• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 4748 din data 2009-07-09
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

 

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 4748

Şedinţa publică de la 09 Iulie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...)a (...) B.

 

***************************

 

Pe rol, judecarea recursului formulat de reclamantul U. J., împotriva sentinţei nr. 13 din 13 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimat CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII O, având ca obiect obligaţie de a face.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns recurentul reclamant U. J., lipsind intimata pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII O.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat cererea formulată de intimata pârâtă CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII O, prin care solicită judecarea cauzei în lipsă potrivit dispoziţiilor art. 242 Cod procedură civilă, după care;

Instanţa, constatând cauza în stare de soluţionare, a acordat cuvântul asupra recursului.

Recurentul reclamant U. J., a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii şi obligarea intimatei să recalculeze pensia.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă :

Prin sentinţa civilă nr.13 din 13 ianuarie 2009, pronunţată în dosar nr(...), T r i b u n a l u l O l t a respins acţiunea formulată de reclamantul U. J., în contradictoriu cu pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII O.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că reclamantul este pensionar de limită de vârstă, începând cu data de 01.02.2001, potrivit dispoziţiilor Legii nr 3/1977, iar în urma procesului de evaluare a pensiilor, pensia i-a fost recalculată potrivit dispoziţiilor Legii 19/2000, prin decizia nr 156.516/2006.

Ulterior, prin deciziile din data de 07.02.2008 şi 11.07.2008 reclamantului i-a fost recalculată pensia, prin valorificarea mai multor sporuri ca urmare a adeverinţelor depuse la pârâtă .

Avându-se în vedere solicitarea reclamantului de a i se valorifica salariile brute din adeverinţa nr.1460/08.08.2006 eliberată de SC S. SA C şi adeverinţa emisă de SC F.SA B nr.B./6.12.2006, instanţa a reţinut că reclamantul nu a făcut dovada depunerii acestora la pârâtă, printr-un număr de înregistrare .Astfel, s-a apreciat că aceste adeverinţe sunt acte noi, care se referă la calculul unor drepturi de pensie şi ca urmare trebuie depuse la pârâtă pentru ca aceasta să determine drepturile solicitate .

Faţă de această situaţie s-a apreciat că acţiunea reclamantului este prematur formulată şi ca urmare a respins-o.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs contestatorul U. J. criticând soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate şi netemeinicie, întrucât în mod greşit i-a fost respinsă contestaţia ca prematur introdusă, în condiţiile în care acesta a depus dovezi din care rezultă că s-a adresat cu cerere către Casa Judeţeană de Pensii O pentru a-i fi recalculată pensia prin valorificarea mai multor sporuri ca urmare a adeverinţelor depuse la intimată.

Recursul este fondat.

Potrivit art. 4 alin. 3 din OUG 4/2005 sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care potrivit legislaţiei anterioarei datei de 1 aprilie 2001 au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi se utilizează la determinarea punctajului mediu anual, se dovedesc prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverinţele întocmite conform legii, eliberate de angajatori, care poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi corectitudinea acestora.

Potrivit art. 11 alin. 3 din Decretul 92/1976 în situaţia stabilirii vechimii în muncă în cazul lipsei actelor oficiale, actele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.

Din aceste dispoziţii legale rezultă că la stabilirea vechimii în muncă şi la determinarea punctajului mediu anual, pot fi luate în calcul adeverinţele emise de unitate şi care atestă perioada desfăşurată de recurent într-o anumită activitate. Acestea adeverinţe reprezintă acte ce produc efecte juridice, iar unitatea angajatoare poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi corectitudinea informaţiilor cuprinse în acestea.

Criticile formulate de recurentul reclamant sunt întemeiate având în vedere faptul că acesta a făcut dovada înregistrării la Casa Judeţeană de Pensii O a cererii sale de recalculare a pensiei cu luarea în considerare a adeverinţelor menţionate în contestaţia introductivă. Astfel, din adresa nr. 5609 din 10 februarie 2009,(fila 13 dosar recurs), înaintată de Casa Judeţeană de Pensii O rezultă că recurentul – contestator a depus la această instituţie cerere de recalculare a pensiei în baza adeverinţelor nr.A 3771 din 6 decembrie 2006 eliberată de SC F. SA B şi adeverinţa nr. 2290 din 10 august 2006 eliberată de SC S. C, depuse de recurentul – recalamant prin cererea înregistrată la nr. 9923 din 19 februarie 2007.

Faţă de această situaţie se apreciază că în mod greşit a fost respinsă acţiunea formulată, astfel că în baza art. 312 Cod pr.civilă se va admite recursul, se va modifică sentinţa civilă în sensul că admite acţiunea. Va fi obligată pârâta să recalculeze pensia cuvenită reclamantului prin luarea în calcul a veniturilor suplimentare arătate în adeverinţa nr. 102/1460/08.08.2006 emisă de SC S. SA C si cu nr. B./06.12.2006 emisă de SC F. SA B.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul formulat de reclamantul U. J., împotriva sentinţei nr. 13 din 13 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII O.

Modifică sentinţa civilă în sensul că admite acţiunea.

Obligă pârâta să recalculeze pensia cuvenită reclamantului prin luarea în calcul a veniturilor suplimentare arătate în adeverinţa nr. 102/1460/08.08.2006 emisă de SC S. SA C si cu nr. B./06.12.2006 emisă de SC F. SA B.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Iulie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...)a (...) B.

 

 

 

14.07.2009

Red.jud.C.(...)

3 ex./AS

j.f. I.E.

I.N.

Toate spetele


Sus ↑