• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 589/R din data 2008-09-22
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE CIVILĂ NR.589/R

Şedinţa publică din 22 T. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de contestatorul E. O.,domiciliat în com.E.,jud.G împotriva sentinţei civile nr.280/27.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...) în contradictoriu cu pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII G, cauza având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: recurentul reclamant E. O. personal şi intimata pârâtă CASA JUDETEANA DE PENSII G reprezentată de consilier juridic T. E. E. cu delegaţie la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ;după care:

Recurentul reclamant E. O. depune la dosar copie a deciziei civile nr.1026/31.10.2003 pronunţată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I - Secţia comercială şi de contencios administrativ,chitanţe în copie eliberate de C.E.C.,copie raport de expertiză contabilă judiciară şi adresa nr.205/9.03.2004 eliberată de Casa Judeţeană de Pensii G.

Reprezentantul intimatei-pârâte depune la dosar împuternicire de reprezentare juridică.

Întrebat fiind,recurentul reclamant precizează că nu doreşte termen pentru a-şi angaja avocat.

Recurentul reclamant şi reprezentantul intimatei-pârâte,întrebaţi fiind precizează că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor în dezbateri.

Recurentul reclamant solicită admiterea recursului, în sensul calculării drepturilor de pensie cu luarea în calcul a celor 8 ani de muncă.

 

 

Reprezentantul intimatei-pârâte solicită să se constate că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică,învederând că la dosarul de fond există o decizie de pensie emisă în baza acelei sentinţe civile în care i se recunosc reclamantului cei 8 ani de muncă, iar prin expertiza efectuată s-a constatat că cei 8 ani despre care face vorbire reclamantul au fost valorificaţi la stabilirea pensiei.Solicită în concluzie să se constate că recursul declarat de reclamant este nefondat.

 

 

CURTEA

 

 

Asupra recursului civil de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.280/27.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...), a fost respinsă ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul E. O. în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G.

Pentru a pronunţa hotărârea judecătorească prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin contestaţia formulată şi înregistrată sub nr.352/121/24.01.2008 pe rolul T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i, contestatorul E. O. a solicitat în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii G, plata pensiei calculată ca urmare a celor doua hotărâri judecatoresti, prin care i s-a recunoscut vechimea de 8 ani, pentru perioada 1997-2004.

Motivându-şi în fapt contestaţia a arătat că a fost pensionat în anul 1997 beneficiind de pensie de invaliditate gradul II,una din unităţile unde şi-a desfăşurat activitate i-a recunoscut doar 2 ani de vechime în muncă in loc de 10 cât era corect.

Urmare a unor hotărâri judecătoreşti reclamantului i s-a reconstituit vechimea de 8 ani.

Consideră că pârâta este cea care trebuie să-l despăgubească pentru perioada 1997-2004.

Pârâta în termen legal a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată motivat de faptul că reclamantul nu face dovada elementelor ce trebuie îndeplinite pentru angajarea răspunderii civile delictuale.

A învederat că reclamantul este pensionar din anul 1997, in temeiul Legii nr.3/1977, drepturile fiind stabilite in baza deciziei nr.(...)/21.04.1997, drepturile fiind stabilite cu data de 01.03.1997.

Începând cu data de 01.06.1999, în baza deciziei nr.(...)/21.04.1999, reclamantului i s-a facut trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de vârsta cu vechime incompletă.

 

 

 

La data de 20.01.2004, reclamantul a depus adeverinţa nr.35/16.03.2001 eliberată de D. E. cu salariile realizate în perioada 01.05.1975-31.12.1976 şi sentinţa civilă nr.551/04.03.2003 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr.328/com/2003, definitivă si irevocabilă prin decizia civilă nr.1026/R/31.10.2003, pronunţata de Curtea de A P E L G A L A Ţ I în dosarul nr.955/2003, prin care instanţa reconstituie vechimea în muncă pentru perioada 15.12.1977-15.12.1985 lucrată de reclamant la D. E..

A învederat că în perioada 01.03.1997-01.02.2004, reclamantul nu a mai depus cereri în acest sens, neavând acte doveditoare decât după rămânerea irevocabilă a sentinţei civile nr.551/04.03.2003.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.169 alin.1 si 3 din Legea nr.19/2000, pensia reclamantului a fost recalculată prin adăugarea stagiului de cotizare nevalorificat la stabilirea iniţială a acesteia, pensia recalculată fiind acordată începând cu luna următoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.(cererea din 24.01.2004, drepturi stabilite începând cu 01.02.2004)

A mai arătat pârâta că nu există culpa sa, nefiind îndeplinită nici o condiţie ce declanşează răspunderea civilă delictuală, drepturile de pensie fiind stabilite, plătite si recalculate in conformitate cu prevederile art.169 din Legea nr.19/2000, pârâta neavând nicio obligaţie legală pentru a-i calcula pensia pentru perioada 1997-2004.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat în prezenta cauză, instanţa a reţinut următoarele:

Contestatorul E. O. este beneficiarul unei pensii pentru invaliditate gradul II incepând cu data de 01.03.1997, ulterior la data de 01.06.1999 în baza deciziei nr.(...)/21.04.1999 i s-a făcut trecerea la pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă.

La data de 20.01.2004, reclamantul a depus adeverinţa nr.35/16.03.2001 eliberată de D. E. cu salariile realizate în perioada 01.05.1975-31.12.1976 si sentinta civilă nr.551/04.03.2003 pronunţată de Tribunalul G în dosarul nr.328/com/2003, definitivă si irevocabilă prin decizia civila nr.1026/R/31.10.2003, pronunţata de Curtea de Apel G in dosarul nr.955/2003, prin care instanta reconstituie vechimea in muncă pentru perioada 15.12.1977-15.12.1985 lucrată de reclamant la D. E..

Astfel , în conformitate cu prevederile art.169 alin.1 si 3 din Legea nr.19/2000, pensia reclamantului a fost recalculată prin adăugarea stagiului de cotizare nevalorificat la stabilirea iniţială a acesteia, pensia recalculată fiind acordată incepând cu luna următoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.(cererea din 24.01.2004, drepturi stabilite începând cu 01.02.2004)

Instanţa a reţinut că cererea reclamantului privind plata diferenţei de pensie cu luarea in calcul a celor 8 ani pentru perioada 1997-2004, nu-i este imputabilă pârâtei din cauza de faţă întrucât nu s-a dovedit că din culpa Casei Judeţene de Pensii G, perioada respectivă nu a fost valorificată la calculul pensiei.

 

 

Faţă de aceste considerente instanţa a respins acţiunea ca nefondată.

Împotriva sentinţei civile a declarat recurs contestatorul E. O. învederând faptul că urmare a reconstituirii vechimii în muncă, a solicitat Casei teritoriale de pensii restituirea diferenţei de 48,10 lei lunar de la data ieşirii la pensie de drept.

A apelat la serviciile unui expert care a verificat perioada lucrată în cadrul Cooperativei E. însă suma solicitată a rămas la casa de pensii nefiindu-i restituită.

A mai invocat starea de sănătate precară,banii fiindu-i necesari pentru întreţinerea sa şi tratament.

Prin întâmpinare, intimata Casa Judeţeană de Pensii G a solicitat respingerea recursului ca nefondat invocând faptul că diferenţa de pensie de la data ieşirii iniţiale la pensie, 1.03.1997, şi data stabilirii dreptului la pensie recalculată ca urmare a completării dosarului nu îi este imputabilă.

Examinând recursul astfel declarat potrivit motivelor invocate şi dispoziţiile legale incidente în materia asigurărilor sociale cât şi sub toate aspectele de fapt şi de drept,în conformitate cu prevederile art.3041 Cod procedură civilă,curtea îl apreciază ca nefiind nefondat pentru următoarele considerente:

Cererea recurentului-contestator E. O. de recalculare a drepturilor de pensie prin completarea stagiilor de cotizare potrivit adeverinţei nr.31/16.03.2001 eliberată de D. E. şi decizia civilă nr.1026/R/31.10.2003, a fost înregistrată la intimata Casa Judeţeană de Pensii G sub nr.127/20.01.2004.

Urmare a acestor documente a fost emisă decizia nr.(...)/4.02.2004 drepturile de pensie ale recurentului - contestator fiind acordate începând cu data de 01.02.2004.

S-a făcut astfel aplicarea dispoziţiilor art.169 al.1 din Legea nr.19/2000 care stabilesc faptul că recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia se realizează pe baza cererii iar pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Avându-se în vedere aplicarea legii,în mod corect prima instanţă a reţinut contestaţia promovată de contestatorul E. O. ca fiind nefondată,soluţia pronunţată fiind legală şi temeinică.

Nu poate fi atrasă răspunderea civilă delictuală a intimatei Casa Judeţeană de Pensii G, recalcularea drepturilor de pensie prin adăugarea stagiului de cotizare din perioada 15.12.1977 - 14.12.1985 fiind stabilită pe cale judecătorească,în baza sentinţei civile nr.651/4.03.2003 a T r i b u n a l u l u i G a l a ţ i,rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr.1026/R/31.10.2003 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I.

În ceea ce priveşte raportul de expertiză invocat rezultă că un asemenea mijloc de probă a fost administrat într-o altă cauză înregistrată sub nr.10221/2005 pe rolul J u d e c ă t o r i e i G a l a ţ i, concluziile expertului fiind că nu s-au constatat diferenţe sau erori de calcul din partea intimatei Casei Judeţene de Pensii G pe perioada 1977 - 1985.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art.315 al.1 Cod procedură civilă urmează să fie respins ca nefondat recursul declarat de contestatorul E. O. împotriva sentinţei civile nr.280/27.01.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...).

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de contestatorul E. O.,domiciliat în com.E.,jud.G împotriva sentinţei civile nr.280/27.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G a l a ţ i în dosarul nr(...).

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 22 T. 2008.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

S. dec.jud.B.(...)/23.10.2008

Tehnored.S.C./2 ex./ 30 Octombrie 2008

Fond:M.N.-E.E.

Asostenţi jud.C.E. N.-A.E.

Toate spetele


Sus ↑