• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 10102 din data 2008-11-21
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 10102

 

Şedinţa publică de la 21 O. 2008

Completul constituit din:

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantul U. O. împotriva sentinţei civile nr. 1315/10.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii M, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns recurentul-reclamant U. O., lipsă fiind intimata-pârâtă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că acest termen a fost acordat pentru a se comunica cererea de recurs, iar prin serviciul registratură intimata-pârâtă a depus întâmpinare.

Curtea comunică un exemplar al întâmpinării recurentului-reclamant. După care, nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat acordă cuvântul pe fondul recursului.

Recurentul-reclamant cere admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate în sensul obligării unităţii pârâte a-i acorda punctajul calculat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000.

 

 

CURTEA:

 

 

Asupra recursului de faţă;

Prin contestaţia înregistrată la acest tribunal la data de 03.04.2008 la nr(...) contestatorul U. O. a solicitat în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii M pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună constatarea modificării abuzive, netemeinice şi nelegale de către intimată a punctajului mediu anual conform prevederii Legii nr.19/2000, emiterea unei decizii de pensie cu menţinerea punctajului avut anterior de 1.46977 puncte cu obligarea la restituirea sumelor reţinute nelegal.

În motivare a susţinut că a fost pensionat pentru limită de vârstă la data de 01.02.2000 în baza Deciziei nr.(...)/30.03.2000, iar la data de 01.04.2001 i s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,46977 punte.

Ulterior acest punctaj a fost diminuat, în mod nejustificat şi abuziv, la 1,28531, deoarece prin măsurile de indexare şi recorelare a pensiilor, punctajul mediu calculat şi acordat unui asigurat îndreptăţit la pensie nu poate fi scăzut în nici un caz ci numai majorat sau cel puţin menţinut, fiind vorba de un drept câştigat.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar în copie un număr de 3 cupoane de pensie emisă de Casa Judeţeană de Pensie pentru lunile august 2002, ianuarie 2003 şi O. 2007, decizia nr. (...)/30.03.2000 privind acordarea pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă emisă de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului M.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii M a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acţiunii formulată de reclamant, prin întâmpinare intimata a arătat că, reclamantul este pensionar potrivit Legii nr. 3/1997 prin Decizia nr. (...)/30.03.2000 iar punctajul trecut pe cupoanele de pensie pe lunile august 2002 şi ianuarie 2003 este un punctaj estimativ şi nu unul real, întrucât punctajele reprezintă raportarea cuantumului pensiei reclamantului la valoarea punctului de pensie din acele luni.

A mai arătat că, punctajul mediu anual real obţinut pe baza aplicării Lg.19/2000 îl reprezintă punctajul mediu anual ce a fost determinat prin aplicarea OUG nr.4/2005, în anul 2005, când toate pensiile provenite din vechiul sistem de pensii stabilit prin Lg.3/1977 au fost recalculate în conformitate cu preve4derile Lg.19/2000.

Intimata a invocat faptul că, deşi prin recalcularea pensiei din anul 2005, prin emiterea deciziei nr. (...)/30.11.2005 punctajul mediu anual determinat în urma recalculării este de 1.28531 puncte faţă de 1.39359 puncte cu care reclamantul se afla în plată, cu consecinţa recalculării unei pensii mai mici decât pensia aflată în plată, pensia aflată în plată s-a menţinut până când pensia rezultată prin înmulţirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăşi valoarea pensiei în plată.

A mai precizat că ulterior reclamantul a beneficiat de recalcularea pensiei, fiind emisă decizia nr.(...)/21.03.2008, în care punctajul mediu anual determinat în urma recalculării a devenit 1,29146 puncte, astfel că a crescut faţă de punctajul determinat anterior, de 1.28531 puncte.

În dovedirea apărărilor formulate prin întâmpinare intimata a depus la dosar în copie decizia nr.(...)/30.11.2005 şi nr. (...)/21.03.2008.

Prin sentinţa nr.1315/10 06 2008, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a respins contestaţia formulată de contestatorul U. O., domiciliat în comuna H. M, jud.M împotriva intimatei Casa Judeţeană de Pensii M, cu sediul în Tr.S,(...), jud.M.

Analizând acţiunea formulată de reclamant în raport de apărările formulate de intimată prin întâmpinare şi probele administrate în cauză cu acte, instanţa a constat că acţiunea reclamantului este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă întrucât, iniţial, anterior recalculării pensiilor stabilite în baza Lg.3/1977, prin aplicarea prevederilor Lg.19/2000, în cupoanele de pensie ale reclamantului depuse la dosar( pentru lunile august 2002, ianuarie 2003 şi O. 2007), punctajul a fost trecut în mod estimativ iar începând cu anul 2005 când a avut loc recalcularea pensiilor în conformitate cu principiile Lg.19/2000, punctajul mediu anual determinat în urma recalculării a fost stabilit la 1.28531 puncte prin decizia nr.(...)/30.11.2005 şi la 1,29146 puncte prin decizia nr.(...)/21.03.2008, astfel că punctajul mediu anual determinat la ultima recalculare, faţă de cea precedentă, a crescut.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea recursului s-a arătat că instanţa de fond în mod greşit a considerat justificată diminuarea punctajului mediu anual stabilit prin decizia nr.(...)/21 03 2000.

Recurentul a susţinut că recalcularea pensiei prin decizia nr.(...)/21 03 2008 prin care a crescut punctajul mediu anual se datorează introducerii în calculul pensiei a sporului de vechime ca urmare a adeverinţelor depuse ulterior.

A mai susţinut recurentul că prin măsurile de indexare şi recorelare ,punctajul mediu anual stabilit în favoarea unui asigurat îndreptăţit la pensie nu poate fi diminuat ci doar menţinut sau majorat.

Recurentul a mai arătat că punctajul stabilit iniţial ,pe nicio cale nu poate fi redus sau diminuat ci numai crescut şi astfel intimata în mod nelegal a redus punctajul stabilit iniţial la calcularea pensiei după intrarea în vigoare a Legii nr.19/2000 deoarece potrivit art.180 alin.5 şi 6 din Legea nr.19/2000,cuantumul pensiei stabilit potrivit legislaţiei anterioare se păstrează luându-se în calcul punctajul cel mai avantajos fără ca acest punctaj să poată fi redus.

Recurentul a depus la dosar sentinţa nr.1602/2006 pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j.

La data de 31 10 2008 intimata a depus la dosar întâmpinare în cauză prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţate de instanţa de fond.

Analizând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate,a actelor şi lucrărilor dosarului ,precum şi în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză,Curtea constată şi reţine următoarele:

Recurentul contestator a fost pensionat pentru limită de vârstă la data de 30 03 20000, emiţându-se decizia nr.(...)/30 03 2000 în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.3/1977.

La data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000 ,01 04 2001,în conformitate cu dispoziţiile art.180 alin 2 din Legea nr.19/2000 i s-a stabilit punctajul mediu anual prin raportarea pensiei aflate în plată la valoarea unui punct de pensie.

Acest punctaj variază deoarece şi valoarea punctului de pensie este variabilă,majorându-se anual prin hotărâre de guvern, şi, împărţindu-se pensia aflată în plată la o valoare mai M ,normal că rezultă un punctaj mai mic.Acesta este şi motivul pentru care iniţial recurentul a avut un punctaj de 1,46977 în anul 2002 iar apoi acesta să se reducă la 1,33171 în anul 2003. Modificarea acestui punctaj nu a produs însă nicio consecinţă asupra pensiei recurentului contestator,toate operaţiile fiind estimative.

Chiar dacă s-au aplicat aceste dispoziţii din Legea nr.19/2000, pensia recurentului contestator a continuat să fie pensie stabilită conform Legii nr.3/1977 şi nu a fost recalculată după toate principiile Legii nr.19/2000 decât ulterior ,când,prin HG.nr.1550/2004 şi OUG.4/2005 ,s-a prevăzut că pensiile stabilite conform legislaţiei anterioare se vor recalcula conform dispoziţiilor Legii nr.19/2000.

Cu această ocazie, s-a stabilit şi punctajul mediu anual cuvenit şi care a fost calculat conform art.4 din OUG.nr.4/2005 şi art.77 şi 78 din Legea nr.19/2000.

Astfel ,i s-a emis recurentului contestator decizia nr.(...)/30 11 2005 prin care s-a stabilit că punctajul mediu anual determinat în raport de salariile de care a beneficiat în perioada de activitate, este de 1,28531.

Acesta este punctajul mediu anual cuvenit recurentului contestator şi care nu poate fi redus,punctaj care se va menţine până în momentul în care se vor depune înscrisuri noi care să ateste alte salarii şi astfel să fie majorat.Acest punctaj înmulţit cu valoarea unui punct de pensie,valoare stabilită anual prin hotărâre de guvern,va stabili valoarea pensiei.

Tot la acest moment s-a stabilit şi punctajul aferent pensiei aflate în plată ,de 1,39359.

Conform art.6 alin.2 din OUG.nr.4/2005 ,în situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai M decât acesta.

Acest punctaj a suferit modificări ca urmare a depunerii adeverinţelor cu sporul de vechime ,punctajul majorându-se la 1,29146.

În consecinţă,susţinerile recurentului că punctajul său a fost redus în mod nejustificat apar ca nefondate deoarece punctajul care s-a diminuat a fost cel stabilit estimativ în anii 2002,2003 şi nu cel care i s-a stabilit conform OUG.nr.4/2005 şi Legea nr.19/2000, în raport de veniturile obţinute în activitate.

Faţă de aceste considerente,Curtea ,în baza art.312 Cod procedură civilă, va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul declarat de reclamantul U. O. împotriva sentinţei civile nr. 1315/10.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii M, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21 O. 2008.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red.jud.M.M.

2 ex/18 12 2008

Jud.fond.M.J.

M.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑