• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 651/R din data 2008-10-13
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

DOSAR NR(...)

 

 

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.651

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 13.10.2008

PREŞEDINTE-(...) (...)

JUDECATOR-(...) (...)

JUDECATOR-(...) (...)

GREFIER-(...) (...)

 

-.-.-.-.-

 

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de recurenta-pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în B, D. C nr.19, împotriva sentinţei civile nr.284/23.04.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimatele –moştenitoare a defunctului D. U. –D. E., domiciliată în B, cartier I. nr.23, (...) .65 şi H. N., domiciliată în B, str.C.(...) nr.82, având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal au răspuns pentru recurentă consilier juridic E. B., cu delegaţie la dosar şi intimata D. E..

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

Intimata D. E. depune la dosar note scrise.

La întrebarea instanţei dacă solicită angajarea unui apărător, aceasta menţionează că nu.

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul recurentei arată că soţul recurentei a solicitat recalcularea pensiei depunând la dosarul de pensie o hotărâre judecătorească prin care a fost obligat la plata pensiei de întreţinere, care nu le este opozabilă şi nu poate fi valorificată.

Menţionează că în hotărârea de fond se precizează că atunci când o persoană depune acte noi pentru modificarea cuantumului pensiei, Casa Judeţeană de Pensii trebuie să se pronunţe prin decizie, ori aceste menţiuni contravin prev.art.4 al.3 din OUG nr.4/2005 în care se menţionează că sporurile, indemnizaţiile se dovedesc prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverinţe întocmite potrivit legii eliberate de angajatori.

Faţă de acestea solicită admiterea recursului, modificarea hotărârii de fond şi respingerea acţiunii.

Intimata arată că s-a făcut dovada la instanţa de fond cu declaraţiile de martori şi copia sentinţei civile nr.75/1962 a dreptului soţului acesteia de a i se recalcula pensia în sensul majorării acesteia.

Consideră hotărârea instanţei de fond temeinică şi legală şi ca atare solicită respingerea recursului.

C U R T E A:

 

 

Asupra recursului înregistrat la Curtea de A P E L G A L A Ţ I, Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, sub nr(...).

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 284/23.04.2008 a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a, s-a admis acţiunea formulată de reclamantele D. E. şi H. N., în calitate de moştenitoare ale lui D. U., împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii B.

A fost obligată pârâta să emită o decizie prin care să soluţioneze cererea de recalculare a pensiei formulată de reclamant şi înregistrată sub nr. 20368/09.06.2006.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin cererea, înregistrată la acest tribunal sub nr(...) petentul D. U. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii B pentru modul în care i-a rezolvat cererea de recalculare a pensiei.

Petentul arată în cererea sa, că în perioada: 1 ian.1960 – 15 februarie 1963 a desfăşurat „muncă politică”, pentru care în cartea de muncă nu este trecut salariul încasat.

Pentru a dovedi această împrejurare a prezentat pârâtei o copie a unei sentinţe judecătoreşti prin care a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere, sentinţă din care rezultă venitul realizat în acea perioadă, precum şi două declaraţii autentice a două persoane, care cunosc salariul, pe care l-a avut reclamantul în perioada 1 ian.1960-15 febr.1963.

Întrucât venitul încasat efectiv a fost superior celui minim pe economie din acea perioadă, petentul a solicitat recalcularea pensiei.

Pârâta i-a comunicat printr-o adresă reclamantului (adresa nr.20368/23 nov.2006) că nu se pot lua în calcul dovezile de mai sus, recomandându-i să prezinte o adeverinţă care să cuprindă anumite elemente.

T r i b u n a l u l B r ă i l a, prin sentinţa civilă nr.109/6 febr.2007 a respins ca tardivă contestaţia formulată de petent împotriva deciziei nr.53972/25.05.2006 a Casei Judeţene de Pensii B.

Sentinţa de mai sus a fost casată de Curtea de A P E L G A L A Ţ I prin decizia nr.364/R/23 aprilie 2007 şi cauza trimisă pentru rejudecare.

În motivarea deciziei de casare, instanţa de recurs a arătat că prima instanţă nu a analizat corect obiectul acţiunii, pronunţându-se pe altceva decât a cerut petentul.

Fiind astfel reinvestit, tribunalul a reţinut următoarele: după pronunţarea deciziei de casare de către Curtea de A P E L G A L A Ţ I, petentul D. U. a decedat (la 5 iunie 2007). Ca moştenitori au rămas; potrivit certificatului de moştenitor nr.31/22 februarie 2008 (f.28): D. E., în calitate de soţie supravieţuitoare şi H. N., în calitate de fiică.

Citate în mod legal, în instanţă s-a prezentat doar D. E..

Aceasta, în calitate de moştenitoare a soţului său, şi-a exprimat voinţa de a continua procesul început de D. U. şi a solicitat recalcularea pensiei lui în funcţie de dovezile prezentate Casei Judeţene de Pensii B, pentru perioada de la data depunerii înscrisurilor şi până la data decesului (f.9).

Tribunalul, pe baza probelor administrate în prima fază procesuală precum şi a celor depuse în rejudecare, a reţinut cele ce vor fi expuse în continuare.

D. U. a fost pensionar pentru limită de vârstă.

Prin decizia nr.53972/25.05.2006 (fila 24), Casa Judeţeană de Pensii B în baza prevederilor OUG nr.4/2005 a procedat la recalcularea pensiei acestuia pe baza actelor din dosarul de pensie. Constatând că pensia recalculată era mai mică decât pensia aflată în plată, s-a menţinut cuantumul ce se plătea la acea dată.

D. U. nu a contestat această decizie, dar ulterior a depus la Casa Judeţeană de Pensii B două declaraţii autentificate de martori, precum şi o copie a unei hotărâri judecătoreşti, cu care a intenţionat, ca în baza OUG nr.4/2005 şi aşa cum i s-a comunicat prin decizia nr.53972/25.05.2006, să facă dovada veniturilor realizate în perioada 1 ian.1960-15 febr.1963, iar pe baza lor să i se recalculeze pensia.

Această cerere a fost menţinută de soţia supravieţuitoare a lui D. U. - D. E..

Tribunalul, având în vedere dispoziţiile OUG nr.4/2005 potrivit cărora în cazul în care beneficiarul pensiei depune acte noi pe baza cărora se poate recalcula cuantumul pensiei, Casa Judeţeană de Pensii B trebuie să se pronunţe prin decizie, care în temeiul art.87 din Legea nr.19/2000 poate fi contestată la instanţă.

În cauză, pârâta a înregistrat cererea sub nr.20368/23.XI.2006 (f.8) ceea ce l-a nemulţumit pe titularul pensiei.

Având în vedere considerentele expuse, a admis acţiunea şi a obligat pe pârâtă să emită o decizie prin care să soluţioneze cererea de recalculare a pensiei, lui D. U., pe baza actelor prezentate (declaraţii de martori şi sentinţa civilă nr.75/11 ian.1962).

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii B considerând-o nelegală pentru următoarele motive.

Sentinţa contravine prevederilor legale având în vedere disp. art. 4 alin. 3 din OUG nr. 4/2005. Reclamantul a solicitat recalcularea pensiei depunând la dosarul de pensie o sentinţă judecătorească prin care a fost obligat la plata pensiei de întreţinere care nu este opozabilă recurentei şi nici nu poate fi valorificată.

În consecinţă, a solicitat admiterea recursului.

În drept, a invocat disp. art. 304 pct. 9 C.pr. civilă.

Intimata D. E. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând sentinţa civilă recurată, atât prin prisma motivelor de recurs invocate de către recurentă, cât şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, în baza disp. art. 304 indice 1 C.p.c, Curtea apreciază că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Curtea apreciază că recurenta face confuzie în ceea ce priveşte soluţia pronunţată de către prima instanţă.

Astfel, prima instanţă nu a precizat, în cuprinsul dispozitivului, faptul că pârâta recurentă ar fi obligată să recalculeze drepturile de pensie pe baza actelor depuse de pensionar, ci doar a obligat pe pârâta recurentă să emită o decizie prin care să soluţioneze cererea de recalculare, fără a preciza şi în ce sens.

În acest context, instanţa a pronunţat o soluţie legală, potrivit prevederilor disp. art. 87 din Legea nr. 19/2000, Casa Judeţeană de Pensii fiind obligată să soluţioneze orice cerere de recalculare printr-o decizie motivată.

În consecinţă, nu sunt incidente prevederile art. 304 pct. 9 C.pr. civilă, şi, în baza disp. art. 312 alin. 1 C.pr. civilă, se va respinge ca nefondat recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, cu sediul în B, D. C nr.19, împotriva sentinţei civile nr.284/23.04.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 13.10.2008.

 

 

PREŞEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

V.G. M.D. B.G.

 

 

 

Grefier

L.S.

Red.V.F.

Dact.L.R.

2 ex/17.11.2008

FOND: A.M.D.-L.N.

Toate spetele


Sus ↑