• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 2814/R/2009 din data 2009-12-07
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 2814/R/2009

Şedinţa publică din 07 decembrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTORI : (...) (...)

(...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul O. H. împotriva sentinţei civile nr. 1152 din 16 iulie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), privind şi pe pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII, având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamantul recurent O. H., lipsă fiind reprezentanta pârâtei intimate.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că prezenta cauză a fost suspendată în temeiul prevederilor art. 242 alin. 1 pct. 2 Cod proc. civ., din lipsa părţilor, la data de 22 octombrie 2008, rămânând în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor, situaţie în care curtea, din oficiu, a dispus repunerea pe rol a cauzei pentru a se constata în speţă incidenţa perimării.

Raportat la această situaţie, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 248, art. 252 pct. 1 şi 2 Cod proc. civilă, invocă excepţia perimării prezentului recurs, excepţie pe care o pune în discuţia reclamantului recurent.

Reclamantul recurent solicită continuarea judecării procesului.

Curtea reţine cauza în pronunţare asupra excepţiei invocate.

 

C U R T E A

 

Deliberând, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1152 din 16.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), a fost respinsă acţiunea reclamantului O. H. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a fost pensionat pentru munca depusă şi limită de vârstă în baza Legii nr. 3/1977.

În cursul anului 2005, pârâta a procedat la recalcularea pensiei din sistemul public, emiţând decizia cu acelaşi număr din care rezultă că în urma recalculării punctajului mediu anual acesta a scăzut faţă de punctajul stabilit iniţial, dar cuantumul pensiei s-a menţinut.

Contrar susţinerilor reclamantului, în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 180 alin. 5 din Legea nr. 19/2000 care se referă la procesul de recorelare a pensiilor cu dispoziţiile O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem de asigurare socială de stat.

Conform art. 2 din O.U.G. nr. 4/2005, recalcularea prevăzută la art. 1 (respectiv a pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem a asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001), se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei cu respectarea Legii nr. 19/2000.

În articolul 4 din acelaşi act normativ se arată că determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţia de pensie aflată în păstrarea Caselor Teritoriale de Pensii cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1550/2004.

Din interpretarea art.6 din O.U.G 4/2005 rezultă că prin recalcularea pensiei punctajul mediu anual poate fi diminuat, în caz contrar acest articol care se referă la compararea punctajului mediu anual determinat după recalculare şi cel anterior şi menţinerea în plată a cuantumului anterior al pensiei, în situaţia în care cuantumul aferent noului punctaj este mai mic, fiind fără aplicabilitate.

Având în vedere aceste considerente şi reţinând că reclamantul nu a contestat decizia de recalculare a pensiei doar reducerea punctajului, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, constatând că decizia a fost corect emisă, tribunalul a apreciat că în mod legal pârâta nu a indexat pensia reclamantului, acesta urmând să beneficieze de indexări când cuantumul pensiei sale recalculate conform OUG 4/2005 va depăşi cuantumul pensiei pe care l-a avut anterior recalculării, în speţă nefiind aplicabile prevederile art. 180 alin. 5 din Legea nr. 19/2000, motiv pentru care, în baza art. 155 din aceeaşi lege acţiunea a fost respinsă.

Hotărârea a fost atacată cu recurs de către reclamant, iar soluţionarea recursului a fost suspendată la data de 22 octombrie 2008, în baza dispoziţiilor art. 242 pct. 2 Cod pr. Civ.

Având în vedere că dosarul a rămas în nelucrare mai mult de 1 an, în şedinţa publică de astăzi a fost invocată, din oficiu, excepţia perimării recursului.

În consecinţă, constatând că sunt incidente dispoziţiile art. 249-252 Cod pr. Civ., Curtea de Apel va constata perimarea recursului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Perimă din oficiu recursul declarat de reclamantul O. H. în contra sentinţei civile nr. 1152 din 16.06.08 dosar nr(...) a T r i b u n a l u l u i C l u j pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 07.12.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER

(...) (...)

 

Red.S.D./S.M.D.

4 ex./17.12.2009

Toate spetele


Sus ↑