• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. dec.nr.267/AS din data 2009-10-06
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE,

LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.267/AS

Şedinţa publică din 6 octombrie 2009

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul civil formulat de recurentul reclamant J. E., domiciliat în C,(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 6/09.01.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în(...), judeţul C, având ca obiect – obligaţia de a face.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din 29.09.2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, iar instanţa pentru a da posibilitatea recurentului reclamant să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 06.10.2009, când a dat următoarea soluţie :

 

C U R T E A :

Asupra recursului de faţă:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a la 30.09.2008 reclamantul J. E., a chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii C, arătând această instituţie nu-i acordă drepturile băneşti în conformitate cu prevederile deciziei nr.(...)/16.04.2007.

Nu s-a motivat în drept; s-a anexat copia deciziei nr.(...)/16.04.2007.

La termenul din 31.10.2008, reclamantul a precizat obiectul acţiunii şi motivarea cererii arătând că solicită obligarea pârâtei la plata drepturilor la pensie calculate pentru diferenţa între punctajul mediu anual din decizia nr.(...)/ 16.04.2007 şi punctajul de 3.01533 în baza căruia primeşte în prezent drepturile de pensie, de la data emiterii deciziei până în prezent; actualizarea cu rata inflaţiei până la data plăţii a sumei ce va fi acordată, ca urmare a achitării drepturilor la pensie pentru punctajul calculat prin diferenţă.

Aceasta deoarece, deşi pârâta a emis decizia amintită încă din data de 16.04.2007, i s-au achitat drepturile de pensie pentru un alt punctaj, inferior celui stabilit prin decizie, fiind prejudiciat în drepturile ce i se cuvin.

Cu privire la acest aspect, reclamantul a arătat că, din data de 16.04.2007 până la data de 31.10.2008, a primit drepturi băneşti după un alt punctaj mediu anual, respectiv 3,01533, faţă de punctajul deciziei amintite, respectiv 3,83209.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, considerând că dreptul de pensie al reclamantului a fost în mod corect recalculat.

S-au anexat copii ale deciziei nr.(...)/16.04.2007 cu buletin de calcul anexă, decizia nr.(...)/30.11.2005, cerere reclamant nr.25301/19.10.2005, adeverinţa nr. 8988/18.10.2005 şi nr. 9123/19.10.2005 eliberate de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, decizia nr.(...) din 01.08.2006 cu buletin de calcul anexă, cerere recalculare şi adeverinţă privind activitatea în muncă.

Prin sentinţa civilă nr. 6/09.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a s-a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarele:

Reclamantul J. E. este beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă drepturile sale fiind deschise la data de 01.02.2001.

Faţă de situaţia că această pensie a fost stabilită în baza prevederilor Legii nr.3/1977 şi raportat la data deschiderii drepturilor, prin decizia nr.(...)/30.11.2005 pensia cuvenită reclamantului a fost recalculată în baza prevederilor Legii nr.19/2000 în conformitate cu O.U.G. nr.4/2005 şi HG nr.1456/2005 (care vizează pensiile stabilite în perioada 01.04.1997 - 31.03.2001 inclusiv).

Drept urmare, s-a emis decizia nr.(...)/30.11.2005 (fila 18 dosar) prin care s-a recalculat pensia pentru limită de vârstă cuvenită reclamantului. Astfel, s-a stabilit un punctaj mediu anual de 2,71230 în plată de la 01.12.2005; cum, pensia corespunzătoare era mai mică decât cea în plată la acea dată 1133 lei (căreia îi corespunde, matematic, un punctaj mediu anual de 3,83209) conform cu disp.art.6 al.2.din OUG 4/2005, a fost menţinută pensia de 1133 lei până când pensia rezultată din înmulţirea punctului mediu anual recalculat cu valoarea punctului de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

Până la emiterea acestei decizii, reclamantul a formulat mai multe cereri de recalculare a pensiei sale depunând o serie de adeverinţe privind activitatea sa în muncă înaintea pensionării precum şi invocând situaţia că, după pensionare, a mai lucrat o perioadă.

Cererile nu au fost soluţionate în termenul legal de 45 de zile (prev. de art.169 al.2. şi art.86 al.1.din Legea nr.19/2000), ci cu mult după expirare acestuia şi chiar după recalcularea pensiei reclamantului conform O.U.G. nr.4/2005.

Această situaţie a generat o confuzie în reprezentarea reclamantului, cu privire la drepturile pe care ar trebui să le primească, dată fiind cronologia atipică a deciziilor de recalculare prin care se fructifică stagiile ulterioare respectiv, datele privind activitatea în muncă anterior ieşirii la pensie.

Astfel, prin cererile de recalculare nr.9405/11.08.2005 şi nr.5025/EV /27.07.2005 (filele 31 şi 32 dosar) reclamantul a solicitat valorificarea unor informaţii care nu au fost consemnate în carnetul de muncă (drepturi salariale şi diferite sporuri) pentru perioadele anterioare deschiderii dreptului de pensie - 01.02.2001.

În mod firesc, faţă de prevederile art.7 alin.3. din O.U.G. nr.4/2005 aceste drepturi au putut fi acordate petentului „de la data plăţii drepturilor recalculate” (adică 01.12.2005), astfel cum este stabilit în alin.6 al aceluiaşi articol.

Drept urmare, s-a emis decizia nr.(...)/01.08.2006 (fila 22 dosar) prin care s-a recalculat punctajul mediu anual cuvenit reclamantului la 3,01533, făcându-se din nou, aplicarea prevederilor art.6 alin.2 din OUG nr.4/2005; de asemenea, s-a menţionat că punctajul mediu anual anterior recalculării (şi pensia corespunzătoare) erau de 3,83209 respectiv 1133 lei.

Spre diferenţă, prin cererea nr.25301/19.10.2005 (fila 19 dosar) reclamantul a solicitat valorificarea perioadei dintre 11.10.2004–11.11.2005 lucrată după pensionare (conform adeverinţelor nr. 8988/18.10.2005 şi nr. 9123/19.10.2005 eliberate de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală).

Deoarece perioada vizată era ulterioară deschiderii drepturilor iniţiale - 07.02.2001 – astfel încât nu se mai aplicau dispoziţiile art.7. alin.3 şi 5 din O.U.G. nr.4/2005 (care se referă exclusiv la venituri sau stagii realizate până la 01.04.2001), această cerere a fost analizată şi soluţionată ca una obişnuită de recalculare.

Or, regimul juridic al cererii de recalculare este guvernat de disp.art.169 din Legea nr.19/2000 conform căruia pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia (alin.1.), cererea de recalculare a pensiei urmând aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.

Însă, esenţial pentru cazul de faţă, pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare (alin.3).

Astfel, s-a emis (este drept, extrem de târziu), decizia nr.(...)/16.04.2007 ce are la bază cererea de recalculare nr.25301/19.10.2005 (menţiune expresă din decizie) prin care s-a stabilit un punctaj mediu anual de 3,88280, în plata de la 01.11.2005, căruia îi corespundea o pensie de 1148 lei lunar.

Acest punctaj mediu anual - care avea în vedere adăugarea perioadei 2004-2005 - a fost în plată doar până la 01.12.2005 când a intervenit recalcularea conform Legii nr.19/2000 a pensiei reclamantului avându-se în vedere întreaga activitate în muncă.

Drept urmare, în mai 2007, s-a achitat reclamantului, cu titlu de plăţi restante, suma de 155 lei reprezentând diferenţa dintre pensia achitată şi cea cuvenită pentru luna noiembrie 2005 dar şi pentru lunile decembrie 2006 - mai 2007. Aceasta, deoarece în luna decembrie 2006 valoarea punctajului mediu anual înmulţind cu valoarea punctului de pensie a depăşit suma de 1133 lei (care în urma emiterii deciziei din 16.04.2007 a devenit 1148 lei).

Se explică astfel de ce punctajul mediu anual de 3,88280 s-a aflat în plată doar până la 01.12.2005; de altfel, pentru stagiul adăugat 2004 - 2005, pârâta a pornit calculul de la un punctaj mediu anual de 3,83209 care este tocmai punctajul mediu anual stabilit prin efectul legii nr.3/1977 şi care este cel menţionat în prima decizie de plată a O.U.G. nr.4/2005, cea emisă la 30.11.2005.

Faţă de această situaţie, constatându-se că nu există nici o diferenţă între pensia efectiv achitată reclamantului şi cea cuvenită conform punctajului mediu anual de 3,01533, a fost respinsă acţiunea ca neîntemeiată.

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs reclamantul.

În motivarea recursului său reclamantul a arătat următoarele: solicită ca pârâta să pună în aplicare decizia nr. (...)/16.04.2007 emisă de pârâtă şi plata drepturilor corespunzătoare unui punctaj mediu anual de 3,88789 întrucât această decizie este ultima emisă, iar punctajul în plată în prezent este de 3,01533.

La cererea de recurs a ataşat decizia de pensie la care a făcut referire şi copia a trei cupoane de pensie.

Intimata a formulat întâmpinare în care a arătat că recursul este nefondat întrucât cererea nr. 25301/19.10.2005 prin care s-a solicitat valorificarea perioadei 11.10.2004 – 11.11.2005 are un alt regim juridic, fiind supusă prevederilor art. 169 din Legea nr. 19/2000 iar punctajul determinat ca urmare a acestei cereri a fost în plată până la 01.12.2005 când a intrat în plată punctajul determinat în baza OUG nr. 4/2005.

În cauză nu s-au administrat alte probatorii.

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Astfel cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond, urmare a cererii de valorificare a unui stagiu de cotizare suplimentar, cerere formulată în 19.10.2005, a fost emisă decizia nr. (...)/16.04.2007 în care s-a stabilit un punctaj mediu anual de 3,8878. Este adevărat că aceasta este ultima decizie emisă însă această împrejurare, contrar susţinerilor recurentului, nu are relevanţă.

Astfel, fiind vorba de o decizie de recalculare a punctajului mediu anual, retroactiv, are relevanţă perioada pentru care punctajul a fost recalculat iar nu data emiterii deciziei.

Or, deşi decizia a fost emisă cu o mare întârziere faţă de data depunerii cererii pe care o soluţionează, ea priveşte o perioadă anterioară recalculării pensiilor în baza OUG nr. 4/2005.

În cuprinsul deciziei se stabileşte că drepturile recalculate sunt acordate începând cu 01.11.2005.

Este deci vorba de o recalculare a punctajului mediu anual existent în plată anterior recalculării pensiei în baza OUG nr. 4/2005.

Urmare aplicării OUG nr. 4/2005,începând cu 01.12.2005 a fost stabilit în favoarea recurentului un punctaj mediu anual de 2,7123 prin decizia din 30.11.2005 iar ulterior acest puncta a fost recalculat prin decizia din 01.08.2006 prin care s-a stabilit punctajul de 3,01533 tot de la data de 01.12.2005.

Aşadar, prin decizia nr. (...)/16.04.2007 nu s-a recalculat punctajul obţinut prin aplicarea OUG nr. 4/2005 de 2,7123 puncte sau de 3,01533 puncte ci punctajul de 3,83209 stabilit şi aflat în plată până la 01.12.2005 când a fost stabilit punctajul în baza OUG nr. 4/2005 prin recalculare potrivit prevederilor acestui act normativ.

Pentru acest motiv punctajul de 3,8878 a fost aplicat retroactiv doar pentru perioada 01.11 – 01.12.2005, la această din urmă dată devenind aplicabil punctajul stabilit în baza OUG nr. 4/2005 de 3,01533, cu respectarea prevederilor referitoare la păstrarea în plată a pensiei în cuantum mai mare.

Pentru luna noiembrie 2005 pensia a fost astfel stabilită la 1.149 lei faţă de 1.133 lei cât a fost în plată în acea lună, diferenţa fiind de 16 lei.

Faţă de punctajul mediu anual de 3,01533 stabilit în baza OUG nr. 4/2005, valoarea pensiei în plată de 1.149 lei era egalată la o valoare a punctului de pensie de 381,05 lei . Or,în decembrie 2006 valoarea punctului de pensie a devenit 396,2 lei, astfel încât, având în vedere impozitul pe venit aplicat, în luna mai 2007 (după recalcularea punctajului stabilit în baza OUG nr. 4/2005 şi majorarea la 3,01533 puncte retroactiv începând cu 01.12.2005) pârâta a plătit suma de 155 lei cu titlu de drepturi restante aşa cum rezultă din situaţia plăţilor prezentată de intimata pârâtă. Reclamantul nu a propus probe pentru a dovedi că suma plătită cu titlu de drepturi restante nu a fost calculată corect (cum ar fi o expertiză contabilă, propunând doar proba cu înscrisuri la termenul din 28.11.2008 în faţa instanţei de fond) astfel cum impun prevederile art. 1169 din Codul civil.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 312 Cod.pr.civ. se va respinge recursul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge recursul civil formulat de recurentul reclamant J. E., domiciliat în C,(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 6/09.01.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în(...), judeţul C, ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06.10.2009.

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

 

 

(...) (...)

 

 

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jud.fond : M.H.; G.M.

Tehnored.dec.Jud.(...) R./22.10.2009

Tehnored.disp.gref.RD/2ex/23.10.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑