• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 122 din data 2008-02-08
Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

 

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

D E C I Z I A NR. 122

Şedinţa publică din data de 8 februarie 2008

Preşedinte – (...) (...) (...)

Judecători - (...) (...)

- (...) E. (...)

Grefier - B. Ţ.

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de reclamantul H. B., domiciliat în Târgovişte,(...), bloc.28, .C, .4, .59, jud.D, împotriva sentinţei civile nr.1296 din 05.12.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, prin reprezentant legal M. E., cu sediul în Târgovişte,(...), jud.D.

Recurs scutit de plata taxei judiciare de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii D prin consilier juridic J. N., lipsă fiind recurentul-reclamant H. B..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Consilier juridic J. N. pentru intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii D depune xerocopia deciziei nr.95973 pentru stabilirea drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile O.U.G, nr.19/2007 pentru recurentul-reclamant emisă de pârâtă şi arată că alte cereri nu mai are de formulat.

Curtea, ia act că nu mai sunt cereri de formulat, faţă de actele şi lucrările dosarului constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea recursului.

Consilier juridic J. N. având cuvântul pentru intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii D, arată că recalcularea pensiei recurentului-reclamant a fost corect făcută de intimată, potrivit adeverinţelor eliberate de angajator, pentru perioada 1939-1962 s-a emis o decizie în care au fost luate în calcul salariile medii pe economie.

De asemenea, arată că diferenţa va fi în jur de 1000 lei, diferenţă pe care recurentul-reclamant o va primi în cursul lunii februarie.

Precizează că decizia nr.95973 pentru stabilirea drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile O.U.G, nr.19/2007 pentru recurentul-reclamant emisă de pârâtă nu a fost comunicată acestuia întrucât intimata-pârâtă niciodată nu a comunicat pensionarilor aceste decizii.

Solicită respingerea ca nefondat a recursului reclamantului, menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei instanţei de fond.

 

C U R T E A :

 

Deliberând asupra recursului de faţă, în baza lucrărilor dosarului

reţine următoarele:

 

Prin cererea înregistrată la T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a sub nr.4672/120/20.08.2007, reclamantul H. B. a chemat in judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii D, solicitând recalcularea pensiei.

În motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut că este pensionar iar la recalcularea pensiei sale începând cu data de 1.07.2005, nu au fost avute în vedere de către pârâtă adeverinţele nr.676/5.06.2006 emisă de SC D. SA P, adeverinţa nr.401/13.12.2006 a SC S. SA B şi adeverinţa nr.91/12.06.2006 emisă de SC N. SRL Târgovişte, precum şi perioada stagiului său militar.

Reclamantul a depus în copie adeverinţele invocate şi copia livretului său militar (filele 3-16).

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii D legal citată nu a formulat întâmpinare, achiesând la acordarea unui termen de judecată pentru stingerea litigiului pe cale amiabilă, comunicându-i reclamantului decizia de recalculare a pensiei nr.95973/22 nov.2007 şi anexele pe care s-a întemeiat (filele 22-26).

Luând cunoştinţă de aceste înscrisuri, reclamantul a stăruit în soluţionarea cererii sale de către instanţa de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 1296 pronunţată la data de 5 decembrie 2007 T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a a respins ca neîntemeiată acţiunea reclamantului.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul, care a susţinut greşita recalculare a pensiei sale şi avea sarcina probei, nu a făcut nicio dovadă a acestor susţineri, iar din înscrisurile depuse în copie de pârâtă rezultă că la stabilirea drepturilor sale de pensie i-au fost luate în calcul şi perioadele lucrate conform adeverinţelor invocate de reclamant precum si perioada în care acesta a satisfăcut serviciul militar.

În plus, prima instanţă a încuviinţat reclamantului proba cu expertiză contabilă care să verifice conformitatea dispoziţiilor deciziei de recalculare a pensiei cu vechimea sa în muncă conform tuturor perioadelor efectiv lucrate, însă acesta nu a plătit onorariul expertului şi a renunţat la administrarea probei.

Împotriva sentinţei, în termen legal a declarat recurs reclamantul H. B..

El a susţinut că acţiunea a fost dovedită cu înscrisurile depuse la dosar, iar decizia de recalculare a pensiei emise pe parcursul procesului nu ţine seama de aceste documente, câtă vreme actualmente primeşte pensie pentru limită de vârstă şi o vechime în muncă de 31 ani, deşi în realitate a prezentat acte din care rezultă vechimea de 41 ani.

Recurentul a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul obligării pârâtei la recalcularea pensiei sale prin luarea în considerare a perioadei lucrate conform adeverinţelor depuse la dosar (fila 4).

Recurentul a formulat şi concluzii scrise, solicitând soluţionarea recursului în lipsa sa (fila 7).

Curtea, verificând hotărârea recurată în raport de criticile aduse de recurent, de actele şi lucrările dosarului, de dispoziţiile legale incidente în cauză, dar

 

şi sub toate aspectele aşa cum prevede art.3041 cod pr.civ., constată că sentinţa primei instanţe este legală şi temeinică, urmând a fi menţinută ca atare, pentru considerentele care succed:

Reclamantul recurent H. B. a fost pensionat la data de 1.08.1986 pentru limită de vârstă, iar pensia sa a fost recalculată la data de 1.07.2005.

Din anexele depuse în copie la filele 23-25 din dosarul de fond şi care constituie documentaţia din dosarul de pensionare nr.95973 al reclamantului rezultă că punctajul mediu anual şi stagiul de cotizare au fost stabilite de pârâtă prin luarea în calcul a tuturor perioadelor de activitate desfăşurate între 1.01.1939-1.01.1993 şi cu reţinerea perioadei cuprinse între 10.09.1948-30.05.1950 când a satisfăcut serviciul militar.

Drept urmare, perioadele atestate de cele trei adeverinţe depuse de reclamant, respectiv februarie 1951-august 1956; septembrie 1956-august 1986 şi octombrie 1990-decembrie 1992, constituie stagiul de cotizare realizat de titular şi care însumează 41 ani, 1 lună si 1 zi, astfel cum a fost luat în calcul la emiterea deciziei nr. 95973 din 22 noiembrie 2007, depusă la fila 22 dosar fond.

Se constată deci că recurentul reclamant beneficiază de drepturile băneşti ce i se cuvin potrivit legii pensiilor, la stabilirea cuantumului pensiei sale, recalculate de pârâtă fiind avută în vedere perioada de activitate de 41 ani, 1 lună si 1 zi-despre care acesta a afirmat, în mod nejustificat, că nu i-a fost luată în considerare.

În consecinţă, recursul declarat de recurent este nefondat şi în temeiul art.312 cod pr.civ. va fi respins ca atare, menţinându-se în totalitate ca legală şi temeinică sentinţa tribunalului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul H. B., domiciliat în Târgovişte,(...), bloc.28, .C, .4, .59, jud.D, împotriva sentinţei civile nr.1296 din 05.12.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII D, prin reprezentant legal M. E., cu sediul în Târgovişte,(...), jud.D.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 8 februarie 2008.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E. (...)

 

 

Grefier,

B. Ţ.

 

 

Red.S.P.B.

Tehnored.S.P.B.

2 ex./27.02.2008

dosar fond – (...)- T r i b u n a l u l D â m b o v i ţ a

judecători fond – M. E.

  • D. E.

Operator de date cu caracter personal

Număr notificare 3120

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑