• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Contestatie decizie de pensionare. Recurs

Hotararea nr. 1310/R din data 2008-09-10
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T Â R G U-M

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

DECIZIA NR. 1310/R

 

Şedinţa publică din 10 septembrie 2008

Preşedinte: T. N.

Judecător : N. E. J.

Judecător : E. V.

Grefier : N. U.

 

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamanta I. N., domiciliată în comuna H., str. (...), . 21, . 19, împotriva sentinţei civile nr. 997 din 4 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l H a r g h i t a, în dosarul nr(...).

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că recursul este declarat şi motivat în termenul prevăzut de lege, scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Văzând lipsa părţilor la termenul de astăzi şi faţă de împrejurarea că s-a solicitat judecarea cauei în lipsă, instanţa, în baza actelor dosarului reţine cauza în pronunţare.

 

CURTEA DE APEL,

 

Prin sentinţa civilă nr. 997 din 4 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l H a r g h i t a în dosarul nr(...), s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta I. N., împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii H.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta I. M.N., solicitând casarea sentinţei şi rejudecarea cauzei în fond.

În motivarea recursului, a arătat că a solicitat recalcularea pensiei şi clarificarea situaţiei pe baza documentelor depuse şi anume:

- decizia de recalculare nr. (...) din 30 noiembrie 2005, 2 octombrie 2006, 19 martie 2007, 13 martie 2008;

- adeverinţa nr. 993 din 29 martie 2006 privind sporurile;

- adeverinţa nr. 598 din 29 ianuarie 2007;

- cupon de pensie.

Consideră că nu au fost luate în calcul toate documentele depuse de ea la dosar şi nu s-a ţinut cont de diferenţa calculată, nefiind adăugată la pensie.

A solicitat recalcularea pensiei de către un specialist desemnat de instanţă.

În drept, a invocat prevederile art. 299-316 Cod procedură civilă, art. 95 pct. 1 din Legea nr. 19/2000.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii H a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului şi pe fond menţinerea sentinţei ca legală şi temeinică.

În considerentele întâmpinării s-a arătat că, cuantumurile pensiilor rezultate din deciziile enumerate reflectă situaţia drepturilor de pensii la nivelul lunii septembrie 2005, cuantumuri care au rămas nemodificate în urma revizuirilor, deoarece drepturile de pensii aferente punctajelor revizuite nu au depăşit cuantumul pensiei aferent punctajului mediu avut în plată anterior recalculării, respectiv 1,21115 puncte. Pensia aferentă acestui punctaj a fost menţinută până în noiembrie 2007, când pensia reclamantei s-a modificat la fiecare schimbare a valorii punctului de pensie.

Examinând recursul declarat prin prisma motivelor de recurs invocate, precum şi din oficiu, conform prevederilor art. 304/1 Cod procedură civilă, Curtea constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a înţeles să conteste decizia de recalculare a pensiei nr. (...) din 13 martie 2008.

Instanţa de fond a respins cererea reclamantei, reţinând că la stabilirea pensiei s-a ţinut cont de prevederile legale în materie, luându-se în considerare toate documentele depuse la dosarul de pensionare şi că unitatea pârâtă a procedat în mod corect, cu prilejul recalculării şi revizuirii pensiei reclamantei, menţinând pensia mai mare aflată în plată, în pofida punctajelor inferioare obţinute.

Curtea constată că reclamanta nu a contestat faptul că nu s-ar fi luat în considerare la recalcularea pensiei adeverinţele depuse, ci e nemulţumită de modul în care aceste adeverinţe au fost valorificate, prin obţinerea unui punctaj inferior celui avut în vedere la calculul iniţial al pensiei. Se contestă modalitatea de calcul a pensiei în decizia atacată. Această chestiune de fapt nu putea fi clarificată decât prin administrarea probei cu expertiza tehnică în specialitatea contabilitate, prin care un expert autorizat să verifice întregul dosar de pensie al reclamantei şi, în funcţie de prevederile Legii nr. 19/2000, să verifice dacă modalitatea de calcul a pârâtei este sau nu corectă, dacă s-a recalculat în mod corect pensia în funcţie de adeverinţele depuse de către reclamantă.

Pronunţând hotărârea fără a clarifica acest aspect, rezumându-se doar la a constata corecta recalculare a pensiei, fără nici un fundament „tehnic” care putea rezulta din expertiza contabilă, Curtea apreciază că instanţa de fond a pronunţat hotărârea fără a intra practic în cercetarea fondului.

Faţă de cele expuse mai sus, Curtea, în baza art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă, va admite recursul declarat de reclamantă, va casa integral sentinţa atacată şi va trimite cauza spre rejudecare instanţei de fond, pentru cercetarea fondului, prin efectuarea expertizei contabile.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Admite recursului declarat de reclamanta I. N., domiciliată în comuna H., str. (...), . 21, . 19,judeţul H, împotriva sentinţei civile nr. 997 din 4 iunie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l H a r g h i t a, Secţia Civilă în dosarul nr(...).

Casează integral sentinţa atacată şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la T r i b u n a l u l H a r g h i t a, Secţia Civilă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 10 septembrie 2008.

PREEDINTE, JUDECĂTORI,

T. N. N. E. J.

 

 

 

E. V.

 

 

 

GREFIER,

N. U.

 

 

 

Red. M.P.J.

Tehnored. BI/2ex

Jud.fond: E. E;I.B.

-17.10.2008-

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑