• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1507/R/2009 din data 2009-06-11
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 1507/R/2009

Şedinţa publică din 11 iunie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...)

JUDECĂTORI : (...)-(...) (...)

(...) E.

GREFIER: B. B. N.

 

 

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, recursul declarat de reclamantul H. Ş. împotriva sentinţei civile nr. 116/F din 20 februarie 2009 a T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a-N, pronunţată în dosar nr(...), privind şi pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B-N, având ca obiect recalculare pensie.

N. dezbaterilor a fost consemnat în încheierea şedinţei publice din 9 iunie 2009, care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

 

C U R T E A

 

Deliberând, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.116/F din 20.02.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B i s t r i ţ a-N în dosarul nr(...), a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea reclamantului H. Ş. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii B-N.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul H. Ş. a fost beneficiarul (unei pensii de invaliditate gradul II, începând cu data de 0l.08.l977 în baza L.3/l977, până la data de 0l.06.2000 când prin decizia nr. 72l33 emisă de Direcţia de muncă şi protecţie socială BN a fost pensionat pentru munca depusă şi limită de vârstă, fapt ce rezultă din întâmpinate şi copia deciziei de pensie, drepturile i-au fost acordate în baza L.3/l977 ( corob.cu L.57/l992 fiind calculate pentru o vechime totală în muncă de l9 ani şi ll luni, întregită la 20 ani, din care 7 ani şi 3 luni lucraţi în grupa a II-a de muncă şi l0 ani , 9 luni în grupa a III-a de muncă. La data pensionării pentru limită de vârstă reclamantul era încadrat în gradul II de invaliditate cu handicap accentuat conform certificatului de încadrare într-o categorie de persoane care necesită protecţie socială nr. 402 din 29.05.2000 eliberat de E. B-N, cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă .

După intrarea în vigoare a L.nr. l9/2000 respectiv 0l.04.200l, pensia reclamantului a fost supusă indexărilor, recorelărilor şi recalculării atât datorată prevederilor legale cât ţi datorită depunerii de către reclamant a unor adeverinţe privind sporurile şi adaosurile salariale realizate în perioada lucrată , precum şi datorită completării stagiului de cotizare, după pensionarea pentru limită de vârstă.

Astfel, prin decizia nr. 72l33 din l5.02.2007 de recalculare a pensiei pentru muncă depusă şi limită de vârstă reclamantului i s-a stabilit un punctaj mediu anual de l,38543 puncte, cu un cuantum al pensiei de 409 lei calculat la un stagiu de cotizare de 28 ani, 5 luni, l zile de muncă din care 7 ani, 3 luni , 20 zile realizată în grupa a II-a de muncă , l4 ani , 2 luni , ll zile realizaţi în condiţii normale 5 ani , 2 luni stagiu asimilat şi un stagiu aferent grupei a II-a de muncă de l an şi 9 luni conform cu copia deciziei.

Prin certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 479/l0.l2.2008, emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a Consiliului judeţean BN, reclamantul a fost încadrat în gradul de handicap grav, nerevizuibil, cu asistent personal , la data dobândirii handicapului fiind menţionat anul l975, cu menţiunea că, titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de L.448/2006 republicată.

Urmare a eliberării acestui certificat, reclamantul s-a adresat pârâtei cu o cerere înregistrată sub nr. 27647 din l8.l2.2008, prin care solicită recalcularea pensiei în conformitate cu art. 47, 69 din L.l9/2000, la această solicitare pârâta CJP i-a răspuns reclamantului prin adresa cu acelaşi nr.din 23.l2.2008, prin care i-a comunicat că certificatul nr. 4749/l0.l2.2008 prin care este încadrat în gradul de handicap grav, nu poate fi utilizat la recalcularea pensiei întrucât are calitatea de pensionar.

Reclamantul a considerat acest răspuns drept un refuz al pârâtei în vederea recalculării pensiei, motiv pentru care s-a adresat instanţei, considerând că este îndreptăţit în temeiul L.l9/2000 şi L.448/2006 să-i fie împărţit punctajul total realizat ca urmare a stagiului total de cotizare de 27,65l99 puncte la l0 ani şi la plata drepturilor pensiei cuvenite dintre gradul I de handicap şi gradul II retroactiv, din data de 25.05.2000, data pensionării pentru limită de vârstă .

Reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă şi muncă depusă începând cu data de 0l.06.2000 obţinută în baza L.3/l977 coroborată cu disp.L.57/l992, beneficiind de reducerea vârstei prevăzută la art. II alin.l din L.57/l992 în conformitate cu gradul II de handicap avut la data pensionării şi de sporul la pensiei prevăzut la alin.2 fapt ce rezultă din copia deciziei f.l89.

Prevederile art. 4 din L.57/l999 au fost preluate în art.47 din L.l9/2000, iar disp. art. 62 (l) din lege, prevede că „ asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial determinat ca diferenţă între stagiile de cotizare prevăzute la art.47 şi stagiile de cotizare realizate efectiv.

Este real faptul că reclamantul în urma evaluării efectuate de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a fost încadrat din gradul - accentuat – în gradul de handicap – grav – nerevizuibil, cu asistent personal conform certificatului nr. 479/l0.l2.2008 f.55, însă trecerea din pensia de grad Ii în gradul I de invaliditate nu poate fi realizată întrucât acesta are calitatea de pensionar pentru limită de vârstă şi muncă depusă.

De beneficiile şi drepturile prevăzute de reglementările legale datorată stării de handicap în care a fost încadrat începând cu anul l975, reclamantul a beneficiat şi a optat la pensia pentru limită de vârstă şi muncă depusă considerând-o mai avantajoasă. Astfel că potrivit disp.art. 84 (l) din L.l9/2000, „persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu se mai pot înscrie la pensia de invaliditate. Reclamantul nu mai poate solicita recalcularea pensiei conform accentuării gradului de invaliditate de la grad II la gradul I.

Nici Legea nr. 448/l996 rep., nu prevede posibilitatea trecerii de la pensie pentru limită de vârstă la pensie de invaliditate. Insă aşa cum rezultă din dispoziţiile legi şi din HG nr. 268/2007 , certificatul nr. 4749/l0.l2.2008 îi dă dreptul reclamantului să beneficieze pe lângă drepturile de pensie pentru limită de vârstă şi muncă depusă şi de drepturile şi accesibilităţile prevăzute pentru persoanele cu handicap corespunzător cu gradul grav în care este încadrat.

Împotriva acestei hotărâri, reclamantul H. Ş. a declarat recurs prin care a arătat în esenţă că prima instanţă a făcut o confuzie între gradul de invaliditate şi gradul de handicap. Având în vedere certificatul de încadrare în grad de handicap, reclamantul a susţinut că stagiul de cotizare care i se aplică este de 10 ani.

Examinând hotărârea în raport de motivele invocate, Curtea de Apel constată următoarele:

Prin acţiunea dedusă judecăţii, reclamantul a solicitat recalcularea pensiei pentru limită de vârstă de care beneficiază în prezent prin decizia nr.72133/15.02.2007, în temeiul dispoziţiilor art.47 alin.1 din Legea nr.19/2000 ca urmare a încadrării sale în gradul de handicap grav (f.55 fond).

Contrar considerentelor reţinute prin hotărârea atacată reclamantul nu urmăreşte trecerea de la o pensie pentru limită de vârstă la o pensie de invaliditate, de care a beneficiat anterior împlinirii vârstei standard de pensionare.

Sub acest aspect, Curtea reţine că este întemeiată critica reclamantului referitoare la confuzia între noţiunea de „grad de invaliditate” şi cea de „grad de handicap”, având în vedere că prima instanţă a apreciat că reclamantul a solicitat o pensie de invaliditate gradul I.

Or, în realitate gradele de invaliditate prezintă importanţă în stabilirea pensiei de invaliditate, conform art.54 din Legea nr.19/2000, iar gradul de handicap atrage reducerea vârstelor de pensionare şi a stagiilor de cotizare în cadrul pensiilor pentru limită de vârstă.

Prin urmare, acţiunea reclamantului, întemeiată pe dispoziţiile art.47 alin.1 lit.a şi art.77 alin.2 din Legea nr.19/2000 are ca obiect recalcularea pensiei cu luarea în considerare a unui stagiu de cotizare redus în procesul de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă, în temeiul încadrării sale în grad de handicap grav, precum şi plata diferenţelor de drepturi de pensie astfel recalculate de la data de 25.05.2000.

Cum sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale incidente, Curtea de Apel va admite în parte recursul, va modifica în parte sentinţa, în sensul admiterii în parte a acţiunii reclamantului H. Ş. împotriva pârâtei Casa judeţeană de Pensii B-N care va fi obligată să emită o decizie de recalculare a pensiei pentru reclamant cu luarea în considerare a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 4749/10.12.2008 emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Consiliului Judeţean B-N, prin aplicarea art. 47 alin. 1 lit. a) din Legea 19/2000, va obliga pârâta să plătească reclamantului diferenţele de drepturi de pensie recalculate începând cu data de 01.01.2006 şi vor fi menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.

Admiterea în parte a acţiunii este consecinţa respingerii pretenţiilor reclamantului pentru perioada 25.05.2000 – 31.12.2005, datorată depunerii certificatului de încadrare în grad de handicap la pârâtă (f.54 fond) înafara termenului de 3 ani reglementat de art.7 alin.6 din OUG nr.4/2005 care curge de la 01.12.2005 (f.10 fond) ceea ce impune acordarea diferenţelor drepturilor de pensie începând cu 01.01.2006.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

 

Admite în parte recursul declarat de reclamantul H. Ş. împotriva sentinţei civile nr. 116/F din 20.02.2009 a T r i b u n a l u l u i B i s t r i ţ a-N pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în parte în sensul că admite în parte acţiunea reclamantului H. Ş. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii B-N pe care o obligă să emită o decizie de recalculare a pensiei pentru reclamant cu luarea în considerare a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 4749/10.12.2008 emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Consiliului Judeţean B-N, prin aplicarea art. 47 alin. 1 lit. a) din Legea 19/2000.

Obligă pârâta să plătească reclamantului diferenţele de drepturi de pensie recalculate începând cu data de 01.01.2006.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 11.06.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...)-(...) (...) (...) E.

 

 

GREFIER

B. B. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.S.D./S.M.D.

3 ex./30.06.2009

Toate spetele


Sus ↑