• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 34/R-CA din data 2009-01-15
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR.34/R-CA

Şedinţa publică din 15 Ianuarie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...)-preşedinte secţie civilă

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului civil declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A, cu sediul în P, strada I.C. (...), nr.38, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.1101/AS, din 20.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...).

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru.

Dezbaterile asupra recursului au avut loc în şedinţa publică din data de 12 ianuarie 2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie, iar în urma deliberării a fost pronunţată următoarea soluţie:

 

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă,

Constată că prin contestaţia formulată la data de 16.04.2008, contestatorul F. Gh.N. a chemat în judecată pe intimata Casa Judeţeană de Pensii A solicitând anularea deciziei de recalcularea a pensiei nr.(...)/20.03.2008 şi recalcularea pensiei raportat la un stagiu de cotizare de 20 ani pentru determinarea punctajului mediu anual.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că drepturile de pensie i-au fost calculate în mod greşit, deoarece trebuia avut în vedere un stagiu de cotizare de 20 ani, ci nu de 25 ani cum greşit a procedat intimata.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei, susţinând că petentul a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în condiţiile art.14 din Legea nr.3/1977 ca urmare a activităţii desfăşurate în grupa I de muncă de 5 ani, 8 luni şi 10 zile şi a activităţii desfăşurate în grupa a II-a de muncă timp de 20 ani, 3 luni şi 29 zile.

Recalcularea drepturilor de pensie s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr.1550/2004 şi O.U.G. nr.4/2005, apoi s-au revizuit drepturile de pensie recalculate în baza cererii petentului şi conform adeverinţelor eliberate în anii 2005-2007 de către societăţi angajatoare, iar prin decizia contestată, contestatorul a realizat un punctaj mediu anual de 4.23852 începând cu data de 1.12.2005.

S-a mai arătat că trebuie utilizat stagiul de cotizare de 20 ani, ci nu de 25 ani, întrucât pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001 au fost recalculate în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr.4/2005, iar recalcularea pensiilor din sistemul public constă în determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii cu respectarea prevederilor Legii nr.19/2000 şi a prevederilor ordonanţei de urgenţă în discuţie.

T r i b u n a l u l A r g e ş prin sentinţa civilă nr.1101/AS/20 octombrie 2008 a admis contestaţia şi a anulat decizia nr.(...)/20.03.2008 emisă de intimată pe care a obligat-o să emită o nouă decizie de recalculare a drepturilor de pensie, prin care la determinarea punctajului mediu anual să utilizeze stagiul complet de cotizare de 20 ani.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

Prin decizia nr.(...)/20.05.1999 emisa de D.M.P.S. A, contestatorul a fost înscris la pensie pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în condiţiile art.14 din Legea nr.3/1977.

S-a reţinut cu ocazia înscrierii la pensie că, contestatorul a desfăşurat activitate în grupa I de munca timp de 5 ani,8 1uni şi 10 zile, precum şi activitate desfăşurată in grupa a II-a de muncă timp de 20 ani, 3 luni şi 29 zile.

Drepturile de pensie i-au fost stabilite contestatorului începând cu data de 1.05. 1999, iar decizia a rămas definitivă prin necontestare.

Începând cu data de 1.12.2005 drepturile de pensie ale contestatorului au fost recalculate, iar în urma recalculării a rezultat un punctaj mediu anual de 3.35072, pentru un număr total de 100.52154 puncte.

Ulterior, după finalizarea procesului de recalculare a pensiilor s-a demarat de către intimată revizuirea drepturilor de pensie recalculate. Astfel, s-a constatat că prin cererile înregistrate la intimată sub nr.32581/29.11.2005, 10053/4.10.2006, 9742/26.05.2005, 43453/18.05.2007, 91085/19.11.2007, contestatorul a solicitat recalcularea pensiei în raport de adeverinţele nr.175/15.11.2005 (eliberată de S.C. D. S.R.L. Târgu J) 18243/24.11.2005 (eliberata de C.J.P. G), 3794/18.09.2006, 4233/24.05.2005, 6282/12.11.2007 (eliberate de S.C. D. S.A. C), 22035/5.11.2007 (eliberată de Exploatarea Minieră S. ).

În urma acestor cereri s-a emis decizia ce se contestă în cauza de faţă, reţinându-se că, contestatorul a realizat un punctaj mediu anual de 4.23852 pentru un număr total de 105.96301 puncte şi un stagiu total de cotizare de 50 ani, 1 lună şi 4 zile din care 20 ani, 3 luni şi 28 zile stagiu realizat în grupa II de muncă, 5 ani, 8 luni şi 10 zile, stagiu realizat în condiţii speciale de muncă, 11 ani, 1 lună şi 26 zile stagiu realizat în condiţii normale, 5 ani, 8 luni stagiu asimilat, 7 ani şi 3 luni spor aferent gr.I şi II de muncă.

După cum s-a menţionat, contestatorul a fost înscris la pensie în temeiul Legii nr.3/1977, iar H.G. nr.267/1990 – de acordare a unor drepturi personalului din industria minieră legea specială ce se completează cu dreptul comun, respectiv cu Legea nr.3/1977. Această lege a fost menţionată pe decizie ca bază legală pentru calculul drepturilor băneşti.

Odată stabilit că nu se aplică dispoziţiile de drept comun cu privire la reducerea vârstei de pensionare pentru cazul special al personalului din minerit, se poate concluziona că este vorba de o înscriere la pensie în baza H.G. nr.267/1990

Recalcularea a operat în baza HG 1550/2004 şi a OUG 4/2005, contestatorul fiind pensionat in anul 1999, în baza unor acte normative anterioare Legii 19/2000, respectiv în baza HG/267/1990, completat cu Legea 3/1977.

În aplicarea prevederilor H.G. nr.1550/2004, Normele Tehnice întocmite de C.N.P.A.S. au stabilit la punctul A4.5., fără a distinge după anul sau perioada pensionării, că în situaţia pensiilor stabilite potrivit H.G. nr.267/1990, stagiul complet de cotizare ce se va utiliza la determinarea punctajului mediu anual este de 20 de ani pentru persoanele care au desfăşurat activitate în locuri de muncă în subteran.

Astfel, contestatorul îndeplineşte condiţiile enunţate, beneficiind de un stagiu de cotizare redus la 20 de ani, stabilit tocmai în considerarea specificului activităţii în minerit.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs în termen legal intimata, criticând-o pentru următoarele motive:

Hotărârea este pronunţată cu interpretarea şi aplicarea greşită a legii, respectiv a normei cuprinsă în punctul A4.5. din Normele Tehnice emise de C.N.P.A.S.

Astfel, greşit s-a reţinut că recurenta nu a recalculat pensia în funcţie de stagiul de cotizare prevăzut de H.G. nr.267/1990 şi punctul A4.5 din Normele tehnice date în aplicarea H.G.nr.1550/2004.

S-a reţinut intimatului un stagiu complet de cotizare de 25 ani desfăşuraţi de acesta în carieră, conform art.9 alin.1 lit.a din H.G. nr.267/1990 şi nu de 30 ani stagiu complet de cotizare prevăzut de Legea nr.3/1977.

Conform art.9 lit.a din H.G. nr.267/1990 pensionarea pentru limită de vârstă şi vechime în muncă a personalului din unităţile miniere se face la 20 ani lucraţi în subteran sau 25 de ani lucraţi în cariere, iar potrivit A4.5. din norme în situaţia pensiilor stabilite potrivit H.G. nr.1550/2004, stagiul complet de cotizare utilizat pentru determinarea punctajului mediu anual este de 20 ani pentru persoanele cu activitate în subteran şi de 25 ani pentru cele cu activitatea din cariere. Cum din documentele aflate la dosarul de pensie al contestatorului a rezultat o vechime în subteran de 5 ani, insuficientă pentru deschiderea dreptului la pensie conform H.G. nr.267/1990, însă o vechime în cariera minieră de peste 25 ani, la aplicarea măsurii de recalculare a pensiei s-a utilizat un stagiu de cotizare de 25 ani, conform H.G. nr.1550/2004 şi punctul A4.5. din norme.

Recursul este nefondat.

Astfel, aşa cum rezultă din adeverinţa nr.6282/12.11.2007 eliberată de S.C. D. S.A. C, contestatorul a desfăşurat o activitate de 9 ani şi 14 zile în grupa I de muncă – subteran.

Celor care se încadrează în grupa I de muncă li se aplică prevederile art.43 alin.1 din Legea nr.19/2000. Această interpretare este justificată de dispoziţiile art.2 din O.U.G. nr.4/2005 care statuează că recalcularea pensiilor se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr.19/2000.

Astfel, potrivit art.43 alin.1 şi anexei 4 din această lege, persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale, cum sunt cele desfăşurate în subteran de cel puţin 50% din timpul normal de muncă, beneficiază, la determinarea punctajului mediu de un stagiu de cotizare de 20 ani.

Chiar dacă art.2 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.19/2000 aprobată prin H.G.nr.1550/2004 prevede că pentru persoanele ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001, stagiul de cotizare este cel prevăzut de Legea nr.3/1977, alin.4 al acestui articol derogă de la alineatul anterior şi face referire la pensiile stabilite de acte normative cu caracter special, iar art.43 alin.1 şi anexa 4 din lege au caracter special.

O interpretare contrară a acestor dispoziţii legale ar conduce la înfrângerea principiului inserat în preambulul O.U.G. nr.4/2005 conform căruia la muncă egală se acordă aceeaşi pensie şi ar lipsi de eficienţă art.2 al aceluiaşi act normative ce prevede că recalcularea se efectuează cu respectarea Legii nr.19/2000, lege care prevede reducerea stagiului de cotizare.

Pentru aceste considerente recursul este nefondat şi în temeiul art.312 Cod procedură civilă, urmează să fie respins.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Respinge, ca nefondat, recursul formulat de recurenta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A, împotriva sentinţei civile nr.1101/AS/20.10.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimat fiind contestatorul F. N..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 ianuarie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I, Secţia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

Şt.B., I.R., G.N.,

 

 

Grefier,

 

 

Red.G.N./13.02.2009

GM/2 ex.

 

Jud.fond: N.D.

I.E.

 

 

Toate spetele


Sus ↑