• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 471 din data 2008-05-30
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

Secţia Civilă, Minori şi Familie, Conflicte de muncă şi asigurări sociale

DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR.471/2008

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA (...) 2008

PREŞEDINTE: - (...) (...) - preşedinte secţie

- (...) (...) - judecător

- (...) (...) - judecător

GREFIER - B. N.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

La ordine a venit spre soluţionare recursul civil formulat de reclamanta E. E. împotriva sentinţei civile nr.198 din 26 martie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) (număr în format vechi 5744/2006).

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 28 mai 2008, fiind consemnate în încheierea de dezbateri din acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

C U R T E A

- deliberând -

Asupra recursului declarat, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.198/26.03.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) au fost respinse ca nefondate contestaţiile formulate de reclamanta E. E. şi intervenientul E. M., reţinându-se următoarele:

Contestatoarea a formulat contestaţie împotriva deciziilor de pensionare emise sub nr.(...), susţinând că nu i-a fost luată în calcul ca stagiu asimilat perioada în care a beneficiat de pensie de invaliditate şi nu s-a procedat la recalcularea pensiei.

Aceste susţineri au fost reţinute ca neîntemeiate, întrucât pensia contestatoarei a fost recalculată la 15.04.2002, iar recalcularea prin luarea în considerare a stagiului de cotizare şi a stagiului asimilat pentru perioada necontributivă în care a primit pensia de invaliditate nu este posibilă, în raport de dispoziţiile Legii nr.19/2000, prima instanţă având în vedere, în acest sens, faptul că în cauză nu s-a făcut dovada că a fost solicitată înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, la data şi ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de vârstă şi stagiu de cotizare reglementate de Legea nr.19/2000.

Împotriva acestei sentinţe s-a declarat recurs de către contestatoare.

Hotărârea T r i b u n a l u l u i B a c ă u a fost criticată pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinându-se că astfel cum a fost stabilită prin deciziile contestate, pensia nu reflectă întreaga perioadă asimilată, în care recurenta-contestatoare a beneficiat de pensie de invaliditate. Astfel, recurenta a arătat că în mod greşit s-a reţinut că perioadele asimilate se valorifică numai la data determinării drepturilor pentru pensie de vârstă.

Totodată, recurenta a criticat hotărârea primei instanţe şi în ce priveşte faptul că nu s-a procedat la recalcularea pensiei sale, în raport de dispoziţiile H.G. nr.1550/2004 şi O.U.G. nr.5/2005. Sub acest aspect, s-a susţinut prin recursul formulat că pensia de invaliditate a fost stabilită în temeiul Legii nr.3/1977, că această pensie nu a fost modificată în ce priveşte categoria, astfel încât trebuia să se procedeze la recalculare, conform H.G. nr.1550/2004.

Analizând recursul declarat, Curtea reţine următoarele:

Astfel cum este reglementată de Legea nr.19/2000, pensia de invaliditate, conform art.54 din această lege, poate fi de trei categorii, diferenţiate pe cele trei grade de invaliditate stabilite.

Recurentei i-a fost stabilită iniţial pensia de invaliditate de gradul III, iar apoi, s-a stabilit încadrarea în alt grad de invaliditate şi s-a emis o nouă decizie de pensie, la data de 15.04.2002. Această nouă decizie de pensie a fost emisă în raport de dispoziţiile Legii nr.19/2000. La data emiterii acestei din urmă decizii, a fost calculat cuantumul pensiei de invaliditate de gradul II cuvenit recurentei, în raport de prevederile Legii nr.19/2000, astfel încât nu se poate realiza recalcularea pensiei potrivit H.G. nr.1550/2004, având în vedere dispoziţiile art.5 din acest act normativ, prin care se stipulează că operaţiunile de evaluare în vederea recalculării nu se realizează pentru pensiile care au suferit modificări după data de 1.04.2001, conform Legii nr.19/2000.

Referitor la stabilirea pensiei raportat la stagiile asimilate, se reţine că şi această critică formulată de recurentă prin cererea de recurs este neîntemeiată.

Prin deciziile de pensionare emise, contestatoarei i-a fost calculată pensia de invaliditate cu reţinerea în mod corect a stagiului de cotizare necesar potrivit art.57 din Legea nr.19/2000. Dispoziţiile art.169 nu sunt aplicabile în speţă, acestea făcând referire la stagiile de cotizare care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei. Ori recurenta, prin deciziile de pensionare care i-au fost emise şi odată cu calcularea pensiei la data schimbării gradului de invaliditate, i-au fost reţinute şi avute în vedere perioadele reprezentând stagiu de cotizare asimilat, potrivit art.38 din Legea nr.19/2000.

Stabilirea stagiului asimilat, potrivit art.38 din Legea nr.19/2000 şi evidenţierea acestuia la stabilirea pensiei se realizează odată cu înscrierea pentru pensia de limită de vârstă, în condiţiile în care se optează pentru o astfel de pensie, conform art.64 din Legea nr.19/2000.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art.312 Cod procedură civilă, recursul va fi respins, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta E. E. împotriva sentinţei civile nr.198 din 26 martie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) (număr în format vechi 5744/2006), în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 30 mai 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...) (...) (...) (...)

 

(...) (...) GREFIER,

B. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red.sent.A.T./A.E.

red.dec.rec.C.D./19.06.2008

tehnored.A.M./20.06.2008/2 ex.

Toate spetele


Sus ↑