• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 162/R-CA din data 2010-02-03
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Operator date 3918

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 162/R-CA

Şedinţa publică din 03 Februarie 2010

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare recursul civil declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A, cu sediul în Piteşti, b-dul I.C. (...), nr.38, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.1351/AS din 2 noiembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimat fiind reclamantul T. D., domiciliat în Piteşti,(...), Bl.11, Sc.A, Ap.3, judeţul A.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns consilier juridic Ş. D. pentru recurenta-pârâtă Casa Judeteana de Pensii A, conform delegaţiei de la dosar, lipsă fiind intimatul-reclamant T. D..

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de la plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la dosarul cauzei s-a depus întâmpinare, prin Serviciul de registratură al instanţei, formulată de intimatul-reclamant T. D., comunicată în şedinţă părţii adverse.

Consilier juridic Ş. D. arată că a luat cunoştinţă de conţinutul întâmpinării şi că nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acestuia.

Consilier juridic Ş. D., având cuvântul pentru recurenta-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii A admiterea recursului, aşa cum a fost formulat, şi modificarea sentinţei, în sensul respingerii contestaţiei.

În motivarea apărării, arată că instanţa de fond în mod greşit a dispus modificarea drepturilor de pensie, fără să aibă în vedere dispoziţiile OUG nr.4/2005 care prevăd că aceste drepturi pot fi modificate la cerere, numai în cazul în care aceasta este însoţită de documente justificative.

De asemenea, precizează că intimatul a fost angajat al C.F.R. şi nu a lucrat în unităţi miniere, astfel încât, în mod greşit, instanţa de fond a avut în vedere stagiul de cotizare de 20 de ani.

C U R T E A :

 

Asupra recursului civil de faţă:

Constată că, prin acţiunea înregistrată la data de 04.06.2009 reclamantul T. D. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii A, solicitând obligarea acesteia să emită o decizie de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă, în care la stabilirea punctajului mediu anual să fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, precum şi obligarea pârâtei la plata diferenţelor de drepturi de pensie de la data de 10.06.2006 (termenul general de prescripţie de la data depunerii acţiunii).

În motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut că drepturile iniţiale de pensie i-au fost stabilite prin decizia nr.(...)/30.12.1994 emisă de Oficiul de Pensii C, iar în prezent dosarul de pensionare este transferat la Casa Judeţeană de Pensii A. La data de 21.05.2009 a solicitat pârâtei recalcularea pensiei cu utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 ani, invocând în acest sens decizia nr.40/22.09.2008 pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, prin care a fost admis recursul în interesul legii şi s-a stabilit că dispoziţiile art.77 alin.(2) raportat la art.43 alin.(1) şi alin.( 2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, se interpretează în sensul că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 şi care au desfăşurat activitate în grupe speciale de muncă este cel reglementat de art.14 din Legea nr.3/1977. Reclamantul a mai subliniat faptul că nu contestă decizia de recalculare, ci solicită obligarea pârâtei la recalcularea pensiei potrivit unui stagiu de cotizare de 20 de ani.

La data de 10.09.2009 pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii pentru următoarele considerente:

- prin decizia nr.(...)/29.12.1994 a D.M.P.S. C reclamantul a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă conform Legii 3/1977;

- la 31.08.2005 reclamantul a beneficiat de recalcularea drepturilor de pensie potrivit H.G. nr.1550/2004 şi O.U.G. nr.4/2005, iar prin emiterea deciziilor din 04.04.2006, 07.05.2007 şi 17.09.2008 drepturile de pensie recalculate ale acestuia au fost modificate în raport de noile documente prezentate de către reclamant;

- prin adresa nr.2804/06.10.2008 C.J.P C a înaintat dosarul de pensie la C.J.P. A având în vedere faptul că reclamantul şi-a stabilit domiciliul în judeţul A, iar în acest sens s-a emis de către pârâtă decizia nr.(...)/20.10.2008 care cuprinde datele din ultima decizie de pensie emisă de către C.J.P. C;

- această decizie a rămas definitivă prin necontestare;

- la data de 21.05.2009 reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani, însă modificarea drepturilor de pensie recalculate prin aplicarea unui alt stagiu complet de cotizare se poate face numai în condiţiile în care solicitantul depune alte acte doveditoare de natură să modifice elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat.

T r i b u n a l u l A r g e ş, prin sentinţa civilă nr.1351/AS/02.11.2009, a admis acţiunea şi a obligat pe pârâtă să emită reclamantului o nouă decizie de pensie prin care să recalculeze drepturile de pensie ale acestuia începând cu data de 10.06.2006, folosindu-se un stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Totodată, pârâta a mai fost obligată să plătească reclamantului sumele reprezentând diferenţa dintre pensia cuvenită potrivit acestei sentinţe şi pensia efectiv încasată, începând cu data de 10.06.2006 până la zi.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele:

Prin decizia nr.(...)/29.12.1994 a D.M.P.S. C reclamantul a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă conform dispoziţiilor Legii nr.3/1977, iar ulterior, la 31.08.2005, acesta a beneficiat de recalcularea drepturilor de pensie potrivit H.G. nr.1550/2004 şi O.U.G. nr.4/2005.

Casa Judeţeană de Pensii C a emis reclamantului, la 04.04.2006, 07.05.2007 şi respectiv la 17.09.2008, alte decizii de pensie prin care drepturile de pensie recalculate au fost modificate raportat la noile documente prezentate de către acesta.

Ţinând seama de faptul că reclamantul şi-a stabilit domiciliul în judeţul A, C.J.P C a înaintat dosarul de pensie al reclamantului Casei Judeţene de Pensii A, cu adresa nr.2804/06.10.2008.

Pentru a fi posibilă preluarea datelor reclamantului în baza de date a Casei Judeţene de Pensii A s-a emis de către aceasta din urmă decizia nr.(...)/20.10.2008 care cuprinde datele din ultima decizie de pensie a reclamantului, emisă de către C.J.P. C.

Nefiind contestată în termen, această decizie a rămas definitivă.

La data de 21.05.2009, reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani.

Tribunalul a apreciat că solicitarea reclamantului este întemeiată pentru următoarele considerente:

După cum s-a menţionat, reclamantul a fost înscris la pensie în temeiul Legii nr.3/1977, iar H.G. nr.267/1990 – de acordare a unor drepturi personalului din industria minieră legea specială, se completează cu dreptul comun, respectiv cu Legea nr.3/1977. Această lege a fost menţionată pe decizie ca bază legală pentru calculul drepturilor băneşti.

Odată stabilit că nu se aplică dispoziţiile de drept comun cu privire la reducerea vârstei de pensionare pentru cazul special al personalului din minerit, se poate concluziona că este vorba de o înscriere la pensie în baza H.G. nr.267/1990

Recalcularea a operat în baza H.G. nr.1550/2004 şi a O.U.G. nr.4/2005, reclamantul fiind pensionat în anul 1994, în baza unor acte normative anterioare Legii nr.19/2000, respectiv în baza H.G. nr.267/1990, completată cu Legea nr.3/1977.

În aplicarea prevederilor H.G. nr.1550/2004, Normele Tehnice întocmite de C.N.P.A.S. au stabilit la punctul A 4.5, fără a distinge după anul sau perioada pensionării, că în situaţia pensiilor stabilite potrivit H.G. nr.267/1990, stagiul complet de cotizare ce se va utiliza la determinarea punctajului mediu anual este de 20 de ani pentru persoanele care au desfăşurat activitate în locuri de muncă în subteran.

Astfel, contestatorul îndeplineşte condiţiile enunţate, beneficiind de un stagiu de cotizare redus la 20 de ani, stabilit tocmai în considerarea specificului activităţii în minerit.

Având în vedere practica neunitară la nivelul instanţelor de judecată la data de 22 septembrie 2008, Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, a soluţionat recursul în interesul legii promovat de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie.

Astfel, prin decizia nr.40/22.09.2008, admiţându-se recursul în interesul legii s-a stabilit că „Dispoziţiile art.77 alin.(2) raportat la art.43 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, se interpretează în sensul că stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 şi care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă este cel reglementat de art.14 din Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială”.

Potrivit art.329 alin.3 Cod procedură civilă, soluţia pronunţată în acest recurs în interesul legii este obligatorie pentru toate instanţele.

Având în vedere aceste considerente, tribunalul a admis acţiunea cu consecinţa obligării pârâtei să emită reclamantului o nouă decizie de pensie prin care să recalculeze drepturile de pensie ale acestuia începând cu data de 10.06.2006, folosindu-se un stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Potrivit principiului accesorium sequitur principalae, pârâta a fost obligată să plătească reclamantului sumele reprezentând diferenţa dintre pensia cuvenită potrivit acestei sentinţe şi pensia efectiv încasată, începând cu data de 10.06.2006 până la zi.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs, în termen legal, pârâta Casa Judeţeană de Pensii A criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub motivele de recurs prevăzute de art.304 pct.9 şi 3041 Cod procedură civilă arătând, în esenţă, următoarele:

- instanţa de fond nu a avut în vedere dispoziţiile art.7 al.3 din O.U.G. nr.4/2005, potrivit cărora decizia de pensionare poate fi modificată la cerere, în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare;

- prin contestaţia sa, contestatorul a precizat că nu înţelege să conteste deciziile emise în baza H.G. nr.1550/2004 şi O.U.G. nr.4/2005, astfel că acestea au rămas definitive şi nu pot fi modificate decât în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale, respectiv art.7 al.3 din O.U.G. nr.4/2005;

- în mod greşit a apreciat instanţa de fond că drepturile de pensie ale contestatorului pot fi recalculate prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, în condiţiile în care tribunalul a fost în eroare cu privire la situaţia contestatorului, acesta desfăşurând activitatea, potrivit înregistrărilor din carnetul de muncă, în cadrul Regionalei D. Ferate Române – E. N. şi nu în minerit cum s-a reţinut greşit, iar pe decizia de pensie nr.(...)/29.12.1994 a D.M.P.S. C nu s-a făcut menţiunea că drepturile contestatorului s-au stabilit în baza H.G. nr.267/1990 – cum greşit a reţinut tribunalul;

- instanţa a interpretat greşit decizia nr.40/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, apreciind că prin aceasta s-a prevăzut că persoanele care s-au înscris la pensie cu reducerea vârstei de pensionare, potrivit art.14 din Legea nr.3/1977, beneficiază de stagiul complet de cotizare prevăzut de aceste dispoziţii legale;

- pentru activitatea sa contestatorul a beneficiat de majorarea punctajelor anuale, conform O.U.G. nr.100/2008, iar utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani ar avea ca efect avantajarea acestuia faţă de ceilalţi pensionari care au fost înscrişi la pensie în baza unor legi speciale.

Prin întâmpinarea formulată în cauză reclamantul a solicitat respingerea recursului ca nefondat cu motivarea că recurenta a utilizat greşit stagiul complet de cotizare de 30 ani, a invocat greşit aplicarea art.8 al.2 din Legea nr.3/1977, a confundat condiţiile de muncă prevăzute de Legea nr.3/1977 cu locurile de muncă în condiţii speciale conform Legii nr.19/2000 modificată şi a interpretat greşit dispoziţiile deciziei nr.40/22.09.2008 pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii.

Recursul este fondat.

Motivele de recurs întemeiate pe dispoziţiile art.304 pct.9 şi 3041 Cod procedură civilă sunt fondate pentru că, pe de o parte, instanţa de fond reţine o situaţie de fapt cu ignorarea menţiunilor din carnetul de muncă al reclamantului, care nu a lucrat în minerit, iar pe de altă parte, legea a fost aplicată la o altă situaţie de fapt decât cea reală.

În acest sens, tribunalul a avut în vedere în toate considerentele ce fundamentează şi explică sentinţa recurată, că activitatea reclamantului s-a desfăşurat în minerit şi nu în cadrul Regionalei D. Ferate Române – E. N., şi mai mult decât atât, a reţinut greşit că acesta s-a pensionat în baza H.G. nr.367/1990.

Trebuie reţinut şi faptul că, prin sentinţa recurată, pârâta a fost obligată la emiterea unei noi decizii reclamantului fără ca instanţa de fond să se raporteze la dispoziţiile art.5 din Legea nr.262/2008 ce modifică art.5 şi 7 din O.U.G. nr.4/2005 şi deci fără să aibă în vedere condiţiile în care pot fi modificate drepturile de pensie ale reclamantului, stabilite prin decizia nr.(...)/20.10.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii A.

Procedând în acest fel, practic, instanţa de fond a soluţionat cauza fără a analiza fondul acesteia, situaţie reglementată de dispoziţiile art.312 al.5 Cod procedură civilă.

În consecinţă, curtea, în baza art.312 al.1 şi 5 Cod procedură civilă va admite recursul de faţă, va casa sentinţa recurată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, în condiţiile art.315 al.1 şi 3 Cod procedură civilă şi cu respectarea Deciziei nr.XXI/12.06.2006, pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul formulat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A, cu sediul în Piteşti, str. I.C. (...), nr.38, judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.1351/AS din data de 02.11.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimat fiind reclamantul T. D., domiciliat în Piteşti,(...), (...) .A, .3, judeţul A.

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03 februarie 2010, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – Secţia Civilă, pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...), (...) (...), (...) (...),

 

Grefier,

(...) (...)

Red.L.T.

Tehnored.V.S.

Ex.6/18.02.2010.

Jud.fond: N.D..

C.E..

Toate spetele


Sus ↑