• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale. Recurs

Hotararea nr. 93/R-CA din data 2010-01-22
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Operator date 3918

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA NR. 93/R-CA

Şedinţa publică din 22 Ianuarie 2010

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...), judecător

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...), preşedinte secţie

Grefier: B. E.

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII V, Rm.V,(...)-159, judeţul V, împotriva sentinţei civile nr.931 din 12 noiembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit recurenta-intimată şi intimata-contestatoare J. B..

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Curtea constată recursul în stare de judecată şi se retrage pentru deliberare.

 

C U R T E A:

 

Deliberând, asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 29 septembrie 2009, contestatoarea J. B. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.295/07.09.2009, emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii V, solicitând anularea acesteia şi obligarea intimatei să recalculeze pensia de urmaş ce i se cuvine în cuantumul prevăzut de lege.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că prin decizia contestată s-a dispus recuperarea sumei de 226 lei, reprezentând drepturi băneşti presupus încasate necuvenit pe perioada 01.07.2006 - 31.03.2009, la baza acesteia fiind invocată existenţa referatului nr.(...), al cărui conţinut nu-l cunoaşte.

Pensia de urmaş a fost încasată de contestatoare în baza deciziei emisă de aceeaşi intimată, iar aceasta nu i-a comunicat nicio decizie de recalculare a pensiei, ci numai decizia prin care se urmăreşte recuperarea unei sume de bani fără o motivare legală.

A mai arătat contestatoarea că din luna iunie 2009 intimata a reţinut din pensia ce i se cuvenea suma de 40 lei, fără justificare şi fără a i se remite suma reţinută, ca urmare a solicitării sale adresate acesteia în luna iulie 2009.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii V a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, arătând că suma de 226 lei reprezintă drepturi de pensie încasate necuvenit, ca urmare a efectuării cu întârziere a evaluării pensiei titularului decedat, aşa cum rezultă din referatul nr.(...)/02.07.2009. Această regretabilă întârziere se datorează unor probleme ale sistemului informatic. În urma acestei operaţiuni, efectuată în baza prevederilor H.G. nr.1550/2004, ale O.G. nr.4/2005 şi ale H.G. nr.1456/2005, punctajul rezultat pentru titularul decedat a fost mai mic decât punctajul aflat în plată, respectiv de 0,36100 puncte, faţă de 0,37500 puncte. În această situaţie, actualizările punctului de pensie trebuiau aplicate punctajului rezultat în urma evaluării, dar cu menţinerea cuantumului pensiei soţiei supravieţuitoare, aflate în plată la luna noiembrie 2005, aşa cum prevede H.G. nr.1456/2005. Întrucât actualizările valorii punctului s-au aplicat punctajului în plată, de 0,37500 puncte, acestea trebuind să fie aplicate la punctajul obţinut prin recalculare, de 0,36100 puncte, s-au încasat drepturi necuvenite.

Prin sentinţa civilă nr.931 din 12 noiembrie 2009, T r i b u n a l u l V â l c e a - Secţia Civilă a admis contestaţia formulată de contestatoarea J. B., a anulat decizia nr.295/2009 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii V şi a dispus recalcularea pensiei de urmaş la punctajul avut anterior - de 0.37500.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:

Potrivit înscrisurilor de la dosar, în dosarul de pensie nr.(...) s-a stabilit că petenta J. B. este îndreptăţită la o pensie de urmaş calculată la un punctaj de 0,37500.

Prin referatul nr.(...)/03.07.2009 s-a stabilit că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că J. B., pensionar C.J.P. V, cu dosar de pensie nr.(...), a încasat necuvenit drepturi de pensie în perioada 01.07.2006 – 31.03.2009, în sensul că s-a stabilit cuantumul pensiei prin aplicarea actualizării valorii punctului de pensie la punctajul mediu anual în plată anterior recalculării. În urma recalculării s-a stabilit un punctaj mediu anual de 0,36100 puncte, faţă de cel anterior în plată, de 0,37500.

Recalcularea s-a făcut în baza dispoziţiilor H.G. nr.1550/2004, O.U.G. nr.4/2005 şi H.G. nr.1456/2005, întârzierea acesteia datorându-se, potrivit susţinerilor intimatei, unor probleme ale sistemului informatic.

În urma acestei recalculări şi ca urmare a concluziilor din referatul menţionat anterior, intimata a emis decizia nr.295/07.09.2009 prin care s-a dispus recuperarea sumei de 226 lei, reprezentând drepturi de pensie încasate necuvenit în perioada 01.07.2006 – 31.03.2009.

Tribunalul a reţinut că această decizie este nelegală, fiind în contradicţie cu dispoziţiile legale invocate chiar de intimată în cuprinsul întâmpinării sale.

Astfel, potrivit art.6 alin.1 din O.U.G. nr.4/2005, „în vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalculării, punctajul mediu anual calculat potrivit art.4 se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata, în conformitate cu etapele prevăzute la art.3”.

Potrivit alin.2 al aceluiaşi articol, „în situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzută de Legea nr.19/2000, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta”.

De asemenea, potrivit art.1 alin.6 din H.G. nr.1456/2005, „potrivit prevederilor art.6 alin.(2) din O.G. nr.4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr.78/2005, în situaţia în care cuantumul pensiei din sistemul public aferent punctajului mediu anual rezultat ca urmare a aplicării prevederilor alin.(5) este mai mic decât cel cuvenit pentru luna noiembrie 2005, se menţine cuantumul cuvenit pentru luna noiembrie 2005”.

Aşadar, pensia de urmaş la care are dreptul contestatoarea în urma recalculării în baza acestor dispoziţii legale, în ipoteza în care punctajul mediu anual rezultat a fost mai mic decât cel anterior, este egală cu cea anterioară, până în momentul în care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzută de Legea nr.19/2000, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

În aceste condiţii, în mod greşit a stabilit intimata că J. B. a încasat necuvenit drepturi de pensie în perioada 01.07.2006 – 31.03.2009, emiţând o decizie nelegală.

Pentru aceste considerente, având în vedere şi dispoziţiile art.155 din Legea nr.19/2000, tribunalul a admis contestaţia şi a anulat decizia nr.295/2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii V, dispunând recalcularea pensiei de urmaş la punctajul avut anterior - de 0.37500.

Împotriva sentinţei civile nr.931/12 noiembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a – Secţia Civilă a declarat recurs, în termen legal, intimata Casa Judeţeană de Pensii V care a criticat hotărârea atacată pentru motivul că instanţa de fond a aplicat exclusiv în mod greşit doar prevederile art.6 alin.2 din O.G. nr.4/2005, text care nu este singurul incident în cauză, având în vedere că acesta trebuia coroborat cu dispoziţiile art.1 alin.3 din H.G. nr.1456/2005 privind recalcularea pensiilor de urmaş, aşa cum în fapt s-a învederat în întâmpinare la fond.

În dezvoltarea acestui motiv de recurs s-a precizat că dacă erau aplicate şi dispoziţiile H.G. nr.1456/2005 care reglementează în mod expres recalcularea pensiilor de urmaş, se putea observa că petenta a încasat drepturi de pensie necuvenite prin aplicarea actualizărilor valorii punctului de pensie la un punctaj mai mare decât cel obţinut în urma recalculării pensiei.

S-a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii.

Recurenta-intimată Casa Judeţeană de Pensii V şi-a întemeiat în drept recursul pe dispoziţiile art.304 pct.9 Cod procedură civilă şi a solicitat judecarea cauzei în lipsă conform art.242 alin.2 din C o d u l d e procedură civilă.

Verificând sentinţa civilă atacată în raport de critica formulată în recurs şi din ansamblul probelor de la dosar, Curtea constată următoarele:

Recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Prima instanţă a avut în vedere atât dispoziţiile O.G. nr.4/2005, cât şi prevederile H.G. nr.1456/2005, pe care le-a analizat în considerente, astfel că nu se susţine critica intimatei Casa Judeţeană de Pensii V că tribunalul nu a coroborat cele două acte normative.

De asemenea, Curtea constată că în mod legal prima instanţă a reţinut că potrivit art.1 alin.6 din H.G. nr.1456/2005 raportat la O.G. nr.4/2005, pensia de urmaş la care are dreptul contestatoarea în urma recalculării în baza celor două acte normative sus-citate, în ipoteza în care punctajul mediu anual rezultat a fost mai mic decât cel anterior, este egală cu pensia anterioară, până în momentul în care prin aplicarea formulei de calcul prevăzută de Legea nr.19/2000 se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

Rezultă că intimata J. B. nu a încasat drepturi de pensie necuvenite în perioada 01.07.2006 – 31.03.2009, situaţie de fapt statuată în mod corect şi de tribunal, astfel că decizia emisă de Casa Judeţeană de Pensii V nr.295/7.09.2009, pentru recuperarea sumei de 226 lei, este nelegală şi pe cale de consecinţă trebuie anulată, aşa cum în mod legal s-a pronunţat şi tribunalul.

Curtea constată că prima instanţă a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică şi că în speţă nu sunt aplicabile prevederile art.304 pct.9 Cod procedură civilă, aşa cum în mod eronat susţine intimata Casa Judeţeană de Pensii V.

Pentru toate aceste considerente, în baza art.312 din C o d u l d e procedură civilă urmează a fi respins ca nefondat recursul promovat de intimata Casa Judeţeană de Pensii V împotriva sentinţei civile nr.931 din 12 noiembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a – Secţia Civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII V, cu sediul în Râmnicu V, (...) lui U., nr.157-159, judeţ V, împotriva sentinţei civile nr.931 din 12 noiembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a – Secţia Civilă, intimată-contestatoare fiind J. B., cu domiciliul ales în Râmnicu V,(...), (...) 57, .A, .7, judeţ V.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22 ianuarie 2010, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – Secţia Civilă, pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie.

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...), (...) (...), (...) (...),

 

Grefier,

B. E.,

 

 

Red.D.R.

Tehnored.V.S.

Ex.4/26.01.2010.

Jud.fond: N.L.Ş..

D.H..

Toate spetele


Sus ↑