• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 986R din data 2010-02-24
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

 

(6802/2009)

DECIZIA CIVILĂ NR. 986/R

Şedinţa  publică de la 24.02.2010

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) D.

GREFIER F. E. D.

 

Pe rol soluţionarea recursului declarat de recurenţii-reclamanţi G. B. şi E. E. E. B. împotriva sentinţei civile nr.6322/16.10.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i-Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr.21689/3/AS/2009 în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, CASA DE PENSII A SECTORULUI 1, CASA DE PENSII A SECTORULUI 3 şi M I N I S T E R U L P U B L I C-PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î N A L T A C U R T E DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurenţii-reclamanţi personal, lipsă fiind intimaţii-pârâţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat ori înscrisuri noi de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe cererea de recurs.

Recurenţii-reclamanţi solicită admiterea recursului şi obligarea M i n i s t e r u l u i P u b l i c să elibereze adeverinţe prin care să se includă sporul de 50% aşa cum a statuat Î N A L T A C U R T E de Casaţie şi Justiţie. Susţin că instanţa de fond a greşit întrucât nu au formulat o acţiune în constatare ci în realizarea dreptului. Depun la dosar concluzii scrise. Recurentul-reclamant G. B. solicită obligarea intimaţilor-pârâţi la plata cheltuielilor de judecată, potrivit biletelor de transport pe care le depune la dosar.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

CURTEA,

 

Deliberand asupra recursului de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinţa civilă nr.6322/16.10.2009 T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i-Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, a admis excepţia inadmisibilităţii capătului principal privind constatarea dreptului la sporul de 50% la data pensionării, a respins capătul principal de cerere formulată de reclamanţii G. B. şi E. E. E. B. în contradictoriu cu pârâţii M I N I S T E R U L P U B L I C -Parchetul de pe lângă Î N A L T A C U R T E de Casaţie şi Justiţie, Casa de Pensii a Municipiului B, Casa de Pensii a Sectorului 1, Casa de Pensii a Sectorului 3, ca inadmisibil şi a respins celelalte capete de cerere ca neîntemeiate.

Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca reclamanţii sunt foşti magistraţi pensionaţi.

Astfel reclamantul G. B. beneficiază de pensie de serviciu începând cu data de 26.02.2001 în baza deciziei nr.(...) din 8.03.2001 emisa de Casa de Pensii Sector 1, reclamantul E. E. E. B. beneficiază de pensie de serviciu începând cu 26.02.2001 în baza deciziei nr.(...) din 23.03.2001 emisă de Casa Locală de Pensii Sector 3.

Obiectul principal al cererii reclamanţilor îl constituie constatarea dreptului la sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuroposihică la data pensionării.Reclamanţii au solicitat sa se constate existenta in patrimoniul lor a dreptului la sporul de suprasolicitare neuropsihica la data pensionarii însă apreciind că este vorba de o acţiune in constatare şi caracterul imprescriptibil, instanţa a respins excepţia prescrierii dreptului la acţiune invocata de parata Parchetul de pe langa Î N A L T A C U R T E de Casaţie si Justiţie.

Instanţa a apreciat că, fiind vorba de o acţiune în constatarea existenţei unui drept, devin incidente în speţă dispoziţiile art. 111 Cod procedură civilă ce prevăd că partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului.

Aşadar acţiunea în constatare are caracter subsidiar faţă de exercitarea acţiunii în realizare.

Nefiind întrunită condiţia inexistenţei unei căi în realizarea dreptului reclamanţilor instanţa a apreciat că cererea reclamanţilor de constatare a existenţei în patrimoniul lor a sporului de 50% apare ca inadmisibilă.

Întrucât celelalte două capete de cerere privind obligarea Parchetului de pe lângă Î N A L T A C U R T E de Casaţie şi Justiţie la calcularea şi comunicarea către casa de pensii a veniturilor modificate care au stat la baza de calcul a pensiei de serviciu prin care să se includă şi sporul de 50% de la data pensionării şi cel privind obligarea D. la recalcularea pensiei de serviciu în raport de veniturile calculate şi comunicate de la Parchetul de pe lângă Î N A L T A C U R T E de Casaţie şi Justiţie sunt capete accesorii celui principal, urmând soarta acestuia din urmă, instanţa a respins şi pretenţiile formulate în aceste două capete de cerere.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs motivat în termen legal recurenţii G. B. şi E. E. E. B., criticând soluţia pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului, recurenţii au arătat că instanţa de judecată a reţinut greşit că obiectul principal al cererii ar fi constatarea existenţei dreptului la sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică deşi au cerut, fară echivoc, recalcularea pensiei de serviciu, ceea ce evident nu se putea efectua decât printr-o acţiune în realizarea dreptului.

Mai arată că scopul urmărit reiese şi din răspunsul la întâmpinarea M i n i s t e r u l u i P u b l i c (dos. Nr(...) al Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I, Secţia a VIII-Contencios Administrativ şi Fiscal, fila 3 pct. III), unde a arătat, din nou, că acţiunea sa are ca obiect recalcularea pensiei de serviciu în cadrul unei litigiu de asigurări sociale şi nu de muncă.

Acţiunea în ansamblul ei trebuia să fie considerată ca o acţiune principală în realizarea dreptului la sporul de 50% arătând că, prin decizia nr. 21/10.03.2008 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a statuat că normele ce reglementează acordare sporului tuturor magistraţilor au produs şi produc în continuare efecte juridice ce au supravieţuit dispoziţiilor de abrogare cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000.

Apreciază că dispoziţiile art. 111 C.p.c, care tratează aparte acţiunea în constatare, nu erau aplicabile deoarece acţiunea sa avea în esenţa şi finalitatea sa, caracterul unei acţiuni în realizarea dreptului, prin care a urmărit recalcularea pensiei. Susţin că instanţa de fond a reţinut în mod greşit că obiectul principal al acţiunii ar fi constatarea existenţei dreptului la acest spor, calificând eronat cererile de recalculare a pensiei accesorii ale acţiunii principale.

Procedând în acest mod instanţa a reţinut pe de o parte, greşit caracterul acţiunii sale ca fiind o acţiune în constatarea dreptului, iar pe de altă parte, a tratat capetele de cerere privind recalcularea pensiei ca accesorii ale acţiunii principale.

Pe baza acestei motivări contradictorii şi greşite, instanţa a respins ca inadmisibilă acţiunea în constatarea existenţei dreptului, susţinând că pot cere realizarea dreptului, iar capetele de cerere referitoare la recalcularea pensiei le-a considerat eronat accesorii ale acţiunii principal, respingându-le ca neîntemeiate, invocând principiul „accesoriul urmează soarta principalului”.

S-a concluzionat că prin această soluţie instanţa le-a închis orice cale de realizare a dreptului la recalcularea pensiei de serviciu, nesocotind astfel, prevederile art. 304 pct. 9 C.p.c.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, prin prisma criticilor invocate de către recurenti, încadrate în motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.7,8 şi9 Cod procedură civilă, Curtea reţine următoarele:

Recurentii au investit instanta de fond cu o cerere prin care au solicitat in contradictoriu cu pârâţii M I N I S T E R U L P U B L I C -Parchetul de pe lângă Î N A L T A C U R T E de Casaţie şi Justiţie, Casa de Pensii a Municipiului B, Casa de Pensii a Sectorului 1, Casa de Pensii a Sectorului 3 sa se constate dreptul acestora la sporul de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica la data pensionarii, pentru includerea lui in baza de calcul a pensiei si plata diferentelor rezultate, actualizate cu indicele de inflatie, obligarea M i n i s t e r u l u i P u b l i c sa comunice casei de Pensii veniturile modificate in care sa includa sporul respectiv si obligarea CNPAS si Casei de Pensii a Municipiului B, Casei de Pensii a Sectorului 1, Casei de Pensii a Sectorului 3 la recalcularea pensiei de serviciu in raport de veniturile comunicate de M I N I S T E R U L P U B L I C si la plata diferentelor de pensie de la data pensionarii in continuare, actualizate cu indicele de inflatie.

Instanta de fond a calificat cererea de chemare in judecata ca fiind o actiune in constatare, motiv pentru care a respins-o ca inadmisibila in conditiile art.111 Cod procedura civila.

Din sustinerile reclamantilor expuse in cadrul motivarii cererii introductive de instanta, Curtea constata ca, in fapt, scopul urmarit de reclamanti era recalcularea drepturilor de pensie prin includerea in baza de calcul a sporului de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica si plata diferentelor rezultate de la data pensionarii, actualizate cu indicele de inflatie.

Acest fapt rezulta clar din dezvoltarea motivarii, dar si din concluziile din actiunea initiala(fila 3 dosar fond), unde reclamantii solicita „obligarea paratilor M I N I S T E R U L P U B L I C Parchetul de pe langa Inalta C de Casatie si Justitie sa recalculeze si sa comunice caselor de pensii veniturile modificate care au stat la baza de calcul a pensiei de serviciu, in care sa includa sporul de 50% de la data pensionarii(1 iunie 2003, respectiv 1 martie 2001), actualizate cu indicele de inflatie; CNPAS, Casa de Pensii a Municipiului B, casele locale de pensii Sector 1 si 3 la recalcularea pensiei de serviciu in raport de veniturile comunicate de M I N I S T E R U L P U B L I C, precum si la plata diferentelor de pensie incepand de la data pensionarii si in continuare, actualizate cu indicele de inflatie”.

Mai mult, pe parcursul solutionarii cauzei, la termenul de la 03.03.2009, reclamantii au depus la dosar note scrise in care au precizat expres ca obiectul actiunii este recalcularea pensiei de serviciu prin includerea in baza de calcul a sporului de 50%(fila 36 dosar fond).

In aceste conditii, calificarea data de instanta de fond actiunii formulate in sensul a aceasta este o actiune in constatare nu este corecta, reclamantii investind instanta cu o actiune in realizare avand ca obiect obligarea M i n i s t e r u l u i P u b l i c sa comunice caselor de pensii veniturile care au constituit baza de calcul a pensiei de serviciu in care sa includa sporul de 50% si recalcularea drepturilor de pensie prin includerea in baza de calcul a acestui spor.

Curtea retine ca, potrivit art.84 Cod procedura civila, in exercitiul rolului activ, instanta trebuie sa califice cererea in functie de scopul urmarit de reclamant, ea nefiind tinuta de denumirea pe care partea a dat-o cererii.

Calificarea actiunii o face instanta si nu partea care a introdus-o si pentru o corecta calificare Tribunalul nu trebuia sa se orienteze dupa sensul literal sau juridic al termenilor folositi, ci dupa cel pe care reclamantii au inteles sa-l atribuie acelor termeni, dupa natura dreptului si scopul urmarit prin exercitarea actiunii in justitie, cu atat mai mult cu cat, pe parcursul solutionarii cauzei, prin concluziile depuse inainte de inchiderea dezbaterilor, acestia au aratat expres ca solicita recalcularea pensiei de serviciu prin includerea in baza de calcul a sporului de 50%.

In fapt, obligarea M i n i s t e r u l u i P u b l i c sa comunice caselor de pensii veniturile care au constituit baza de calcul a pensiei de serviciu in care sa includa sporul de 50% si recalcularea pensiei reprezentau obiectul principal al actiunii si nu capete accesorii unei cereri in constatare.

Calificand gresit actiunea, Tribunalul a respins cererea ca inadmisibila, iar celelalte doua capete de cerere ca neintemeiate, fara a se pronunta pe fondul acestora, ci doar ca o consecinta a respingerii ca inadmisibil a capatului considerat principal.

In aceste conditii, Curtea constata ca in cauza devin incidente motivele de recurs prevazute de art.304 pct. 5 si 9 Cod procedura civila si, avand in vedere ca instanta de fond a solutionat cauza fara a intra in cercetarea fondului, in baza art.312 al.3 si 5 Cod procedura civila, va admite recursul si va casa sentinta recura cu trimitere spre rejudecare la aceeasi instanta.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul formulat de recurenţii-reclamanţi G. B. şi E. E. E. B. împotriva sentinţei civile nr.6322/16.10.2009 pronunţate de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i-Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr.21689/3/AS/2009 în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI B, CASA DE PENSII A SECTORULUI 1, CASA DE PENSII A SECTORULUI 3 şi M I N I S T E R U L P U B L I C-PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î N A L T A C U R T E DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE.

Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.02.2010.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

T. H. J. M. I. N. D.

 

 

GREFIER,

F. E. D.

 

 

Red/ Tehnored. M.C.

2 ex./17.03.2010

Jud.fond :A.U.

D.P.

Toate spetele


Sus ↑