• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Recalculare pensie. Recurs

Hotararea nr. 773/R/2009 din data 2009-03-24
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale

pentru minori şi familie

 

DOSAR NR(...)

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 773/R/2009

Şedinţa publică din 24 martie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : (...) (...) - vicepreşedintele Curţii de Apel

JUDECĂTORI: (...) (...)

(...) (...) - preşedintele secţiei

GREFIER: H. D.

 

S-au luat spre examinare recursurile declarate de reclamantul D. Ş. şi pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C împotriva sentinţei civile nr. 1872 din 13.10.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar civil nr(...), având ca obiect asigurări sociale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul D. Ş. personal, lipsind reprezentantul pârâtei recurente.

Procedura de citare este realizată.

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi de timbrul judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care reclamantul depune la dosar copia deciziei nr. (...)/31.08.2005 emisă de Casa Judeţeană de Pensii C, privind recalcularea pensiei în temeiul O.U.G. nr. 4/2005, prin care i s-a recalculat pensia începând cu data de 1 septembrie 2005 şi arată că nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, Curtea declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reclamantul solicită respingerea recursului formulat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii C ca neîntemeiat şi lasă la aprecierea instanţei excepţia de tardivitate a acestui recurs. Solicită admiterea propriului recurs, care a fost greşit denumit „Întâmpinare” şi a fost cusut la dosarul de fond (f. 18), în sensul de a modifica în parte sentinţa atacată şi de a obliga pârâta la recalcularea pensiei de la data de 1 septembrie 2005.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Asupra recursurilor formulate:

Prin sentinţa civilă nr.1872/13 oct.2008, T r i b u n a l u l C l u j a admis acţiunea formulată de reclamantul D. T., împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C, aceasta fiind obligată la determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei în raport de Adeverinţa nr.1107/28 februarie 2007 emisă de SC N. SA C, începând cu data de 1 sept.2008.

Pentru a pronunţa această hotărâre s-a reţinut că, reclamantul este îndreptăţit la recalcularea pensiei în raport de adeverinţa prezentată casei de pensii, având în vedere dispoziţiile Ordinului 680/1 aug.2007 şi ale Legii 250/2007, începând cu luna următoare înregistrării acţiunii la instanţă.

Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs (intitulat din eroare întâmpinare şi aflat în dosarul tribunalului f.18) reclamantul D. T. şi pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.

Reclamantul a solicitat modificarea sentinţei numai cu privire la data de la care s-a dispus recalcularea punctajului şi respectiv a cuantumului pensiei, având în vedere că actul emis de fostul angajator al reclamantului a fost depus la casa de pensii în termenul de 3 ani de la recalcularea pensiei, conform O.U.G. nr.4/2005.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii C a solicitat modificarea sentinţei în sensul respingerii ca nefondate a acţiunii întrucât actul depus de reclamant nu face dovada unor venituri ce pot fi luate în considerare la stabilirea drepturilor de pensie.

Recursul pârâtei va fi respins ca fiind tardiv formulat.

Astfel, rezultă din dovada comunicării sentinţei atacate că aceasta a fost primită de reprezentantul instituţiei la 21 noiembrie 2008, recursul fiind înregistrat la 10 decembrie 2008, cu depăşirea termenului prevăzut de art.301 C.proc.civ., ultima zi în care se putea formula recurs fiind 8 decembrie 2008.

Din plicul aflat la f.4 rezultă că recursul a fost expediat prin scrisoare simplă, la 9 decembrie 2008.

În ceea ce priveşte recursul reclamantului, acesta este întemeiat, urmând a fi admis ca atare.

Astfel, aşa cum a reţinut şi prima instanţă, pensia reclamantului a fost recalculată, în temeiul O.U.G. 4/2005, prin decizia nr.(...)/31 aug.2005. Ulterior, reclamantul a depus la Casa Judeţeană de Pensii C adeverinţa nr.1107/28 februarie 2007 şi anexa acesteia, emise de SC N. –J. SA C-N, solicitând modificarea deciziei de recalculare, în temeiul art.7 alin.3 din O.U.G. 4/2005, având în vedere că acele acte conţin alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare.

Întrucât prima instanţă a constatat admisibilitatea cererii reclamantului acestuia îi sunt aplicabile dispoziţiile art.7 alin.5 din O.U.G. 4/2005, astfel că se va admite recursul şi se va modifica în parte sentinţa recurată, obligaţia de a recalcula pensia începând cu data primei recalculări.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul declarat de reclamantul D. Ş. împotriva sentinţei civile nr. 1872 din 13 oct. 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în parte în sensul că data de la care pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C va fi obligată să ia în calcul la determinarea punctajului anual şi a cuantumului pensiei a sporurilor menţionate în adeverinţa nr. 1107/28.02.2007 şi a anexei la aceasta emisă de SC „N.” SA – J. SA C-N va fi 1 septembrie 2005.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Respinge ca tardiv recursul pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C.

Irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică azi 24 martie 2009.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

(...) (...) (...) (...) (...) (...) H. D.

 

Red.GP

Dact.T./3ex./28.04.2009

Toate spetele


Sus ↑