008.

Instanţa a reţinut că potrivit art. 184 din Legea nr. 19/2000, sumele încasate necuvenit se recuperează în termenul de prescripţie de 3 ani.

În cauză, instanţa a reţinut că într-adevăr, punctajul mediu anual stabilit la data de 14.08.2008 este mai mic decât cel determinat la data de 28.02.2008.

Reclamanta nu s-a aflat în plată cu o pensie corespunzătoare punctajului de 0,87259 şi faţă de evoluţia valorii punctului de pensie din anul 2005 până în anul 2007, acest lucru nu a fost posibil, deoarece pensia rezultată în urma înmulţirii acestui punctaj cu valoarea punctului de pensie nu a putut depăşi valoarea pensiei menţinute în plată prin ambele decizii de recalculare.

Pârâta nu a invocat şi nu a făcut vreo dovadă că reclamanta ar fi primit în aceasta perioadă sume mai mari decât pensia care i se cuvenea, şi anume pensia în cuantumul menţinut în plată.

Prin urmare, sumele primite de reclamanta nu au fost necuvenite, cel puţin pentru o parte din aceasta perioadă.

Revizuirea punctajului, cu consecinţa reducerii acestuia, nu are ca efect obligatoriu stabilirea existentei unui debit, ci trebuie avută în vedere situaţia concretă, respectiv, dacă pensionarul a încasat sume mai mari decât cele care i se cuveneau conform deciziilor emise de pârâta.

În consecinţa, pârâta are obligaţia de verifica situaţia de fapt in ce o priveşte pe reclamanta, urmând să stabilească ulterior daca aceasta datorează sau nu vreo sumă de bani, pentru ce perioadă şi motivul concret al debitului.

Împotriva sus menţionatei hotărâri, în termen legal a declarat recurs Casa de Pensii a Municipiului B, înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a – VII –a Civilă şi pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr(...).

În susţinerea recursului a arătat că în fapt, prin sentinţa mai sus menţionata, instanţa de fond a admis contestaţia formulata de reclamanta E. J., prin care a anulat decizia de debit nr.46278 din 30.01.2008 şi a exonerat reclamanta de la plata sumei de 2.386 lei şi a obligat Casa Locală de Pensii Sector 1 B la restituirea eventualelor sume reţinute în baza acestei decizii.

Petentei i s-au recalculat drepturile de pensie de limită de vârstă ţinându-se cont de toate actele depuse la dosarul de pensie, astfel încât la data de 28.02.2005 C.L.P. Sector 1 a emis, în temeiul O.U.G. nr.4/2005, decizia nr. 46278 prin care punctajul mediu anual determinat în urma recalculării a fost stabilit la 0,87259 puncte. Plata drepturilor s-a făcut începând cu 01.03.2005.

Recurenta a învederat instanţei că, întrucât pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat, în sumă de 2.579.021 lei era mai mică decât pensia aflata în plată la acea dată, în sumă de 3.299.801 lei, aceasta din urma s-a menţinut până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie, a depăşit valoarea pensiei în plată, - conform prevederilor art. 6, alin. 2 din OUG nr.4/2005 actualizată.

De altfel recurenta a învederat instanţei că în temeiul art.89, alin.1 din Legea nr. 19/2000 actualizată, Casa Locală de Pensii Sector 1 poate emite decizii de revizuire, în situaţia în care se constată greşeli sau nereguli în stabilirea drepturilor de pensie: „în situaţia în care se constată erori în stabilirea şi în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile şi modificările legale”. De asemenea, art.7, alin.4 din O.U.G. nr.4/2005 prevede: "situaţia în care se constată erori de calcul, decizia de pensie poate fi revizuită din oficiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.'''

Însă, întrucât din verificarea dosarului de pensie s-a constatat că drepturile de pensie au fost recalculate eronat - eroarea a constat în faptul că, în mod greşit, perioada 15.08.1977-01.10.1977 a fost valorificata la stabilirea drepturilor de pensie ca perioadă în care reclamanta a beneficiat de pensie de invaliditate, în situaţia în care 15.08.1977 reprezintă data trecerii de la pensia de invaliditate la pensie pentru limită de vârstă.

De asemenea, decizia nr.46278/28.02.2005 privind recalcularea pensiei pentru limită de vârstă menţionă în mod eronat data stabilirii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă ziua de 01.09.1971, când de fapt, în mod corect, această dată era 15.08.1977.

Data de 01.09.1971 reprezintă data de la care reclamanta a beneficiat de pensie de invaliditate.

Decizia de revizuire nr.46278/14.08.2008 a stabilit un punctaj mediu anual determinat de 0,69467 puncte, iar întrucât pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat, în sumă de 2.053.162 lei, este mai mică decât pensia aflată în plată, în sumă de 3.299.801 lei, aceasta din urma se menţine până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

Astfel, în temeiul art. 187, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 19/2000 actualizata, C.L.P. Sector 1 a emis la data de 30.10.2008 decizia nr.46278 prin care a instituit un debit în cuantum de 2.386 lei.

Calculul debitului s-a făcut conform „G. de calcul - debit", care se afla ataşata la dosarul cauzei.

Sentinţa instanţei de fond este criticabila sub aspectul aplicării greşite a prevederilor legale în ceea ce priveşte recalcularea pensiei conform O.U.G nr.4/2005 şi a faptului că obligă Casa Locală de Pensii Sector 1 B să anuleze decizia de debit nr.46278/30.10.2008.

 

 

Pentru toate considerentele arătate, Curtea va respinge ca nefondat recursul, în baza art.312 C.pr.civ.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta recurenta Casa de Pensii a Municipiului B împotriva sentinţei civile nr.1209 din data de 12.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.48667/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata E. J..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 14 octombrie 2009

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...) H.

 

GREFIER

E. N.

 

Red.: U.L.

Dact.: P.C./2ex.

19.10.2009

Jud. recurs.: F. E.

D. H. D.

 

 

Toate spetele


Sus ↑