• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 1128 din data 2009-05-22
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ

DOSAR NR(...) ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

 

DECIZIA NR. 1128

Şedinţa publică din data de 22 mai 2009

Preşedinte – (...) (...)

Judecători – (...)-(...) (...)

(...) E.

Grefier – B. Ţ.

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursurilor declarate de petentele E. (...) şi D. H., ambele cu domiciliul în Târgovişte,(...), judeţul D, şi de intimata Casa Judeţeană de Pensii D cu sediul în Târgovişte,(...), judeţul D, împotriva sentinţei civile nr. 50 din 8 ianuarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 6 mai 2009 fiind consemnate în încheierea de la acea dată care face parte integrantă din prezenta decizie.

Curtea, având nevoie de timp pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului a amânat pronunţarea pentru data de 13 mai 2009, apoi pentru aceleaşi considerente a amânat la 20 mai 2009, după care a amânat la 22 mai 2009, când a dat următoarea hotărâre:

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra recursurilor civile de faţă, constată.

Reclamantele E. (...) şi D. H. au chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii D pentru a fi obligată la recalcularea pensiilor stabilite prin deciziile de pensionare cu luarea în considerare a două adeverinţe emanate de la angajator, iar pentru E. (...) un stagiu de cotizare de 37 ani, 4 luni şi 27 zile în loc de 37 ani, 3 luni şi 27 zile, emiţându-se noi decizii de pensionare şi obligarea pârâtei la plata diferenţelor de pensie astfel stabilite, actualizate în raport de inflaţie.

După administrarea probelor cu înscrisuri T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, prin sentinţa civilă nr. 1442 din 21 decembrie 2007, a respins acţiunea reclamantelor, iar Curtea de A P E L P L O I E Ş T I prin decizia civilă nr. 808 din 21 mai 2008, a admis recursul declarat de reclamante şi a casat cauza cu trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond deoarece aceasta nu a pus în discuţia contradictorie a părţilor deciziile emise de pârâta-intimată de revizuire a pensiilor stabilite, contestatoarele-recurente lipsind la termenul la care s-a judecat dosarul în fond, în condiţiile în care acestea au susţinut că pensiile trebuiau recalculate începând de la 1 ianuarie 2007 şi nu 1 mai 2007, care a afectat cuantumul pensiilor cuvenite acestora.

T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a, prin sentinţa civilă nr. 50 din 8 ianuarie 2009, a admis acţiunea reclamantelor şi a obligat intimata să revizuiască pensiile acestora începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu plata dobânzilor legale aferente pensiilor astfel recalculate la zi, reţinând în esenţă că această recalculare a pensiei se impune faţă de cele două adeverinţe eliberate, iar drepturile rezultate din recalculare se cuvin începând cu 1 ianuarie a anului următor.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs părţile, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, pârâta susţinând că această recalculare poate avea loc începând de la 1 mai 2007 faţă de data pronunţării deciziei Curţii Constituţionale cu nr. 264 din 20 martie 2007 şi nu de la 1 ianuarie 2005, iar reclamantele arătând că se impune recalcularea pensiilor în raport de suma reală contributivă la fondul de pensii şi cu dobânda legală calculată până la data momentului plăţii efective.

Curtea, analizând sentinţa atacată în raport de criticile formulate, actele dosarului şi dispoziţiile legale ce au incidenţă în cauză, constată că este fondat numai recursul pârâtei.

Reclamantele au formulat şi depus cereri de recalculare a pensiei la data de 7 februarie 2007.

Potrivit disp.art. 95 alin.(3) din Legea nr. 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Deci, faţă de data formulării cererilor de recalculare a pensiei de către reclamante – 7 februarie 2007 – acestora li se cuvenea pensia recalculată de la data de 1 martie 2007 şi nu anterior de la 1 ianuarie 2007 cum a stabilit instanţa de fond ori 1 mai 2007 cum a susţinut în mod greşit pârâta.

Deci, faţă de cele arătate şi disp. art. 304 şi 3041 comb. cu art. 312 Cod pr.civilă, recursul pârâtei urmează a fi admis ca atare, cu modificarea în parte a sentinţei în sensul obligării acesteia la revizuirea cuantumului pensiei acordate celor două reclamante începând cu data de 1 martie 2007, menţinând restul sentinţei.

Referitor la recursul reclamantelor, Curtea reţine că acesta este nefondat urmând a fi respins ca atare deoarece instanţa de fond a reţinut corect sumele contributive pentru a se stabili cuantumul pensiei către reclamante, iar acestea au formulat cererile la 7 februarie 2007, astfel că majorarea pensiei prin revizuire are loc de la 1 martie 2007 şi nu mai sunt purtătoare de dobânzi cum au pretins acestea.

Pentru aceste motive

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii D cu sediul în Târgovişte,(...), judeţul D, împotriva sentinţei civile nr. 50 din 8 ianuarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a şi în consecinţă:

Modifică în parte sentinţa sus-menţionată în sensul obligării pârâtei-recurente la revizuirea cuantumului pensiei acordate fiecărei reclamante începând cu data de 1 martie 2007.

Respinge recursul declarat de petentele E. (...) şi D. H., ambele cu domiciliul în Târgovişte,(...), judeţul D, împotriva sentinţei civile nr. 50 din 8 ianuarie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 22 mai 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...) (...) (...)-(...) (...) (...) E.

 

 

 

GREFIER,

B. Ţ.

 

 

 

 

 

Operator de date cu caracter personal

Nr. notificare 3120

Tehnored. TL/SŞ

3 ex./3.06.2009

d.f(...) T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a

j.f. J. T.

S. N.

Toate spetele


Sus ↑