• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1103 R din data 2009-10-22
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

 

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.1103 R

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 22.10.2009

PREŞEDINTE-(...) (...)

JUDECATOR-(...) (...)

JUDECATOR-(...) (...)

GREFIER-(...) (...)

 

-.-.-.-.

 

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, împotriva sentinţei civile nr.483/27.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata E. N., având ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal a răspuns pentru intimata E. N. av.I. E., cu delegaţie la dosar, lipsă fiind recurenta Casa Judeţeană de Pensii B.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Apărătorul intimatului arată că a solicitat recurentei recalcularea pensiei, însă aceasta, printr-o adresă emisă, i-a respins cererea, deşi intimatul şi-a achitat asigurările sociale, contribuţia la pensia suplimentară etc.

Solicită ca recurenta să emită decizie luând în considerare adeverinţa emisă de SC D. SA B.

Solicită respingerea recursului formulat, menţinerea hotărârii de fond.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra recursului formulat.

 

C U R T E A:

 

Asupra recursului civil de faţă.

Prin acţiunea formulată la data de 11.12.2008 reclamanta E. N. a solicitat obligarea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii la stabilirea pensiei cu luarea în considerare a adreselor nr.3302/1.09.2008 şi 4107/4.11.2008 emise de SC D. SA B şi depuse la pârâtă.

Pârâta a solicitat respingerea acţiunii având în vedere că prin adresa nr.(...)/5.01.2009 i-a adus la cunoştinţă că veniturile respective nu pot fi valorificate prin includerea lor în baza de calcul a pensiei întrucât fac parte din categoria veniturilor excluse de la recalculare de prevederile OUG nr.4/2005.

T r i b u n a l u l B r ă i l a prin sentinţa civilă nr.483/27.05.2009 a admis acţiunea formulată de reclamanta E. N. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de pensii B.

A obligat pe pârâtă să emită decizie având în vedere adeverinţa nr.3302/1.09.2008 şi 4107/4.11.2008 emise de SC D. SA B.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii B criticând temeinicia soluţiei pronunţate de instanţa de fond având în vedere că Casa Judeţeană de Pensii B a răspuns solicitării reclamantului de recalculare a pensiei, respectiva adeverinţă neputând determina recalcularea pensiei.

Examinând hotărârea recurată prin prisma criticilor formulate de recurent cât şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept în conf.cu disp.art.304 C.pr.civ., Curtea constată ca fiind întemeiat recursul declarat.

Reclamanta, prin cererea de chemare în judecată, a investit instanţa cu soluţionarea cererii de recalculare a pensiei cu luarea în calcul a adeverinţei emise de angajatorul SC D. SA B. Prin sentinţa pronunţată instanţa de fond a obligat pe pârâtă să emită decizie având în vedere adeverinţa nr. 4408/2008 apreciind că prin neemiterea deciziei pârâta o privează pe reclamantă de posibilitatea legală de a contesta pe cale judecătorească cuantumul pensiei şi celelalte drepturi ce i-ar putea fi lezate.

Se observă astfel că instanţa de fond s-a pronunţat pe altceva decât ceea ce s-a cerut, respectiv recalcularea pensiei cu luarea în considerare a adeverinţei.

Chiar dacă pârâta Casa Judeţeană de Pensii nu a procedat întrutotul corect la solicitarea reclamantei, respectiv să emită decizie conform legii, a răspuns totuşi reclamantei că adeverinţa depusă nu poate duce la recalcularea pensiei, exprimând astfel clar punctul său de vedere.

Instanţa de fond ar fi trebuit să răspundă întocmai la petitul acţiunii şi nu să reformuleze cererea reclamantei.

Astfel, prima instanţă a încălcat disp. art. 129 alin. 6 C.pr. civilă conform cărora, în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii.

Argumentul primei instanţe în sensul că pârâta a privat-o pe reclamantă de posibilitatea legală de a contesta pe cale judecătorească cuantumul pensiei nu poate fi reţinut întrucât nu este real. Practic, reclamanta chiar s-a adresat justiţiei, contestând răspunsul dat de pârâta recurentă şi astfel nu s-a încălcat în nici un fel principiul accesului liber la justiţie iar prima instanţă avea obligaţia legală de a analiza fondul cauzei aşa cum a fost sesizată.

Mai mult, reclamanta nu a invocat niciodată faptul că i s-ar fi încălcat accesul la justiţie ci a exprimat nemulţumirea sa faţă de conţinutul pe fond al răspunsului cu privire la cuantumul pensiei. Din analiza încheierilor din dosarul de fond nu rezultă că instanţa a invocat şi a pus în discuţia părţilor neîndeplinirea unui condiţii de formă şi încălcarea art. 7 din OUG nr. 4/2005, fiind adusă atingere principiului contradictorialităţii (art. 129 alin. 4 C.pr. civilă) pârâta recurentă neavând posibilitatea de a se apăra cu privire la acest aspect, aşa cum corect s-a arătat şi prin motivele de recurs.

Faţă de aceste considerente, este incident motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 9 C.pr civilă.

Conform art.312 alin. 1, 2 şi 5 C.pr.civ. urmează a se admite recursul , a se casa sentinţa civilă recurată şi a se trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În rejudecare, instanţa va analiza întocmai obiectul acţiunii aşa cum a fost formulat şi fondul pretenţiilor solicitate, cu luarea în calcul şi a motivelor de recurs şi a apărărilor din întâmpinare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B, împotriva sentinţei civile nr.483/27.05.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...).

Casează sentinţa civilă nr.483/2008 a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 22.10.2009.

 

 

PREŞEDINTE JUDECATOR JUDECATOR

B.G. M.O. A.T.

 

 

 

Grefier

L.S.

Red.A.S./24.11.2009

Dact.L.R./4 ex/25.11.2009

FOND: A.M.D.-L.N.

B..jud.D.E.-C.E.

Toate spetele


Sus ↑