• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigii CAS. Recurs

Hotararea nr. 212 din data 2010-02-22
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 212

Şedinţa publică de la 22 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (...) (...) (...)

Judecător – (...) (...)

Judecător – (...) H.

Grefier – U. D.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

La ordine a venit spre soluţionare recursul civil formulat de reclamantul B. E. împotriva sentinţei civile nr. 808/C din 29.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...).

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 17.02.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi.

C U R T E A

-deliberând-

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 808 din 29.X.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...) s-a respins ca nefondată contestaţia pronunţată de B. E.,. Reţinându-se în esenţă următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.98/103 din 21.01.2008, contestatorul B. E. a chemat în judecată pe intimata Casa Judeţeană de Pensii N, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa aceasta să fie obligată la recalcularea pensiei la care este îndreptăţit.

În motivarea cererii, a arătat că a solicitat intimatei în nenumărate rânduri recalcularea pensiei întrucât la data emiterii deciziei de pensionare, nu au fost folosite toate datele din carnetul de muncă şi adeverinţele depuse la dosarul de pensie, astfel că punctul de pensie a fost diminuat. În concret, contestatorul arată că din buletinul de calcul emis în anul 2005 lipseşte perioada cuprinsă între 01.08.1968-05.03.1971(943 zile) şi perioada cuprinsă între 01.11.1977-01.10.1978 (335 zile), iar din buletinul de calcul emis în anul 2007 lipseşte perioada 30.09.1968-01.01.1970(517 zile) şi 01.11.1977-01.10.1978 (335 de zile). Totodată arată că între salariile menţionate în carnetul de muncă şi cele efectiv încasate (atestate de fluturaşii de salarii lunar) există mari diferenţe, motiv pentru care solicită ca şi SC G. SA T., să aibă calitatea de pârâtă în prezenta cauză şi să fie obligată la plata de daune în sumă de 100 lei de la data de 27.11.2007 până la data punerii la dispoziţie a fluturaşilor şi a unui nou calcul pentru evaluarea punctului de pensie.

În dovedire a depus cererea adresată SC G. SA, contestaţia înaintată CJP N şi adresa de răspuns nr.72046 din 16.11.2007, deciziile de recalculare a pensiei din sistemul public şi buletinele de calcul din 2005 şi respectiv 2007, un fluturaş de salariu pentru luna decembrie 1997.

Intimata CJP N a invocat pe calea întâmpinării, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, arătând că decizia de pensionare nr.(...) a fost emisă în data de 04.05.2007 şi comunicată contestatorului în 10.05.2007.

Prin completarea la întâmpinare depusă la termenul din data de 09.05.2008, intimata a pus concluzii şi pe fondul contestaţiei, solicitând respingerea acesteia. A arătat că petentul beneficiază de pensie pentru limită de vârstă stabilită prin decizia nr.(...) /03.09.1998 emisă de Oficiul de pensii de stat din cadrul E. N în baza legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale ; că ulterior, o dată cu intrarea în vigoare a HG 1550/2004 s-a procedat la emiterea deciziei de pensie nr.(...)/30.11.2005, când s-a obţinut prin evaluare un punctaj mediu anual de 0,96311 faţă de 1,26237 şi o pensie în cuantum mai mic decât pensia aflată în plată la data evaluării, respectiv 285 faţă de 374 lei. Ulterior, petentul a solicitat recalcularea pensiei în baza adeverinţelor nr.712/14.02.2007 şi nr.711/14.02.2007 eliberate de SC G. SA T. referitoare la sporul de vechime, sporul de condiţii deosebite, sporul pentru lucru sistematic şi sporul de noapte. S-a emis astfel decizia de recalculare a pensiei din 04.05.2007, stabilindu-se petentului un punctaj mediu anual de 1,03960 (faţă de 0,96311 cât a avut anterior) şi o pensie în cuantum net de 308 (tot mai mică decât pensia în plată anterioară) astfel încât a fost menţinută pensia în plată.

Totodată, intimata a redat elementele de referinţă care au stat la baza calculului pensiei.

Concluzionând, intimata arată că la calcularea pensiei a fost avută în vedere toată documentaţia depusă la dosarul de pensie.

În apărare, a anexat decizia nr.(...)/04.05.2007 privind recalcularea pensiei din sistemul public însoţită de buletinul de calcul şi datele privitoare la activitatea în muncă, adeverinţele nr. 711 şi 712 din 14.02.2007 eliberate de SC G. SA T., decizia de recalculare nr. (...) din 30.(...), decizia de pensie nr.(...) din 03.09.1998, fişa de pensie.

Pârâta SC G. SA T., prin întâmpinarea depusă, a solicitat respingerea acţiunii formulată de petent, motivând că i-a emis acestuia adeverinţele prin care sunt arătate sporurile de care a beneficiat. Cât priveşte copiile după statele de plată, arată că acestea nu pot fi eliberate datorită gradului ridicat de degradare a acestora. Mai solicită respingerea şi a capătului de cerere privind daunele( 100lei) întrucât cererea din 27.11.2007 despre care reclamantul face vorbire nu a fost depusă la sediul societăţii , iar unitatea nu deţine fluturaşii pe care contestatorul îi solicită.

În apărare a depus adeverinţele nr.711 şi 712 din 14.02.2007.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize contabile care să verifice dacă la stabilirea drepturilor de pensie, a fost avută în vedere întreaga documentaţie aflată la dosarul de pensie al contestatorului.

La termenul din data de 29.10.2009, contestatorul şi-a restrâns acţiunea, solicitând să se judece doar în contradictoriu cu intimata CJP N, care să fie obligată la recalcularea drepturilor sale de pensie în conformitate cu prevederile art.78 din Legea nr. 19/2000. În acest sens, a arătat că nu mai insistă cu privire la proba cu expertiză contabilă încuviinţată în cauză, motivat de faptul că CJP N poate fi obligată să-i calculeze drepturile de pensie având în vedere salariile brute şi veniturile efectiv încasate, conform statelor de plată.

Analizând cu prioritate excepţia tardivităţii invocată de către Casa Judeţeană de Pensii N, a respins-o, ca nefondată, întrucât s-a constatat că, prin cererea dedusă judecăţii nu se contestă vreo decizie de-a intimatei de stabilire a drepturilor de pensie astfel încât nu ne aflăm nici sub incidenţa dispoziţiilor art.7 alin.7 din O.U.G. nr.4/2005, nici ale art.87 din Legea nr.19/2000 care fac trimitere expresă la termenul de contestare a deciziilor emise asupra cererii de pensionare şi de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Este evident că în acţiunea ce a declanşat procesul de faţă, nu se pune problema constatării nulităţii vreunei decizii de pensionare, ci a constatării faptului că intimata nu a avut în vedere la stabilirea drepturilor de pensie a întregului stagiu de cotizare , în care contestatorul pretinde că au fost plătite contribuţiile de asigurări sociale şi a obligării intimatei de a acorda drepturile de pensie avându-se în vedere date, elemente cuprinse în statele de plată şi adeverinţele emise de societatea unde şi-a desfăşurat activitatea.

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut următoarele:

Contestatorul beneficiază de pensia pentru limită de vârstă stabilită în baza deciziei nr.(...)/03.09.1998 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii în baza Legii 3/1977.

Ca urmare a intrării în vigoare a HG nr.1550/2004 şi a OUG 4/2005 pensia contestatorului a fost evaluată în vederea recalculării în conformitate cu dispoziţiile Legii 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare emiţându-se astfel decizia nr.(...)/2005 prin care s-a stabilit un punctaj mediu anual de 0,96311( mai mic decât punctajul aflat în plată la data începerii operaţiunilor de evaluare – 1,26237), determinat în conformitate cu dispoziţiile art.78 din Legea nr.19/2000.

La momentul evaluării în vederea recalculării pensiei stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu principiile Legii 19/2000, astfel cum se prevedea prin dispoziţia HG 1550/2004, calculul punctajului mediu anual al contestatorului s-a făcut cu luarea în considerare a întregii documentaţii existentă la acel moment în dosarul de pensie al acestuia.

Ulterior, respectiv la data de 14.02.2007 contestatorul B. E. a obţinut adeverinţele nr.711 şi 712 eliberate de angajatorul SC G. SA T., cu privire la sporurile de care a beneficiat în perioada lucrată, adeverinţe în baza căreia acesta s-a adresat intimatei Casa Judeţeană de Pensii N solicitând recalcularea pensiei.

Prin decizia nr.(...) din 04.05.2007 privind recalcularea drepturilor de pensie, contestatorului i s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,03960 şi o pensie în cuantum net de 308 lei.

Susţinerea petentului că la stabilirea punctajului mediu anual nu s-au avut în vedere de către intimată perioadele 01.08.1968-05.03.1971; 01.11.1977-01.10.1978; 30.09.1968-01.03.1970 (care nu se regăsesc în buletinele de calcul emise în anul 2005 şi respectiv 2007) nu se confirmă. Instanţa a constatat că la stabilirea drepturilor de pensie, intimata a avut în vedere toate elementele, inclusiv sporurile de care a beneficiat petentul, salariile înregistrate în carnetul de muncă şi cele dovedite prin adeverinţele depuse la dosarul de pensie, rezultând un stagiu de cotizare realizat de 40 de ani, 6 luni şi 28 de zile, consemnat ca atare şi în deciziile de recalculare nr.(...) din 2005 şi 2007.

Totodată, contestatorul se află în eroare şi cu privire la necorelarea înscrierilor din carnetul de muncă cu veniturile efectiv încasate, astfel cum apar în fluturaşii de salarii. În acest sens nu poate fi reţinută culpa intimatei CJP N care a calculat drepturile de pensie cu luarea în considerare a întregii documentaţii aflate la dosarul de pensie, respectiv a înscrierilor din carnetul de muncă şi a adeverinţelor ce vin în completarea cărţii de muncă, în conformitate cu dispoziţiile art.160 din Legea nr.19/2000.

Faptul că veniturile consemnate în fluturaşii de salarii sunt mai mari în unele luni faţă de consemnările din carnetul de muncă se poate datora adaosurilor sau premiilor acordate sporadic de către unitatea angajatoare, dar care ,neavând caracter permanent, nu pot fi luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Prin urmare, faţă de considerentele reţinute, instanţa a constatat că drepturile de pensie ale petentului au fost corect stabilite, motiv pentru care contestaţia a fost respinsă ca nefondată.

Impotriva sentinţei civile nr. 808 din 29.X.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...) în termen legal, a formulat recurs contestatorul B. E. criticând-o pentru următoarele motive :

- recurentul a contestat perioadele notate cu zero în buletinele de calcul şi diferenţa de valori dintre fluturaţi şi buletinele de calcul;

- expertiza efectuată în cauză a încercat să ducă în eroare instanţa;

- conform art. 261 al. 8 cod pr.civilă, hotărârea este lovită de nulitate absolută.

Recursul este nefondat.

In fapt, contestatorul beneficiază de pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă stabilită prin Decizia nr. (...) din 03.09.1998 emisă de Oficiul de Pensii de Stat din cadrul D.M.P.S. N, în baza legii 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale.

Astfel, prin decizia menţionată s-a stabilit contestatorului pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă, având o vechime în muncă de 40 ani, 06 luni şi 26 zile, din care 17 ani, 5 luni şi 26 zile – în grupa I de muncă, 9 ani, 3 luni şi 3 zile şi 03 ani şi 27 zile – în condiţii normale.

Ulterior, prin cererea înregistrată la sediul C.J.P. N sub nr. 64510 din 15.03.2007 recurentul a solicitat recalcularea pensiei în baza adeverinţelor.

- nr. 712 din 14.02.2007 eliberată de S.C. G. S.A. T. referitoare la sporul de vechime, sporul de condiţii deosebite şi sporul pentru lucru sistematic;

- nr. 711 din 14.02.2007 eliberată de S.C. G. S.A. T. referitoare la sporul de noapte.

Dând curs solicitării contestatorului C.J.P. N a procedat la emiterea Deciziei de pensionare nr. (...)/04.05.2007 privind recalcularea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă emisă de C.J.P. N în baza H.G. 1550 din 23.09.2004, prin care s-a stabilit reclamantului un punctaj mediu anual de 1.03960 – ca urmare a adăugării sporurilor sus menţionate ( faţă de 0.96311 cât a avut anterior recalculării) şi o pensie în cuantum net de 308 RON ) tot mai mică decât pensia în plată anterior recalculării, respectiv 374 RON ), astfel încât a fost menţinută pensia în plată.

In perioada 01.04.1992 – 01.08.1998, elementele de referinţă care au stat la baza calculului cuantumului pensiei au fost salariile din Fişa de pensie şi sporurile cu caracter permanent de care contestatorul a beneficiat şi care sunt certificate prin adeverinţa nr. 712 din 14.02.2007 şi nr. 711 din 14.02.2007 eliberate de S.C. G. S.A. ( aşa cum reiese din desfăşurătorul perioadelor de activitate ( la rubrica „E. – alte sporuri” şi „E. vechime”).

Prin urmare, examinând motivele de fapt invocate, probatoriul administrat în cauză şi având în vedere legislaţia în vigoare, în mod corect şi legal instanţa de fond a reţinut „ calculul punctajului mediu anual al contestatorului s-a făcut cu luarea în considerare a întregii documentaţii existentă la acel moment în dosarul de pensie al acestuia”. De asemenea, în mod corect instanţa de fond a reţinut „la stabilirea drepturilor de pensie, intimata a avut în vedere toate elementele inclusiv sporurile de care a beneficiat petentul, salariile înregistrate în carnetul de muncă şi cele dovedite prin adeverinţele depuse la dosarul de pensie, rezultând un stagiul de cotizare realizat de 40 de ani, 6 luni şi 28 zile, consemnat ca atare şi în deciziile de recalculare nr. (...) din 2005 şi 2007”.

Faţă de considerentele expuse se va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul formulat de reclamantul B. E. domiciliat în com. E., sat O., nr. 85, jud. N împotriva sentinţei civile nr. 808/C din 29.10.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l N e a m ţ în dosarul nr(...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 22.02.2010.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...) (...) (...) (...) (...)

 

(...) H.

 

 

GREFIER,

U. D.

Red.sent. E. V., E. G.

Red.d.r. S.R.

U..ct/4 ex.

2.03.2010.

Toate spetele


Sus ↑