• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1592/R-CA din data 2009-11-04
Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti
Numar dosar

Operator date 3918

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA CIVILĂ, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR.1592/R-CA

Şedinţa publică din 04 O. 2009

Curtea compusă din:

Preşedinte: (...)-(...) (...), judecător

Judecător : (...) (...)

Judecător : (...) O.

Grefier : O. T. E.

 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, recursul civil declarat de contestatoarea U. F., domiciliată în E.,(...), judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.1115/AS din 05 august 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...).

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru.

Curtea constată că dezbaterile asupra recursului s-au desfăşurat în şedinţa publică din data de 02 O. 2009 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din aceeaşi dată, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Pronunţarea a fost amânată astăzi, 04 O. 2009, când în urma dezbaterilor s-a pronunţat următoarea soluţie.

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă:

Constată că, prin cererea înregistrată la data de 19 mai 2008 pe rolul T r i b u n a l u l u i A r g e ş, contestatoarea U. F. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii A, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie anulate deciziile nr.(...)/10.04.2008 şi nr.(...)/10.04.2008 ca nelegale şi să fie obligată intimata la emiterea unei noi decizii, în concordanţă cu solicitările sale din adresa nr.31841/2008.

În motivarea acţiunii, contestatoarea a arătat că este soţia supravieţuitoare a defunctului U. I. D., fost veteran de război, invalid de război gradul II şi pensionar în cadrul sistemului public de pensii din fondul de asigurări sociale, cu dosarele nr.(...) (la sistemul public de pensii) şi nr.(...) (I.O.V.R.).

Prin adresa înregistrată la intimată sub nr.31841/18.02.2008 contestatoarea a revenit la adresa înregistrată sub nr.68093/17.12.2007, solicitând să i se analizeze dosarul de pensionare şi să se dispună recalcularea pensiei şi a indemnizaţiei I.O.V.R., având în vedere dispoziţiile art.11 alin.2 din Legea nr.44/1994 şi art.1 din Legea nr.49/1999.

A mai arătat contestatoarea că, în loc să îi recalculeze drepturile de pensie, intimata i-a acordat o pensie de urmaş în luna aprilie 2008, în cuantum de 253 lei şi a dispus recuperarea sumei de 728 lei, apreciind mai avantajoasă pentru contestatoare această variantă.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.87 din Legea nr.19/2000.

Prin întâmpinarea formulată, intimata a solicitat respingerea contestaţiei formulate ca neîntemeiată, arătând că prin cererea înregistrată la D.G.M.P.S. A sub nr.6080/6.03.2000 contestatoarea a solicitat stabilirea calităţii de beneficiar al pensiei I.O.V.R., ca urmare a decesului soţului său U. D.. Prin decizia nr.(...)/29.03.2000 cererea contestatoarei a fost soluţionată favorabil, în sensul că aceasta a fost înscrisă la pensie I.O.V.R. începând cu data de 1.03.2000.

Ulterior, prin cererea înregistrată sub nr.8600/3.04.2000, contestatoarea a solicitat înscrierea la pensie de urmaş din sistemul de pensii de stat ca urmare a decesului soţului său, fără să declare că beneficiază şi de pensie I.O.V.R.

În raport de solicitarea acesteia, prin adresa nr.8600/25.05.2000, D.G.M.P.S. A i-a comunicat că nu poate beneficia de pensie de urmaş în cadrul asigurărilor sociale, întrucât primeşte pensie de urmaş I.O.V.R.

Prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii A sub nr.68093/17.12.2007, contestatoarea a optat pentru pensie de urmaş ca urmare a decesului soţului său. Solicitarea contestatoarei a fost soluţionată favorabil astfel că, prin decizia nr.(...)/10.04.2008, aceasta a fost înscrisă la pensie de urmaş începând cu data de 1.01.2008.

Cu ocazia verificării bazelor de date privind evidenţa pensionarilor sistemului public de pensii, intimata a constatat că, contestatoarea figurează atât cu pensie I.O.V.R. (decizia nr.(...)/01.03.2000 a D.G.M.P.S. A), cât şi cu pensie de urmaş (decizia nr.(...)/10.04.2008 a C.J.P. A).

Faţă de această situaţie şi ţinând cont de dispoziţiile art.7 alin.3 din Legea nr.19/2000, prin decizia nr.(...)/10.04.2008 s-a dispus suspendarea plăţii pensiei I.O.V.R., iar în temeiul dispoziţiilor art.187 din aceeaşi lege s-a dispus recuperarea sumei de 728 lei încasată necuvenit în perioada 1.01.2008 – 1.05.2008.

T r i b u n a l u l A r g e ş, prin sentinţa civilă nr.1115/AS din 5 august 2009, a respins contestaţia formulată de contestatoarea U. F..

Pentru a se pronunţa în acest sens, instanţa de fond a reţinut că, prin cererea înregistrată la D.G.M.P.S. A sub nr.6080/6.03.2000 (f.21) contestatoarea a solicitat înscrierea la pensie de urmaş ca urmare a decesului soţului său, U. I. D..

Prin decizia nr.(...)/29.03.2000 (f.20) cererea contestatoarei a fost admisă, stabilindu-i-se o pensie de urmaş I.O.V.R., începând cu data de 1.03.2000.

Ulterior, prin cererea înregistrată sub nr.8600/3.04.2000 (fila 30), contestatoarea a solicitat înscrierea la pensie de urmaş din sistemul de pensii de stat, ca urmare a decesului soţului său.

În raport de solicitarea acesteia, prin adresa nr.8600/25.05.2000 (fila 28), D.G.M.P.S. A i-a comunicat că nu poate beneficia de pensie de urmaş în cadrul asigurărilor sociale, întrucât primeşte pensie de urmaş I.O.V.R., urmând să rămână în plată cu această pensie ca fiind mai avantajoasă.

Contestatoarea a continuat să încaseze această pensie până la data de 1.05.2008.

Prin cererea înregistrată la C.J.P. A sub nr.68093/17.12.2007 (fila 29), contestatoarea a învederat intimatei că soţul său primea atât pensie I.O.V.R., cât şi pensie de serviciu, solicitând stabilirea pensiei de urmaş din pensia de serviciu, în cazul în care aceasta este mai avantajoasă.

Prin cererea înregistrată la intimată sub nr.31841/18.02.2008 (fila 5), contestatoarea a revenit la adresa nr.68093/17.12.2007, solicitând analizarea dosarului său de pensionare, recalcularea pensiei şi a indemnizaţiei I.O.V.R., conform dispoziţiilor legale.

Prin decizia nr.(...)/10.04.2008 (fila 3) contestatoarei i s-a stabilit o pensie de urmaş din pensia de serviciu a soţului său, drepturile urmând a-i fi acordate începând cu data de 1.01.2008, respectiv din luna următoare depunerii cererii prin care a solicitat trecerea la această pensie.

Având în vedere decizia mai sus menţionată, prin decizia nr.(...)/10.04.2008 (fila 19) intimata a dispus, începând cu data de 1.01.2008, suspendarea plăţii pensiei de urmaş I.O.V.R. de care beneficiase până la acel moment contestatoarea, având în vedere că aceasta optase pentru pensia cea mai avantajoasă, respectiv pensia de urmaş din sectorul de stat.

Prin aceeaşi decizie, în temeiul art.187 alin.1 din Legea nr.19/2000, s-a dispus şi recuperarea sumei de 728 lei încasată în perioada 1.01.2008 – 1.05.2008 drept pensie de urmaş I.O.V.R.

Prin contestaţia de faţă s-a solicitat anularea deciziilor nr.(...)/10.04.2008 şi nr.(...)/10.04.2008 ca nelegale şi obligarea intimatei la emiterea unei noi decizii în concordanţă cu solicitările contestatoarei din adresa nr.31841/2008, respectiv recalcularea pensiei şi a indemnizaţiei I.O.V.R., având în vedere dispoziţiile art.11 alin.2 din Legea nr.44/1994 şi art.1 din Legea nr.49/1999.

Cu privire la această solicitare, tribunalul a reţinut, în ceea ce priveşte decizia nr.(...)/10.04.2008, prin care contestatoarei i s-a acordat pensie urmaş din pensia de serviciu a soţului său, că potrivit art.4 alin.3 din Legea nr.49/1999 „soţiile celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaş în cadrul asigurărilor sociale de stat”, iar potrivit art.4 alin.4 din acelaşi act normativ „în cazul în care la data decesului susţinătorul primea pensie I.O.V.R. şi pensie de asigurări sociale, pensia de urmaş se stabileşte din pensia cea mai avantajoasă”.

Din interpretarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate rezultă că, contestatoarea nu putea beneficia atât de pensie de urmaş I.O.V.R., cât şi de pensie de urmaş din pensia de serviciu a soţului său, ci de o singură pensie de urmaş, stabilită însă din pensia mai avantajoasă a autorului.

Dacă iniţial, în martie 2000 s-a apreciat ca fiind mai avantajoasă pensia de urmaş I.O.V.R., pensie pe care contestatoarea a primit-o în fapt până la data de 1.05.2009, ulterior, la data de 10.04.2008, s-a apreciat ca fiind mai avantajoasă pensia de urmaş din pensia de serviciu a autorului, sens în care a fost emisă decizia nr.(...)/10.04.2008, respectându-se în acest fel solicitarea petentei din cererea înregistrată la intimată sub nr.68093/17.12.2007.

Din raportul de expertiză efectuat în cauză de expert E. (...) (filele 55-68) a rezultat că pensia de urmaş a contestatoarei a fost corect stabilită de către intimată, având în vedere dispoziţiile art.4 alin.3 din Legea nr.49/1999 raportate la dispoziţiile art.71 din Legea nr.19/2000.

Că această din urmă pensie de urmaş este mai avantajoasă pentru contestatoare a rezultat din compararea cupoanelor de pensie aferente lunilor februarie şi martie 2008 (fila 75), când aceasta a încasat în fapt pensie de urmaş I.O.V.R., şi a cuponului de pensie aferent lunii august 2008 (fila 75), când aceasta încasa pensie de urmaş conform deciziei nr.(...)/10.04.2008.

S-a reţinut că acelaşi aspect rezultă şi din faptul că în urma compensării debitului în cuantum de 728 lei, reprezentând pensie de urmaş I.O.V.R. încasată în perioada 1.01.2008 – 1.05.2008, cu suma care i s-ar fi cuvenit contestatoarei pentru aceeaşi perioadă ca şi pensie de urmaş din pensia de serviciu, a rezultat că aceasta trebuie să primească în plus suma de 284 lei.

Prin urmare, tribunalul a apreciat ca fiind legală decizia nr.(...)/10.04.2008 prin care contestatoarei i s-a acordat pensia de urmaş mai avantajoasă, începând cu data de 1.01.2008, având în vedere data formulării cererii, respectiv 17.12.2007.

În ceea ce priveşte decizia nr.(...)/10.04.2008, având în vedere dispoziţiile art.4 alin.4 din Legea nr.49/1999, precum şi faptul că începând cu data de 1.01.2008 contestatoarea urma să beneficieze de pensie de urmaş din pensia de serviciu a soţului său, s-a reţinut că, în mod legal, începând cu aceeaşi dată, s-a dispus suspendarea pensiei de urmaş I.O.V.R. şi recuperarea sumei de 728 lei încasată de contestatoare în perioada 1.01.2008 – 1.05.2008, potrivit dispoziţiilor art.187 alin.1 şi 4 din Legea nr.19/2000.

În urma compensării acestui debit cu suma pe care contestatoarea trebuia să o încaseze pentru aceeaşi perioadă ca şi pensie de urmaş conform deciziei nr.(...)/10.04.2008, a rezultat o diferenţă în plus de 284 lei, sumă ce i-a fost achitată contestatoarei, conform susţinerilor acesteia (fila 73) şi cuponului depus la dosarul cauzei (f.75).

Prin urmare, instanţa a apreciat că şi decizia nr.(...)/10.04.2008 a fost legal emisă de către intimată.

Referitor la indemnizaţia I.O.V.R. la care face referire contestatoarea, tribunalul a reţinut că potrivit dispoziţiilor art.11 alin.2 din Legea nr.44/1994 „soţul supravieţuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de J din indemnizaţia de veteran de război şi din renta lunară prevăzută la art.13 şi 14, precum şi de J din numărul călătoriilor gratuite la care avea ori trebuia să aibă dreptul, potrivit legii, soţul decedat”.

Contestatoarea a beneficiat de indemnizaţia de veteran de război, conform dispoziţiilor legale menţionate, atât înainte de emiterea deciziei nr.(...)/10.04.2008, prin care i s-a stabilit pensia de urmaş din pensia de serviciu a autorului, cât şi ulterior acesteia, aşa cum menţionează în concluziile scrise depuse la dosarul cauzei (filele 80-81).

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, contestatoarea U. F., criticând-o ca nelegală şi netemeinică, în esenţă, pentru aceea că, în mod greşit prima instanţă i-a respins contestaţia formulată, reţinând că pensia I.O.V.R. nu poate fi cumulată cu pensia de urmaş de care a beneficiat contestatoarea, ca urmare a decesului soţului său – fost pensionar pentru limită de vârstă, veteran de război şi pensionar I.O.V.R., făcându-se o greşită aplicare a Legii nr.49/1999 republicată şi a Legii nr.19/2000.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii A a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului declarat de contestatoare ca nefondat, întrucât instanţa de fond a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art.5 alin.(3) din Legea nr.49/1999, în ceea ce priveşte modalitatea în care se acordă pensia de urmaş în cadrul asigurărilor sociale de stat urmaşului asiguratului care, la data decesului, primea atât pensie I.O.V.R., cât şi pensie de asigurări sociale.

Recurenta U. F. a depus şi concluzii scrise, în dezvoltarea cărora a invocat aceleaşi susţineri ca şi în cererea de recurs.

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, care pot fi încadrate în motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă, şi având în vedere actele şi lucrările dosarului de fond, Curtea reţine că recursul este nefondat, urmând a fi respins.

Astfel, din înscrisurile dosarului de fond reiese că, pe parcursul anului 2000, contestatoarea a formulat mai multe solicitări în vederea stabilirii drepturilor sale la pensia de urmaş, în calitate de soţie supravieţuitoare a lui U. I. D.-decedat la data de 12.02.2001, beneficiar anterior decesului atât de pensie I.O.V.R., cât şi de pensie pentru limită de vârstă.

Într-adevăr, potrivit art.71 alin.2 din Legea nr.19/2000, pensia de urmaş se calculează din pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din pensia susţinătorului prevăzută mai sus, în funcţie de numărul de urmaşi.

Însă, deosebit de aceasta, potrivit art.5 alin.3 din Legea nr.49/1999, soţiile celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaş în cadrul asigurărilor sociale de stat, iar în cazul în care, la data decesului susţinătorul primea pensie I.O.V.R. şi pensie de asigurări sociale, pensia de urmaş se stabileşte din pensia cea mai avantajoasă.

Prin urmare, contestatoarea U. F., în calitate de soţie supravieţuitoare a asiguratului U. I. D.-decedat la data de 12.02.2001, deşi a solicitat în mod distinct a i se recunoaşte îndreptăţirea la ambele pensii de care beneficia autorul său şi, iniţial, i-au fost încuviinţate cererile, nu avea dreptul de a le cumula, ci trebuia să opteze pentru pensia cea mai avantajoasă, aşa cum a şi procedat ulterior, respectiv pensia de urmaş din sectorul de stat.

În acest context, Curtea concluzionează că, în mod corect instanţa de fond a constatat legalitatea deciziilorcontestate, emise de intimată, menţinând măsurile dispuse prin acestea. Nu au relevanţă susţinerile contestatoarei-recurente referitoare la faptul că autorul său era beneficiar al ambelor categorii de pensie, atâta timp cât legea face distincţie între drepturile autorului şi drepturile de care pot beneficia urmaşii celor îndreptăţiţi la pensie/pensii.

Faţă de cele reţinute mai sus, în temeiul art.312 Cod procedură civilă, Curtea va respinge, ca nefondat, recursul declarat de contestatoarea U. F. împotriva sentinţei civile nr.1115/AS din 5 august 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), pe care o va menţine ca legală şi temeinică.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de contestatoarea U. F., domiciliată în comuna E.,(...), judeţul A, împotriva sentinţei civile nr.1115/AS din 5 august 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l A r g e ş, în dosarul nr(...), intimată fiind CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII A, cu sediul în Piteşti, str. I. C. (...) nr.38, judeţul A.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 4 O. 2009, la Curtea de A p e l P i t e ş t i – secţia civilă pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...)-(...) (...) (...) (...) (...) O.

 

 

 

Grefier,

O. T. E.

 

 

 

 

 

Red. P.A.C.

Tehnored.G.T.

4 ex./23.11.2009

Jud. fond: N. D.

C. E.

Toate spetele


Sus ↑