• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 5576R din data 2009-10-14
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Format vechi nr.5313/2009

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.5576/R

Şedinţa publică de la 14 octombrie 2009

Curtea compusă din :

PREŞEDINTE - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...)

JUDECĂTOR - (...) (...) H.

GREFIER - E. N.

*****************

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de recurs formulată de recurentul E. (...). E. împotriva încheierii de şedinţă din data de 25.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.40183/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B, având ca obiect:”recalculare pensie”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă recurentul E. (...). E., personal, lipsind intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Curtea, în şedinţă publică, procedează la legitimarea recurentului E. (...). E., cu CI seria (...) nr.(...) eliberată de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 12.12.2006.

Recurentul E. (...). E., personal, interpelat fiind, arată că nu are cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat.

Curtea, constatând cauza în stare de judecată acordă recurentului cuvântul în susţinerea cererii de recurs.

Recurentul E. (...). E., personal, având cuvântul, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi motivat în scris, modificarea încheierii de şedinţă din data de 25.06.2009, în sensul acordării drepturilor de pensiei cuvenite acestuia începând cu data de 01.01.2008 şi nu din data de 01.11.2008, cum din eroare a reţinut instanţa de fond prin sentinţa civilă nr.905 din data de 04.02.2009.

Curtea, în temeiul art.150 cod proc. civilă, declară închise dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.905/04.02.2009 pronunţată în dosarul nr.40183/AS/2008, T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i - Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a admis acţiunea formulată de reclamantul E. E. împotriva pârâtei Casa de Pensii a Municipiului B şi a obligat pârâta să emită o decizie, prin care să recalculeze pensia anticipată parţială cuvenită reclamantului, retroactiv, începând cu data de 01.11.2008, cu luarea în considerare şi a tuturor veniturilor atestate de adeverinţa nr.2703/20.12.2008 emisă de SC J. SA.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că potrivit buletinului de calcul pârâta nu a luat în considerare veniturile suplimentare cu caracter permanent, venituri atestate de adeverinţa nr.2703/20.12.2008 emisă de SC J. SA.

Prin încheierea din data de 25.06.2009, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea reclamantului de îndreptare a erorii materiale strecurată în sentinţa menţionată anterior cu privire la acordarea drepturilor de pensie recalculate începând cu 1.01.2008 cu motivarea că a calificat acţiunea dedusă judecăţii ca fiind o cerere de recalculare a pensiei şi nu o contestaţie la decizia de pensionare, iar calificarea juridică nu constituie o eroare materială ci eventual o greşeală de judecată ce se îndreptă prin alte mijloace procesuale sau potrivit învoielii părţilor.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen legal reclamantul, susţinând că în dispozitivul hotărârii prin care Casa de Pensii a Municipiului B era obligată să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei, retroactiv, începând cu data de 01.11.2008, s-a strecurat o eroare privind data de la care se face recalcularea.

Recurentul a arătat că decizia iniţială de pensionare nr.(...) din data de 13.02.2008 specifică faptul că drepturile de pensie au fost stabilite începând cu data de 01.01.2008. Decizia recalculată, datorită hotărârii instanţei, din data de 09.04.2009 specifică ca dată a punerii în plată, data de 01.11.2008.

Deoarece prin recalcularea punctajului s-a modificat şi cuantumul pensiei recurentul a contestat stabilirea de către instanţă a datei de 01.11.2008 pentru plata acestor drepturi restante, susţinând că a primit drepturile de pensie începând cu data de 01.01.2008.

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, Curtea reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.905/2009, instanţa de fond a obligat pârâta să recalculeze pensia reclamantului începând cu data de 01.11.2008, luna următoare datei la care contestatorul a depus cererea de recalculare la casa de pensii.

În mod corect instanţa de fond a respins prin încheierea din 25.06.2009 cererea reclamantului de îndreptare a erorii materiale cu privire la data de la care se dispune recalcularea pensiei, constatând că nu a fost investită cu o contestaţie la decizia de pensionare anticipată, ci cu o cerere de recalculare formulată pe cale separată.

Curtea apreciază că cererea reclamantului de acordare a pensiei recalculate de la data prevăzută în decizia de stabilire a pensiei, respectiv 01.01.2008, este admisibilă numai în situaţia în care acesta ar fi formulat, în termenul legal de 45 de zile de la data comunicării, o contestaţie împotriva acestei decizii, cu privire la care instanţa să se pronunţe.

Chiar dacă în cuprinsul cererii, reclamantul a arătat că este nemulţumit de decizia de pensionare anticipată pe care o contestă, acesta nu a formulat recurs cu privire la încadrarea juridică a acţiunii efectuată de instanţa de fond care, a apreciat că a fost investită cu o cerere de recalculare a drepturilor de pensie şi nu cu o contestaţie la decizia nr. (...)/13.02.2008, motiv pentru care nici nu a verificat termenul de formulare a contestaţiei, cum ar fi fost obligată să procedeze în cazul unei contestaţii şi nici nu s-a pronunţat asupra legalităţii şi temeiniciei deciziei, cu consecinţa aplicării sancţiunii nulităţii acesteia.

În soluţionarea hotărârii recurate, în mod corect instanţa de fond a apreciat că dispoziţiile art. 281 cod proc. civilă nu permit schimbarea obiectului juridic al acţiunii, dintr-o acţiune în obligaţie de a face într-o contestaţie, întrucât acest aspect nu reprezintă o eroare materială, partea nemulţumită având la dispoziţie calea de atac a recursului.

Cum în speţă, reclamantul nu a declarat recurs împotriva sentinţei, constatările primei instanţe cu privire la calificarea cererii ca fiind de recalculare a pensiei, sunt definitive şi irevocabile, motiv pentru care, pensia recalculată urmează a se acorda din luna următoare formulării acestei cereri.

Pentru aceste considerente, Curtea apreciază că sentinţa primei instanţe este legală şi temeinică, motiv pentru care, în baza art.312 al.1 Cod pr.civilă, va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul E. (...). E. împotriva încheierii de şedinţă din data de 25.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în dosarul nr.40183/3/AS/2008, în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 14.10.2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) (...) H.

 

 

GREFIER

E. N.

 

Red.C.S.

Dact.LG/2 ex./26.11.2009

Jud.fond: D.D.; C.K.

Toate spetele


Sus ↑