• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 118/R-CA din data 2008-09-30
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 118/R-CA

Şedinţa publică din 30 T. 2008

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...) (...), judecător

Judecător (...) (...)

Judecător (...) J.

Grefier E. D.

 

 

S-a luat în examinare pentru soluţionare recursul declarat de contestatorul T. F. împotriva sentinţei civile nr.556 din 17 iunie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns avocat D. B. N. pentru recurentul-contestator, în baza împuternicirii avocaţiale nr.301/2008, emisă de Cabinet individual-Baroul B, lipsind intimata Casa Judeţeană de Pensii V.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că prin serviciul arhivă al instanţei s-a depus la dosar întâmpinare, în două exemplare, din partea intimatei Casa Judeţeană de Pensii V.

Se comunică un exemplar de pe întâmpinarea formulată de Casa Judeţeană de Pensii V apărătoarei recurentului-contestator.

Apărătoarea recurentului-contestator arată că nu solicită termen pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării şi nu are alte cereri de formulat.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra lui.

Apărătoarea recurentului-contestator, având cuvântul, susţine oral recursul aşa cum este motivat în scris, solicitând admiterea lui, casarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Arată că, după emiterea deciziei de pensie, a solicitat recalcularea drepturilor de pensie conform adeverinţelor noi existente în dosar. La data emiterii deciziei de pensie nu se afla în posesia acestor acte. A solicitat recalcularea la Casa Judeţeană de Pensii, fiind refuzat şi îndrumat să se adreseze instanţei de judecată.

Fiind întrebată în legătură cu răspunsul dat de Casa Judeţeană de Pensii prin care contestatorul a fost îndrumat să se adreseze instanţei, apărătoarea acestuia precizează că răspunsul se află la dosar, respectiv cel de la C.N.P.A.S.

 

C U R T E A

 

Constată că pe rolul T r i b u n a l u l u i V â l c e a a fost înregistrată sub nr(...) acţiunea formulată de reclamantul T. F. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii V, prin care s-a solicitat ca, prin hotărârea care se va pronunţa, să fie obligată intimata să-i recalculeze drepturile de pensie în raport de venitul efectiv realizat, prin valorificarea veniturilor realizate suplimentar faţă de salariul tarifar de încadrare înscris în carnetul de muncă.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că este beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă pentru persoanele cu handicap, potrivit deciziei nr.(...)/10.07.2007, în cuantum de 1364 lei, astfel cum rezultă din cupoanele de pensie anexate.

Anterior, în perioadele 21.05.1974-1.01.1979 şi 1.01.1982-1.03.1982, a fost salariat la S.C. F. S.A. B, apoi în perioadele 1.01.1979-1.01.1982 şi 1.01.1982-1.03.1985 la S.C. I.P.C.M. S.A. unde a lucrat în acord global cu caracter permanent, iar pentru veniturile salariale efectiv realizate, potrivit adeverinţelor nr.1370/15.02.2007, nr.1371/15.02.2007 şi nr.11478/15.11.2006, cele două societăţi angajatoare au achitat contestatorului în mod succesiv şi regulat contribuţia de asigurări sociale rezultată în raport de aceste venituri efective. Datorită sistemului de înregistrare în carnetul de muncă din acea perioadă, veniturile salariale efectiv realizate în acord global de către contestator nu au fost înregistrate, fapt ce l-a prejudiciat la calcularea drepturilor de pensie.

Reclamantul a mai susţinut că s-a adresat în repetate rânduri intimatei cu cereri şi acte doveditoare în susţinerea recalculării drepturilor lui de pensie însă, după cum rezultă şi din adresa C.N.P.A.S. nr.(...)/6.11.2007, a fost refuzat în privinţa recalculării drepturilor.

El a invocat dispoziţiile art.2 alin.1 din O.U.G. nr.4/2005, principiul contributivităţii instituit de art.2 lit. e din Legea nr.19/2000 şi art.1 din Decretul nr.389/1972.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii V a invocat, prin întâmpinarea formulată, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, arătând că i-a comunicat contestatorului la data de 24.07.2007 ultima decizie de pensie nr.(...)/10.07.2007, astfel cum rezultă din copia borderoului poştal din acea dată, iar reclamantul nu a formulat contestaţie în termenul prevăzut de art.87 şi 88 din Legea nr.19/2000.

Referitor la fondul contestaţiei, s-a susţinut că, potrivit O.U.G. nr.4/2005 coroborat cu art.164 din Legea nr.19/2000, la determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a Legii nr.19/2000 se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, nefiind luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual formele de retribuire în acord.

Prin sentinţa civilă nr.556/17.06.2008 a fost admisă excepţia tardivităţii formulării contestaţiei şi a fost respinsă ca tardivă contestaţia.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a analizat cu prioritate, conform art.137 Cod procedură civilă, excepţia privind tardivitatea formulării contestaţiei invocată de către intimată.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art.87 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, decizia emisă de Casa Teritorială de Pensii poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 zile de la comunicare, iar conform art.88 din acelaşi act normativ, decizia Casei Teritoriale de Pensii, necontestată în termen, este definitivă.

Contestatorului i s-a emis de către intimată decizia nr.(...)/10.07.2007 privind recalcularea pensiei din sistemul public pentru limită de vârstă, decizie care i-a fost comunicată, astfel cum rezultă din borderoul pentru corespondenţă depus la fila 30 a dosarului, la data de 24.07.2007, borderoul menţionat cuprinzând şi ştampila oficiului poştal Rm. V. În raport de această dată, faţă de dispoziţiile art. 87 şi 88 din Legea nr.19/2000, contestaţia formulată de către contestator la data de 9 mai 2008 a fost considerată ca tardivă.

Chiar dacă în cuprinsul cererii de chemare în judecată nu s-a făcut referire expresă la faptul că se contestă decizia nr.(...)/10.07.2007 emisă de intimată, ci s-a solicitat doar obligarea acesteia din urmă la recalcularea drepturilor de pensie, această recalculare nu s-ar putea face decât în raport cu ultima decizie de pensie emisă de intimată la data de 10.07.2007.

Pe dea altă parte, faţă de împrejurarea că o decizie de pensie necontestată în termenul de 45 zile de la comunicarea ei devine definitivă, se desprinde concluzia că devine definitiv inclusiv calculul făcut în privinţa drepturilor de pensie stabilite.

În termen legal, contestatorul a declarat recurs împotriva acestei sentinţe pe care a criticat-o pentru netemeinicie, invocând dispoziţiile art.304 pct.7 Cod procedură civilă.

În dezvoltarea recursului contestatorul a arătat că în mod greşit instanţa de fond a calificat cererea sa ca fiind o contestaţie împotriva deciziei de pensionare, cu toate că prin acţiune s-a solicitat recalcularea pensiei în funcţie de înscrisurile noi depuse la dosar, respectiv adeverinţele nr.1370/15.02.2007, 1371/15.02.2007 şi 11478/15.11.2006.

Mai susţine recurentul că, în aplicarea principiului contributivităţii, trebuie luate în considerare şi veniturile la care se referă cele trei adeverinţe.

Prin întâmpinarea formulată intimata a solicitat respingerea recursului, arătând că recurentul nu a contestat în termen decizia ce i-a fost comunicată, astfel că soluţia instanţei de fond este corectă. Mai arată intimata că veniturile în acord nu pot fi luate în calcul conform O.G. nr.4/2005 şi că principiul contributivităţii invocat de recurent se referă la contribuţiile plătite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, respectiv 1.04.2001.

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile aduse, curtea constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

Prin decizia nr.(...)/10.07.2007 emisă de Casa Judeţeană de Pensii V, recurentul a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă, stabilindu-i-se un punctaj de 2.34614 şi un cuantum al pensiei de 694 lei.

Instanţa de fond a calificat greşit cererea formulată de reclamant ca fiind o contestaţie împotriva acestei decizii de pensionare, pe care a respins-o ca tardiv formulată, reţinând că nu a fost respectat termenul de 45 de zile reglementat de Legea nr.19/2000.

Curtea apreciază că această calificare este greşită, întrucât din cuprinsul cererii de chemare în judecată, care nu a mai fost ulterior completată sau precizată, rezultă că reclamantul a solicitat obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii V la recalcularea drepturilor de pensie, în raport de noile acte doveditoare depuse la sediul pârâtei.

A susţinut reclamantul în motivarea acţiunii că s-a adresat pârâtei cu cerere privind recalcularea pensiei, însoţită de trei adeverinţe, însă pârâta nu a dat curs acestei cereri.

Apreciază curtea că aceste susţineri sunt probate cu înscrisul de la fila 22 dosar fond, înscris care atestă faptul că în data de 4.10.2007, deci după emiterea deciziei de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, reclamantul a depus la Casa Judeţeană de Pensii V, sub nr.39707, adeverinţele nr.11478/15.11.2006 şi 1370/15.02.2007 eliberate de F. S.A. B. Casa de pensii însă nu a emis nici o decizie, fie de respingere, fie de recalculare a pensiei, ci doar l-a informat pe reclamant că veniturile din aceste adeverinţe nu pot fi luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 1.04.2001.

Nefiind emisă o decizie de admitere sau de respingere a cererii de recalculare a pensiei, în mod corect reclamantul s-a adresat instanţei de judecată pentru a solicita obligarea intimatei la recalcularea pensiei, însă tribunalul, aşa cum am arătat, în loc să soluţioneze în fond cauza, a calificat greşit cererea de chemare în judecată ca fiind o contestaţie împotriva deciziei de pensionare şi a respins-o ca tardivă.

Aşadar, prima instanţă a soluţionat în mod greşit cauza pe excepţie, fără a intra în fondul cauzei, situaţie faţă de care curtea va admite recursul şi va casa hotărârea cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, soluţie impusă de decizia nr. XXI/12.06.2006 pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, obligatorie conform art.329 alin.3 Cod procedură civilă.

În rejudecare, instanţa va cerceta fondul cauzei, verificând dacă veniturile cuprinse în adeverinţele noi depuse trebuie luate în considerare la recalcularea pensiei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul formulat de contestatorul T. F. împotriva sentinţei civile nr.556 din 17 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a în dosarul nr(...).

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30 T. 2008, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I - Secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...)-(...) (...) (...) (...) (...) J.

 

 

Grefier,

E. D.

 

Red. L.I.

Tehnored. V.S.

Ex.4/01.10.2008.

Jud. fond: M. E..

D. E..

Toate spetele


Sus ↑