• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1026/R din data 2009-10-20
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 1026/R

Şedinţa publică din data de 20 octombrie 2009

Preşedinte – (...) (...) – judecător

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...) E.

Grefier - E. N.

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului civil declarat de către reclamantul E. E. domiciliat în F,(...) A, (...) . 5, împotriva sentinţei civile nr. 312 din data de 28.04.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul cu acelaşi număr, în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII V cu sediul în F,(...) bis, în litigiu de muncă ce are ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, în sensul că este al 2-lea termen de judecată în recurs; recursul civil este motivat; scutit de plata taxei de timbru; prin poştă, la data e 08.10.2009, recurentul-reclamant a depus la dosar răspuns la întâmpinarea intimatei-pârâte şi practică judiciară în materie; s-a solicitat judecarea cauzei conform art. 242 pct.2 cod procedură civilă.

Având în vedere că în cauză s-a solicitat judecarea în lipsă, Curtea constată procesul în stare de judecată şi reţine cauza spre soluţionare.

 

 

C U R T E A

 

 

Asupra recursului civil de faţă;

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului Curtea a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrata la nr(...) pe rolul T r i b u n a l u l u i V r a n c e a reclamantul E. E., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii V a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună recalcularea pensiei ce i se cuvine cu luarea un calcul şi a veniturilor realizate în perioada în care a fost retribuit în sistem acord- global.

În motivare a arătat că la emiterea Deciziei nr. 102 033/29.06.2001 nu s-au avut în vedere toate veniturile realizate de reclamant în sistemul de remunerare de mai sus şi că solicitarea sa privind recalcularea pensiei făcută pârâtei a fost respinsă.

Prin întâmpinarea din data de 10.04.2009 pârâta Casa Judeţeană de Pensii V a solicitat respingerea contestaţie ca neîntemeiată, motivat de faptul că potrivit OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor în sistemul public, menţiunile de la anexa punctului VI, nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1.04.2001 formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie sau după timp , pe baza de tarife sau cote procentuale.

A mai arătat că prin cererea nr. 1297/19.01.2009 reclamantul a solicitat recalcularea pensiei având în vedere retribuţiile realizate în perioada 1.01.1986-1.01.1995, anexând în acest sens adeverinţa nr. 145/6.01.2009, emisă de SC V PROIECT SA, care conţine salariul pentru perioada de mai sus.

Prin adresa nr. 761/27.02.2009 pârâta a răspuns reclamantului în sensul că adeverinţa nu poate fi luata în calcul la recalcularea pensiei.

În urma analizării probelor administrate prin sentinţa civilă nr. 312/2009 T r i b u n a l u l V r a n c e a a respins acţiunea reclamantului reţinând în esenţă faptul că pensia a fost corect calculată respectându-se dispoziţiile O.U.G. nr. 4/2005.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul care a susţinut că instanţa a dat o interpretare greşită dispoziţiilor legale neluându-i-se în calcul perioada în care a fost retribuit în sistem acord global.

Recursul de faţă nu este fondat.

Aşa cum rezultă şi din considerentele hotărârii pronunţate de instanţa de fond reclamantul a beneficiat de recalcularea pensiei prin emiterea de către pârâtă a Deciziei nr. (...)/29.06.2001.

Potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor în sistemul public, menţiunile de la anexa punctului VI nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 1.04.2001.

Întrucât reclamantul a solicitat recalcularea pensiei pentru o perioadă anterioară datei de 1.04.2001 respectiv perioada 1.01.1986 – 01.01.1995 recursul declarat de acesta apare ca nefiind fondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Respinge ca nefondat recursul civil declarat de către reclamantul E. E. domiciliat în F,(...) A, (...) . 5, împotriva sentinţei civile nr. 312 din data de 28.04.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul cu acelaşi număr.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.10.2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) E.

 

Grefier,

E. N.

 

 

Red. GP/27.10.2009

U. decizie VM/27.10.2009

4 ex./27.10.2009

Fond: T r i b u n a l u l V r a n c e a: judecători – O. E. E. O. şi

Asistenţi judiciari: T. D. T. F. T.

Com. 2 ex./28.10.2009

  • E. E.

  • Casa Judeţeană de Pensii V

 

 

Toate spetele


Sus ↑