• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1064 din data 2009-10-30
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1064

Şedinţa publică de la 30 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

Pe rol judecarea cauzei având ca obiect asigurări sociale privind recursul formulat de Ş. G împotriva sentinţei civile nr.1209 din 214.06.2009 a T r i b u n a l u l u i I a ş i (dosar nr(...)), intimat fiind Casa Judeţeană de Pensii I.

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc la data de 23 octombrie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte din prezenta, şi când, pentru ca părţile să depună concluzii scrise la dosar, pronunţarea s-a amânat pentru astăzi, 30 octombrie 2009.

După deliberare,

 

CURTEA DE APEL

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr1209 din 24.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i a fost respinsă contestaţia formulată de contestatorul Ş. G, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii I.

Pentru a se pronunţa astfel ,prima instanţă a reţinut că prin contestaţia formulată contestatorul Ş. G a solicitat anularea deciziei nr. (...) din 9.02.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii I şi emiterea unei noi decizii prin care să-i fie recalculată baza de calcul din 2995.

În motivarea contestaţiei, s-a arătat că la data de 9.02.2009, Casa Judeţeană de Pensii I, a emis Decizia cu nr. (...), cu precizarea, chiar în preambul, că vizează, actualizarea pensiei de serviciu în baza art. 85 alin. 2 din Legea 3003/2004”.

Conform prevederilor de la lit. B se stabileşte o pensie de serviciu în sumă de 20.927 lei, drepturi care au fost stabilite începând cu data de 1.10.2008, iar potrivit prevederilor de la lit. D, plata drepturilor se va face începând cu data de 1.04.2008.

A susţinut contestatorul că în mod greşit Casa Judeţeană de Pensii I a apreciat că Decizia din 9.02.2008 priveşte actualizarea pensiei de serviciu în baza art. 85 alin. 2 din Legea 303/2004”.

A mai arătat contestatorul că includerea în veniturile realizate pe ultimele 12 luni dinaintea pensionării a sumelor reprezentând şi sporul de 50%, potrivit unei hotărâri judecătoreşti, reprezintă o recalculare a bazei de calcul ce trebuie avută în vedere la data pensionării, respectiv 1.08.2005.

Fiind vorba de modificarea bazei de calcul la data pensionării, 1.08.2005, şi fiind în intervalul termenului de prescripţie de 3 ani (de la data pronunţării hotărârii T r i b u n a l u l u i S u c e a v a din 18.02.2008), plata acestor drepturi trebuia dispusă începând cu 1.08.2005, iar nicidecum începând cu 1.04.2008.

Casa Judeţeană de Pensii I a dat o interpretare eronată solicitărilor formulate de Direcţia Naţională Anticorupţie prin Adresa nr. 2178 din 14.11.2008 (înregistrată la Casa de Pensii I sub nr. 35795 din 14.11.2008) în sensul de a se „actualiza pensiile de serviciu pentru procurorii pensionari menţionaţi începând cu data de 1.04.2008 şi 1.10.2008”, dar atenţie, fără a da eficienţă finalului adresei – „la venitul brut luându-se în calcul şi drepturile salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti”. Arată contestatorul că este critica de bază a Deciziei Casei de Pensii I din 9.02.2009.

Prin întâmpinarea formulată Casa Judeţeană de Pensii I a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că la 01.08.2005 i s-au deschis drepturile de pensie iar la 01.04.2008 s-a actualizat pensia, iar cele două lucrări nu trebuie confundate, din următoarele motive:

- recalcularea pensiei cu 01.08.2005 înseamnă recalcularea pensiei prin modificarea bazei iniţiale de calcul a pensiei, dar numai în baza actelor doveditoare, această lucrare s-a realizat prin Decizia (...)/30.06.2008 conform documentelor pe care le-a primit de la instituţiile abilitate – deci numai în baza documentelor primite de la instituţiile cu care s-a aflat în raport contestatorul;

- actualizarea pensiei cu 01.04.2008 (nu are nici Ş. G o legătură cu recalcularea pensiei de serviciu cu 01.08.2005) care este reglementată la art. 85 din Legea nr. 303/2004.

A susţinut intimata că pensia de serviciu a reclamantului s-a actualizat ori de câtre ori instituţia a primit documentele – adeverinţe, emise de către M i n i s t e r u l P u b l i c din care au rezultat modificările salariale, respectiv cu data de 01.01.2006 şi cu 01.01.2007, conform prevederilor legale şi că a dat curs astfel solicitării de a modifica cuantumul pensiei la data deschiderii drepturilor de pensie de serviciu . Decizia (...)/30.06.2008 conţine precizarea „Drepturile de pensie au fost stabilite începând cu data de 01.08.2005”. Nu are nici o legătură sporul de vechime pe care l-a primit reclamantul cât era în activitate cu modificările salariale ale magistraţilor în activitate.

Dreptul de pensie al reclamantului s-a deschis în baza mediei veniturilor din ultimele 12 luni înainte de pensionare, realizate de reclamant.

Intimata a depus documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei contestate.

Instanţa a reţinut că prin decizia nr. (...) din 9.02.2009, Casa Judeţeană de Pensii I a dispus actualizarea pensiei de serviciu în baza art. 85 alin. 2 din Legea 303/2004 şi plata drepturilor începând cu data de 01.10.2008.

S-a reţinut în decizie că s-a modificat decizia nr. (...) din 5.08.2008 privind actualizarea pensiei de serviciu la 01.04.2008, ca urmare a adeverinţei emise de Parchetul de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie, conform sentinţei civile nr. 322/18.02.2008 a T r i b u n a l u l u i S u c e a v a.

Art. 18 din Hotărârea nr. 1.275 din 18 octombrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor prevede că în aplicarea prevederilor art. 85 alin. (2) şi (3) din lege privind actualizarea anuală a pensiei de serviciu, se stabileşte următoarea procedură:

a) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie, Departamentului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei listele cu titularii pensiilor de serviciu aflaţi în plată în luna decembrie a fiecărui an;

b) instituţiile publice prevăzute la lit. a) transmit adeverinţele nominale, întocmite conform anexelor nr. 4-6 la prezentele norme metodologice, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care le comunica caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare.

(2) Actualizarea pensiei de serviciu se face la începutul fiecărui an, în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii şi procurorii în activitate.

În adeverinţele eliberate de Parchetul de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi comunicate la Casa Judeţeană de Pensii I se menţionează că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004 pentru actualizarea pensiei de serviciu.

Prin urmare, aceste adeverinţe sunt emise în temeiul art. 18 din H.G. nr. 1275/2005, Casa Judeţeană de Pensii I dispunând în mod corect actualizarea pensiei şi nu recalcularea bazei de calcul aşa cum susţine contestatorul că ar fi trebuit să se dispună.

Pentru considerentele expuse, contestaţia împotriva deciziei nr. (...) din 9.02.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii I a fost apreciată ca neîntemeiată fiind respinsă ca atare respinsă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul, criticând-o ca netemeinică şi nelegală

A motivat recurentul că instanţa de fond a interpretat greşit contestaţia sa, dând o interpretare eronată solicitării sale şi pe cale de consecinţă respingând greşit contestaţia sa.

A motivat recurentul că instanţa a făcut o gravă confuzie între noţiunile de recalculare şi reactualizarea pensiei de serviciu ceea ce a condus la pronunţarea unei soluţii greşite.

Instanţa în mod greşit a reţinut că „în mod corect Casa Judeţeană de Pensii a dispus actualizarea şi nu recalcularea bazei de calcul aşa cum a solicitat contestatorul”.

Prin întâmpinarea formulată intimata Casa Judeţeană de Pensii I a solicitat respingerea recursului şi menţinerea sentinţei primei instanţe ca fiind legală şi temeinică.

Recursul este fondat şi urmează a fi admis pentru considerentele ce se vor expune în continuare:

Astfel, deşi contestatorul a solicitat în mod expres obligarea intimatei la recalcularea pensiei sale de serviciu la data de 01.08.2005,instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra acestei cereri ,ci s-a pronunţat asupra unei alteia şi anume B. unei cereri de actualizare, cerere pe care a găsit-o ca fiind neîntemeiată.

În consecinţă, Curtea constată că prima instanţă nu a analizat şi judecat cererea formulată de către contestator , practic nepronunţându-se asupra acesteia, ceea ce atrage incidenţa dispoziţiilor art.312 alin.(5) cod procedură civilă.

Potrivit art.312 alin (5) cod procedură civilă „în cazul în care instanţa a cărei hotărâre este recurată a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului,ori judecata s-a făcut în lipsa părţii,…instanţa de recurs ,după casare va trimite cauza spre rejudecare instanţei care a pronunţat hotărârea casată.”

Aşa fiind ,pentru toate cele ce preced, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art.312 Cod procedură civilă, va admite recursul şi va casa sentinţa civilă nr.1209 din 24.06.2009 a T r i b u n a l u l u i I a ş i, trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul formulat de contestatorul Ş. G împotriva sentinţei civile nr. 1209 din 24.06.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i, sentinţă pe care o casează.

Dispune trimiterea cauzei pentru rejudecare pe fond aceleiaşi instanţe.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Octombrie 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

Red. P.G.

Tehnored. P.G/P.I.

2 ex. – 27.11.2009

T r i b u n a l u l I a ş i – U. E.

T. D.

Toate spetele


Sus ↑