• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1437/R-CA din data 2009-10-20
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Operator date 3918

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 1437/R-CA

Şedinţa publică din 20 Octombrie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...) (...), judecător

Judecător (...) (...)

Judecător (...) J.

Grefier N. T.

 

 

 

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de contestatorul P. J., împotriva sentinţei civile nr.862/AS din 06 mai 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş , în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns consilier juridic E. S. pentru intimata Casa Judeţeană de Pensii A, în baza delegaţiei depuse la dosar, lipsind recurentul-contestator.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxelor judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că prin serviciul registratură al instanţei, s-a depus la dosar întâmpinare formulată de intimata Casa Judeţeană de Pensii A.

Reprezentantul intimatei având cuvântul, arată că nu are cereri de formulat.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acestuia.

Reprezentantul intimatei solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de T r i b u n a l u l A r g e ş ca legală şi temeinică, pentru motivele invocate în întâmpinarea depusă la dosar şi susţinute oral.

Susţine că recurentului-contestator i s-a recunoscut perioada în care a lucrat orele de noapte şi a fost inclusă în pensie. Mai arată că acesta beneficiază de o pensie aflată în plată de 300 lei începând cu luna aprilie 2009 şi că are pensie de drept şi pensie socială.

 

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă, constată că prin acţiunea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i A r g e ş la data de 28.11.2008, contestatorul P. J. a chemat în judecată pe intimata Casa Judeţeană de Pensii A pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se fie obligată la recalcularea pensiei în raport de sporul pentru orele de noapte.

În motivarea acţiunii, contestatorul a arătat că a depus la Casa Judeţeană de Pensii A o cerere înregistrată sub nr. 91806/14.12.2007 prin care a solicitat recalcularea pensiei în raport de sporurile pentru orele de noapte, însă nu a primit niciun răspuns din partea intimatei.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect, arătând că cererea contestatorului a fost soluţionată prin decizia nr. (...)/18.03.2009 a Casei Judeţene de Pensii A.

Prin sentinţa civilă nr. 862/AS/06.05.2009, T r i b u n a l u l A r g e ş a respins ca rămasă fără obiect contestaţia formulată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în fapt şi în drept următoarele:

Prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii A sub nr. 91806/04.12.2007, contestatorul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie în raport de adeverinţa nr. 677/16.04.2007 eliberată de Grup Şcolar „Astra” P, privitor la sporul acordat pentru orele de noapte lucrate.

Casa Judeţeană de Pensii A i-a solicitat contestatorului să depună o nouă adeverinţă de la fosta unitate angajatoare Grup Şcolar „Astra” P, care să fie emisă cu respectarea condiţiilor prevăzute în Ordinul M.M.S.S.F. nr. 687/2006.

Astfel, la data de 17.03.2009 contestatorul a depus un nou înscris, respectiv adeverinţa nr. 1206/17.03.2009 eliberată de Grup Şcolar „Astra” P, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.S.S.F. nr. 687/2006, prin care se certifică că în perioada cât acesta a fost angajatul unităţii a îndeplinit funcţia de paznic, desfăşurând activitate organizată pe schimburi, pentru care a beneficiat de spor pentru muncă prestată în timpul nopţii.

S-a reţinut că prin decizia nr. (...)/18.03.2009 a Casei Judeţene de Pensii A, drepturile de pensie ale contestatorului au fost recalculate, prin valorificarea stagiului de cotizare a sporului pentru munca prestată în timpul nopţii în perioadele 01.02.1990 – 31.10.1991; 01.02.1993 – 31.05.1993; 01.07.1993 – 31.05.1995; 01.07.1995 – 31.03.1996; 01.06.1996 – 31.07.1996, cât acesta a desfăşurat activitate organizată pe schimburi, în funcţia de paznic.

Drepturile de pensie astfel recalculate au fost acordate începând cu data de 01.09.2005, conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 4/2005 şi H.G. nr. 733/2005, iar în urma modificării deciziei de recalculare s-a stabilit că punctajul mediu anual este de 0.33452 puncte.

Având în vedere că cererea contestatorului de recalculare a pensiei a fost soluţionată favorabil prin emiterea deciziei nr. (...)/18.03.2009 a Casei Judeţene de Pensii A, instanţa a respins acţiunea ca rămasă fără obiect.

Împotriva sentinţei a declarat recurs, în termen legal, contestatorul P. J., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie astfel:

- S-a reţinut în mod greşit că sporul pentru munca pe timpul nopţii a fost avut în vedere la recalcularea drepturilor de pensie prin decizia nr. (...)/18.03.2009.

Analizându-se cu atenţie decizia menţionată nu se constată valorificarea sporului de noapte.

- Nu s-a ţinut seama de faptul că s-a stabilit contestatorului o pensie în cuantum de 229 lei, sub pragul minim de 300 lei.

Apărările intimatei Casa Judeţeană de Pensii A au fost următoarele:

La recalcularea drepturilor de pensie ale contestatorului a fost valorificat sporul pentru munca prestată în timpul nopţii în perioadele: 01.02.1990 – 31.10.1991, 01.02.1993 – 31.05.1993, 01.07.1993 – 31.05.1995, 01.07.1995 – 31.03.1996, 01.06.1996 – 31.07.1996.

Utilizarea acestui spor a avut la bază adeverinţa nr. 1206/17.03.2008 eliberată de Grup Şcolar „Astra” P în timpul judecăţii la instanţa de fond.

Această adeverinţă, spre deosebire de adeverinţa nr. 677/16.02.2007 depusă la dosarul de pensie, a fost întocmită în conformitate cu prevederile O.M.M.S.S.F. nr. 687/2006.

- Chiar dacă recurentul formulează în cea de-a doua critică o cerere nouă – susţine intimata – acesta beneficiază de o pensie aflată în plată de 300 lei începând cu luna aprilie 2009, alcătuită din pensia de drept de 241 lei şi pensia socială de 59 lei.

Borderoul – imagine de plată al Serviciului Plăţi – Beneficii din cadrul Casei Judeţene de Pensii A este depus la dosar în susţinerea acestei apărări.

Recursul nu este fondat.

Pe parcursul judecăţii, intimata Casa Judeţeană de Pensii A a emis decizia nr. (...)/18.03.2009, prin care a recalculat drepturile de pensie ale contestatorului în baza O.U.G. nr. 4/2005, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1550/2004.

Cu toate că nu s-a depus la dosar un buletin de calcul în care să se evidenţieze punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării din luna iulie 2005, la care era îndreptăţit contestatorul potrivit O.U.G. nr. 4/2005 şi art. 1 din H.G. nr. 550/2005, a rezultat din buletinul de calcul întocmit la 19.03.2009, drept anexă a deciziei nr. (...)/18.03.2009 că drepturile de pensie ale contestatorului au fost recalculate şi prin valorificarea sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, evidenţiat în adeverinţa nr. 1206/17.03.2009 eliberată de Grupul Şcolar „Astra” P.

În coloana 4 din tabelul întocmit de angajator este menţionat procentul mediu al sporului pentru munca prestată în timpul nopţii – 31,51% astfel: pentru perioada 01.02.1990 – 31.03.1991 – 4,73, pentru perioada 01.04.1991 – 31.10.1991 – 7,88, pentru perioada 01.02.1993 – 31.05.1993 – 7,88, pentru perioada 01.07.1995 – 31.03.1996 – 7,88 şi pentru perioada 01.06.1996 – 31.07.1996 – 7,88.

Aceste procente se regăsesc la rubrica alte sporuri – procente din buletinul de calcul emis de intimată – filele 20-21 din dosar – pentru fiecare dintre perioadele de mai sus.

Se demonstrează astfel utilizarea sporului pentru munca prestată în timpul nopţii conform adeverinţei eliberate de fostul angajator.

Punctajul mediu anual rezultat în urma acestei recalculări – 0.33452 – este însă mai mic decât cel anterior recalculării – 0.48510 – de aceea pensia aflată în plată pentru punctajul mai mare a fost menţinută în acelaşi cuantum. O eventuală creştere a cuantumului pensiei se va realiza odată cu creşterea valorii punctului de pensie.

Rezultă că printr-o judicioasă apreciere a probelor aflate la dosar, instanţa de fond a reţinut valorificarea la recalcularea drepturilor de pensie ale contestatorului a sporului pentru munca prestată în timpul nopţii.

Cea de-a doua critică vizând neacordarea minimului prevăzut de lege cu titlu de drepturi de pensie excede obiectului judecăţii, constituind cerere nouă formulată în calea de atac, inadmisibilă potrivit art. 298 alin. (1) coroborat cu art. 316 Cod procedură civilă.

Altfel spus, nu poate fi examinată o cerere nouă direct în calea de atac pentru că s-ar răpi părţilor un grad de jurisdicţie.

Întrucât nu se regăsesc cu privire la hotărârea criticată motivele de nelegalitate şi netemeinicie invocate, ce se încadrează în cazurile reglementate de art. 304 pct. 9 şi art. 3041 Cod procedură civilă, în baza art. 312 Cod procedură civilă recursul va fi respins ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurentul-contestator P. J., domiciliat în comuna E. Lacului, sat E. V, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr. 862/AS din 6 mai 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimată fiind CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A, cu sediul în P, str. I. C. (...) nr. 38, judeţul A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20 octombrie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – secţia civilă pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

 

N.S.P., P.G., L.I.,

 

 

 

 

Grefier,

 

 

Red. N.S.P.

Tehnored. G.T.

4 ex./26.10.2009

Jud. fond: C. E./A. M.

Toate spetele


Sus ↑