• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 61/R/2008 din data 2008-01-10
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 61/R/2008

Şedinţa publică din 10 ianuarie 2008

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

(...)-(...) (...)

JUDECĂTORI:

(...) (...) (...)

B. (...)

GREFIER:

B. B. N.

 

 

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul E. N. împotriva sentinţei civile nr. 1796/F din 10 sept. 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), privind şi pe pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamantul-recurent personal, lipsă fiind reprezentantul pârâtei-intimate.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa constată că recursul este declarat şi motivat în termen legal şi a fost comunicat intimatei.

Întrebat fiind, reclamantul-recurent arată că nu a primit nici o decizie de recalculare a pensiei. De asemenea, arată că nu are de formulat alte cereri sau excepţii de invocat.

Nefiind de formulat alte cereri sau excepţii de invocat, instanţa declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reclamantul - recurent solicită admiterea recursului pentru motivele arătate prin memoriul de recurs, să se revină la punctajul din 01.04.2001 şi să i se restituie banii reţinuţi ilegal.

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr. 1796 din 10 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul E. N. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C, având ca obiect asigurări sociale.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că reclamantul s-a pensionat începând cu data de 01.09.2000 prin decizia nr. (...)/2000, în baza Legii nr. 3/1977 pentru munca depusă şi limită de vârstă.

La data de 01.04.2001, reclamantului i s-a determinat un punctaj mediu anual de 2,46478 puncte conform prevederilor art. 180 alin. 2 din Legea nr. 19/2000.

Acest punctaj a fost micşorat de către pârâtă astfel: 2,15273 puncte la data de 01.01.2002; 1,95051 puncte la data de 01.01.2003; 1,93934 puncte la data de 01.01.2004, iar la data de 01.01.2005, reclamantului i s-a stabilit un punctaj mediu anual de 2.04116 puncte.

Acest punctaj i s-a adus la cunoştinţă reclamantului prin decizia de recalculare a pensiei emisă de pârâtă la data de 11.04.2006 şi comunicată reclamantului la data de 14.08.2006.

Prin Decizia nr. (...)/2006, comunicată la data de 14.08.2006, s-a recalculat pensia din sistemul public pentru reclamant, stabilindu-se un punctaj mediu anual în urma recalculării de 1,44471 puncte. În decizia menţionată anterior, s-a reţinut că punctajul mediu anual existent în plată, anterior recalculării este de 2,04116 puncte.

S-a reţinut, contrar susţinerilor reclamantului că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 180 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 care se referă la procesul de recorelare a pensiilor ci dispoziţiile O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

Conform art. 2 din O.U.G. nr. 4/2005 recalcularea prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii cu respectarea Legii nr. 19/2000.

De asemenea, art. 4 alin. 1 din O.U.G. nr. 4/2005 prevede că "determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensie, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000".

Din interpretarea art. 6 din O.U.G. nr. 4/2005 rezultă că prin recalcularea pensiei punctajul mediu anual poate fi diminuat, în caz contrar acest articol care se referă la compararea punctajului mediu anual determinat după recalculare şi cel anterior şi menţinerea în plată a cuantumului anterior al pensiei, în situaţia în care cuantumul aferent noului punctaj este mai mic, fiind fără aplicabilitate.

Având în vedere aceste considerente şi reţinând că reclamantul a contestat decizia de recalculare a pensiei doar pentru reducerea punctajului, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior, constatând că decizia a fost corect emisă, instanţa a respins ca neîntemeiată acţiunea reclamantului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul E. N. solicitând admiterea recursului şi modificarea în totalitate a sentinţei, în sensul obligării pârâtei să emită o nouă decizie de pensie cu punctajul stabilit şi acordat la data de 01.04.2001, precum şi restituirea sumelor reţinute abuziv pe ultimii 3 ani.

În motivele de recurs arată că prin actele depuse a precizat că nu a primit nici o decizie de recalculare a pensiei, nu a contestat decizia de pensie, ci reducerile succesive şi abuzive a punctajului.

A depus adresele Oficiului poştal nr. 6 C nr. 341/11.05.2007 şi nr. 203/13.03.2007 prin care se precizează că în perioadele 30.11.2005 – 30.12.2005 şi 11.04.2006 – 11.05.2006, 10-25 aug. 2006, nu a fost expediată pe adresa reclamantului nici o decizie din partea Casei Judeţene de Pensii C.

Casa Judeţeană de Pensii a depus un borderou prin care afirmă că a comunicat decizia de recalculare, dar fără semnătura reclamantului.

Examinând hotărârea atacată prin prisma motivelor de recurs, Curtea de apel reţine următoarele:

 

Prima instanţă a reţinut în mod greşit că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 180 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 care se referă la procesul de recorelare a pensiilor ci dispoziţiile O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

Curtea reţine că dispoziţiile O.U.G. nr. 4/2005 sunt aplicabile dar numai după ce decizia de recalculare emisă în baza acestui act normativ îşi produce efectele însă trebuie sesizat că reclamantul a sesizat instanţa doar cu privire la perioada şi efectele ce se produc anterior acestei decizii, perioadă în care sunt aplicabile doar dispoziţiile art. 180 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 iar nu şi dispoziţiile O.U.G. nr. 4/2005, acestea din urmă neputând produce efecte retroactiv.

În baza prevederilor art. 180 alin. 5 din Legea nr. 19/2000, punctajul mediu anual calculat la intrarea în vigoare a legii, 1 aprilie 2001, poate fi recalculat (modificat), numai ca urmare a recorelării pensiei.

Este adevărat că la intrarea în vigoare a Legii 19/2000 (1 aprilie 2001) reclamantului i-a fost stabilit un punctaj mediu anual de 2,46478 puncte conform prevederilor art. 180 alin. 2 din Legea nr. 19/2000.

Acest punctaj a fost micşorat de către pârâtă astfel: 2,15273 puncte la data de 01.01.2002; 1,95051 puncte la data de 01.01.2003; 1,93934 puncte la data de 01.01.2004, iar la data de 01.01.2005, reclamantului i s-a stabilit un punctaj mediu anual de 2.04116 puncte.

Acest punctaj i s-a adus la cunoştinţă reclamantului prin decizia de recalculare a pensiei emisă de pârâtă la data de 11.04.2006 şi comunicată reclamantului la data de 14.08.2006.

Prin Decizia nr. (...)/2006, comunicată la data de 14.08.2006, s-a recalculat pensia din sistemul public pentru reclamant, stabilindu-se un punctaj mediu anual în urma recalculării de 1,44471 puncte. În decizia menţionată anterior, s-a reţinut că punctajul mediu anual existent în plată, anterior recalculării este de 2,04116 puncte.

Dar, prin măsurile de indexare, recalculare sau recorelare, punctajul mediu calculat şi acordat unui asigurat nu poate fi scăzut în mod legal în nici o situaţie, ci doar majorat sau cel puţin menţinut, aceasta întrucât dispoziţiile art.180 din Legea 19/2000, nu se referă la corectarea prin micşorare a unor drepturi de asigurări sociale câştigate ci numai la corectarea prin adăugarea unor puncte care să conducă la o pensie mai mare.

De altfel, în concret, dispoziţiile art. 180 alin. 3 şi 5 din Legea nr. 19/2000 prevăd că pensionarilor de asigurări sociale de stat ale căror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie 1998 – 31 martie 2001, sunt mai mari decât un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor pensiona în condiţiile prezentei legi, pe lângă punctajul mediu anual determinat conform alin. 2 din articolul arătat, ci se atribuie şi acest punctaj mediu estimat care se are în vedere la operaţiunile de indexare şi recorelare însă după definitivarea procesului de recorelare punctajul mediu anual al pensiilor nu poate fi mai mic decât cel calculat la 1 aprilie 2001.

De fapt şi alin. 7 al art. 180 din Legea nr. 19/2000, prevede că în situaţia în care cuantumul pensiilor stabilite pe baza punctajului mediu anual sau punctajului mediu estimat este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.

Cum reclamantul este pensionat din 01.09.2000, anterior intrării în vigoare a Legii 19/2000 (1 aprilie 2001), se constată că diminuarea punctajului de pensie al reclamantului este nelegală, astfel că raportat şi la dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă cât şi al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 şi art. 3041 Cod procedură civilă, curtea urmează să admită recursul declarat de reclamantul E. N. împotriva sentinţei civile nr. 1796 din 10 sept. 2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o va modifica în sensul că va admite în parte acţiunea reclamantului împotriva pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C şi în consecinţă constatând că pârâta a procedat nelegal la reducerea punctajului iniţial al pensiei reclamantului, va dispune anularea deciziei de recalculare a pensiei nr. (...) din 11.04.2006 şi obligarea pârâtei de a emite o nouă decizie de recalculare a pensiei unde la rubrica "total punctaj mediu anual existent în plată anterior recalculării" se va trece 2,46478 puncte, precum şi pensia aferentă acestui punctaj menţinând toate celelalte elemente ale deciziei.

Ca o consecinţă a celor de mai sus, va obliga pârâta să plătească reclamantului diferenţa dintre pensia cuvenită raportată la punctajul de 2,46478 puncte şi cea plătită efectiv pe perioada 17 oct. 2003- 30 nov. 2005.

Criticile recurentului cu privire la reţinerea tardivităţii formulării contestaţiei nu sunt întemeiate deoarece prima instanţă a analizat pe fond pretenţiile acestuia chiar dacă în considerente se face şi o menţiune cu privire la data primirii deciziilor din 2005 şi 2006.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii acţiunii cu privire la contestarea de către reclamant a reducerii punctajului pe anii 2002-2005, instanţa constată că excepţia invocată de intimată nu este întemeiată, urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Într-adevăr, pe cupoanele de pensie pe anii 2002-2005, s-a menţionat punctajul, punctaj redus faţă de cel stabilit la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000.

Dar, secţiunea a 7-a din Legea nr. 19/2000 reglementează stabilirea şi plata pensiilor.

Conform art. 86 din acest act normativ, admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa Teritorială de Pensii, care se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

Conform art. 87, decizia emisă în condiţiile art. 86 poate fi contestată în instanţă în termen de 45 de zile de la comunicare.

Reiese din aceste prevederi că modificarea punctajului stabilit iniţial - aspect care vizează stabilirea pensiei - trebuie făcută în baza unei decizii emise de Casa Teritorială de Pensii, care se impune a fi comunicată persoanei interesate, în termen de 5 zile de la emitere.

O astfel de decizie de modificare a punctajului nu a fost comunicată reclamantului, astfel încât aceasta să aibă posibilitatea contestării în termen de 45 de zile, iar menţiunea privind noul punctaj, redus faţă de cel iniţial, făcută numai pe cuponul de pensie în anii 2002-2005, nu poate fi asimilată şi nu poate suplini absenţa deciziei ce se impunea a fi emisă şi comunicată reclamantului.

Decizia fiind unicul act a cărui contestare este supusă termenului de prescripţie de 45 de zile prev. de art. 87 din Legea nr. 19/2000, iar în ce îl priveşte pe reclamant, o atare decizie nefiind făcută dovada comunicării, după cum s-a reţinut în decizia pronunţată în cadrul primului ciclu procesual, instanţa va respinge ca nefondată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâta recurentă.

Cât priveşte şi ultima susţinere, făcută de pârâtă în sensul că pretenţiile referitoare la plata diferenţelor de pensie urmare calculării greşite a punctajului ar fi prescrise, este de observat că raportat la data promovării acţiunii de către reclamant, aceasta respectă prevederile referitoare la termenul de 3 ani de prescripţie.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de reclamantul E. N. împotriva sentinţei civile nr. 1796 din 10 sept. 2007 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în sensul că admite în parte acţiunea reclamantului împotriva pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C şi în consecinţă constatând că pârâta a procedat nelegal la reducerea punctajului iniţial al pensiei reclamantului, dispune anularea deciziei de recalculare a pensiei nr. (...) din 11.04.2006 şi obligarea pârâtei de a emite o nouă decizie de recalculare a pensiei unde la rubrica "total punctaj mediu anual existent în plată anterior recalculării" se va trece 2,46478 puncte, precum şi pensia aferentă acestui punctaj menţinând toate celelalte elemente ale deciziei.

Obligă pârâta să plătească reclamantului diferenţa dintre pensia cuvenită raportată la punctajul de 2,46478 puncte şi cea plătită efectiv pe perioada 17 oct. 2003- 30 nov. 2005.

Irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţă publică azi 10 ianuarie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...)-(...) (...) (...)-(...) (...) B. (...)

 

GREFIER

B. B. N.

 

S. de I.D.C., dactilografiat de Sz.M.

În 2 ex., la data de 18.01.2008

Judecător fond – S. M., E. E. – T r i b u n a l u l C l u j

Toate spetele


Sus ↑