• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 1157 din data 2009-12-11
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1157

Şedinţa publică de la 11 E. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) N.

Grefier J. E.

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect asigurări sociale privind recursul formulat de F. E. împotriva sentinţei civile nr. 1503 din 7.10.2009 a T r i b u n a l u l u i I a ş i (dosar nr(...)), intimată fiind Casa Judeţeană de Pensii I.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă recurenta F. E. şi consilierul juridic H. (...) pentru intimata Casa Judeţeană de Pensii I.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul este la prim termen şi că nu s-a solicitat judecata în lipsă.

Instanţa constată recursul formulat în termen şi motivat.

Consilierul juridic H. (...) pentru intimata Casa Judeţeană de Pensii I depune la dosar delegaţie şi întâmpinare. D. un exemplar al întâmpinării recurentei.

Recurenta F. E. refuză să primească întâmpinarea înmânată şi solicită să se judece la acest termen.

Instanţa invocă excepţia nulităţii recursului şi acordă cuvântul părţilor pe excepţie şi fondul cererii de recurs.

Recurenta F. E. arată că nu poate pune concluzii.

Consilierul juridic H. (...) pentru intimata Casa Judeţeană de Pensii I solicită admiterea excepţiei şi să se constate nulitatea recursului. Pe fond solicită respingerea recursului.

După deliberare,

CURTEA DE APEL

Asupra recursului civil de faţă,

Prin cererea înregistrată la nr(...), contestatoarea F. E. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. (...)/11.05.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii I, solicitând recalcularea pensiei conform hotărârii.

Alăturat contestaţiei a fost depusă copie de pe decizia nr. (...)/11.05.2000.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii I a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea contestaţiei. Se arată că instituţia a fost obligată să recalculeze drepturile de pensie ale reclamantei cu luarea în considerare a veniturilor realizate în luna octombrie 1972, în perioada 13.10.1973 – 31.12.1973 şi în perioada 05.11.1974 – 31.12.1974 astfel cum sunt menţionate în adeverinţa nr. 6979/25.10.2004 emisă de S.C. „E.” S.A.

Prin decizia nr. (...)/18.03.2009 privind recalcularea pensiei din sistemul public a fost determinat punctajul prin valorificarea adeverinţei nr. 6979/25.10.2004.

Pe desfăşurătorul cu datele privind vechimea în muncă se poate observa că au fost valorificate perioadele şi veniturile din adeverinţa susmenţionată.

În data de 11.05.2009 a fost emisă o nouă decizie privind acordarea pensiei de invaliditate în temeiul Legii nr. 19/2000.

Această decizie a fost emisă pentru punerea în executare a sentinţei civile nr. 1866/19.11.2008. Practic este preluat punctajul stabilit prin decizia nr. (...)/18.03.2009 privind recalcularea pensiei din sistemul public. Întrucât pensia contestatoarei a fost recalculată trebuia determinat punctajul printr-o decizie de recalculare.

Intimata a depus la dosar documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei contestate.

Prin sentinţa civilă nr.1503 din 07.10.2009 T r i b u n a l u l I a ş i respinge contestaţia formulată de contestatoarea F. E. în contradictoriu cu Intimata Casa Judeţeană de Pensii I.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr. 1866/19.11.2008 a T r i b u n a l u l u i I a ş i, irevocabilă prin decizia civilă nr. 147/24.02.2009 a Curţii de A p e l I a ş i, Casa Judeţeană de Pensii I a fost obligată să recalculeze drepturile de pensie ale contestatoarei F. E. cu luarea în considerare a veniturilor realizate în luna octombrie 1972, în perioada 13.10.1973 - 31.12.1973 şi în perioada 05.11.1974 – 31.12.1974, astfel cum sunt menţionate în adeverinţa nr. 6979/25.10.2004 emisă de S.C. „E.” S.A.

La data de 11.05.2009, intimata a emis decizia privind acordarea pensiei de invaliditate, motivând că recalculează drepturile de pensie cu luarea în considerare a veniturilor realizate în luna octombrie 1972, în perioada 13.10.1973 – 31.12.1973 şi în perioada 05.11.1974 – 31.12.1974, astfel cum sunt menţionate în adeverinţa 6979/25.10.2004 emisă de S.C. „E.” S.A., conform sentinţei civile nr. 1866/19.11.2008 a T r i b u n a l u l u i I a ş i.

Verificând decizia contestată, se reţine că în documentaţia aferentă acesteia, în înscrisul cu date privitoare la activitatea în muncă figurează la perioadele contributivele, perioadele menţionate în hotărârea judecătorească.

Se mai reţine de către instanţă că în speţă nu s-au făcut dovezi din care să rezulte că la emiterea deciziei nu s-au respectat prevederile sentinţei, sau au intervenit greşeli în stabilirea drepturilor de pensie ale contestatoarei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatoarea F. E. considerând-o nelegală şi netemeinică.

Motivează contestatoarea că s-a judecat cu casa de pensii şi, deşi a obţinut câştig de cauză, acesta nu a recalculat corect pensia, punctajul nefiind clar stabilit. I s-a adăugat la pensie numai suma de 40 lei.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii I a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefundat.

În recurs nu s-au administrat probe noi.

Curtea constată motivată cererea de recurs în temeiul dispoziţiilor art.304 ind.1 C.prciv.

Examinând probele cauzei în raport de motivele de recurs formulate, apărările intimatei şi dispoziţiile legale aplicabile, Curtea reţine următoarele:

Intimata Casa Judeţeană de Pensii I a fost obligată prin hotărâre judecătorească, aşa după cum afirmă contestatoarea, să recalculeze drepturile de pensie ale acesteia cu luarea în considerare a veniturilor realizate în luna octombrie 1972, în perioada 13.10.1973 - 31.12.1973 şi în perioada 05.11.1974 – 31.12.1974, aşa cum sunt menţionate în adeverinţa nr. 6979/25.10.2004 emisă de S.C. „E.” S.A.

Din documentaţia care a stat la baza deciziei nr. (...)/18.03.2009 se reţine că sentinţa civilă nr. 1866/19.11.2008 a T r i b u n a l u l u i I a ş i a fost pusă în executare, întocmai de către intimată. Astfel, din anexa intitulată ”date cu privire la activitatea în muncă” se reţine că au fost incluse la evaluarea pensiei veniturile indicate în adeverinţa la care face trimitere hotărârea judecătorească.

Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării pe baza hotărârii judecătoreşti şi în procedura prevăzută de art.77-78 din Legea 19/2000, este de 0.63295 faţă de 0.62403 existent anterior.

Împrejurarea că suma acordată în plus la pensie prin recalcularea pe baza hotărârii este de doar 40 lei, nu este de natură, prin ea însăşi să conchidă asupra neregularităţii modului de calcul al punctajului, în lipsă de probe suplimentare.

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul dispoziţiilor art.312 C.pr.civ va respinge recursul ca nefundat şi va menţine ca legală şi temeinică sentinţa recurată.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Constată motivată cererea de recurs.

Respinge recursul declarat de contestatoarea F. E. împotriva sentinţei civile nr. 1503 din 7.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i, sentinţă pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11 E. 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) N.

 

Grefier,

J. E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Tehnored.P.D.

16.12.2009- 2ex.-

T r i b u n a l u l I a ş i : U. E.;

B. D..

 

Toate spetele


Sus ↑