• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 2137/R/2008 din data 2008-11-04
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale

pentru Minori şi Familie

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 2137/R/2008

Şedinţa publică din data de 4 noiembrie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) (...) (...)

JUDECĂTOR: (...) E. – vicepreşedinte instanţa

GREFIER : N. TARŢA

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul D. J. împotriva sentinţei civile nr. 727 din 23 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), privind şi pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, având ca obiect asigurări sociale – recalculare pensie

La apelul nominal se prezintă reclamantul recurent D. J., lipsă fiind reprezentantul pârâtei intimate

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul a fost declarat în termenul legal, s-a comunicat intimatei şi este scutit de la plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că la data de 9 octombrie 2008 reclamantul recurent a depus la dosar, prin registratura instanţei un înscris în sprijinul recursului, la care a fost ataşată în copie prima pagină din „imaginea de plată” ce i-a fost comunicat de pârâta intimată.

Nefiind alte cereri suplimentare de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reclamantul recurent susţine recursul aşa cum a fost formulat în scris, solicită admiterea acestuia, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare în fond întrucât nu s-a soluţionat forndul cauzei, fără cheltuieli de judecată.

C U R T E A

Prin sentinţa civilă nr.727 din 23 aprilie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j, s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamantul D. J., împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C, având ca obiect asigurări sociale.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că reclamantul a contestat modificarea punctajului stabilit prin Decizia de recalculare nr. (...)/30.11 2005 comunicată la data de 13.11.2007, arătând că acesta este mai mic decât cel stabilit prin Sentinţa civilă nr. 1259/2005 respectiv prin Decizia de pensionare nr. (...)/23.05.2006.

Prin sentinţa civilă nr. 1259/03.11.2005, T r i b u n a l u l C l u j a admis cererea formulată de reclamant şi, în consecinţă, a constatat că în mod nelegal pârâta a procedat la modificarea punctajului reclamantului începând cu data de 01.01.2002 şi a fost obligată pârâta să emită o nouă decizie de pentru reclamant cu menţinerea punctajului avut anterior datei de 01.01.2002, respectiv de 3,76914 puncte şi să îi restituie reclamantului sumele de bani reţinute în mod nelegal începând cu data de 01.05.2002, sentinţă care a rămas irevocabilă prin respingerea recursului.

Această sentinţă a fost pusă în aplicare de către Casa Judeţeană de Pensii C, prin emiterea deciziei de pensionare nr.(...)/03.04.2006. Ulterior pronunţării sentinţei civile nr. 1259/03.11.2005 a T r i b u n a l u l u i C l u j, aplicându-se prevederile OUG nr. 4/2005, pârâta a emis o nouă decizie de recalculare, respectiv decizia nr. (...)/30.11.2005, prin care i s-a stabilit un alt punctaj mediu anual decât cel menţionat în sentinţa civilă a T r i b u n a l u l u i C l u j, respectiv un punctaj mediu anual de 2,60613 puncte.

Tribunalul a constatată, contrar susţinerilor reclamantului, că această decizie a fost dată cu respectarea dispoziţiilor legale.

Astfel, sentinţa civilă nr. 1259/03.11.2005 a T r i b u n a l u l u i C l u j a fost pronunţată în condiţiile în care, la momentul respectiv, reclamantului nu i se emisese o decizie de recalculare a pensiei, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 4/2005, astfel încât efectele acestei hotărâri se menţineau doar până la recalcularea, de către pârâtă, a pensiei reclamantului potrivit dispoziţiilor legale menţionate anterior. Mai mult decât atât, sentinţa civilă nu a avut în vedere noile modificări legislative care au intervenit prin OUG nr. 4/2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005. Or, acest act normativ au modificat dispoziţiile art. 180 din Legea nr. 19/2000 (avute în vedere la pronunţarea sentinţei menţionate), care prevedeau faptul că după definitivarea procesului de recorelare punctajul mediu anual al pensiilor nu poate fi mai mic decât cel calculat la 01.04.2001, stipulându-se în cuprinsul art. 2 din OUG 4/2005 că recalcularea prevăzută la art.l (respectiv a pensiilor din sistemul public provenită din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 01.04.2001) se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii cu respectarea Legii nr.19/2000.

De asemenea, art.4 alin.l din OUG 4/2005 prevede că "determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensie, cu respectarea prevederilor HG 1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001, în conformitate cu principiile Legii 19/2000".

Din interpretarea art.6 din O.U.G 4/2005 rezultă că prin recalcularea pensiei punctajul mediu anual poate fi diminuat, în caz contrar acest articol care se referă la compararea punctajului mediu anual determinat după recalculare şi cel anterior şi menţinerea în plată a cuantumului anterior al pensiei, în situaţia în care cuantumul aferent noului punctaj este mai mic, fiind fără aplicabilitate.

Având în vedere aceste considerente şi reţinând că reclamantul a contestat decizia de recalculare a pensiei nr. (...)/30.11.2005 doar pentru reducerea punctajului, precum şi faptul că sentinţa civilă nr. 1259/03.11.2005 a T r i b u n a l u l u i C l u j şi-a produs efectele doar până la emiterea unei decizii de recalculare în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 4/2005, neavând autoritate de lucru judecat după acest moment, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, constatând că decizia a fost corect emisă, instanţa a respins ca neîntemeiate atât capătul de cerere principal privind anularea deciziei nr.(...)/30.11.2005 şi pe cale de consecinţă, capătul de cerere accesoriu privind obligarea pârâtei de a menţine în plată decizia din 23.05.2006 şi de a plăti reclamantului sumele de bani reţinute în mod nelegal.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul D. J., solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei şi admiterea acţiunii.

În motivarea recursului arată că prin nota Casei Judeţene de Pensii din 25.01.2007 i s-a comunicat faptul că pensia i-a fost recalculată în conformitate cu H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr.4/2005, reclamantul contestând această decizie de recalculare.

Arată că recalcularea trebuia făcută cu respectarea prevederilor H.G. 1550/2004, care în Normele metodologice prevede că pensiile provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat,m care au suferit schimbări ale categoriei de pensie după 1 aprilie 2001, în conformitate cu prevederile Legii 19/2000, nu se vor efectua operaţiunile de evaluare.

Cum H.G. nr.1550/2004 şi O.U.G. nr.4/2005 se referă exclusiv la recalcularea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale prin utilizarea formulei de calcul consacrate de prevederile Legii 19/2000 şi având în vedere că punctajul mediu anual din sentinţa civilă nr.1259/3.XI.2005 i-a fost calculat printr-o expertiză judiciară având la bază prevederile Legii 19/2000, consideră că dacă pârâta ar fi respectat art.5 din Anexa la H.G. nr.1550/2004 nu ar fi trebuit să-i recalculeze punctajul mediu anual.

Consideră că prin respingerea acţiunii, a modului de soluţionare a cauzei din dosar, i s-a îngrădit dreptul de a contesta în instanţă decizia de pensionare aşa cum prevede art.87 din Legea 19/2000.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate de reclamant, Curtea reţine următoarele:

Aşa cum se desprinde foarte clar din acţiunea promovată de reclamant, acesta a solicitat anularea deciziei de recalculare a pensiei nr.(...) din 30 nov.2005 şi să-i emită pârâta o nouă decizie de recalculare a pensiei în care punctajul acestuia să fie de 4,04656 puncte, astfel cum s-a stabilit prin sentinţa civilă nr.1259 din 3.11.2005 a T r i b u n a l u l u i C l u j.

De asemenea, reclamantul a mai solicitat obligarea pârâtei la plata diferenţelor de pensie neacordată urmare calculării greşite a pensiei începând cu data de 1.12.2005.

Din sentinţa civilă nr.1259 din 3 nov.2005 a T r i b u n a l u l u i C l u j rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr.368 din 7 febr.2006 se reţine că admiţându-se acţiunea reclamantului pârâta Casa Judeţeană de Pensii C a fost obligată să emită o nouă decizie de pensionare în favoarea reclamantului, cu luarea în considerare a punctajului mediu anual stabilit de 3,76914 puncte începând cu data de 01.05.2002 şi să-i plătească sumele ce reprezintă diferenţa de pensie neacordată urmare calculării greşite a punctajului.

Cu toate acestea, pârâta urmare recalculării pensiei reclamantului în conformitate cu O.U.G. nr.4/2005, H.G. 1550/2004 şi H.G. 1456/2005, prin decizia de recalculare nr.(...) din 30.11.2005, făcând abstracţie de hotărârea judecătorească mai sus menţionată, luând în calcul punctajul ce s-a constatat că l-a avut anterior reclamantul de 1,77008 puncte, punctaj ce a fost apreciat de instanţă ca fiind greşit, a stabilit prin recalculare un punctaj de 2,60613.

În aceste împrejurări trebuie observat că pârâta a procedat greşit la momentul recalculării pensiei reclamantului prin decizia contestată, în condiţiile în care pentru pensia sa, reclamantul beneficia de un alt punctaj respectiv de 3,76914 stabilit prin hotărâre judecătorească şi nu de 1,77008 puncte care s-a dovedit a fi greşit.

De fapt, chiar pârâta arată că potrivit art.6 alin.1 din O.G. nr.4/2005, privind stabilirea cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea operaţiunii de recalculare, punctajul mediu calculat urmare recalculării se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata.

Prin adresa CNPAS (fila 18 dos.fond) se şi confirmă susţinerile reclamantului, respectiv se arată că punctajul mediu obţinut de reclamant în urma recalculării a fost de 2,60613 care a fost menţinut, demonstrând încă o dată că de fapt la procesul de recalculare al pensiei reclamantului s-a avut în vedere un punctaj greşit şi nu cel la care a fost îndreptăţit prin hotărâre judecătorească şi care este de 3,76914 puncte.

Este adevărat că ulterior prin decizia nr.(...) din 3 apr.2006 pârâta emite o nouă decizie de recalculare bazată pe punctajul stabilit prin sentinţa civilă nr.1259/2005 a T r i b u n a l u l u i C l u j, punctaj pe care apoi îl majorează la 4,04656 puncte prin decizia nr.(...)/23 mai 2006 prin recunoaşterea perioadei de studii superioare ca şi perioadă contributivă, dar cu toate acestea se constată că pârâta a procedat greşit chiar de la momentul în care s-a emis prima decizie de recalculare, respectiv decizia contestată, de când trebuia să ia în calcul punctajul mediu de 3,76914 puncte la care era îndreptăţit reclamantul şi de la care apoi să se aplice toate celelalte recalculări ulterioare, urmând ca în raport şi de dispoziţiile O.G. nr.4/2005 şi H.G. 1550/2004, dacă pensia corespunzătoare acestui punctaj este mai mare decât cea care ar corespunde punctajului rezultat prin recalculare, să se menţină cuantumul cel mai avantajos al pensiei.

În cauză pârâta a depus decizia civilă nr.1838 din 18 sept.2007 (fila 24 dosar fond) prin care Curtea de A p e l C l u j a respins ca nefondat recursul declarat de reclamant împotriva sentinţei civile nr.1123 din 3.05.2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j.

Este adevărat că în considerentele deciziei civile arătate se fac referiri şi cu privire la decizia de recalculare a pensiei reclamantului nr.(...) din 30.11.2005 ce se contestă în cauza pendinte.

Dar, este de observat că obiectul acelei cauze ce a fost judecat, a fost cu totul altul faţă de cel din cauza de faţă, respectiv atunci, reclamantul chemând-o în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii C a solicitat obligarea acesteia la acordarea începând cu data de 1.06.2006 a cuantumului pensiei cuvenite conform art.76 din Legea 19/2000 şi acordarea indexării pensiei începând cu data de 1.09.2006.

Aşadar nu există identitate de obiect între cele două cauze situaţie în care nu se poate reţine existenţa autorităţii de lucru judecat.

Aşa fiind, în raport de cele mai sus reţinute constatând că sentinţa recurată se bazează pe o greşită stare de fapt ce a fost reţinută, văzând şi dispoziţiile art.299 şi 312 C.proc.civ., Curtea va admite recursul şi în consecinţă va anula decizia de pensionare nr.(...) din 30.11.2005 emisă de pârâta pe care o va obliga să emită o nouă decizie cu luarea în considerare a punctajului mediu anual existent în plată anterior recalculării de 3,76914 puncte în loc de 1,77008 puncte menţionat în decizia arătată mai sus şi să recalculeze pensia reclamantului pornind de la acest punctaj de 3,76914 puncte şi să restituie sumele reprezentând diferenţa între pensia stabilită în urma noii recalculări şi pensia efectiv încasată de reclamant, începând cu data de 1.12.2005.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite recursul declarat de reclamantul D. J. împotriva sentinţei civile nr. 727 din 23 aprilie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar (...), pe care o modifică în sensul că admite în parte acţiunea reclamantului D. J. în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C şi în consecinţă:

Anulează decizia de pensionare nr.(...)/30.11.2005 emisă de pârâtă.

Obligă pârâta să emită pe numele reclamantului D. J. nouă decizie de pensionare cu luarea în considerare a unui punctaj mediu anual existent în plată anterior recalculării de 3,76914 puncte în loc de 1,77008 puncte menţionat în decizia anulată, să recalculeze pensia cuvenită reclamantului pornind de la acest punctaj de 3,76914 puncte şi să restituie sumele reprezentând diferenţa între pensia stabilită în urma noii recalculări şi pensia efectiv încasată de reclamant, începând cu 01.12.2005.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 04 noiembrie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

 

GREFIER

N. TARŢA

 

 

 

 

 

 

Red.AR

Dact.T./3ex.

19.12.2008

Toate spetele


Sus ↑