• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. DEC. 61/AS din data 2008-05-13
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

PRECUM ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 61/AS

Şedinţa publică din data de 13 mai 2008

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

Preşedinte - (...) (...)

Judecători - (...) (...)

- (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

S-a luat în examinare recursul civil formulat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în C,(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 22 din 23 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant E. T., domiciliat în C, b-dul 1 (...) 2. nr. 4, (...) . E, . 88, judeţul C, având ca obiect asigurări sociale – contestaţie decizie pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă recurenta pârâtă Casa Judeţeană de Pensii C prin d-na consilier juridic U. E., în baza delegaţiei nr. 3463 din 12.05.2008, depusă la dosar şi intimatul reclamant E. T., personal şi asistat de dl. avocat B. N., în baza împuternicirii avocaţiale nr. (...) din 13.05.2008, depusă la dosar.

Procedura este legal îndeplinită în conformitate cu dispoziţiile art. 87 şi următoarele Cod procedură civilă.

Recursul este declarat în termenul legal, motivat şi scutit de plata taxei judiciare de timbru.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Întrebate fiind, părţile arată că nu acte de depus sau cereri noi de formulat, apreciind cauza în stare de judecată.

Instanţa, luând act că nu sunt înscrisuri noi de depus sau cereri prealabile de formulat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentanta recurentei pârâte, având cuvântul asupra recursului, critică hotărârea recurată învederând că instanţa de fond a obligat pârâta, către reclamant, la plata sumei de 7.345 lei reprezentând diferenţa de drepturi de pensie rezultate din evoluţia valorii punctului de pensie pe perioada ianuarie 2006 – ianuarie 2008. Arată că prin sentinţa nr. 595 din 5 decembrie 2005 a T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a, Casa Judeţeană de Pensii a fost obligată către reclamant la corectarea dreptului de pensie în cuantum de 8.626.369 ROL, drepturi cuvenite începând cu data de 1 martie 2005 şi până la plata diferenţelor dintre pensia încasată şi cea cuvenită, obligaţie care a fost îndeplinită prin emiterea deciziei nr. (...) din 8 mai 2006.

 

Totodată, mai arată că instanţa de fond în mod eronat a raportat majorările şi indexările prevăzute de lege la punctajul mediu anual de 3,(...) deoarece, urmare recalculării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 4/2005, începând cu data de 1 decembrie 2005 punctajul mediu anual a scăzut la 0,92904. Întrucât pensia aferentă punctajului mediu anula recalculat ar fi mai mică decât pensia aflată în plată, care a fost stabilită prin hotărâre judecătorească, acesta este menţinută în plată până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

Pentru aceste motive solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, modificarea în tot a hotărârii recurate cu consecinţa respingerii acţiunii.

Apărătorul intimatului reclamant, având cuvântul, învederează că din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că pensia cuvenită intimatului reclamant a fost stabilită prin hotărâre judecătorească, fiind emisă decizia de pensionare cu plata drepturilor de la 1 martie 2005. Aferent acelei pensii instanţa de judecată a avut în vedere pentru calcularea dreptului de pensie punctajul de la acea dată. Era firesc ca, ulterior, intimatul reclamant să beneficieze de o pensie conform punctajului stabilit prin hotărâre judecătorească, însă, acesta nu a beneficiat de nicio majorare, indexare şi recorelare intervenite ulterior pronunţării sentinţei civile nr. 595 din 5 decembrie 2005. Mai arată că, în prezent, intimatul reclamant primeşte o pensie în cuantum de 863 lei, astfel cum aceasta a fost stabilită prin sentinţa civilă nr. 595 din 5 decembrie 2005. Solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii recurate ca fiind legală şi temeinică.

Întrebat fiind, intimatul reclamant E. T., prezent personal în instanţă, învederează că în prezent primeşte o pensie în cuantum de 863 lei şi depune, în original, cuponul de pensie pentru luna februarie 2008. Totodată, arată că ulterior emiterii deciziei din data de 8 mai 2006 pârâta nu a emis pe numele său o altă decizie de pensionare.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra recursului.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cererea formulată la T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, reclamantul E. J. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C, anularea deciziei nr. (...) din 30 noiembrie 2005 şi obligarea pârâtei la emiterea unei decizii care să-i stabilească punctul de pensie în raport de prevederile sentinţei civile nr. 595 din 5 decembrie 2005, rămasă irevocabilă, la care să fie aplicate majorările, corelările şi recorelările intervenite ulterior pronunţării.

În motivarea cererii reclamantul a arătat, în esenţă, că prin decizia contestată pârâta i-a recalculat drepturile de pensie în baza dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 şi a altor acte normative, fără a ţine seama de faptul că prin sentinţa civilă nr. 595 din 5 decembrie 2005, definitivă şi irevocabilă, instanţa a stabilit un cuantum al pensiei de 862 lei.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

 

Prin sentinţa civilă nr. 33 din 22 ianuarie 2007 T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a a respins acţiunea formulată de reclamant ca nefondată reţinându-se în motivare faptul că drepturile recunoscute şi acordate prin hotărârea nr. 595 din 5 decembrie 2005 pot fi valorificate de către reclamant pe calea executării silite dacă pârâta nu a înţeles să procedeze la o executare voluntară a titlului executoriu.

Prin decizia civilă nr. 211/AS din 16 octombrie 2007 Curtea de A P E L C O N S T A N Ţ A a admis recursul reclamantului, a casat sentinţa civilă nr. 33 din 22 ianuarie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a şi a trimis cauza spre rejudecare.

În motivarea deciziei de casare s-a reţinut faptul că instanţa de fond ar fi trebuit să analizeze dacă actele normative invocate de reclamant se aplicau şi acestuia şi dacă acesta era îndreptăţit la o majorare a punctajului şi, implicit, a pensiei aflată în plată ca urmare a indexărilor aplicate după data pronunţării sentinţei civile nr. 595 din 5 decembrie 2005 a T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a.

După rejudecare, prin sentinţa civilă nr. 22 din 23 ianuarie 2008, T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a a admis acţiunea reclamantului, astfel cum a fost precizată.

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 7.354 lei, reprezentând diferenţa de drepturi de pensie rezultate din evoluţia valorii punctului de pensie pe perioada ianuarie 2006 – ianuarie 2008.

În motivarea hotărârii prima instanţă a reţinut următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr. 595/AS din 5 decembrie 2005 a T r i b u n a l u l u i C o n s t a n ţ a - Secţia contencios-administrativ, pronunţată în dosarul nr. 195/AS/2005 s-a dispus obligarea pârâtei la stabilirea în favoarea reclamantului E. T. a unei pensii pentru limită de vârstă în cuantum de 8.626.369 ROL.

În temeiul acestei sentinţe a fost stabilită în favoarea reclamantului o pensie în cuantumul menţionat, începând cu 1 martie 2005.

De la acea dată, cuantumul pensiei reclamantului nu a mai suferit modificări, cu toate că valoarea menţionată a fost raportată la punctajul mediu anual determinat prin expertiza judiciară, punctaj care, potrivit art. 166 din Legea nr. 19/2000, nu este supus plafonării prevăzute la art. 78.

În aceste condiţii, pârâta urma să recoreleze pensia cu evoluţia punctului de pensie, fapt ce ar fi condus la o majorare a cuantumului drepturilor acordate.

Astfel fiind, s-a reţinut că, pornind de la punctajul mediu anual stabilit prin hotărâre judecătorească irevocabilă, de 3,(...), urmează să fie reevaluat cuantumul pensiei la care ar fi fost îndreptăţit reclamantul în aceeaşi perioadă – ianuarie 2006 – ianuarie 2008, în funcţie de valoarea punctului de pensie stabilită de lege.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.

În motivarea cererii s-au invocat, în esenţă, următoarele motive de recurs:

Prin sentinţa civilă nr. 595 din 5 decembrie 2005 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul civil nr. 195/AS/2005, pârâta a fost obligată către reclamant la corectarea dreptului de pensie în cuantum de 8.626.369 ROL, drepturi

 

cuvenite începând cu data de 1 martie 2005 şi până la plata diferenţelor dintre pensia încasată şi cea cuvenită, obligaţie care a fost îndeplinită prin emiterea deciziei nr. (...) din 6 mai 2006.

Instanţa în mod eronat a raportat majorările şi indexările prevăzute de lege la punctajul mediu anual de 3,(...) deoarece urmare recalculării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 4/2005, începând cu data de 1 decembrie 2005 punctajul mediu anual a scăzut la 0,92904.

Deoarece pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat ar fi mai mică decât pensia aflată în plată (863 lei), pensie stabilită prin hotărâre judecătorească, aceasta se menţine în plată până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

Analizând sentinţa recurată din prisma criticilor formulate, Curtea a admis recursul ca fondat pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr. 595 din 5 decembrie 2005 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a s-a dispus anularea deciziei de pensionare nr. (...) din 5 aprilie 1999 şi a obligat pârâta să emită o nouă decizie de pensionare având un cuantum al pensiei de 8.626.369 ROL, precum şi la plata diferenţelor dintre pensia încasată şi cea cuvenită pentru perioada 1 decembrie 1998 – 31 martie 2005.

Prin această hotărâre s-a reţinut că pârâta Casa Judeţeană de Pensii C a aplicat în mod eronat prevederile art. 11 şi 12 din Legea nr. 3/1977 şi nu a luat în calcul perioada cea mai favorabilă de 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani lucraţi potrivit art. 10 din aceeaşi lege.

În baza raportului de expertiză contabilă efectuat în această cauză s-a stabilit că drepturile de pensie cuvenite reclamantului la data de 31 martie 2005 sunt în cuantum de 8.626.360 ROL.

În baza sentinţei civile nr. 595 din 5 decembrie 2005 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a, pârâta Casa Judeţeană de Pensii C a emis decizia nr. (...) din 8 mai 2006, prin care s-a stabilit în favoarea reclamantului o pensie în cuantum de 8.626.369 ROL.

Prin decizia nr. (...) din 6 iulie 2006 Casa Judeţeană de Pensii C a recalculat drepturile de pensie cuvenite reclamantului în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 4/2005 începând cu data de 1 decembrie 2005, stabilindu-se un punctaj mediu anual de 0,92904 puncte şi o pensie în cuantum de 275 lei.

Întrucât pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat a fost mai mică decât pensia aflată în plată, s-a menţinut aceasta din urmă cu respectarea art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 4/2005, care prevăd că în situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

În vederea egalizării drepturilor la pensie a fost adoptată O.U.G. nr. 4/2005, care instituie măsuri de recalculare a pensiilor din sistemul public, astfel încât să fie respectat principiul „la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieşirii la pensie”.

 

Prin art. 2 din această ordonanţă se prevede că recalcularea se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

În conformitate cu prevederile art. 4 din aceeaşi ordonanţă, determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1550/2004, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000.

Prin urmare, punctajul mediu anual acordat pensionarului este cel determinat potrivit prevederilor art. 4.

Aplicându-se dispoziţiile O.U.G. nr. 4/2005, menţionate mai sus, reclamantului i s-a calculat un punctaj mediu anual de 0,92904 puncte.

Instanţa de fond în mod eronat a raportat majorările şi indexările prevăzute de lege la punctajul mediu anual de 3,(...) deoarece, urmare recalculării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 4/2005, începând cu data de 1 decembrie 2005, punctajul mediu anual a scăzut la 0,92904.

Întrucât pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat a fost mai mică decât pensia aflată în plată (863 lei), pensie stabilită prin hotărâre judecătorească, s-a menţinut aceasta din urmă.

Pentru considerentele arătate mai sus, potrivit art. 312 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul formulat şi a modificat în tot sentinţa recurată în sensul respingerii acţiunii ca nefondată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursul civil formulat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII C, cu sediul în C,(...), judeţul C, împotriva sentinţei civile nr. 22 din 23 ianuarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a în dosarul civil nr(...), în contradictoriu cu intimatul reclamant E. T., domiciliat în C, b-dul 1 (...) 2. nr. 4, (...) . E, . 88, judeţul C.

Modifică în tot sentinţa recurată în sensul că respinge acţiunea ca nefondată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13 mai 2008.

 

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

(...) (...)

Grefier,

(...) (...)

Jud. fond – G. M., M. H.

Red. dec. jud. J. (...)/12.06.2008

U. gref. N. (...)/4 ex./12.06.2008

Toate spetele


Sus ↑