• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1087/R-CA din data 2009-06-09
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 1087/R-CA

Şedinţa publică din 09 Iunie 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...) (...) (...), judecător

Judecător (...) (...)

Judecător (...) B.

Grefier N. T.

 

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul declarat de contestatorul E. O., împotriva sentinţei civile nr.326 din 23 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, în dosarul nr(...).

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns recurentul-contestator E. O., lipsind intimata Casa Judeţeană de Pensii V.

Procedura este legal îndeplinită.

Recursul este scutit de plata taxelor judiciare de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Recurentul-contestator E. O. depune la dosar note scrise şi arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acestuia.

Recurentul-contestator E. O. susţine oral recursul aşa cum a fost formulat în scris, solicitând admiterea lui, desfiinţarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru refacerea raportului de expertiză.

 

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă, constată că prin acţiunea înregistrată la data de 14.06.2007 pe rolul T r i b u n a l u l u i V â l c e a, contestatorul E. O., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii V, a contestat decizia nr. (...)/19.04.2007 emisă de către intimată, solicitând anularea acesteia şi obligarea Casei Judeţene de Pensii V la recalcularea pensiei suplimentare, la înscrierea pensiei recalculate în decizia de pensie şi la emiterea unei noi decizii de pensie în care să se înscrie funcţia de prim-procuror, în loc de judecător sau procuror.

În motivare, contestatorul a arătat că decizia de pensionare contestată este greşită pentru următoarele considerente:

La data pensionării contestatorul deţinea funcţia de prim-procuror, aşa cum este scris în toate deciziile de pensie (recalculare) emise anterior. S-a menţionat că înscrierea corectă a funcţiei are mare importanţă deoarece veniturile din salarii sunt determinate de coeficienţii de ierarhizare, iar aceştia de funcţia deţinută.

Pensia suplimentară nu a fost recalculată, deşi atât pensia de serviciu, cât şi indemnizaţia în baza Legii nr. 309/2002 au fost de mai multe ori recalculate în ultimii ani.

Prin întâmpinare, intimata Casa Judeţeană de Pensii V a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că prin decizia nr. (...) din 16.08.2007, comunicată contestatorului, a fost stabilit punctajul mediu anual de 0,25645 puncte, conform buletinului de calcul aferent.

Cu privire la cuantumul pensiei suplimentare s-a menţionat că acesta se determină prin înmulţirea punctajului mediu (0,25645) cu valoarea unui punct de pensie (396,2) conform art. 76 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, rezultând o pensie suplimentară de 101,6 lei, pensie care este inferioară celei aflată în plată, de 151 lei, menţionată distinct în decizia contestată.

În consecinţă, s-a arătat că a fost menţinută în plată pensia suplimentară în cuantum mai mare, respectiv cea de 151 lei.

Pentru motivele arătate, s-a solicitat respingerea contestaţiei ca fiind rămasă fără obiect.

Prin sentinţa civilă nr.326/23.03.2009, T r i b u n a l u l V â l c e a a respins contestaţia formulată de contestatorul E. O., precum şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în fapt şi în drept următoarele:

În baza deciziei nr. (...)/19.04.2007 privind acordarea pensiei de serviciu potrivit art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, emisă de Casa Judeţeană de Pensii V, a fost stabilită pensia de serviciu pentru contestatorul E. O. în cuantum de 6210 lei.

În raportul de expertiză întocmit în cauză de către expertul T. J. s-au constatat următoarele:

Contestatorul E. O. este pensionar pentru limită de vârstă din data de 01.09.1998, din funcţia de prim-procuror al Municipiului D şi beneficiază de pensie de serviciu acordată foştilor angajaţi din justiţie, conform Legii nr. 303/28.06.2004 şi de pensie suplimentară şi de asigurări sociale acordată prin Legea nr. 19/2000, din data de 01.04.2001, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 19/2000.

În raport de actele existente la dosarul de pensie şi fişa de evaluare a pensiei suplimentare, s-a constatat că în perioada 01.01.1967 – 01.07.1986, contestatorul a cotizat cu 2%, iar în perioada 01.07.1986 – 01.09.1998, a cotizat cu 3%.

Ca urmare a evaluării pensiei suplimentare conform H.G. nr. 1550/2004, s-a determinat un punctaj mediu anual de 0,25645 (7,69352:30).

Întrucât punctajul calculat, aflat în plată la data evaluării, de 0,51089(151:295,56) era mai mare decât punctajul evaluat, s-a păstrat cuantumul pensiei suplimentare mai mare aflate în plată de 153 lei.

Adeverinţa nr. 1520/30.07.2008, eliberată de S.C. Cozia G. S.A. atestă perioada 1961-1965, iar pensia suplimentară s-a plătit începând cu data de 01.01.1967.

Potrivit adeverinţei nr. 2650/IX/1/2008, s-a plătit pensie suplimentară în perioada august 1986 - iulie 1989, în procent de 3%, în cuantum de 142 lei, perioada fiind trecută în cartea de muncă.

Expertul a precizat că în cazul în care contestatorul primeşte pensie de serviciu, punctajul pentru pensia de asigurări sociale nu mai poate avea influenţă asupra cuantumului total al pensiei primite, deoarece pensia de serviciu fiind mai mare, se face deducerea pensiei de asigurări sociale pentru delimitarea sumelor care se suportă din bugete diferite. De aceea, expertul a considerat că este corectă determinarea punctajului prin evaluare, pe baza datelor din carnetul de muncă, de către casa judeţeană de pensii.

S-a concluzionat de către expert că punctajul stabilit de casa judeţeană de pensii, evaluat conform Legii nr. 19/2000 şi H.G. nr. 1550/2004, este corect. Totodată, pensia suplimentară actuală, al cărei cuantum se modifică prin indexarea valorii punctului de pensie, este corect determinat de către intimată.

Având în vedere constatările şi concluziile expuse în raportul de expertiză, precum şi dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 19/2000, tribunalul a respins contestaţia ca neîntemeiată, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, cererea privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Împotriva sentinţei a formulat recurs, în termen legal contestatorul E. O., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie astfel:

- Prin soluţia dată instanţa de fond nu a lămurit dacă pensia suplimentară ce se cuvenea contestatorului a fost reactualizată în ultimii ani.

Întrucât nu a ţinut seama de obiectivele pe care le-a propus pentru expertiza contabilă judiciară, nu a examinat dacă au fost stabilite corect punctajul pentru pensia pentru limită de vârstă şi punctajul pentru pensia suplimentară, care depinde de cel dintâi.

Pentru aceasta trebuia să se verifice dacă au fost avute în vedere salariile brute realizate lunar în cei peste 30 de ani de activitate şi sporurile pe care le-a primit în ultimul an de activitate.

Or, baza de calcul a pensiei pentru limită de vârstă şi pentru pensia suplimentară reglementate de Legea nr. 19/2000 este mult mai largă decât cea a reactualizării pensiilor de serviciu reglementate de Legea nr. 303/2004, cu modificările ulterioare.

Expertul contabil nu a verificat salariile cu toate componentele pe perioada contribuţiei pentru pensia suplimentară şi valorile punctului de pensie începând cu data pensionării, a copiat numai câteva cifre din buletinul de calcul al casei de pensii.

Recursul nu este fondat.

Prin decizia contestată nr.(...)/19.04.2007 a fost stabilită, în baza prevederilor art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, pensia de serviciu a contestatorului pentru vechimea în magistratură de 27 ani prin aplicarea procentului de 80% la media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate.

Anterior, prin decizia nr.(...)/21.08.1998, contestatorul a fost înscris la pensia de serviciu reglementată de Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească.

Astfel cum este stabilit modul de calcul al drepturilor de pensie prin dispoziţiile art. 82 şi 85 din Legea nr. 303/2004, republicată, pensia de serviciu este mai mare decât pensia din sistemul public al asigurărilor sociale de stat.

Pe de altă parte, beneficiarul pensiei de serviciu nu mai poate primi şi pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat odată ce a optat pentru cea dintâi.

Pensia suplimentară, despre care contestatorul pretinde că nu a fost actualizată, influenţează numai cuantumul pensiei din sistemul asigurărilor sociale de stat deoarece contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară determină numai creşterea punctajelor anuale calculate conform art. 77 şi următoarele, respectiv art. 164 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, republicată.

În acest sens sunt prevederile art. 165 din lege.

În aceste condiţii actualizarea pensiei suplimentare, imposibil de realizat dacă avem în vedere că acest tip de pensie se stabileşte prin aplicarea unui procent prevăzut de lege la punctajul anual realizat pe anumite perioade, este lipsită de efecte în privinţa cuantumului pensiei de serviciu.

Stabilirea pensiei suplimentare, şi nu actualizarea acesteia, prezintă importanţă numai pentru a se determina diferenţa dintre pensia de serviciu şi pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat, care se suportă de la bugetul de stat.

Nu poate fi imputată instanţei de fond lipsa de rol activ câtă vreme faţă de opţiunea contestatorului pentru pensia de serviciu şi modul de calcul al acesteia, pensia din sistemul public de asigurări sociale incluzând şi pensia suplimentară nu mai poate avea influenţă asupra cuantumului total al pensiei primite.

Întrucât nu se regăsesc cu privire la hotărârea atacată motivele de nelegalitate şi netemeinicie reglementate de dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 3041 Cod procedură civilă, în care se încadrează criticile formulate, în baza art. 312 Cod procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurentul-contestator E. O., împotriva sentinţei civile nr.326 din 23 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, în dosarul nr(...), intimată fiind CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII V.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 09 iunie 2009, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I - Secţia Civilă, pentru cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie.

 

 

N.S.P., P.G., F.A.,

 

 

 

Grefier,

 

 

 

Red.N.S.P.

Tehnored.G.T.

2 ex./29.06.2009

Jud.fond: A.E./C.A.N.

Toate spetele


Sus ↑