• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 128/R din data 2010-02-03
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.128/R

Şedinţa publică din 03 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în Calea D., nr.19, jud.B împotriva sentinţei civile nr.774/21.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu contestatoarea E. B., cauza având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: recurenta - intimată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B reprezentată de consilier juridic U. J. cu delegaţie la dosar şi intimata - contestatoare E. B. personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ;după care:

Reprezentantul recurentei-intimate depune la dosar delegaţie cu nr.4242/02.02.2010.

Se procedează la legitimarea intimatei-contestatoare E. B., posesoare a C.I. seria (...) nr.(...) eliberată de Poliţia mun.B la data de 13.12.2000.

Intimata-contestatoare precizează că nu doreşte termen pentru a-şi angaja avocat.

Ï. fiind, părţile precizează că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat,curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor în dezbateri.

Reprezentantul recurentei-intimate solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat cu precizarea că hotărârea Curţii de A P E L G A L A Ţ I nr.618/R/26.05.2009 pe care a invocat-o contestatoarea este o hotărâre prin care instanţa s-a pronunţat doar cu privire la plata unor drepturi salariale şi nu cu privire la actualizarea pensiilor de serviciu, considerând că în mod eronat instanţa de fond a reţinut că termenul de prescripţie curge de la data de 26.05.2009 (data deciziei Curţii de A P E L G A L A Ţ I), învederând că intimata Casa Judeţeană de Pensii B nici nu a fost parte în acel dosar.

În situaţia în care contestatoarea nu era de acord cu stabilirea iniţială a drepturilor de pensie sau cu actualizările ulterioare, avea posibilitatea contestării deciziilor de pensie la momentele respective, lucru pe care aceasta nu l-a făcut. Solicită în concluzie admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

Intimata-contestatoare solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică. Precizează că se află în executarea unei hotărâri civile pronunţate de T r i b u n a l u l V r a n c e a, irevocabilă în recurs prin decizia civilă nr.618/216.05.2009 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I. Învederează că în baza acestei sentinţe civile T r i b u n a l u l B r ă i l a i-a achitat o parte din sumă până la data pensionării şi nu i-a recalculat salariul brut pe luna februarie 2005, care a fost avut în vedere la stabilirea pensiei de serviciu la acea dată, conform adeverinţei nr.563/A/3.06.2009. Arată că în baza acestei adeverinţe a solicitat intimatei Casa Judeţeană de Pensii B recalcularea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă începând cu data de 10.03.2005, avându-se în vedere venitul obţinut la data pensionării.

Arată că au fost emise două decizii de pensionare, respectiv decizia nr.(...)/22.06.2009 şi decizia nr.(...)/24.08.2009, iar acestea au fost contestate, şi având în vedere că între cele două contestaţii a existat o strânsă legătură fiind identitate de obiect şi părţi, s-a dispus conexarea acestora. Mai arată că intimata Casa Judeţeană de Pensii B se află în eroare, în situaţia în care consideră că acest drept i se cuvine doar pe o perioadă de 3 ani, respectiv de la 1.07.2006 şi nu de la data de 10.03.2005 cum ar fi fost corect, deşi în acest sens există decizia civilă mai sus menţionată, iar T r i b u n a l u l B r ă i l a, în baza acesteia a recalculat venitul brut realizat la data pensionării pentru luna februarie 2005 şi nu de la data de 1.07.2006. În concluzie solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii instanţei de fond, în sensul de a fi obligată intimata să-i recalculeze pensia de serviciu începând cu data de 10.03.2005.

 

CURTEA

 

Asupra recursului înregistrat la Curtea de A P E L G A L A Ţ I - Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale sub nr(...);

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.774/21.10.2009 T r i b u n a l u l B r ă i l a a admis în parte contestaţiile conexe formulate de către contestatoarea E. B., împotriva deciziilor de pensionare nr.(...)/22.06.2009 şi nr.(...)/24.08.2008 emise de către intimata Casa Judeţeană de Pensii B.

A fost respinsă contestaţia formulată împotriva deciziei nr. (...)/22.06.2009 ca rămasă fără obiect.

A fost anulată decizia nr.(...)/24.08.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii B şi obligată intimata să emită pentru contestatoarea E. B. decizie de pensie prin care să recalculeze pensia de serviciu începând cu data de 10.03.2005.

A fost obligată intimata să plătească contestatoarei diferenţele aferente rezultate din recalculare.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin contestaţia formulată şi înregistrată la T r i b u n a l u l B r ă i l a sub nr(...) contestatoarea E. B. a contestat decizia nr.(...)/22.06.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii B.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că a funcţionat în calitate de judecător în cadrul T r i b u n a l u l u i B r ă i l a până la data de 10.03.2005 când a fost pensionată pentru limită de vârstă în baza deciziei nr.(...)/14.04.2005, la calcularea cuantumului pensiei de serviciu avându-se în vedere venitul brut realizat cu o lună înaintea pensionării, respectiv februarie 2005. Prin sentinţa nr. 216/12.03.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a rămasă irevocabilă prin decizia nr.618/R/26.05.2009 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I s-a admis în parte cererea de intervenţie în nume propriu formulată de contestatoare şi s-a dispus obligarea pârâţilor Ministerul Justiţiei, Curtea de A P E L G A L A Ţ I, T r i b u n a l u l B r ă i l a să-i plătească sporul de risc şi suprasolicitare de 50% din indemnizaţia brută lunară, începând cu 19.09.2004. În baza acestei sentinţe T r i b u n a l u l B r ă i l a a achitat o parte din sumă până la data pensionării, şi i-a recalculat salariul brut pe luna februarie 2005 care a fost avută în vedere la stabilirea pensiei de serviciu la suma de 8509 lei conform adeverinţei nr.563/41/A/3.06.2009. În baza acestei adeverinţe contestatoarea a solicitat Casei Judeţene de Pensii recalcularea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă începând cu 10.03.2005, avându-se în vedere un venit de 8509 lei la data pensionării şi actualizarea acestei pensii pentru anii 2006,2007,2008. Prin decizia nr.(...)/22.06.2009 Casa Judeţeană B s-a recalculat şi reactualizat pensia de serviciu doar pentru o perioadă de 3 ani, respectiv de la 1.07.2006 şi nu de la 10.03.2005 cum ar fi fost corect deşi în acest sens exista decizia civilă menţionată, iar T r i b u n a l u l B r ă i l a în baza acesteia a recalculat venitul brut realizat la data pensionării de 8509 lei pentru luna februarie 2005.Având în vedere cele expuse contestatoarea a solicitat admiterea contestaţiei şi obligarea Casei Judeţene de Pensii B să-i recalculeze pensia de serviciu începând cu 10.03.2005 şi să-i plătească diferenţele derivând din drepturile de pensii începând cu 10.03.2005.

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr(...), contestatoarea E. B. a contestat decizia nr.(...)/24.08.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii B.

În motivarea acestei contestaţii, contestatoarea a invocat argumentele mai sus reţinute şi a precizat că după emiterea deciziei nr.(...)/22.06.2009, s-a emis o nouă decizie de pensionare nr. (...)/24.08.2009 cu aplicare de la 1.07.2006 şi care precizează că o înlocuieşte pe cea emisă la 22.06.2009 şi în motivare se arată că drepturile i se cuvin de la 1.09.2006 până la 1.04.2009. În ceea ce priveşte actualizarea pensiei pe anii 2006,2007, contestatoarea a criticat motivarea intimatei pe motiv că nu s-a ţinut seama de adeverinţele emise de T r i b u n a l u l B r ă i l a şi a precizat că intimata se află într-o stare de confuzie întrucât textele invocate, respectiv OUG 100/2007, art.85 din Legea nr.303/2004 sunt aplicabile ori de câte ori se modifică veniturile judecătorilor aflaţi în activitate ori în speţă se solicită recalcularea şi reactualizarea pensiei de serviciu în baza sentinţei civile ce constituie titlu executoriu.

Prin încheierea din data de 19.10.2009, având în vedere că între dosarele nr(...) şi nr(...) există o strânsă legătură fiind identitate de obiect şi părţi s-a dispus conexarea dosarului nr(...) la dosarul nr(...).

Intimata Casa Judeţeană de Pensii, prin întâmpinările formulate a solicitat respingerea contestaţiilor ca neîntemeiate, precizând că la stabilirea drepturilor de pensie de serviciu s-a avut în vedere venitul de 8509 lei, dar plata s-a făcut în termenul general de prescripţie de 3 ani de la data solicitării dreptului, respectiv 1.07.2006. La acordarea drepturilor s-au avut în vedere prevederile art.85 al.2,3 din Legea nr.303/2004 din care rezultă că pensia de serviciu se actualizează anual în raport de veniturile brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii aflaţi în activitate, deci în raport de acele venituri reglementate legal, astfel că se consideră că pentru perioada 10.03.2005-1.04.2008 pensia de serviciu nu se poate actualiza. Intimata a arătat că drepturile de pensie au fost corect revizuite prin decizia din 24.08.2009.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Prin decizia nr. (...)/14.04.2005 s-a admis cererea de pensionare a contestatoarei E. B., stabilindu-se o pensie de serviciu de 51.034.327 lei ROL începând cu data de 10.03.2005.

Prin sentinţa nr. 216/12.03.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a rămasă irevocabilă prin decizia nr.618/R/26.05.2009 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I s-a admis în parte cererea de intervenţie în nume propriu formulată de contestatoarea E. B. şi s-a dispus obligarea pârâţilor Ministerul Justiţiei, Curtea de A P E L G A L A Ţ I, T r i b u n a l u l B r ă i l a să-i plătească drepturile băneşti reprezentând sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 50% din indemnizaţia brută lunară, începând cu 19.09.2004.

Ca urmare a acestei sentinţe s-a emis de către T r i b u n a l u l B r ă i l a adeverinţa nr. 563/41/A/3.06.2009 în care s-a menţionat că venitul brut realizat pe baza căruia se stabileşte pensia de serviciu este de 8509 lei. În baza acestei adeverinţe contestatoarea a solicitat Casei Judeţene de Pensii recalcularea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă începând cu 10.03.2005.

Prin decizia nr. (...)/22.06.2009 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, emisă de Casa Judeţeană de Pensii B, pentru contestatoarea E. B. s-a stabilit începând cu data de 1.07.2009 o pensie de serviciu de 9628 lei, în motivarea deciziei arătându-se că a fost emisă pentru revizuirea pensiei de serviciu în baza sentinţei nr.618/R/26.05.2009 şi totodată s-au menţionat drepturile ce i se cuvin şi care i se acordă în termenul general de prescripţie de 3 ani cu data de 1.07.2006.

Prin decizia nr. (...)/24.08.2009 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, emisă de Casa Judeţeană de Pensii B, pentru contestatoarea E. B. s-a stabilit începând cu data de 1.07.2006 o pensie de serviciu de 7573 lei, în motivarea deciziei arătându-se că prezenta înlocuieşte decizia nr. (...)/22.06.2009. S-a arătat că noile drepturi se cuvin de la data stabilirii iniţiale şi până la prima actualizare cu respectarea termenului general de prescripţie, la actualizarea pensiei de serviciu în anii 2006, 2007 nu consideră că se justifică modificarea bazei de calcul prin includerea drepturilor salariale câştigate în baza hotărârilor judecătoreşti deoarece potrivit art.85 al.2,3 din Legea nr.303/2004 din care rezultă că pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor se actualizează anual în raport de veniturile brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii şi procurorii aflaţi în activitate, şi nu în raport de veniturile proprii, iar la actualizarea pensiei efectuată după 1.04.2008, respectiv 1.10.2008 vor fi avute în vedere şi sporurile câştigate prin hotărâri judecătoreşti deoarece prin O.U.G. 100/2007 art.85 a fost modificat.

Având în vedere cele mai sus reţinute, tribunalul a apreciat că prin emiterea deciziei nr. (...)/24.08.2009, decizia nr. (...)/22.06.2009 a încetat să-şi mai producă efectele, ceea ce duce la rămânerea fără obiect a contestaţiei formulate împotriva acestei decizii.

Referitor la decizia nr. (...)/24.08.2009, se constată că s-au reţinut dispoziţiile art.85 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2004 (anterior modificării prin O.U.G. nr.100/2007) care prevedeau că „E. de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 84 se actualizează anual în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni a judecătorilor şi procurorilor în activitate. Dispoziţiile alin.(2) se aplică şi judecătorilor sau procurorilor pensionari, precum şi persoanelor care beneficiază de pensia de urmaş prevăzută la art. 84.”

Tribunalul a considerat că în mod nelegal s-au avut în vedere de către Casa Judeţeană de Pensii B prevederile art.85 alin. (2) şi (3) din Legea nr.303/2004, apreciind totodată ca fiind fără relevanţă şi modificarea acestui articol intervenită prin O.U.G. nr.100/2007 întrucât dispoziţiile legale invocate au în vedere actualizarea anuală a pensiei de serviciu a judecătorilor şi procurorilor, iar nu recalcularea pensiei de serviciu în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au modificat drepturile salariale care au constituit baza de calcul la data pensionării. Astfel în privinţa contestatoarei E. B., faţă de data pensionării - 10.03.2005, la recalcularea pensiei trebuiau avute în vedere dispoziţiile art. 81 al.1 din Legea nr.303/2004, în vigoare la acea dată, care prevedeau că „Magistraţii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din venitul brut realizat în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”, respectiv trebuia reţinut venitul din adeverinţa nr. 563/41/A/3.06.2009, care era venitul din ultima lună de activitate înainte de data pensionării, pensie ce i se cuvenea începând cu 10.03.2005.

Totodată s-a apreciat că în mod nelegal şi netemeinic s-a considerat de Casa Judeţeană de Pensii B că drepturile se acordă în termenul general de prescripţie de 3 ani începând cu data de 1.07.2006. Aceasta întrucât prin termen de prescripţie se înţelege intervalul de timp înăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul la acţiune în sens material sub sancţiunea pierderii acestui drept, iar în cauza de faţă dreptul contestatoarei de a cere recalcularea pensiei de serviciu, în baza hotărârii judecătoreşti, s-a născut la data obţinerii titlului executoriu, respectiv 26.05.2009- data deciziei Curţii de A P E L G A L A Ţ I, astfel că începând de la această dată curgea termenul general de prescripţie de 3 ani invocat de intimată. A se considera că termenul de prescripţie s-a împlinit cu 3 ani înainte de obţinerea titlului executoriu (în baza căruia s-a solicitat recalcularea pensiei de serviciu) reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art.1-3 din Decretul nr.167/1958 privind prescripţia extinctivă. S-a apreciat că acordarea drepturilor doar cu 3 ani înainte de data solicitării în baza adeverinţei nr. 563/41/A/3.06.2009 ar duce de fapt la nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Pentru considerentele mai sus reţinute tribunalul a constatat că este nelegală şi netemeinică decizia nr. (...)/24.08.2009 în privinţa datei de la care se acordă drepturile de pensie, contestatoarea E. B. trebuind să beneficieze de recalcularea pensiei de serviciu începând cu data de 10.03.2005, astfel că s-a apreciat ca fondată contestaţia formulată împotriva deciziei nr. (...)/24.08.2009.

Având în vedere cele expuse tribunalul a admis în parte contestaţiile conexe şi a respins contestaţia formulată împotriva deciziei nr. (...)/22.06.2009 ca rămasă fără obiect. Tribunalul a anulat decizia nr. (...)/24.08.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii B şi a obligat pe intimată să emită pentru contestatoarea E. B. decizie de pensie prin care să recalculeze pensia de serviciu începând cu data de 10.03.2005, precum şi să plătească contestatoarei diferenţele aferente rezultate din recalculare.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs intimata Casa Judeţeană de Pensii B considerând-o nelegală şi netemeinică pentru următoarele considerente:

În mod greşit instanţa de fond a reţinut faptul că în speţă nu este vorba de actualizarea pensiei de serviciu ci de recalculare.

Este de observat faptul că instituţia nu a făcut altceva decât să actualizeze retroactiv drepturile de pensie ale contestatoarei în baza unor adeverinţe noi emise de către unitatea la care şi-a desfăşurat activitatea, adeverinţe eliberate pe baza unei hotărâri judecătoreşti, astfel încât în cauză este vorba de o actualizare a pensiei de serviciu şi nu de recalculare.

În mod eronat instanţa de fond a reţinut că termenul de prescripţie curge de la data de 26.05.2009 (data deciziei Curţii de A P E L G A L A Ţ I) deoarece pe de o parte Curtea de A P E L G A L A Ţ I s-a pronunţat doar cu privire la plata unor drepturi salariale şi nu cu privire la actualizarea pensiilor de serviciu.

În concluzie a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

În drept a invocat disp.art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

Intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.

Analizând hotărârea recurată atât prin prisma criticilor formulate de recurentă cât şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conf.cu disp.art.3041 Cod procedură civilă, Curtea apreciază că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

În dispozitivul sentinţei civile recurate instanţa de fond nu se referă la recalcularea pensiei de serviciu raportat la alte venituri mai mari decât cele care se regăsesc în adeverinţa nr.563/41/A/3.06.2009 emisă de T r i b u n a l u l B r ă i l a.

În baza adeverinţei menţionate, Casa Judeţeană de Pensii B emite decizia de pensie nr.(...)/24.08.2009 prin care s-a stabilit începând cu data de 1.07.2006 o pensie de serviciu de 7573 lei. În motivarea deciziei se arată că prezenta decizie înlocuieşte decizia nr.(...)/22.06.2009.

Nemulţumirea contestatoarei priveşte doar data plăţii efective a drepturilor recalculate chiar de către recurentă.

În schimb, recurenta susţine că drepturile se cuvin de la data de 1.07.2006 şi nu de la data de 10.03.2005 cum solicită intimata-contestatoare.

Din motivarea deciziei nr.(...)/22.06.2009 rezultă că recurenta a acordat drepturile de la data de 1.07.2006 deoarece a considerat că se aplică termenul general de prescripţie de 3 ani.

La fond recurenta a făcut apărări doar cu privire la termenul de prescripţie de 3 ani prev.de art.7 din Decretul 167/1959 privind prescripţie extinctivă şi nu s-a pus problema în cauză, dacă este vorba de actualizare sau de recalculare.

În recurs recurenta face noi apărări care exced cadrului procesual întrucât prima instanţă a obligat-o să emită o nouă decizie care să recalculeze pensia de serviciu începând cu data de 10.03.2005.

Acest aspect rezultă chiar din considerentele hotărârii instanţei de fond care apreciază că decizia contestată este nelegală şi netemeinică doar în privinţa datei de la care se acordă drepturile de pensie şi nu a modificat baza de calcul a pensiei de serviciu, cum eronat a reţinut recurenta.

Instanţa va analiza recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii B doar cu privire la termenul de prescripţie aplicabil în cauză.

Referitor la revizuirea deciziei nr.(...)/24.08.2009 pentru care recurenta susţine că a intervenit prescripţia dreptului la acţiune, Curtea reţine că potrivit art.3 din Decretul 167/1959, prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune. Ori, dreptul de a cere revizuirea nu s-a născut la data emiterii deciziei de pensie ci ulterior, la data când contestatoarea a obţinut dreptul prin decizia civilă nr.216/12.03.2008 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr.618/R/2009 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I. Ori de la această dată începe să curgă termenul general de prescripţie de 3 ani şi nu anterior obţinerii titlului executoriu astfel s-ar încălca disp.art. 1 - 3 din Decretul nr.167/1958.

În consecinţă, la acest moment, pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, se constată că pentru perioada avută în vedere la stabilirea cuantumului pensiei contestatoarea a beneficiat de venituri mai mari decât cele care au fost reţinute la baza de calcul, cu ocazia emiterii unor decizii de pensie.

În această situaţie nu ar fi echitabil ca intimata-contestatoare să nu beneficieze de întreaga pensie care i s-ar fi cuvenit, dacă angajatorul i-ar fi achitat drepturile salariale în mod corect, aşa cum s-a stabilit prin hotărâre irevocabilă.

Curtea apreciază că acordarea drepturilor doar cu trei ani înainte de data solicitării în baza adeverinţei nr.563/41/A/3.06.2009 ar duce de fapt la nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, cum corect a reţinut şi prima instanţă.

În consecinţă, pe baza considerentelor arătate mai sus urmare a examinării cauzei sub toate aspectele de fapt şi de drept, urmează să fie respins ca nefondat recursul declarat de intimata Casa Judeţeană de Pensii B.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de recurenta Casa Judeţeană de Pensii B cu sediul în Calea D., nr.19, jud.B împotriva sentinţei civile nr.774/21.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...), ca nefondat.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 03 Februarie 2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

S. dec.jud.M.D./10.02.2010

Tehnored.S.C./4 ex./11 Februarie 2010

Fond:C.D.U.-V.U.

Asistenţi jud.N.J.-L.D.

Com. 2 ex.părţi/

Toate spetele


Sus ↑