• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 3204 din data 2009-05-20
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA a II A CIVILĂ ŞI PENTRU CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 3204

 

Şedinţa publică din data de 20 Mai 2009

Completul compus din:

Preşedinte: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

*******

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de reclamantul H. J., împotriva sentinţei civile nr.60/19.01.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii M.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, părţile nu au răspuns.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, că în conformitate cu prevederile art.242 alin.2 C.pr.civ. s-a solicitat şi judecata cauzei în lipsă, după care, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare, a trecut la deliberare.

 

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă :

Prin sentinţa civilă nr.60 din 19 ianuarie 2009, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a respins contestaţia formulată de reclamant H. J., în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII M.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut următoarele:

Reclamantul a fost pensionat începând cu data de 01.06.1990, conform decizie nr. 96407/12-07-1990 emisă de Casa Judeţeană de Pensii G, ulterior dosarul acestuia fiind transferat la Casa Judeţeană de Pensii M.

Conform HG 1550/2004 şi OUG 4/2005, pensia reclamantului a fost recalculată stabilindu-se un punctaj anual de 1,38171 mai mic decât punctajul de 1,41481 rezultat pe baza legislaţiei anterioare, astfel că s-a păstrat în plată cuantumul avantajos.

La data de 01.07.2007, reclamantul a beneficiat de aplicarea prevederilor OUG nr. 19/2007 şi s-a majorat punctajul mediu anual.

Ulterior , reclamantul a solicitat recalcularea pensiei în baza adeverinţei emisă de SC N. T. H SA şi SC B. N. G SA, privind sporul de care a beneficiat pentru munca prestată în timpul nopţii, astfel că punctajul mediu anual realizat s-a majorat.

Din verificarea actelor existente la dosarul de pensionare, efectuate de către expert , rezultă că drepturile de pensie cuvenite reclamantului conform decizie nr. 91530/05.05.2008, au fost stabilite corect.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul arătând că nu a fost de acord cu concluziile raportului de expertiză în care se afirmă, că în urma verificării pensiei, aceasta a fost corect calculată.

A cerut expertului să verifice dosarul de pensie, modul de calcul al recalculării, deoarece i-au fost luaţi în calcul primii ani de activitate în loc de ultimii ani şi au fost încălcate drepturile câştigate ce au avut la bază criteriile legale care izvorau din Legea 3/1977, fiindu-i micşorat punctul d e pensie.

A depus la dosar adeverinţele cu perioadele lucrate în gr. I, condiţii deosebite, spor de noapte, pensie suplimentară, însă nu au fost avute în vedere la recalcularea pensiei şi nici la efectuarea expertizei.

Intimata depune la dosar întâmpinare solicitând respingerea recursului, deoarece motivele invocate nu fac parte din motivele de casare sau modificare prev. de art.304 C.por.civilă, iar pe de altă parte în mod corect instanţa a reţinut, că pensia reclamantului a fost recalculată în conformitate cu HG 1550/2004 şi OUG 4/2005, stabilindu-i-se un punctaj mai mic decât cel avut în plată, menţinându-se însă cuantumul mai avantajos.

Curtea constată a fi nefondat recursul, având în vedere următoarele considerente :

Este adevărat că reclamantul a fost pensionat sub imperiul Legii 3/1977, însă a fost beneficiarul dispoz. OUG 4/2005 fiindu-i recalculate drepturile de pensie , act normativ care stabilea expres modul de stabilire al punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii.

Chiar dacă în urma recalculării, aşa cum rezultă din verificările efectuate de către expert, punctajul anual al recurentului a fost de 1,38171 mai mic decât cel avut anterior de 1,41481,el nu a fost prejudiciat deoarece cuantumul pensiei avute în plată nu a fost modificat, dispoz. art.180 al.7 din legea 19/2000 prevăzând expres, că în situaţia în care cuantumul pensiilor este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul mai avantajos.

Ulterior, punctajul mediu anual al reclamantului a fost modificat în sensul majorării lui la 1,46750 în urma aplicării OUG 19/2007, iar pe baza cererilor formulate de reclamant de a i se lua în calcul la stabilirea drepturilor de pensie sporul de care a beneficiat pentru munca prestată în timpul nopţii în perioada 02.02.1961-30.09.1968 şi respectiv 01.10.1968-01.06.1990, punctajul mediu anual de pensie a ajuns la 1,43978 .

Acest punctaj a fost recalculat în baza OUG 19/2000 şi ca urmare a recalculării acesta s-a majorat la 1,52362, aşa cum atestă decizia 91530/05.05.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii, fiindu-i recalculate drepturile de pensie.

Curtea, concluzionează astfel că, punctajul mediu anual şi cuantumul pensiei cuvenite recurentului au fost corect stabilite de către intimată.

Împrejurarea că recurentul este nemulţumit de raportul de expertiză nu afectează legalitatea sau temeinicia hotărârii recurate, expertiza fiind o probă reglementată expres de disp.art.201c.pr.civilă,pe baza căreia, instanţa îşi poate argumenta punctul de vedere, iar în cauză se impuneau verificări de calcul referitoare la evoluţia punctajului mediu anual cât şi al cuantumului pensiei.

În condiţiile în care,recurentul era nemulţumit de concluziile raportului de expertiză avea posibilitatea să formuleze obiecţiuni sau să solicite o expertiză contrarie ,în conformitate cu disp.art.212 alin.2 c.pr.civilă. .

Sunt argumentele pentru care, în temeiul dispoz. art.312 C.pr.civilă se va respinge recursul.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de reclamantul H. J., împotriva sentinţei civile nr.60/19.01.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii M.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 20.05.2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

Grefier,

(...) (...)

 

Red.jud.M.(...)

Tehn.CI/2 ex,/19.06.2009

j.f. A.D.

F.E.

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑